Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1999 (X. 6.) önkormányzati rendelete

a Budapest X., Kőér u. 2/D sz. alatti MÁV telephely Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: * 

A rendelet területi hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest X. kerületben a rendelet 1. sz. mellékletében lévő szabályozási tervben meghatározott, az alábbi helyrajzi számú telkekre terjed ki: 38307, 38364/1 és 38303/17. (Továbbiakban: terület)

Általános rendelkezések

2. § (1) *  A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.

(2) Jelen rendelet csak az 1. sz. Mellékletként csatolt részletes szabályozási tervvel együtt érvényes.

(3) * 

(4) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

a) szabályozási vonalat

b) az építési hely határvonalait

c) az övezeti jellemzőket

d) a beépítés elemeire:

- az építési vonalra

- az építmény-, illetve épületmagasságra,

- az építmények kialakítására vonatkozó előírásokat.

A terület felhasználása

3. § (1) A terület az alábbi terület-felhasználási kategóriákba tartozik.

Belterületi beépítésre szánt területek:

„M” jelű munkahelyi terület Belterületi nem beépíthető területek: (BVKSZ 46. §)

„KL-VA” jelű közlekedési terület (BVKSZ 51. § (2) bekezdés c) pont)

(2) Az építési telkek beépítési mértéke legfeljebb 45% lehet.

(3) A terület beépítésre szánt területén főrendeltetés szerinti épület csak teljesen közművesített építési telken létesíthető.

(4) Megfelelő környezeti állapot biztosítása estén az „M” jelű munkahelyi területen elsősorban:

a) védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények

b) egyéb kereskedelmi-, szolgáltató- és ellátó építmények

helyezhetők el.

(5) A keretövezet területén a gazdasági területeken megengedett építmények, illetőleg épületek közül a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, valamint:

a) a kereskedelem építményei,

b) ellátó-, szolgáltató építmények,

c) a kutatás-, fejlesztés építményei,

d) parkolóházak,

e) üzemanyagtöltő-autómosó építményei

helyezhetők el.

(6) Az építési övezetek határa a valós területfelhasználás szerint a szabályozási terven ábrázoltaknak megfelelően módosításra kerül.

Telekalakítás

4. § (1) A szabályozott területen a 38307 és 38303/17 hrsz.-ú telkekből két új (a tanműhely önálló telke és a megközelítését szolgáló magánút) és két megmaradó telek (a MÁV telephely és a vágányok területe) alakítható ki a szabályozási terven ábrázoltaknak megfelelően.

(2) A kialakításra kerülő új telek és útterületek területe (előzetes számítások alapján):

A tanműhely telke: cca. 5500 m2

A tervezett magánút területe: cca. 10 200 m2

(3) A mellékelt szabályozási tervben feltüntetett telekhatárok a rendelet módosítása nélkül megváltoztathatók telekhatár módosítás esetén, ha:

- a módosítás mértéke legfeljebb az érintett telkek összterületének 5%-ára terjed ki,

- a telken nem hoz létre a hatályos építési előírásoknak nem megfelelő állapotot,

- vagy az előírásoknak megfelelő állapot létrehozására irányul.

(4) A telekhatár (2) bekezdés szerinti módosításával övezeti határvonal, illetve szabályozási vonal nem módosulhat.

(5) A kialakításra kerülő ingatlanok pontos méreteit a telekalakítási térrajz fogja tartalmazni.

(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti táró magánút kiépítése a telekalakításban érdekelt ingatlantulajdonos kötelezettsége. A feltáró út kiépítését a telekalakítást engedélyező hatósági határozatban feltételként elő kell írni.

(7) A 38303/17 hrsz.-ú MÁV telephely törzstelke jelen szabályozási terv alapján nem osztható meg. Telekalakítás a területen csak jelen szabályozási terv módosítása után lehetséges.

(8) A 38303/17 és a 38364/1 hrsz.-ú telkek határa a tényleges területhasználat szerint módosítandó, a szabályozási terven ábrázoltak szerint.

Létesítmények elhelyezése

5. § (1) A szabályozási terven jelölt építési helyen belül a tervezett új létesítmény jelen rendelet előírásainak megfelelően helyezhető el.

(2) Új épületet elhelyezni csak a tanműhely számára kialakításra kerülő új telken lehet. A 38303/17 hrsz.-ú MÁV telephely telkén jelen előírások szerint új épület nem létesíthető, csak jelen rendelet módosítása után.

(3) A meglévő épületekre vonatkozóan jelen rendelet módosítása nélkül karbantartási, műszaki állagmegóvási, felújítási és átalakítási munkák végezhetők az épületek bővítése nélkül.

Épületekre vonatkozó előírások

6. § (1) A területen

- új épület létesítése, továbbá

- a tervezett (durván rendezett) terep 1,0 méternél nagyobb megbontásával járó földmunka, támfal, illetve

- a tervezett (durván rendezett) terepszint 1,0 méternél nagyobb mértékű megváltoztatása (pl. rézsű, feltöltés, stb.),

- csak az érintett területre vonatkozó talajmechanikai szakvélemény elkészítése és tereprendezési terv szerint végezhető. A terv ki kell terjedjen a felszíni-, a talaj-, és a rétegvíz viszonyokra, illetve azok kezelésének műszaki megoldására, továbbá az adott építési tevékenységgel összefüggően feltétlenül együttkezelendő terület lehatárolására.

Jelen előírásoktól az I. fokú építési hatóság eltekinthet, ha az említett földmunkára a meglévő közműhálózat javítása vagy rekonstrukciója miatt kerül sor.

(2) Jelen terv alapján megvalósult épület bővítményének létesítésére terepszint alatti bővítés kivételével az új épületek kialakítására vonatkozó előírások érvényesek.

(3) Terepszint alatti bővítés esetén a terepszint alatt beépíthető területet úgy kell meghatározni, hogy az a telekre vonatkozó a kertépítészeti terv által meghatározottakkal összhangban legyen.

(4) A fentiekben nem említett egyéb bővítmény kialakításának feltételeit az illetékes építésügyi hatóság - jelen szabályozási előírások keretei között - elvi engedélyben állapítja meg.

(5) A létesítmények elhelyezésére vonatkozó részletes elő írásokat jelen rendelet további előírásai és a szabályozási terv rögzítik.

Melléképítményekre vonatkozó előírások

7. § (1) Kerítés - a telek oldal- és hátsóhatárán is csak építési engedély alapján létesíthető.

(2) A területen - önállóan vagy összességében a DIN AO méretet meghaladó méretű reklámhordozó csak ideiglenesen, meghatározott időre - építési terület takarására, illetve a kerítés részeként kialakított reklámhordozóként, építési engedély alapján létesíthető.

A terület beépíthetősége

8. § (1) A terv területén a beépítés feltételeit, a megmaradó és bontandó épületeket, a lehetséges homlokzatmagasságokat a szabályozási terv tartalmazza.

(2) Beépítési paraméterek a tanműhely új telkére vonatkozóan:

kialakuló telek telek területe: - 5500 m2

maximális beépítési százalék: 45%

maximális beépíthető terület: - 2475 m2

javasolt szintszám: F+l+T

maximális építési magasság: 9,0 m

minimális zöldfelület: 20%

javasolt funkció: tanműhely és szerviz

Környezetvédelem

A föld védelme

9. § (1) A területen feltöltés(ek) kialakítására a környezetet károsító anyag, illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható. A területen található, a környezetet károsító hulladéko(ka)t a terület-előkészítés során el kell távolítani.

(2) A területen vízvételi hellyel ellátott létesítményt csak a csatornahálózathoz csatlakoztatva szabad elhelyezni.

(3) A felszíni és az egyéb vizek elvezetéséről, kezeléséről a talaj védelme érdekében az illetékes (szak)hatóság(ok) előírásai szerint kell gondoskodni.

(4) A terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülő helyiségeket - a talaj szennyezésének elkerülése érdekében - úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező, a környezetet károsító folyékony hulladékok és (folyékony) veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba.

(5) A terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell.

(6) A burkolt felületekről elfolyó olajjal is szennyeződhető csapadékvizet olajfogón kell keresztülvezetni.

(7) Új épület elhelyezéséhez az építési engedély kiadásának feltétele a KDV KF által jóváhagyott, a terület talajára, talajvizére, szennyvíz-elvezetésére és csatornahálózatára kiterjedő környezeti állapot felmérése.

Zöldfelületek és az élő természet védelme

10. § (1) A területen kihelyezendő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét a hatályos jogszabályok alapján az eljáró hatóság meghatározhatja.

(2) A területen a közterületi gyalogutak, járdák legalább egyik oldalán fasor telepítéséről kell gondoskodni. Ettől csak ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet ki helyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

(3) A meglévő faállomány védelme érdekében részletes fafelvételt kell készíteni, amely alapján ki kell jelölni a még áttelepíthető, illetve a feltétlen védelmet igénylő egyedeket.

(4) A területen az engedélyezési eljárások során minden esetben kötelezően kertépítészeti terv készítendő. A növénytelepítést kertépítész szakember által készített kiviteli terv alapján kell elvégezni.

(5) A BVKSZ alapján a telken belül biztosítani kell a minimális 20%-os aktív zöldfelületi arányt.

(6) A terv területén meglévő fát/növényzetet kivágni/megszüntetni csak indokolt esetben és csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabad.

(7) Az építés miatt engedély alapján megszüntetett, elhalt, továbbá az engedély nélküli eltávolított növényzet visszapótlásáról - lombtérfogat-egyenérték betartása mellett - kell gondoskodni. Ha a kivágásra építéssel összefüggésben kerül sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kihelyezendő növényzet fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni.

Levegőtisztaság védelem

11. § (1) A levegő tisztaságának védelme érdekében a területen csak a hatályos védettségi fokozatnak (Védett 1.) megfelelően szabad bármely tevékenységet folytatni, illetve bármely létesítményt elhelyezni, illetve ilyen célra hatósági engedélyt ki adni.

(2) A levegő tisztaságának védelme érdekében a mindenkor érvényben lévő jogszabályok alapján kell eljárni.

(3) A területen a tervezett létesítmények esetében az új kibocsátások számát és mértékét minimálisra kell csökkenteni.

(4) Levegőtisztaság-védelmi bejelentő lapot kell benyújtania minden üzemeltetőnek, ahol elszívóberendezés, vagy a 21/1986 Mtsz. rendeletben, illetve a 4/1986 OKTH utasításban meghatározott 120 kW névleges összteljesítményű kazán üzemel.

Zaj- és rezgés elleni védelem

12. § (1) A zaj- és rezgés ellen védelem érdekében - más jogszabály hiányában - a 4/1984. (I. 23.) EüM rendeletben (a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) meghatározott határértékeket kell érvényesíteni.

(2) Az építési munkálatokból származó zajra vonatkozóan a beruházónak, illetve az építési kivitelezőjének az építési munkálatok idejére zajhatárérték megállapítását kell kérnie az illetékes környezetvédelmi hatóságtól és biztosítania kell a megadott határérték és az időbeli korlátozások betartását.

Hulladékgazdálkodás

13. § (1) A területen keletkező hulladék - elszállításáig, illetve semlegesítéséig történő - tárolásáról, elhelyezéséről a létesítmények kialakítása (és átalakítása) során úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetet a hatályos rendelkezésekben megengedettnél nagyobb mértékben ne terhelje.

(2) A kommunális hulladék elszállításáról 48 órán belül gondoskodni kell.

(3) A területen veszélyes hulladék nem tárolható, azt a területről folyamatosan el kell szállítani.

(4) A területen keletkező veszélyes hulladék kezelését, elszállítását a vonatkozó hatályos rendelet előírásai szerint kell végezni.

(5) A fentiekben nem említett, a környezet védelmét érintő kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó rendeletek szerint kell eljárni.

A víz védelme

14. § (1) A felszíni és egyéb vizek elvezetéséről, kezeléséről - a felszíni- és felszín alatti vizek védelme érdekében - az illetékes (szak)hatóság(ok) előírásai szerint kell gondoskodni.

(2) A területen a felszíni vizek védelme - a bemosódás elkerülése - érdekében a feltöltések kialakítására a környezetet károsító anyag, illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható.

(3) A szennyvíz minőségére a 4/1984. (II. 7.) OVH rendelet előírásai érvényesek, ezeket be kell tartani.

Közlekedés

15. § (1) A területen a funkcionális egységeihez tartozó területegységeken a hatályos szabályzat által előírt számú gépkocsi elhelyezéséről telken belül kell gondoskodni, illetve a terület telkein (építési helyein) csak annyi funkcionális szintterület létesíthető, amelynek előírt parkolóigénye - az előírásoknak megfelelően kielégíthető.

(2) A Kőér u.-Gyömrői út-Szállás u.-Vasúti átjáróval kombinált szintbeni csomópontjának átépítésénél a meglévő kapubehajtót figyelembe kell venni.

(3) További telekfeltárás-kapcsolat nem csatlakoztatható a kapubehajtón keresztül.

Közművesítés, közműépítmények

16. § (1) A területen a közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati előírásoknak és eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani.

(2) A meglévő közműlétesítmények biztonsági- és védőtávolságait figyelembe kell venni. (Mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával végezhető)

(3) A tervezési területen bármilyen építményt elhelyezni csak teljes közművesítéssel és elválasztott rendszerű csatornával szabad.

(4) A területen szükséges transzformátor(oka)t a szakhatóságok, illetve az üzemeltető által meghatározott hely(ek)en, közterületen vagy közterületről közvetlenül megközelíthetően (önállóan, kiegészítő épületben csak az épület tömegén belül) kell elhelyezni.

(5) A közcsatornába csak az előírások szerinti szennyezettségű szennyvíz vezethető, ettől eltérő szennyezettséget a keletkezés helyén kell előtisztítani.

(6) A kialakuló új telek szennyvízelvezetését a MÁV telep hely csatornáján keresztül, a jelenlegi kialakult állapotnak megfelelően kell megoldani.

Vegyes, záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell.

(2) A rendeletnek az övezeti határkorrekcióval érintett területeire vonatkozó előírásai az övezeti korrekció megtörténtét követően lépnek hatályba.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidőben az 1. §-ban meghatározott területre vonatkozó korábbi részletes rendezési tervek és a 47/1998. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelet - a Budapest, X. kerület Kőér u. 2/D sz. alatti MÁV tanműhely és környezete Szabályozási Tervének jóváhagyásáról - hatályukat vesztik.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

György István
polgármester
dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 1999. október 6.

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1999 (X. 6.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest, X. kerület Kőér utca 2/D sz. MÁV telephely Részletes Szabályozási Terve


  Vissza az oldal tetejére