Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőre és közszolgálati ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület

a) 2020. augusztus 17., 18., 19. napjára,

b) 2020. augusztus 21-e helyett munkanappá nyilvánított 2020. augusztus 29. napjára

c) 2020. december 24-e helyett munkanappá nyilvánított 2020. december 12. napjára, valamint

d) 2020. december 23., 28., 29., 30. és 31. napjára

igazgatási szünetet rendel el.

3. § (1) Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni.

(2) A jegyző az igazgatási szünet idejére, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói számára 2020. július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját, munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. január 31. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A törvény 232/A. §-a értelmében:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.”

Az említett törvényi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el, illetve a közszolgálati tisztviselők napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik

A 2. §-hoz

Önkormányzatunknál már több éves gyakorlat, hogy a Képviselő-testület az augusztus 20-ai ünnepet megelőzően, és a karácsonyi ünnepek időszakában igazgatási szünetet rendel el. A § ennek megfelelően megállapítja a 2020. évi igazgatási szünet napjait.

A 3. §-hoz

A § a rendes szabadság kiadásáról és kivételéről rendelkezik. Továbbá a szabályozás lehetővé teszi, hogy kivételes esetben a jegyző az igazgatási szünet idejére, az Önkormányzat működéséhez feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adjon

A 4. §-hoz

A Képviselő-testület 2020. július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ez a nap a korábbi törvényi szabályozás értelmében valamennyi köztisztviselő számára munkaszüneti nap volt. A jelenlegi szabályozás szerint ez a nap csak akkor lesz munkaszüneti nap, ha arról a Képviselő-testület külön rendelkezik.

A 5. §-hoz

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére