Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és rendjéről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közterületekre és azok használóira terjed ki.

(2) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. § (1) *  E rendelet előírásait a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak a kampányidőszakban történő elhelyezésére.

(3) Az Önkormányzat költségén létesített, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi pavilon bérbeadására a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

(4) Az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége által szervezett alkalmi jellegű közterületi vásárokra a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

(5) A közterületekre vonatkozó, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles

b) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan az Önkormányzat tulajdonéban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván,

c) közterület rendeltetése: a közterületnek az Étv. 54. § (4) bekezdésében meghatározott célokra történő használata,

d) mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz,

e) pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas közterületen álló építmény,

f) rendeltetésétől eltérő közterület-használat: olyan használati mód, amely a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza vagy korlátozza.

4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

5. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása és a közterület-használat feltételeit rögzítő, a tulajdonosi hozzájárulást is magába foglaló írásbeli szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) A tulajdonosi hozzájárulás elbírálása, illetve a szerződés megkötése során figyelemmel kell lenni a közérdekre és a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, közlekedési, közbiztonsági, közegészségügyi, köztisztasági, kereskedelmi és turisztikai szempontokra, továbbá az érintett területen a jövőben tervezett építési munkálatok és egyéb fejlesztések feltételeinek biztosítására.

6. § Az egyes közterületeken a közterület-használat, annak célját tekintve - e rendelet keretei között - eltérő feltételekhez köthető, részben vagy teljes egészében korlátozható, illetve megtiltható.

2. A közterület-használati hozzájáruláshoz kötött, mentesített és tiltott tevékenységek

7. § (1) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához,

2. képek, mozgófilmek közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához,

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához,

4. a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához,

5. a törvény erejénél fogva a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe adott ingatlanok kivételével a Duna-partot érintő kikötői létesítmény, ezen belül a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók létesítéséhez, fennmaradásához,

6. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai,

7. a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához,

8. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához,

9. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb (pl.: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM stb.) automaták felállításához, fennmaradásához,

10. építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához,

11. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz,

12. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, ide nem értve a 8. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott esetet. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatásra a törvényben meghatározott feltételeket is alkalmazni kell,

13. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához,

14. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek elhelyezéséhez, tárolásához,

15. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátó-ipari terasz, előkert),

16. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténernek a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra való kihelyezéséhez,

17. lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához,

18. külön jogszabályban meghatározott esetekben üzemképes járművek közútnak nem minősülő egyéb közterületen történő tárolásához,

19. utcazenéléshez,

20. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához,

21. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,

22. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,

23. kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges bármilyen egyéb közterület-használathoz,

24. elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények létesítésével, felújításával, átépítésével vagy karbantartásával kapcsolatos munkálatok végzéséhez, ide nem értve ezek hibaelhárításához szükséges munkák elvégzését.

25. jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, továbbá a közműves berendezések és létesítmények, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen történő elhelyezéséhez, kivéve az Önkormányzat által telepített ilyen berendezéseket és létesítményeket,

26. minden egyéb, a 8. és a 9. §-ok hatálya alá nem tartozó közterület-használathoz.

(2) *  A közúti közlekedési szolgáltatást végző, 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek közterületi tárolásához csak a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által e célra kijelölt területekre adható közterület-használati hozzájárulás.

8. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

1. az Önkormányzat tulajdonában álló közút, járda és zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez,

2. az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

3. elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,

4. a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett és a 15 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, videó- és hangfelvételek készítéséhez,

5. előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be,

6. az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

7. politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését,

8. a lakosság részére a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által évente meghirdetett, kizárólag a lomtalanítási akció időtartama alatt elhelyezett anyagok tárolásához,

9. a fák és a zöldterületek védelmét biztosító, építési engedélyhez nem kötött berendezések és fenntartási eszközök elhelyezéséhez, ha azok reklámcélokat nem szolgálnak.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti közterület-használatot - ide nem értve a 4. és a 7. pontban foglaltakat - legkésőbb a közterület-használat megkezdését megelőző munkanapon (amennyiben a közterület-használat indoka miatt ez nem lehetséges, akkor a közterület-használat megkezdésekor) be kell jelenteni a jegyzőnél.

9. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás (tiltott területek és tevékenységek):

1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

2. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,

3. közutak, hidak, területén gazdasági reklámtevékenységhez,

4. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

5. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

6. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható,

7. jármű iparszerű javítására,

8. aluljárókban rendezvényhez kapcsolódó árusító vagy árusítással kapcsolatos berendezés, építmény, különösen fülke, pavilon elhelyezéséhez,

9. üzemképtelen gépek közterületen való tárolásához,

10. azoknak a személyeknek, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék, közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei stb.),

11. haszonállat-forgalmazási tevékenység végzéséhez.

3. Hatásköri szabályok

10. § (1) A közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról - a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a polgármester dönt.

(2) A közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bizottság dönt,

a) ha a kérelmező a közterületen építésügyi hatósági engedélyköteles építményt kíván elhelyezni,

b) ha a kérelmező a közterületen településképi bejelentési kötelezettség alá eső, két évet meghaladó időtartamra szánt építményt kíván elhelyezni,

c) a két évet meghaladó határozott időtartamú, az előreláthatóan a két évet meghaladó időpontban bekövetkező meghatározott feltételig tartó vagy a határozatlan időtartamú közterület-használat engedélyezése esetében.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetében sincs szükség a közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása kapcsán a Bizottság döntésére

a) Önkormányzati tulajdonú pavilon, illetve

b) hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, továbbá a közműves berendezések és létesítmények, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok

közterületen történő elhelyezése esetében.

(4) A tulajdonosi hozzájárulás megtagadásáról a (2) bekezdésben meghatározott esetekben is a polgármester dönt, ha annak megadása jogszabályba ütközne.

(5) Amennyiben a kedvezményezett a közterület-használatra vonatkozó szerződést a tulajdonosi hozzájárulás megadásának közlésétől számított 30 napon belül, illetve hatósági engedélyhez kötött tevékenység vagy településképi bejelentési kötelezettség esetén 120 napon belül nem köti meg, úgy - a tulajdonosi hozzájárulás eltérő rendelkezése hiányában - a tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti. A határidőt a polgármester kérelemre meghosszabbíthatja.

11. § (1) A kedvezményezettel a közterület-használatra vonatkozó szerződést - a tulajdonosi hozzájárulás megadását követően - a polgármester köti meg.

(2) A szerződés megkötésére csak azt követően kerülhet sor, ha a kedvezményezett rendelkezik a közterület-használathoz és a folytatni kívánt tevékenységéhez szükséges valamennyi jogerős hatósági engedéllyel, ide értve az esetlegesen szükséges építésügyi hatósági engedélyt és településképi bejelentést is.

(3) Működési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetében - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a működési engedélyt csak a szerződés megkötését követően kell beszerezni, illetve a bejelentést csak ekkor kell teljesíteni. Ebben az esetben a kedvezményezett a tevékenységét - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak a működési engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentés megtételét követően kezdheti meg.

(4) Az 1. § (2) bekezdése, a 28. § (2) bekezdése, a 34. § (1) bekezdése és a 37. § (1) bekezdése szerinti szerződések megkötésére a polgármester jogosult.

4. A közterület-használat időtartama

12. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, továbbá a közműves berendezések és létesítmények, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen történő elhelyezése határozatlan időtartamra is engedélyezhető.

(2a) *  Határozatlan időtartamra kell engedélyezni a közterület-használati hozzájárulást a közterületre benyúló vagy az ott elhelyezett homlokzati hőszigetelés esetében. Határozatlan időtartamra kell megkötni a 37. § (1) bekezdése szerinti szerződést is.

(3) A Bizottság építmény elhelyezésére vonatkozó közterület-használat esetében - indokolt esetben, a 13. § (2) bekezdésének megfelelő alkalmazásával - engedélyezheti a határozatlan időtartamú közterület-használatot is.

13. § (1) A határozott időtartamú közterület-használat időtartamát napokban, hónapokban vagy években kell meghatározni.

(2) Két évet meghaladó határozott időtartamú közterület-használat csak kivételesen és csak akkor engedélyezhető, ha azt a közterület-használat jellege vagy a közterületen létesítendő építmény rendeltetése indokolttá teszi.

14. § (1) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre (különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére, stb.) vonatkozó közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára és csak a műszakilag indokolt területre adható.

(2) Közterületen lévő önkormányzati tulajdonú pavilon esetében a pavilonnal kapcsolatos közterület-használati hozzájárulás időtartama nem haladhatja meg a pavilonra fennálló bérleti jogviszony időtartamát.

15. § A közterület-használati hozzájárulás időtartama - amennyiben az engedélyezés feltételei fennállnak - a közterület-használat engedélyezésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával több alkalommal is meghosszabbítható.

5. Eljárási szabályok

16. § (1) *  A közterület-használati hozzájárulás megadása kérelemre történik. A kérelmet írásban, személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési munkákkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy megbízása alapján a kivitelezőnek kell kérelmeznie a közterület-használati hozzájárulást. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

17. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének (telephelyének) címét, képviselőjének elérhetőségét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének pontos meghatározását, területnagyságát, a használat módját és - amennyiben a pontos behatárolás érdekében szükséges - helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek helyét, darabszámát,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát, illetve nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közterület-használathoz és a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket és településképi bejelentési kötelezettség esetében annak eredményét a kérelmező a közterület-használati szerződés megkötéséig beszerzi,

e) építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást (ha nem az építtető a kérelmező) és - amennyiben rendelkezésre áll - az építésügyi hatósági engedélyt,

f) mutatványos tevékenység esetén az összes berendezés műszaki alkalmasságát igazoló - a vonatkozó jogszabályban meghatározott - érvényes tanúsítvány hitelesített másolatát,

g) a más érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást, ha a folytatni kívánt tevékenység nem csak az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érint,

h) a közút területét érintő közterület-használat esetében jóváhagyott forgalom-technikai tervet.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a folytatni kívánt tevékenység jellegéhez igazodóan - a kérelmezőt egyéb, az ügy elbírálása szempontjából fontos iratok csatolására is felhívhatja.

(3) Hiányos kérelem esetében a kérelmezőt egy alkalommal, határidő kitűzésével hiánypótlásra kell felhívni. A felhívás eredménytelensége vagy a hiányok nem teljes körű pótlása esetén a kérelmet a polgármester elutasítja.

18. § (1) A kérelmezőnek a szerződés megkötése előtt be kell mutatnia a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok és hatósági engedélyek eredeti vagy hitelesített másolati példányát.

(2) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat esetén a közterület-használati szerződés csak akkor köthető meg, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi, vagy nyilatkozik arról, hogy a hulladék elszállításáról és elhelyezéséről más, jogszerű módon gondoskodik.

19. § (1) A tulajdonosi hozzájárulás, illetve a közterület-használati szerződés nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti, stb.) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzését, bejelentések megtételét.

(2) A szükséges hatósági engedélyek beszerzése - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a kérelmező feladata.

(3) A közút területét érintő közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során be kell szerezni a közút kezelőjének állásfoglalását.

20. § A közterület-használati hozzájárulásnak (szerződésnek) tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének (telephelyének) címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő hatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, esedékességét, egyéb esetben a díjmentesség tényét,

g) a 28. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az egyéb ellenszolgáltatás pontos meghatározását, teljesítésének határidejét és módját,

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

j) a 22. és 23. §-ban meghatározott előírásokat,

k) az adott közterület-használat módra vonatkozó, az e rendeletben meghatározott egyéb kikötéseket, kötelezettségeket,

l) a felek egyéb megállapodásait.

21. § (1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntésről a kérelmezőt írásban kell értesíteni.

(2) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül - jogellenes módon - használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon megállapítható (valószínűsíthető).

22. § (1) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a tevékenységében (közreműködő személyek használhatják.

(2) A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.

23. § A közterület-használati hozzájárulás (szerződés) eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

6. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése

24. § A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) határozatlan időtartamú közterület-használat esetében felmondással.

d) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van,

e) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti felmondással,

f) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel,

g) a közterületen folytatott tevékenységre való jogosultság megszűnik,

h) a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

25. § A határozatlan időtartamú közterület-használatot (szerződést) bármelyik fél bármikor, indokolás nélkül. Legalább 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

26. § (1) Az Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába.

27. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, a közterület használójának az Önkormányzat felé az egyébként irányadó közterület-használati díj tízszeresét kell megfizetnie.

7. A közterület-használati díj

28. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a közterület-használatért a közterület-használati díj helyett szerződésben (közterület-használati hozzájárulásban) rögzített egyéb ellenszolgáltatást kell teljesíteni. Az egyéb ellenszolgáltatást a közterület használatával értékarányosan kell megállapítani.

(3) A díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást a jogosult a közterület-használati hozzájárulásban (szerződésben) rögzített időtartamra, a meghatározott módon és esedékességgel - a közterület tényleges a használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül - köteles megfizetni, teljesíteni.

29. § (1) A közterület-használati díjak évi, havi vagy napidíjak, mennyiségi díjak, illetve darabdíjak.

(2) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek, illetve minden töredék köbméter egész köbméternek számít.

(3) A közterület-használati díj megállapítása szempontjából a figyelembe vehető legkisebb elfoglalt terület - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - 2 m2, illetve legkisebb mennyiség 2 m3.

30. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterben számított területét, továbbá a hozzá tartozó - az alapterületen túlnyúló - szerkezet (ponyva, előtető, stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni.

(2) A kézből történő utcai árusítással és szórólaposztásnál elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 2 m2-nek tekintendő.

(3) Vendéglátó előkert esetében a közterület-használati díjat a ténylegesen elfoglalt terület, de legalább 6 m2 után kell megfizetni.

(4) *  Idény jellegű fenyőfa-árusítás esetében a közterület-használati díjat

a) a ténylegesen elfoglalt terület, de legalább 20 m2 és

b) a közterület-használat tényleges időtartama, de legalább 20 nap

után kell megfizetni.

(5) *  Hirdető-berendezés esetében a közterület-használati díj megállapításánál

a) a hirdető-berendezés teljes hirdetőfelülete, több hirdetőfelület esetén azok egybeszámított felülete, illetve

b) a hirdető-berendezéssel elfoglalt terület (ide értve a hozzá tartozó - az alapterületen túlnyúló - szerkezet is)

négyzetméterekben számított területe közül a nagyobbat kell figyelembe venni.

31. § (1) A közterület-használati díjak mértékét e rendelet 1. melléklete határozza meg. Az 1. mellékletben meghatározott díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) Ha valamely közterület-használati formára nézve az 1. melléklet nem tartalmaz megfelelő díjtételt, úgy az egyedi közterület-használati díjat a Bizottság - az 1. melléklet elveinek és az arányosság követelményének figyelembe vételével - állapítja meg. Többszöri igény esetében a díjszabást megfelelően ki kell egészíteni.

(3) A közterület tartós (1 évet meghaladó) használata esetében a Bizottság a fizetendő közterület-használati díj mértékét - a felek közös megállapodása esetében - az 1. mellékletben meghatározottól eltérő mértékben is megállapíthatja.

(3a) *  Amennyiben ugyanazon kérelmező nagyobb számú (tíznél több) hirdető-berendezést kíván elhelyezni, úgy kérelmére a Bizottság a közterület-használati díjat az 1. mellékletben meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

(4) Az igénybe vett közterülethez kapcsolódó, a jogosult által elfoglalt nem önkormányzati tulajdonban levő területek után közterület-használati díj nem állapítható meg.

32. § (1) A közterület-használati díjat a kérelmező - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az engedélyezett időtartamra, előre és egy összegben köteles megfizetni az Önkormányzat részére. A közterület-használati szerződés megkötésének feltétele a közterület-használati díj megfizetése.

(2) *  A három hónapot meghaladó időtartamú, a meghatározott feltétel bekövetkezéséig tartó vagy a határozatlan időtartamú közterület-használat esetében a közterület-használati díjat havonta előre, egy összegben kell megfizetni azzal, hogy a közterület-használat időtartama alatt a mindenkor hatályos díjakat kell megfizetni. Ebben az esetben a közterület-használati szerződés megkötésének feltétele az első hónapra esedékes közterület-használati díj megfizetése. A továbbiakban az adott hónap közterület-használati díját tartalmazó számlát az Önkormányzat - nyolc napos fizetési határidővel - minden hónap 10. napjáig állítja ki.

33. § (1) A 28. § (2) bekezdése szerinti egyéb ellenszolgáltatás a közterület fejlesztése vagy fenntartása érdekében végzett munka lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkának azonos értékűnek kell lennie a megváltandó közterület-használati díjjal. Amennyiben a kötelezett munkavégzési kötelezettségének a meghatározott határidőre és módon nem tesz eleget, úgy a megállapított közterület-használati díjat - a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatokkal növelt összegben - pénzben kell megfizetnie.

34. § (1) Hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, továbbá a közműves berendezések és létesítmények, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen történő elhelyezése esetében - amennyiben jogszabály rendelkezése alapján azok után közterület-használati díjfizetési kötelezettség nem állapítható meg - az elfoglalt közterülettel és az okozott korlátozással arányos egyszeri kártalanítást lehet megállapítani. A kártalanítás mértékéről és megfizetésének feltételeiről a jogosulttal szerződést kell kötni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kártalanítás megállapítása mellőzhető, ja a beruházásra az Önkormányzat megbízásából vagy az Önkormányzat érdekében kerül sor.

8. Mentességek és kedvezmények

35. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a) Önkormányzati tulajdonú vagy az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által elhelyezett létesítményekért, berendezésekért, illetve az ilyen szervezet által végzett közterület-fenntartói szolgáltatásokkal kapcsolatos közterület-használatért,

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat jogszerűen elhelyezett közterületi létesítményeiért,

c) a taxi-állomások rendeltetésszerű használatáért,

d) a köztisztaság fenntartását szolgáló közcélú létesítmények (síkosság-mentesítési eszközök, hulladékgyűjtő ládák, stb.) elhelyezése, tárolása után,

e) *  közterület-használati hozzájárulás alapján létesített, a közterületre benyúló vagy az ott elhelyezett homlokzati hőszigetelés után.

36. § (1) A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól kérelemre,

a) a közterület használatának kulturális-, sport-, hitéleti- vagy egyéb közérdekű céljára,

b) a közterületi rendezvény humanitárius, karitatív jellegére, vagy

c) a közterület használójának nonprofit jellegére

részben vagy egészben felmentés adható. A felmentés kérdésében a Bizottság dönt.

(2) A Bizottság a közterület-használati díjat kérelemre, mérsékelheti vagy teljes egészében elengedheti a mutatványos vagy cirkuszi tevékenység esetében.

(3) Az Önkormányzat, az Újpesti Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézmények és az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok által

a) szervezett közterületi rendezvények,

b) végzett építési, felújítási, karbantartási munkák, vagy

c) az általuk közterületen elhelyezett közérdekű célt szolgáló létesítmények, berendezések

esetében a polgármester részleges vagy teljes mentességet adhat a közterület-használati díj megfizetése alól.

(4) Az Önkormányzat megbízásából vagy az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében a polgármester részleges vagy teljes mentességet adhat a közterület-használati díj megfizetése alól.

(5) Amennyiben az e § alapján a közterület-használati díj a hatályos díjtól alacsonyabb mértékben kerül megállapításra, akkor annak mértékét a mindenkor hatályos díjak százalékos mértékével is meg lehet határozni.

9. Egyes közterület-használati módokra és a közterületek rendjére vonatkozó különös szabályok

37. § *  (1) A lakóingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szomszédos közterületi zöldfelület (a továbbiakban: kapcsolódó zöldfelület) területileg arányos része kérelemre - szerződéses jogviszony keretében - korlátozott használatra a lakóingatlan tulajdonosának, illetve a lakóközösségnek átengedhető, amennyiben

a) a kedvezményezett vállalja a kapcsolódó zöldfelület fenntartását, karbantartását és szükség szerint annak kiépítését, a növényzet pótlását,

b) a kapcsolódó zöldfelület használata nem akadályozza és szükségtelenül nem korlátozza a járművek és a gyalogosok közlekedését,

c) a kapcsolódó zöldfelület használata kizárólag a környezet rendezett állapotát és az ott lakók érdekeit szolgálja,

d) a kapcsolódó zöldfelületen jövedelemszerző tevékenységet, vagy közterület-használati hozzájáruláshoz kötött más tevékenységet - az a) pontban foglaltak kivételével - nem folytatnak, és

e) a kapcsolódó zöldfelület használata a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását és az azokhoz való hozzáférést nem akadályozza, vagy a kedvezményezett az érintett közmű-szolgáltatók által jóváhagyott módon biztosítja az azokhoz való megfelelő hozzáférést.

(2) Többlakásos lakóingatlan esetében az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötését a lakóközösség több mint 50%-a, illetve társasház és lakásszövetkezet esetén a közgyűlés határozatban kezdeményezheti.

(3) A kapcsolódó zöldfelület határvonalán - amennyiben az lehetséges - élő sövény, vagy - az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával - kerítés létesíthető, a területen játszóeszközök kivételével más építmény, vagy a zöldfelület rovására burkolt felület nem létesíthető.

(4) A kedvezményezettnek a kapcsolódó zöldfelület használatával kapcsolatos kötelezettségeit szerződésben kell rögzíteni. Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségének eleget tesz, úgy további közterület-használati díjat nem kell fizetnie.

(5) Az (1) bekezdés szerinti szerződést határozatlan időre kell megkötni. A szerződést az Önkormányzat bármikor, indokolás és kártalanítás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja.

(6) Az e §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni lehet az egyéb (nem lakó funkciójú) ingatlanokhoz közvetlenül kapcsolódó szomszédos közterületi zöldfelületek esetében is, amennyiben

a) azt a kedvezményezett nem a szokásos tevékenységi körében kívánja használni, és

b) a kedvezményezett - a szerződés eltérő rendelkezése hiányában - bárki számára biztosítja a kapcsolódó zöldfelület rendeltetésszerű használatát.

37/A. § *  Közterület-használati hozzájárulás a közterületre benyúló vagy az ott létesítendő homlokzati hőszigetelésre csak akkor adható, ha az a gyalogosok akadálymentes közlekedését nem zavarja, biztonságát nem veszélyezteti, továbbá a közművek elhelyezését és az azokhoz való hozzáférést nem akadályozza. A járda előírt legkisebb hasznos szélességét a homlokzaton elhelyezett csapadékvíz-elvezető ejtőcsatorna tovább nem csökkentheti.

38. § Üzemképtelen vagy forgalomból kivont sérülésmentes (nem roncs) gépjármű tárolásához legfeljebb 1 hónap időtartamra adható közterület-használati hozzájárulás. A hozzájárulás kizárólag mellékútvonalra adható meg.

39. § (1) Közterületen - az erre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás kivételével - tilos építésből, bontásból, takarításból származó, vagy egyéb okból keletkezett hulladékot és szemetet tárolni. Az ilyen anyagokat azonnal, de legkésőbb a napi munkavégzés befejezésekor el kell szállítani.

(2) Az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az ömlesztett építési anyagokat csak kalodában, a darabáruk rendben, idomokba összerakva tárolhatók.

(3) Az építési munkálatok végzésének tartamára szóló közterület-használati hozzájárulásban szükség szerint elő kell írni:

a) a közterület felől kerítés létesítését,

b) ha a járda teljes szélességben elfoglalásra kerül és a gyalogos közlekedés a másik oldali járdára nem terelhető át, az engedélyes kötelezését a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítésére és annak szükség szerinti nappali megvilágítására.

40. § Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati hozzájárulásban azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, vagy járműről, esetlegesen kézből történik-e, továbbá meg kell jelölni az engedélyezett körzetet, útvonalát (helyet) is.

41. § (1) A közterület használata során útburkolatot bontani - jogszabály eltérő rendelkezése vagy az erre vonatkozó hozzájárulás kivételével - tilos.

(2) A közterület-használat során a közművek szerelvényeit (aknáit) szabadon kell hagyni, úgy hogy azok bármikor hozzáférhetők legyenek.

(3) A közterület-használat során a közforgalom biztonságára ügyelni kell, ezért az elzárt útszakaszt (területet) a sötétben meg kell világítani.

42. § A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

43. § A közterület-használathoz esetlegesen szükséges közüzemi szolgáltatások biztosításáról a közterület használójának kell gondoskodnia. A közüzemi díjakat a közterület használója közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles megfizetni.

44. § (1) Mozgóbolti árusítás során kizárólag a 2. mellékletben meghatározott útvonalakon alkalmazható hangjelzés és kizárólag

a) munkanapokon 7-19 óra közötti

b) pihenő- és munkaszüneti napokon 9-13 óra közötti

időszakban.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a járművel történő hangosított tájékoztatási tevékenységekre is alkalmazni kell.

45. § A zöldterületként (parkként) kialakított területekre vonatkozó közterület-használati hozzájárulásban meg kell határozni a közterület-használót terhelő, a zöldterület helyreállításának módját és mértékét.

46. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára e rendelet előírásait

a) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben,

b) a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendeletben, valamint

c) az e §-ban

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos önkormányzati feladat- és hatásköröket - a (4) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével - a polgármester gyakorolja.

(3) A közterület filmforgatási célú használatáért az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

(4) Nem kell a közterület filmforgatási célú használatáért díjat fizetni

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok által vagy a megbízásukból végzett filmforgatások esetében,

b) a hitéleti tevékenységgel kapcsolatos filmforgatások esetében,

c) amennyiben a díjmentességet a Bizottság a kérelmező kérelmére - a filmforgatásra irányuló kérelemnek a Fővárosi Kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőzően - a filmforgatás közérdekű céljára figyelemmel engedélyezte.

(5) A filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások forgatása esetében az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott díj 20%-át kell megfizetni.

(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat 8 napon belül, a kérelmezővel egyeztetett időpontban köteles újra biztosítani a közterület-használatot. Amennyiben ezen időtartamon belül nem kerül sor a filmforgatásra, úgy a kérelmező csak új kérelem benyújtása és a hatósági szerződés Önkormányzat általi jóváhagyása esetén forgathat.

(7) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjat legkésőbb a forgatás megkezdése előtt meg kell fizetni.

(8) A közterület filmforgatási célú használata során biztosítani kell a járművek és a gyalogosok biztonságos közlekedését.

10. A jogellenes közterület-használat következményei

47. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ (a továbbiakban: jogellenes közterület-használat), köteles az Önkormányzat vagy megbízottja (51. §) felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

48. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - az egyébként az e rendelet szerint meghatározott közterület-használati díj tízszeresének megfelelő összegű díjfizetési kötelezettséget kell megállapítani.

(2) A közterület-használattal kapcsolatos jogszabály alapján lefolytatott közigazgatási bírságolási eljárás vagy a szabálysértési eljárás nem mentesít az (1) bekezdés szerinti közterület-használati díjfizetési, illetve az eredeti állapot helyreállítási kötelezettség alól.

49. § Amennyiben a jogellenes közterület-használat az engedélyezés feltételeinek egyébként megfelel - kérelemre - a közterület-használati hozzájárulás a jövőre vonatkozóan megadható. Ezzel azonban a használó nem mentesül a 48. § (1) bekezdésében említett díjfizetési kötelezettség alól, amit - a közterület-használati hozzájárulás megadása esetében - e kérelem benyújtásáig terjedő időszakra kell megfizetni.

50. § Aki az Önkormányzat illetékességi területén közterületen szemetet vagy bármilyen egyéb hulladékot helyez el - az egyéb jogkövetkezményeken túlmenően - az 1. mellékletben meghatározott mértékű közterület-használati díjat köteles fizetni.

51. § E rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek és a Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizik.

51/A. § *  A közterület-használati díj végrehajtását a jegyző foganatosítja.

11. Záró rendelkezések

52. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

53. § (1) E rendeletet a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő közterület-használati eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatályba lépésekor fennálló közterület-használati szerződések esetében az 1. mellékletben meghatározott díjtételeket a soron következő első díjfizetési időszaktól kezdődően kell alkalmazni kivéve, ha a jogosultat ezt meghaladó időtartamra vonatkozóan - korábban meghozott döntés alapján -díjmentesség vagy díjkedvezmény illeti meg.

53/A. § *  (1) Amennyiben valamely lakóingatlan tulajdonosa vagy a lakóközösség a lakóingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szomszédos közterületi zöldfelületet már 2015. július 1-jét megelőzően erre vonatkozó szerződés nélkül használatba vette és a használata megfelel a 37. § (1) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, úgy - amennyiben a tulajdonos vagy a lakóközösség a saját vagy az Önkormányzat kezdeményezésére megköti a 37. § szerinti szerződést - ebben az esetben visszamenőlegesen nem kell alkalmazni a jogellenes közterület-használat következményeit.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit - erre vonatkozó külön megállapodás alapján - a 37. § (6) bekezdésében meghatározott esetben is alkalmazni lehet.

54. § * 

55. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Tahon Róbert
Jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. február 28. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

1. Általános közterület-használati díjtételek

DÍJTÉTEL KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT CÉLJA: DÍJÖSSZEG
a) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
üzleti védőtető (előtető), összecsukható ernyőszerkezet, elhelyezése
1.500 Ft/m2/hó
ba) árusítópavilon, paviloncsoport 1.280 Ft/m2/hó
bb) közterületi árusítás, árubemutató 2.000 Ft/m2/hó
bc) mozgóbolt 2.500 Ft/m2/hó
c) üzemanyagtöltő állomás, kútkezelő fülke, védőtető, raktár, szerelőcsarnok, műhely, kút, tartályok, világítási berendezések telepítése 1.800 Ft/m2/hó
da) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatványainak elhelyezése 3,5 tonna össztömegig 3.500 Ft/nap/jármű
db) A da) pont szerinti járművek 3,5 tonna össztömeg felett 8.200 Ft/nap/jármű
dc) üzemképtelen járművek tárolása mellékútvonalon 250 Ft/m2/nap
e) Szórólapterjesztés 500 Ft/m2/nap
f) építkezéssel kapcsolatos közterület-használat
2 m2-t meg nem haladó területre

2 m2-t meghaladó területre

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek irányadó bérleti díjának megállapítása szempontjából különösen kiemelt, kiemelt és jelentős területnek minősülő közterületek esetében

60 Ft/m2/nap

300 Ft/m2/nap

450 Ft/m2/nap
ga) *  Idény jellegű árusítás (pl. dinnye) a fenyőfa kivételével 170 Ft/m2/nap
gb) alkalmi és mozgó árusítás (Mindenszentek, Halottak napja, Karácsony, Szilveszter) 1.400 Ft/m2/nap
gc) javító és szolgáltató tevékenység 230 Ft/m2/nap
gd) *  Idény jellegű fenyőfa-árusítás 220 Ft/m2/nap
h) Kép-, film-, videó- és hangfelvétel, ide nem értve a 3. pont szerinti eseteket 1.200 Ft/m2/nap
i) vendéglátói előkert létesítése (terasz, kerthelyiség) 3.000 Ft/m2/hó
j) szórakoztató, mutatványos cirkuszi tevékenység 1.400 Ft/m2/nap
k) használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása mezőgazdasági célra (kerthasználat) 300 Ft/m2/év
la) Vállalkozások területei, raktárak,
forgalomnak átadott utcák ideiglenes elzárása, üzembővítés, anyagtárolás
1.800 Ft/m2/hó
lb) garázsok elhelyezése 4.200 Ft/m2/év
lc) őrzött parkolók létesítése 1.200
Ft/ m2/hó
ld) rakparthasználati díjak a Dunapart újpesti szakaszán 600 Ft/fm/hó
m) hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, továbbá a közműves berendezések és létesítmények, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen történő elhelyezése 400 Ft/m2/hó
n) szemét- és hulladék-elhelyezés 60.000 Ft/m3/nap

2. kiemelt közterület-használati díjtételek

Az alábbi közutak területét érintő, illetve az azok mentén lévő közterületeket érintő közterület-használat esetében a közterület-használati díjat az 1. pont szerinti díjak 20%-kal növelt összegében kell megállapítani:

Aradi utca
Baross utca
Berda József utca
Berlini utca
Csányi László utca
Deák Ferenc utca Nádor utca - István út között
Elem utca
Erdősor utca Baross utca - Sporttelep utca között
Farkaserdő utca
Fiumei út Fóti út - Julianus barát
Görgey Artúr utca
Homoktövis utca
Iglói utca
Irányi Dániel utca
István út
Istvántelki út
Íves út
Julianus barát utca
Károlyi István utca
Kiss Ernő utca
Kiss János utca
Külső Szilágyi út
Leiningen Károly utca
Megyeri út
Mildenberger utca
Munkásotthon utca Aradi utca - Rózsa utca
Nádor utca
Óceánárok utca
Rózsa utca
Sporttelep utca
Szent Imre utca
Szilágyi utca
Tél utca
Temesvári utca
Templom utca
Türr István utca

3. *  A közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
323 162 108

4. *  A hirdető-berendezések után fizetendő közterület-használati díjak

A hirdető-berendezés típusa kiemelt díjtételek
Kiemelt útvonalak és területek esetében
általános díjtételek
Minden más útvonal és terület esetében
cég- és címtábla 500 Ft/m2/hó 400 Ft/m2/hó
Cégér 500 Ft/m2/hó 400 Ft/m2/hó
cégérszerű reklámtábla 750 Ft/m2/hó 600 Ft/m2/hó
egyedi tájékoztató tábla 500 Ft/m2/hó 400 Ft/m2/hó
hirdetőoszlop kis plakátozással 1.000 Ft/m2/hó 800 Ft/m2/hó
hirdetőoszlop óriás-plakátozással 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
hirdetőtábla, hirdetővitrin 1.000 Ft/m2/hó 800 Ft/m2/hó
Reklámvitrin 1.000 Ft/m2/hó 800 Ft/m2/hó
citylight berendezés 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
megállító tábla 750 Ft/m2/hó 600 Ft/m2/hó
óriásplakát 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
reklámtábla (hirdetőtábla) 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
Reklámkorlát 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
előtető, napvédő ponyva reklámmal 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
integrált információ-hordozó 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
Totemoszlop 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
Reklámzászló 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
Transzparens 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó
reklám-célú építési védőháló, molinó 1.250 Ft/m2/hó 1.000 Ft/m2/hó

5. *  A hirdető-berendezések szempontjából önkormányzati tulajdonú kiemelt útvonalak

a Görgey Artúr út,

az Óceán-árok utca,

a Megyeri út,

az Íves utca,

a Baross utca,

a Bercsényi utca,

a Kiss Ernő utca,

a Leiningen utca,

az Iglói utca és

a Sporttelep utca,

a Szilágyi utca és

a Külső Szilágyi út,

a Tél utca a Pozsonyi utca és a Rózsa utca között,

a Berlini utca,

a Rózsa utca,

a „Szabadság park”,

a Szent István tér

6. *  A hirdető-berendezések szempontjából kiemelt területek

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Mozgóbolti árusítás során hangjelzés alkalmazására és járművel történő hangosított tájékoztatási tevékenységre kijelölt útvonalak:

Árpád út

Baross utca

Berda József utca

Deák Ferenc utca

Elem utca

Erdősor utca

Farkaserdő utca

Fóti út

Görgey Artúr utca

Hajló utca

Homoktövis utca

István út

Külső Szilágyi út

Leiningen Károly utca

Megyeri út

Munkásotthon utca

Nádor utca

Óceánárok utca

Petőfi utca

Pozsonyi út

Rózsa utca

Sporttelep utca

Szent Imre utca

Szilágyi utca

Tél utca

Temesvári utca

Váci út


  Vissza az oldal tetejére