Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények helyi védelméről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő minden önálló ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára, továbbá az ingatlanok használóira.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint a természet védelméről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,

b) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira,

c) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre,

d) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területekre,

e) az eltérő szabályt megállapító külön jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényekre.

(3) E rendelet hatálya - eltérő rendelkezés hiányában - nem terjed ki a közterületen lévő fás szárú növények kivágásának a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozott kérdéseire.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) fakivágás: minden olyan fás szárú növény kivágása, melynek törzsátmérője a 4 cm-t meghaladja, bokorfa, tőtől ágas többágú fa és örökzöld esetén magassága a talajfelszín felett a 2,00 m-t meghaladja,

b) fapótlásra megfelelő fa: kétszer iskolázott, legalább 14 cm törzskerületű fa, bokorfa, örökzöld esetén legalább 1 m magas (földfelszíntől mért) fa,

c) fás szárú növény: minden lombhullató és örökzöld fa és bokorfa,

d) használó: a fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlan tulajdonosa, üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, vagy az ingatlant bármely más jogcímen használó, az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére köteles személy,

e) *  törzsátmérő: a törzsnek a földfelszíntől számított 1 m magasságban mért átmérője (centiméterben).

f) *  szakvélemény: jogosultsággal rendelkező személy, vagy szervezet által (erdőmérnök, dísznövény kertészmérnök, tájépítész) a fák korára, egészségi állapotára, térbeli elhelyezkedésére, fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban kiállított szakvélemény.

A fás szárú növények védelmének alapvető szabályai

3. § A fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása a mindenkori használó kötelezettsége.

4. § *  (1) A fás szárú növényt kivágni indokolt esetben, csak jogerős fakivágási engedély alapján szabad az e rendeletben előírt pótlási kötelezettség teljesítése mellett. A kivágást - lehetőség szerint - a vegetációs időszakon kívül, szeptember 1-je és március 15-e között lehet végrehajtani.

(2) Fás szárú növényt kivágni különösen veszélyhelyzet, közvetlenül fenyegető kárveszély miatt, illetve igazolt egyéb olyan okból lehet, mely a fa kivágása nélkül nem hárítható el. A kivágott fa pótlásáról a 4. § (7) bekezdése és 7. §-ban meghatározottak szerint gondoskodni kell.

(3) Az élet-, illetve súlyos balesetveszélyt, kárveszélyt jelentő fakivágást a használó - amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs, jogosult haladéktalanul elvégezni. A veszély érdekében elvégzett fakivágást - az annak megtörténtét követő - 3 napon belül írásban be kell jelenteni. A bejelentésben szakvéleménnyel vagy fényképfelvétel mellett egyéb hitelt érdemlő módon is igazolni kell a fás szárú növény kivágásának indokoltságát. Az indokolatlan vagy be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(4) A jegyző - méltányossági kérelem alapján - a Városüzemeltetési Főosztály helyszíni szemlén készített jegyzőkönyvére alapozva a fás szárú növény vizsgálatát elvégzi és megállapítja a fakivágás megalapozottságát. Ez esetben a kötelezett mentesül a fás szárú növény kivágásának indoklásául szolgáló dokumentumok benyújtása alól.

(5) A fakivágási engedély iránti kérelmet legkésőbb a használó a fás szárú növény kivágását megelőző 30. napon belül köteles benyújtani az 1. számú mellékletben meghatározott tartalommal a jegyző részére.

(6) Az (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemben közölni, illetve a kérelemhez mellékelni kell:

a) a kivágni tervezett fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajzot, a fák darabszámát, faját, törzsátmérőjét,

b) amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai), az ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolatát, vagy - ha a jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására - a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát,

c) a fás szárú növény kivágásának indokát, a megalapozó dokumentumokat (szakvélemény, fénykép, esetlegesen akusztikus tomográfos vizsgálat, stb.

d) 5 db-ot meghaladó számú fás szárú növény kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének időpontját (év, hónap, nap)

A kérelemben közölt adatokat a jegyző a helyszínen ellenőrizheti.

(7) A jegyző a (5) bekezdés szerinti fakivágási engedély kérelem alapján a fás szárú növény kivágásának engedélyezéséről határozattal dönt. A határozatban a jegyző elsősorban kötelezi a használót az e rendelet szerinti természetbeni pótlási kötelezettség teljesítésére (meghatározva a pótlás helyét, módját), vagy másodsorban indokolt esetben elrendeli a pénzbeli kompenzációt.

(8) A fás szárú növény kivágását csak az engedélyt megadó határozat jogerőre emelkedését és végrehajthatóvá válását követően lehet megkezdeni.

(9) Az engedély nélküli vagy engedélytől eltérő fakivágás kivitelezése leállítható, megtiltható.

A pótlási kötelezettség mértéke és módja

5. § (1) A használó a kivágott fás szárú növény pótlásáról a saját költségén köteles gondoskodni.

(2) A pótlási kötelezettség mértékét, módját és határidejét - e rendelet keretei között - a 4. § (4) bekezdésében és a 7. §-ban foglaltak szerint a jegyző határozza meg.

(3) *  Aki engedély nélkül magánterületen lévő fát vágott ki, az ügy körülményeire tekintettel, a jelen rendelet 6. §-ban meghatározott általános mértékű fapótlási kötelezettségen túl, közigazgatási bírsággal sújtható.

6. § *  A fapótlás mértéke a jelen rendelet hatálya alá tartozó fakivágás esetén:

a) A pótlási kötelezettség mértéke az 5 db-ot nem meghaladó fás szárú növények kivágása esetén azok darabszámának 120%-a, egész számra felfelé kerekítve.

b) A pótlási kötelezettség mértéke az azonos ingatlanon 5 db-ot meghaladó fás szárú növények kivágása esetén, azok darabszámának háromszorosa.

7. § (1) A kivágott fás szárú növényeket elsősorban a kivágás helyén, a növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlanon, fapótlásra megfelelő fa (2. § b) pont) elültetésével kell gondoskodni. Másodsorban az ingatlan előtt vagy közelében található közterületen kell teljesíteni a pótlást a 2. § b) pontja szerinti növény elültetésével.

(2) Amennyiben a pótlási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti ingatlanon bármely oknál fogva részben vagy egészben nem teljesíthető, úgy a pótlási kötelezettség természetben meg nem valósított része a 10. §-ban foglaltak szerint pénzbeli megváltással teljesítendő.

8. § A kivágott fás szárú növények pótlásának határideje az erre kötelező határozat véglegessé válását követő év december 31-e. A határidőt a jegyző, kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja.

9. § (1) A pótlási kötelezettséget elsősorban a településkép védelméről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében meghatározott, telepítésre javasolt fafajokkal vagy azok termesztett fajtáival kell teljesíteni. Amennyiben a kivágott fa gyümölcsfa és a pótlás a 7. § (1) bekezdés első mondata szerint történik, úgy a pótlás gyümölcsfa elültetésével is megvalósítható.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott fajoktól eltérő fajokkal történő pótlás csak kertépítészeti tervi konszignációval lehetséges, kivéve a gyümölcsfa helyben történő pótlása esetét.

10. § (1) Amennyiben a pótlási kötelezettség a 7. § (1) bekezdés szerint részben vagy egészében nem teljesíthető, úgy a használónak a természetben nem pótolt fás szárú növények után kompenzációként pénzbeli megváltást kell fizetnie.

(2) A pénzbeli megváltás mértéke 60.000 Ft/db.

(3) A pénzbeli megváltást a 6. § alapján megállapított darabszám, illetve az abból ténylegesen nem pótolt darabszám után kell megállapítani.

(4) A pénzbeli megváltást a használónak az arra kötelező határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetnie az Önkormányzat részére.

(5) A megfizetett pénzbeli megváltások összegét az Önkormányzat a közterületi zöldfelületek fejlesztésére használja fel.

11. § A 10. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Kormányrendelet 8. § (4) bekezdése szerinti kompenzációs intézkedés alkalmazása esetében is.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) Az Önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló fás szárú növény kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására a polgármester jogosult.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Kormányrendelet alapján megkívánt, a közterületen álló fás szárú növény kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásra is.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

14. § E rendelet előírásait a hatályba lépését követően kivágott fás szárú növények vonatkozásában kell alkalmazni.

15. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

5/A. A fás szárú növények védelmére vonatkozó szabályok

15/A. § Aki

a) aki a fakivágási engedély benyújtását a megadott határidőben elmulasztja vagy fás szárú növényt engedély nélkül vág ki.

b) a kivágott fás szárú növény pótlására vonatkozó kötelezettségének nem, vagy nem az előírt mértékben, módon illetve határidőben tesz eleget

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Dr. Tahon Róbert
jegyző
Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. november 12. napján

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 

Illetékbélyeg helye (3.000,-Ft)

Fakivágás iránti engedély kérelem

1. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. A kérelmező neve (szervezet esetében képviselőjének neve is), lakcíme/székhelye, értesítési címe, egyéb elérhetősége (telefon, e-mail):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3. Jogosultság *  .....................................................................................................

A kérelem tárgyát képező fás szárú növény
Faj/Fajta Törzsátmérő *  Törzskerület Darabszám
A fás szárú növény kivágásának indoka: .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
A pótlási kötelezettség teljesítésének tervezett helye, mértéke és módja, az elültetni tervezett fás szárú növények fajtája és darabszáma: ...............................................................................................................................................................
A pótlási kötelezettség pénzbeli kompenzációval történő teljesítése esetén a kérelmező bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................................................
A fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének (év, hó, nap) időpontja: ......................................... (amennyiben a fakivágás azonnali beavatozás szükségessége miatt történt, a kivágás időpontja: ..................................................................................................................................................................................)
Mellékletek:
-a kivágni tervezett fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajz
- amennyiben a bejelentő nem az ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai), az ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolata, vagy
- ha a jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására - a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata.
- Egyéb (pld. szabályszerű meghatalmazás, megállapodás, aláírási címpéldány) ............................. db.
- ................................................................................................................................................................................
Budapest, ......... év .................... hó ..... nap
.................................
Aláírás (kérelmező)

  Vissza az oldal tetejére