Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kőér utca - Basa utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt terület (38303/48 hrsz.-ú sportterület) Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya a Budapest X. kerület, Kőér utca - Basa utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt területre (38303/48 hrsz.-ú sportterületre) (továbbiakban: tervezési terület) terjed ki.

(2) Jelen rendelet melléklete a Szabályozási Terv.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) *  A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.

(2) A szabályzatban és az SZT-ben nem szabályozott kérdésekben, Kőbánya Képviselő-testületének mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteit, a BVKSZ-t, az OTÉK-ot és az általános érvényű egyéb rendelkezéseket, továbbá a vonatkozó szabványokat, az ágazati és eseti üzemeltetői előírásokat kell betartani.

(3) Az építési szabályzatban és a SZT-ben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:

- szabályozási vonal,

- építési övezeti besorolás, építési övezeti jellemzők és paraméterek,

- min. és max. homlokzatmagasság,

- irányadó építési vonal,

- építési hely határa,

- bontandó épületek (új beépítés akadályozása esetén),

- a szabályozási elemekre vonatkozó méretek,

- szerkesztési irányok,

- a növényzet megtartására és helyi védelmére vonatkozó előírások,

- gépjármű be- és kihajtás iránya,

- kerítésépítés tilalma

A kötelező szabályozási elemek módosítása csak jelen rendelet módosításával történhet. A módosítás csak a tervezési terület egészét érintően történhet. Módosítás esetén a vonatkozó rendelkezések, általános érvényű előírások szerint kell eljárni.

(4) A szabályzatban és a SZT-ben szereplő nem kötelező szabályozási elemek:

- javasolt telekhatár,

- meglévő, megtartható épület,

- javasolt szintszám,

- javasolt funkció,

- gépjármű be- és kihajtás helye,

- felszíni parkoló javasolt helye,

- tervezett parkosítás határa,

A nem kötelező szabályozási elemek, valamint az 1. § (3) bekezdésében nem említett szabályozási elemek nem kötelezőek, ezért azoktól a SZT módosítása nélkül, építési hatósági engedélyezés keretében el lehet térni.

(5) A SZT-ben alkalmazott tájékoztató elemek:

- érvényes keretövezeti besorolás,

- már lebontott épület,

- megtartható épületek jelenlegi szintszáma,

- kerülethatár,

- magassági korlátozás és védőtávolság,

- tervezési terület határa

(6) A SZT-ben meghatározott építési övezet elnevezése és jelölése a paraméterek változatlanul hagyása mellett a X. kerületi KVSZ keretében kerül véglegesítésre.

Építési övezeti besorolás

3. § A tervezési terület IZ-X/1 jelű építési övezetbe tartozik

Az építési övezet paraméterei:

- a beépítési mód: szabadonálló,

- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 35%

- a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 2,4

- a megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-20,0 m

- a kialakítható legkisebb telekterület mérete: 3000 m2

- a zöldfelület legkisebb mértéke: 50%

- a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke: 50%

Telekalakítás

4. § (1) Telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha a kialakuló új telek gépjárművel történő megközelítése a Kőér utcáról, vagy a Basa utcáról biztosítható és megfelel az építési övezeti és az általános telekalakítási előírásoknak.

(2) A kialakuló (illetve visszamaradó) telkek közterülettel határos szélessége min. 40 m, mélysége min. 60 m lehet.

A területen elhelyezhető létesítmények

5. § (1) A tervezési terület elsősorban sportépítmények és szabadtéri sportcélú létesítmények, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások és vendéglátás épületeinek elhelyezésére szolgál.

(2) A terület sportcélú alaprendeltetését nem zavaró módon elhelyezhetők szálláshely-szolgáltató-, és irodaépületek, valamint - telkenként legfeljebb 1500 m2 bruttó szintterületű - sportprofilú kiskereskedelmi létesítmények is.

Épületek, építmények elhelyezésének és kialakításának előírásai

6. § (1) A tervezési területen új épületeket csak a SZT-ben jelölt építési hely határán belül szabad elhelyezni.

(2) A terven ábrázolt javasolt telekhatárok nem kötelezőek, ahol nem kerül sor telekalakításra, az oldalkertek is építési helynek tekinthetők.

(3) Meglévő, megtartható épület csak az övezeti előírásoknak megfelelő módon és mértékben, az építési hely határán belül bővíthető.

(4) A meglévő, megtartható épületek jelenlegi épülettömegen belül felújíthatók, átépíthetők, elbontásuk esetén az új épület csak az elbontott épület kontúrján belül, az építési övezeti előírásoknak megfelelő módon és mértékben építhető.

(5) Az építési övezetben új épület szabadonállóan, legalább 5,0 m előkert - kivéve, ahol a terv ettől eltérő értéket állapít meg, - 7,0 m oldalkert és 8,0 m hátsókert betartásával helyezhető el.

(6) A tervezési területen térszínt alatti gépkocsitároló csak az építési hely határán belül helyezhető el.

Hirdetések és reklámhordozók

7. § (1) A tervezési területen óriásplakátok elhelyezése csak építési terület kerítésén és csak az építkezés idejére engedélyezhető.

(2) A meglévő és az új épületeken önálló hirdetőberendezésként csak a rendeltetésnek megfelelő cég-, illetve címfelirat helyezhető el.

(3) Sportrendezvények idejére a területen ideiglenes jelleggel - maximum 1 hónap időtartamra - legfeljebb 2,0 m x 10,0 m-es hirdetés elhelyezhető.

(4) A tervezési területet határoló közterületek tervezési terület felőli oldalán 50,0 m-ként elhelyezhető maximum 5 m magas és 1,5 m átmérőjű hirdetőoszlop és maximum 2 m magas és 0,6 m2 alapterületű hirdetődoboz, valamint egyenletes ritmusban kihelyezett zászlós reklám.

Közlekedés

8. § (1) A Kőér utcára ingatlan kiszolgálást biztosító új kapubehajtót, vagy útcsatlakozást a sportterület déli telekhatárától min. 75 m-re lehet kialakítani.

(2) A tervezési területen a sporthoz kapcsolódó kereskedelmi, vagy szálláshely funkció megvalósításának infrastrukturális feltétele - a Kőér utca távlati kiépítését megelőzően - egy többlet forgalmi sáv létesítése az Üllői úttól a Basa utca felé tartó forgalom számára.

Környezetvédelem, zöldfelületek

9. § (1) A területen védőtávolságot igénylő, zavaró zajt és légszennyezést, valamint előkezelendő szennyvizet kibocsátó technológia nem helyezhető el.

(2) A Kőér utca menti új létesítményeket akusztikai szempontból a távlati zajszintre kell méretezni (nappal 72-73 dBA, éjjel 62-63 dBA).

(3) Az új létesítmények hő- és légtechnikai berendezéseire, valamint a meglévő létesítmények korszerűsítésre kerülő berendezéseire az engedélyezés során egyedi kibocsátási határértéket kell kérni.

(4) A területen talaj- és talajvízszennyező tevékenység nem folytatható.

(5) A parkolókat fásítani kell, négy gépkocsi állásonként egy db nagy lombkoronát növelő, várostűrő fával.

(6) A lövőházat zajszempontból környezetfüggetlen módon kell kialakítani, azaz a lövőház „üzemi” zaja nem érvényesülhet az épület falsíkján kívül.

(7) A területen - őrkutya kivételével - az állattartás tilos.

(8) A tervezési terület előkerti sávjait (a személybejáratok és járműbehajtók területeit kivéve), valamint a sporttelep, ill. a munkahelyi terület telephelyeinek közös határvonalát a sporttelepen belül minimum 5 m széles összefüggő fásított zöldsávként kell kialakítani.

(9) A tervezési terület a felszín alatti vizek érzékenysége szerint „érzékeny” besorolású.

Közművek

10. § (1) A tervezési területen építési engedélyt csak teljes közművesítés esetén szabad kiadni.

(2) A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen, a közterület szabályozási szélességén belül kell biztosítani.

(3) Építési engedély csak a szennyvizek Illatos-árokból történő leválasztása után adható ki.

(4) Az Illatos-árok a Körvasútsori körút Kőér utcai szakaszának kiépítésekor zárt szelvénybe helyezendő.

(5) Tervezett transzformátort épületben szükséges elhelyezni, oly módon, hogy a közterületi megközelítési lehetőséget biztosítani kell.

(6) A 120 kV-os távvezeték biztonsági övezetében történő építési lehetőséget a Budapesti Elektromos Művek Rt. Távvezetéki Osztályával egyeztetni kell.

(7) A közműbekötéseket - a vonatkozó előírások szerint - lehetőleg telkenként külön-külön kell kialakítani. Ettől eltérni csak a szolgáltató hozzájárulásával lehet.

(8) Önálló hírközlési antenna és antennatartó építmény (torony) nem helyezhető el.

(9) Az övezetben elhelyezésre kerülő épületeken 4,0 m-nél nem magasabb antenna helyezhető el.

(10) Az épületek homlokzatán kisméretű antenna (mikro cella) nem helyezhető el.

(11) Kis méretű antenna (mikro cella) a közterületen lévő közvilágítási oszlopokra helyezhető el.

(12) Telefonfülke a járda berendezési sávjában helyezhető el.

(13) Új hálózatok kiépítése csak térszínt alatt történhet.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen Kerületi Építési Szabályzat és a mellékletét képező Szabályozási Terv hatálybalépésével egyidejűleg az R-31253/1984. számú rendezési tervnek az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területet érintő előírásai hatályukat vesztik.

(2) Jelen rendelet előírásai kihirdetésük napján lépnek hatályba.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

György István dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2002. január 23.

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (I. 22.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére