Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények helyi védelméről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő minden önálló ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára, továbbá az ingatlanok használóira.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint a természet védelméről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,

b) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira,

c) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre,

d) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területekre,

e) az eltérő szabályt megállapító külön jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényekre.

(3) E rendelet hatálya - eltérő rendelkezés hiányában - nem terjed ki a közterületen lévő fás szárú növények kivágásának a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozott kérdéseire.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) fakivágás: minden olyan fás szárú növény kivágása, melynek törzsátmérője a 4 cm-t meghaladja, bokorfa, tőtől ágas többágú fa és örökzöld esetén magassága a talajfelszín felett a 2,00 m-t meghaladja,

b) fapótlásra megfelelő fa: kétszer iskolázott, legalább 14 cm törzskerületű fa, bokorfa, örökzöld esetén legalább 1 m magas (földfelszíntől mért) fa,

c) fás szárú növény: minden lombhullató és örökzöld fa és bokorfa,

d) használó: a fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlan tulajdonosa, üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, vagy az ingatlant bármely más jogcímen használó, az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére köteles személy,

e) törzsátmérő: a törzsnek a földfelszíntől számított 1 m magasságban mért átmérője.

A fás szárú növények védelmének alapvető szabályai

3. § A fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása a mindenkori használó kötelezettsége.

4. § (1) A fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben, az e rendeletben előírt pótlási kötelezettség teljesítése mellett lehet. A kivágást - lehetőség szerint - a vegetációs időszakon kívül, szeptember 1-je és március 15-e között kell végrehajtani.

(2) A használó a fás szárú növény kivágását követő legfeljebb 15 napon belül köteles a kivágás tényét az 1. mellékletben meghatározott tartalommal bejelenteni a jegyző részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell

a) a kivágni tervezett fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlan 30 napnál nem régebbi (nem hiteles) tulajdoni lapját,

b) amennyiben a bejelentő nem az ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai), az ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolatát, vagy - ha a jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására - a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.

(4) A jegyző a (2) bekezdés szerinti bejelentés alapján határozattal kötelezi a használót az e rendelet szerinti pótlási kötelezettség teljesítésére vagy pénzbeli megváltás fizetésére. A bejelentésben közölt adatok a helyszínen is ellenőrizhetők.

A pótlási kötelezettség mértéke és módja

5. § (1) A használó a kivágott fás szárú növény pótlásáról a saját költségén köteles gondoskodni.

(2) A pótlási kötelezettség mértékét, módját és határidejét - e rendelet keretei között - a 4. § (4) bekezdésében és a 7. §-ban foglaltak szerint a jegyző határozza meg.

6. § A pótlási kötelezettség mértéke a kivágott fás szárú növények darabszámának 120%-a, egész számra felfelé kerekítve.

7. § (1) A kivágott fás szárú növényeket elsősorban a kivágás helyén, a növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlanon, fapótlásra megfelelő fa (2. § b) pont) elültetésével kell gondoskodni. Másodsorban az ingatlan előtt vagy közelében található közterületen kell teljesíteni a pótlást a 2. § b) pontja szerinti növény elültetésével.

(2) Amennyiben a pótlási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti ingatlanon bármely oknál fogva részben vagy egészben nem teljesíthető, úgy a pótlási kötelezettség természetben meg nem valósított része a 10. §-ban foglaltak szerint pénzbeli megváltással teljesítendő.

8. § A kivágott fás szárú növények pótlásának határideje az erre kötelező határozat véglegessé válását követő év december 31-e. A határidőt a jegyző, kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja.

9. § (1) A pótlási kötelezettséget elsősorban a településkép védelméről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében meghatározott, telepítésre javasolt fafajokkal vagy azok termesztett fajtáival kell teljesíteni. Amennyiben a kivágott fa gyümölcsfa és a pótlás a 7. § (1) bekezdés első mondata szerint történik, úgy a pótlás gyümölcsfa elültetésével is megvalósítható.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott fajoktól eltérő fajokkal történő pótlás csak kertépítészeti tervi konszignációval lehetséges, kivéve a gyümölcsfa helyben történő pótlása esetét.

10. § (1) Amennyiben a pótlási kötelezettség a 7. § (1) bekezdés szerint részben vagy egészében nem teljesíthető, úgy a használónak a természetben nem pótolt fás szárú növények után kompenzációként pénzbeli megváltást kell fizetnie.

(2) A pénzbeli megváltás mértéke 60.000 Ft/db.

(3) A pénzbeli megváltást a 6. § alapján megállapított darabszám, illetve az abból ténylegesen nem pótolt darabszám után kell megállapítani.

(4) A pénzbeli megváltást a használónak az arra kötelező határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetnie az Önkormányzat részére.

(5) A megfizetett pénzbeli megváltások összegét az Önkormányzat a közterületi zöldfelületek fejlesztésére használja fel.

11. § A 10. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Kormányrendelet 8. § (4) bekezdése szerinti kompenzációs intézkedés alkalmazása esetében is.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) Az Önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló fás szárú növény kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására a polgármester jogosult.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Kormányrendelet alapján megkívánt, a közterületen álló fás szárú növény kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásra is.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

14. § E rendelet előírásait a hatályba lépését követően kivágott fás szárú növények vonatkozásában kell alkalmazni.

15. § * 

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. november 12. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Fakivágási bejelentés

A kérelmező neve
(szervezet esetében képviselőjének neve is):
Lakcíme/székhelye, értesítési címe:
Telefonszáma (mobil is):
Jogosultság:  * 

A bejelentés tárgyát képező fás szárú növény

Faj/fajta Törzsátmérő *  Darabszám

A fakivágás helyszíne

Cím:
Helyrajzi szám:
A fás szárú növény kivágásának indoka:
A pótlási kötelezettség teljesítésének tervezett helye, mértéke és módja, az elültetni tervezett fás szárú növények fajtája és darabszáma:

Mellékletek:

a) a kivágni tervezett fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlan 30 napnál nem régebbi (nem hiteles) tulajdoni lapja,

b) amennyiben a bejelentő nem az ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai), az ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolata, vagy - ha a jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására - a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata.

Budapest,...........................................................

..........................................................
kérelmező


  Vissza az oldal tetejére