Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési eljárásról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelet és a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. április 26. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//