Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja az ingatlanokon keletkező csapadékvíz tárolásának és hasznosításának önkormányzati támogatása.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, valamint a Budapest Főváros IV. kerületében bejelentett címmel vagy székhellyel rendelkező társasházakra és lakásszövetkezetekre terjed ki.

3. A támogatás formája és mértéke

3. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. §-ban meghatározott célra ingatlanonként egy darab 300 literes csapadékvíz tároló edényt biztosít (ereszcsatorna szűrővel együtt) a jelentkezők részére, az Önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendeletében e célra biztosított előirányzat erejéig, a beérkezett jelentkezések sorrendjében, figyelemmel az e rendeletben foglalt szempontrendszerre. Az Önkormányzat az ereszcsatorna szűrő ereszcsatornába történő beillesztéséhez - jelentkező erre irányuló igénye esetén - technikai segítséget nyújt.

(2) A csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényre jelentkezni évente két alkalommal, április 30. napjáig és augusztus 31. napjáig lehet a lakossági felhívásban rögzítetteknek megfelelően. A csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény kiosztására évente legfeljebb két alkalommal kerül sor.

(3) A jelentkezési feltételeknek való megfelelés esetén a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény a jelentkező tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy arra írásban 3 évig fenntartási kötelezettséget vállal a jelentkező.

4. Jelentkezési feltételek

4. § (1) Jelentkezni annak az ingatlannak a vonatkozásában lehet, amely a jelentkező

a) természetes személy lakcímének igazolására szolgáló hatósági igazolványában bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye címeként szerepel, vagy

b) társasházak és lakásszövetkezetek bejegyzett címeként vagy székhelyeként szerepel, és amely

c) külső ereszcsatornával és körülkerített magánterülettel rendelkezik, ahol a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény elhelyezhető.

(2) A többlakásos épületekre az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) ha az épületben hat lakásnál kevesebb található, az ingatlan valamennyi tulajdonosának írásbeli hozzájárulása, vagy kizárólagos használatú ingatlanrészre irányuló jelentkezés esetén a kizárólagos használat jogcímének igazolása szükséges;

b) ha az épületben hat vagy annál több lakás található, közgyűlési határozat szükséges, mely igazolásokat legkésőbb csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény átvételéig a jelentkezőnek be kell mutatni.

(3) Nem nyújthat be jelentkezést az, aki a (tervezett) jelentkezés benyújtását megelőző 3 éven belül részesült csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény támogatásban.

(4) Jelentkezni a lakossági felhívásban közzétettek szerint, az erre a célra rendszeresített, hiánytalanul kitöltött adatlapon lehet.

5. A támogatásban részesített jelentkező jogai és kötelezettségei

5. § (1) A támogatásban részesített jelentkezőnek részt kell vennie az Önkormányzat által szervezett szakmai előadáson a csapadékvíz gyűjtésével és tárolásával kapcsolatos ismeretek elsajátítása érdekében. A szakmai oktatáson való részvételről a jelentkező igazolást kap.

(2) A jelentkező a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt átadás-átvételi eljárás keretében személyesen veheti át. Az átadás-átvételi eljárás során a jelentkezőnek az (1) bekezdés és a 4. § (1)-(2) bekezdés szerinti dokumentumokat az átadónak be kell mutatnia.

(3) Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a) a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény ellenértékének meghatározását;

b) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt rendeltetésszerűen használja a jelentkezésben megjelölt címen;

c) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy amennyiben a fenntartási kötelezettség ideje (3 év) alatt elköltözik, ezt be kell jelentenie az Önkormányzatnak;

d) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a fenntartási kötelezettség ideje alatt a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt megtéríti az Önkormányzatnak;

e) a jelentkező kötelezettségvállalását arról, hogy ha a fenntartási kötelezettség ideje alatt a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény megsemmisül vagy ellopják, azt haladéktalanul bejelenti az Önkormányzatnak;

f) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a megrongálódott edényt nem cseréli ki és nem javítja meg az Önkormányzat;

g) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt csak külső ereszcsatornával rendelkező és körülkerített magáningatlanon helyezheti el.

(4) Ha a jelentkező a fenntartási kötelezettség ideje alatt elköltözik, a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt az ingatlan új tulajdonosa átveheti tőle, ebben az esetben az Önkormányzat az ingatlan új tulajdonosával lefolytatja az átadás-átvételi eljárást. Amennyiben a jelentkező a Budapest Főváros IV. kerületben létesít új lakó- vagy tartózkodási helyet, az új címre áttelepítheti a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt. Egyéb esetben a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt vissza kell szolgáltatnia hiánytalanul, sértetlenül és használható állapotban az Önkormányzat részére, vagy annak ellenértékét meg kell fizetnie

6. § (1) Az Önkormányzat képviseletében eljáró személy a fenntartási kötelezettség ideje alatt előzetes tájékoztatás mellett jogosult a komposztáló edény vagy balkonkomposztáló rendeltetésszerű használatát ellenőrizni a jelentkező által a jelentkezés során megadott címen.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt a jelentkező nem rendeltetésszerűen használja, úgy az Önkormányzat - 8 napos határidő megadásával - felszólítja a jelentkezőt a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény szakmai szabályoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra. A határidő eredménytelen eltelte esetén a jelentkezőnek a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény ellenértékét meg kell fizetnie az Önkormányzatnak.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a jelentkező által a jelentkezés során megadott címen a csapadékvíz tárolására szolgáló edény nem lelhető fel, melynek okát a jelentkező hitelt érdemlően nem tudja igazolni és a jelentkező az 5. § (3) bekezdés e) pontja szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, a jelentkezőnek a a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény ellenértékét meg kell fizetnie az Önkormányzatnak, kivéve, ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(4) A csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény visszaadását a jelentkező - a fenntartási kötelezettség ideje alatt - bármikor felajánlhatja az Önkormányzatnak, ha az sérülésmentes állapotban van.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Dallos Andrea s. k. Déri Tibor s. k.
jegyző polgármester

Záradék:

A Rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. április 29. napján.

dr. Dallos Andrea s. k.
jegyző

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának célja annak szabályozása, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén található ingatlanokon keletkező csapadékvíz tárolása és hasznosítása érdekében Budapest Főváros IV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, valamint társasházak, lakásszövetkezetek számára csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edényt biztosítson, ezzel is elősegítve a csapadékvíz környezetbarát kezelését és felhasználását, csökkentve ezzel az ivóvíz hálózatból történő öntözés volumenét.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet célját rögzíti.

2. §-hoz

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

3. §-hoz

A támogatás formáját és mértékét határozza meg. Ingatlanonként egy darab 300 literes csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény igényelhető.

4. §-hoz

A jelentkezés feltételeit tartalmazza.

5-6. §-hoz

A jelentkező jogait és kötelezettségeit tartalmazza, amelyeket a jelentkezőnek el kell fogadnia ahhoz, hogy a csapadékvíz tárolás céljára szolgáló edény önkormányzati támogatásként a tulajdonába kerüljön.

7. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A jogszabály előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatásait, valamint várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat támogatni kívánja a csapadékvíz gyűjtésével és tárolásával kapcsolatos tevékenységet, elősegítve a csapadékvíz környezetbarát kezelését és felhasználását. A csapadékvíz gyűjtése, tárolása és felhasználása csökkenti az ivóvíz hálózat locsolási célú igénybevételét, ezáltal a lakosság által fizetendő víz- és csatornadíj mértékét is. Az Önkormányzat Képviselő-testülete - teherbíró képességének függvényében - dönt a mindenkori költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatról.

Negatív hatása a rendelet hatályba lépésének nincs.

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezet elfogadásának kedvező környezeti következményei lehetnek, egészségügyi következményei nincsenek.

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadása az Önkormányzatnál, valamint a közszolgáltatási szerződés alapján a lebonyolításban részt vevő Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: UVG) vonatkozásában - a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételeinek biztosítása miatt - az adminisztratív terhek növekedésével járhat.

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotását a környezetvédelemmel, az észszerű csapadékvíz gazdálkodással összefüggésben felmerülő társadalmi igény tette szükségesé. Az Önkormányzatnak célszerű támogatnia a csapadékvíz tárolására szolgáló edény biztosítását, valamint a csapadékvíz gyűjtésére, tárolására és felhasználására vonatkozó szakmai oktatási tevékenységet a környezettudatosság és a szemléletformálás jegyében.

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi fedezetet az Önkormányzat mindenkori költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló előirányzat biztosítja.