Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 10/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete nevében Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófatörvényről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) alkalmazott köztisztviselőre és közszolgálati ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület

a) 2021. július 2. napjára,

c) 2021. december 24-e helyett munkanappá nyilvánított 2021. december 11. napjára, valamint

d) 2021. december 27., 28., 29., 30. és 31. napjára

igazgatási szünetet rendel el.

3. § (1) Az igazgatási szünet ideje alatt a foglalkoztatott részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve azt a foglalkoztatottnak ki kell vennie.

(2) A jegyző az igazgatási szünet idejére a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adhat.

4. § A Képviselő-testület a foglalkoztatottak számára 2021. július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2022. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Dallos Andrea
jegyző
Déri Tibor
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2021. február 25. napján.

Dr. Dallos Andrea
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A Kttv. 232/A. §-a értelmében:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.”

Az említett törvényi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el, illetve a közszolgálati tisztviselők napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) már több éves gyakorlat, hogy a Képviselő-testület az augusztus 20-ai ünnepet megelőzően, és a karácsonyi ünnepek időszakában igazgatási szünetet rendel el. A § ennek megfelelően megállapítja a 2021. évi igazgatási szünet napjait.

A 3. §-hoz

A § a rendes szabadság kiadásáról és kivételéről rendelkezik. Továbbá a szabályozás lehetővé teszi, hogy kivételes esetben a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a jegyző az igazgatási szünet idejére, az Önkormányzat működéséhez feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy egészben felmentést adjon.

A 4. §-hoz

A Képviselő-testület 2021. július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ez a nap a korábbi törvényi szabályozás értelmében munkaszüneti nap volt. A jelenlegi szabályozás szerint ez a nap csak akkor lesz munkaszüneti nap, ha arról a Képviselő-testület külön rendelkezik.

A 5. §-hoz

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Előzetes Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogalkotás várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi és gazdasági hatásai nincsenek, költségvetési szempontból a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai vonatkozásában az igazgatási szünet kismértékű megtakarítást jelenthet.

Környezeti és egészségi következményei

A rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletalkotásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye):

A jogszabály megalkotását indokolja, hogy a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai számára már előre kiszámíthatóvá váljon az éves munkarend, kellő időben tervezhetővé váljon a nyári és az év végi szabadságolási rend, és a munkarend. Az igazgatási szünet lehetőséget biztosít a hosszabb időtartamú szabadságok lépcsőzetes, összehangolt kiadására úgy, hogy a kötelező feladatellátás ne sérüljön, az ügyek ne torlódjanak, és a határidők is betarthatók legyenek, az ügyfelek fel tudnak készülni a nyári és az év végi munkarend-változásra, a jogalkotás elmaradása ezen érdekek sérelmével járna.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.


  Vissza az oldal tetejére