Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a lakossági komposztálás támogatásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a lakossági komposztálás támogatásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja az ingatlanokon keletkező lakossági zöldhulladék komposztálásának és a komposzt hasznosításának önkormányzati támogatása.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, valamint a Budapest Főváros IV. kerületében bejelentett címmel vagy székhellyel rendelkező társasházakra és lakásszövetkezetekre terjed ki.

3. A támogatás formája és mértéke

3. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. §-ban meghatározott célra jelentkezők részére ingatlanonként egy darab nagyméretű, 900 literes komposztáló edényt vagy egy darab kisméretű, balkonkomposztálót edényt biztosít az Önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendeletében e célra biztosított előirányzat erejéig, a beérkezett jelentkezések sorrendjében, figyelemmel az e rendeletben foglalt szempontrendszerre.

(2) A komposztáló edényre vagy a balkonkomposztálóra jelentkezni évente két alkalommal, április 30. napjáig és szeptember 30. napjáig lehet a lakossági felhívásban rögzítetteknek megfelelően. A komposztáló edény és a balkonkomposztáló kiosztására évente legfeljebb két alkalommal kerül sor.

(3) A jelentkezési feltételeknek való megfelelés esetén a komposztáló edény vagy a balkonkomposztáló a jelentkező tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy arra írásban 3 évig fenntartási kötelezettséget vállal a jelentkező.

4. Jelentkezési feltételek

4. § (1) Jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, amely a jelentkező

a) természetes személy lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye címeként szerepel, vagy

b) társasházak és lakásszövetkezetek bejegyzett címeként vagy székhelyeként szerepel, és amely

c) körülkerített magánterülettel vagy erkéllyel rendelkezik, ahol a komposztáló edény vagy balkonkomposztáló elhelyezhető.

(2) A többlakásos épületekre az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) ha az épületben hat lakásnál kevesebb található, az ingatlan valamennyi tulajdonosának írásbeli hozzájárulása, vagy kizárólagos használatú ingatlanrészre irányuló jelentkezés esetén a kizárólagos használat jogcímének igazolása szükséges a komposztáló edény elhelyezéséhez;

b) ha az épületben hat vagy annál több lakás található, közgyűlési határozat szükséges a komposztáló edény elhelyezéséhez;

c) balkonkomposztáló elhelyezéséhez kizárólag annak az ingatlannak a tulajdonosai részéről van szükség írásbeli hozzájárulásra, ahol a balkonkomposztáló elhelyezésre kerül, mely igazolásokat legkésőbb komposztáló edény vagy balkonkomposztáló átvételéig a jelentkezőnek be kell mutatni.

(3) Nem nyújthat be jelentkezést az, aki a (tervezett) jelentkezés benyújtását megelőző 3 éven belül részesült lakossági komposztáló edény vagy balkonkomposztáló támogatásban.

(4) Jelentkezni a felhívásban közzétettek szerint, az erre a célra rendszeresített, hiánytalanul kitöltött adatlapon lehet.

5. A támogatásban részesített jelentkező jogai és kötelezettségei

5. § (1) A támogatásban részesített jelentkezőnek részt kell vennie az Önkormányzat által szervezett szakmai előadáson a komposztálási alapismeretek elsajátítása érdekében. A szakmai oktatáson való részvételről a jelentkező igazolást kap.

(2) A jelentkező a komposztáló edényt vagy balkonkomposztálót átadás-átvételi eljárás keretében személyesen veheti át. Az átadás-átvételi eljárás során a jelentkezőnek az (1) bekezdés és a 4. § (1)-(2) bekezdés szerinti dokumentumokat az átadónak be kell mutatnia.

(3) Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a) a komposztáló edény vagy balkonkomposztáló ellenértékének meghatározását;

b) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a komposztáló edényt vagy balkonkomposztálót rendeltetésszerűen használja a jelentkezésben megjelölt címen;

c) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy amennyiben a fenntartási kötelezettség ideje (3 év) alatt elköltözik, ezt be kell jelentenie az Önkormányzatnak;

d) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a fenntartási kötelezettség ideje alatt a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt megtéríti az Önkormányzatnak;

e) a jelentkező kötelezettségvállalását arról, hogy ha a fenntartási kötelezettség ideje alatt a komposztáló edény vagy balkonkomposztáló megsemmisül, vagy ellopják, azt haladéktalanul bejelenti az Önkormányzatnak;

f) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a megrongálódott edényt nem cseréli ki és nem javítja meg az Önkormányzat;

g) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a komposztáló edényt vagy balkonkomposztálót csak körülkerített magáningatlanon vagy erkélyen helyezheti el.

(4) Ha a jelentkező a fenntartási kötelezettség ideje alatt elköltözik, a komposztáló edényt vagy balkonkomposztálót az ingatlan új tulajdonosa átveheti tőle, ebben az esetben az Önkormányzat az ingatlan új tulajdonosával lefolytatja az átadás-átvételi eljárást. Amennyiben a jelentkező a Budapest Főváros IV. kerületben létesít új lakó- vagy tartózkodási helyet, az új címre áttelepítheti a komposztáló edényt vagy balkonkomposztálót. Egyéb esetben a komposztáló edényt vagy balkonkomposztálót a jelentkezőnek vissza kell szolgáltatnia hiánytalanul, sértetlenül és használható állapotban az Önkormányzat részére, vagy annak ellenértékét meg kell fizetnie.

6. § (1) Az Önkormányzat képviseletében eljáró személy a fenntartási kötelezettség ideje alatt előzetes tájékoztatás mellett jogosult a komposztáló edény vagy balkonkomposztáló rendeltetésszerű használatát ellenőrizni a jelentkező által a jelentkezés során megadott címen.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a komposztáló edényt vagy balkonkomposztálót a jelentkező nem rendeltetésszerűen használja, az Önkormányzat - 8 napos határidő megadásával - felszólítja a jelentkezőt a komposztáló edény vagy a balkonkomposztáló szakmai szabályoknak megfelelő rendeltetésszerű használatára. A határidő eredménytelen eltelte esetén a jelentkezőnek a komposztáló vagy balkonkomposztáló ellenértékét meg kell fizetnie az Önkormányzatnak.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jelentkező által a jelentkezés során megadott címen a komposztáló edény vagy balkonkomposztáló nem lelhető fel, melynek okát a jelentkező hitelt érdemlően nem tudja igazolni és a jelentkező az 5. § (3) bekezdés e) pontja szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a jelentkezőnek a komposztáló edény vagy balkonkomposztáló ellenértékét meg kell fizetnie az Önkormányzatnak, kivéve, ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(4) A komposztáló edény vagy balkonkomposztáló visszaadását a jelentkező a fenntartási kötelezettség ideje alatt bármikor felajánlhatja az Önkormányzatnak, ha az sérülésmentes állapotban van.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Dallos Andrea s. k. Déri Tibor s. k.
jegyző polgármester

Záradék:

A Rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. április 29. napján.

dr. Dallos Andrea s. k.
jegyző

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának célja annak szabályozása, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén található ingatlanokon keletkező lakossági zöldhulladék tárolása és hasznosítása érdekében Budapest Főváros IV. kerületében bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, valamint társasházak, lakásszövetkezetek számára komposztáló edényt vagy balkonkomposztálót biztosítson, ezzel is elősegítve a lakossági zöldhulladék kommunális hulladéktól történő elkülönült gyűjtését, valamint a komposzt környezetbarát felhasználását. A lakossági zöldhulladék komposztálás útján történő hasznosítása a lakossági kommunális hulladék csökkentéséhez is hozzájárul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet célját rögzíti.

2. §-hoz

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

3. §-hoz

A támogatás formáját és mértékét határozza meg. Ingatlanonként egy darab 900 literes komposztáló edény vagy egy darab balkonkomposztáló igényelhető.

4. §-hoz

A jelentkezés feltételeit tartalmazza.

5-6. §-hoz

A jelentkező jogait és kötelezettségeit tartalmazza, amelyeket a jelentkezőnek el kell fogadnia ahhoz, hogy a komposztáló edény vagy balkonkomposztáló önkormányzati támogatásként a tulajdonába kerüljön.

7. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatásait, valamint várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat támogatni kívánja a lakossági komposztálással kapcsolatos tevékenységet, elősegítve a zöldhulladék kommunális hulladéktól történő elkülönült gyűjtését, valamint a komposzt környezetbarát felhasználását. A komposztálás révén csökken az elszállításra kerülő zöldhulladék mennyisége, ezáltal a lakosság által fizetendő zöldhulladék elszállítási díj mértéke is. Az Önkormányzat Képviselő-testülete - teherbíró képességének függvényében - dönt a mindenkori költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatról.

Negatív hatása a rendelet hatályba lépésének nincs.

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezet elfogadásának kedvező környezeti következményei lehetnek, egészségügyi következményei nincsenek.

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadása az Önkormányzatnál, valamint a közszolgáltatási szerződés alapján a lebonyolításban részt vevő Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: UVG) vonatkozásában - a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételeinek biztosítása miatt - az adminisztratív terhek növekedésével járhat.

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotását a környezetvédelemmel, az észszerű, környezetbarát hulladékgazdálkodással összefüggésben felmerülő társadalmi igény tette szükségesé. Az Önkormányzatnak célszerű támogatnia a lakossági komposztáló edény és balkonkomposztáló biztosítását, valamint a komposztálási alapismeretek elsajátítására irányuló szakmai oktatási tevékenységet a környezettudatosság és a szemléletformálás jegyében.

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi fedezetet az Önkormányzat mindenkori költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló előirányzat biztosítja.