Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. ker., Fogadó utca - Száva utca - Zágrábi utca - Gém utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen előírások hatálya Budapest X. ker., Fogadó utca - Száva utca - Zágrábi utca - Gém utca által határolt területre és határoló közterületekre terjed ki.

(2) Jelen szabályozási előírások csak a mellékelt M=1:1000 méretarányú Szabályozási Tervvel együtt értelmezendők és csak azzal együtt érvényesek.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) *  A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.

(2) * 

Szabályozási elemek

3. § (1) A szabályozási tervben (továbbiakban: SZT) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- a szabályozási vonalat,

- az övezeti jellemzőket,

- a szabályozási terven jelölt építési hely határát.

(2) A kötelező jelleggel szabályozott szabályozási elemek csak a SZT módosításával változtathatók meg.

(3) A 3. § (1) bekezdésben fel nem sorolt elemek a szabályozási terv módosítása nélkül változtathatók.

Telekalakítás

4. § (1) A területen a Fogadó utca szabályozási vonala, mint új telekhatár a szabályozási terv szerint alakítandó ki.

(2) A területen a 38315/85 és 38315/86 hrsz.-ú telkek a szabályozási terv szerint összevonásra kerülnek.

(3) Transzformátor állomás részére - a hatályos jogszabályok szerinti méretű - önálló telek kialakítható.

Területfelhasználás

5. § A tervezési terület területfelhasználás szerint:

Beépítésre szánt terület:

- munkahelyi terület - M

- jelentős zöldfelületű intézményterület - IZ

Beépítésre nem szánt terület:

- keretövezetbe nem sorolt közterület

Munkahelyi területre vonatkozó általános előírások

6. § (1) *  A területen

- nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

- a kereskedelem építményei,

- ellátó, szolgáltató építmények,

- a kutatás, fejlesztés építményei,

- védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények,

- amennyiben a keretövezet területén, illetve környezetében, valamint az egyes védendő létesítményekre teljesülnek a keretövezetre vonatkozó határértékek, valamint az ipari funkció korábbi zavaró környezeti hatása, illetve a terület szennyezettsége megszűnt, szálláshely-szolgáltató épület

helyezhetők el.

(2) Új épületek, meglévők átalakítása, bővítése, funkcióváltása, hasznosítás változása építési engedélyezési tervét megelőzően elvi engedélyezés céljából a környezetbe való illeszkedés igazolására a szabályozási terv fejlesztési lehetőségeit is figyelembe vevő, tömbre vonatkozó környezetalakítási, beépítési engedélyezési terv készítendő - figyelembe véve a környezeti adottságokat -, melyet a kerületi főépítész véleményez.

A munkahelyi terület alövezeteinek részletes előírásai

7. § (1) M-X/1 - munkahelyi terület (38315/99, 38315/106 és 38315/107 hrsz.-ú)

a) beépítettség: maximum 45%

b) szintszám: maximum P+F+2+T

c) építménymagasság: maximum 10,50 m

d) legkisebb telekméret: 3000 m2

e) a telek területének min. 25%-át zöldfelületként kell kialakítani és gondozni

f) beépítési mód: szabadonálló

g) legnagyobb megengedett szintterületi mutató: 1,5 m2/m2.

(2) M-X/2 - munkahelyi terület (38315/13 és 38315/98 hrsz.)

a) beépítettség: maximum 45%

b) szintszám: maximum P+F+2+T

c) építménymagasság: maximum 12,0 m

d) legkisebb telekméret: 5000 m2

e) a telek területének min. 25%-át zöldfelületként kell kialakítani és gondozni

f) beépítési mód: szabadonálló

g) legnagyobb megengedett szintterületi mutató: 1,5 m2/m2

A jelentős zöldfelületű intézményterület előírásai

8. § IZ-X/1 - jelentős zöldfelületű intézményterület (38315/85 és 38315/86 hrsz.-ú)

a) a területen

- jelentős zöldfelületet igénylő intézmény;

- irodaépület;

- szálláshely-szolgáltató épület;

- sportépítmény;

- a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei;

helyezhetők el.

b) beépítettség: maximum 35%

c) szintszám: maximum 2P+F+6+T

d) építménymagasság: maximum 10,5 m, kivéve a Gém utcai telekhatártól 85,0 m-ig terjedő területet (38315/85 hrsz.-ú), melyre a szabályozási terven jelölt egyedi maximum építménymagasság: 25,0 m vonatkozik,

e) legkisebb telekméret: 20.000 m2,

f) a telek területének minimum 50%-át zöldfelületként kell kialakítani és gondozni,

g) beépítési mód: szabadonálló,

h) legnagyobb megengedett szintterületi mutató: 1,5 m2/m2,

i) új épületek építési engedélyezési tervét megelőzően a környezetbe való illeszkedés igazolására elvi építési engedélyezési terv készítendő.

A keretövezetbe nem sorolt közterület előírásai

9. § (1) A (38315/84) hrsz.-ú keretövezetbe nem sorolt közterületen beépítési terv alapján pavilonok, egyéb építmények, továbbá közművek, közműtárgyak, hulladékgyűjtő konténerek, valamint a közlekedés építményei helyezhetők el.

(2) A területen elhelyezhető építmények maximum építménymagassága: 4,5 m.

(3) A területen építmények a szabályozási terven jelölt építési hely határán belül helyezhetők el, maximum: 25%-os beépítettséggel.

(4) A terület be nem építhető része zöldfelületként tartandó fenn.

Zöldfelületek

10. § (1) A területen lévő fát kivágni csak fakivágási engedély alapján lehet és a fapótlásról a kivágott törzsátmérő 1,5-szeresének megfelelő mértékben a helyi önkormányzat által meghatározott módon gondoskodni kell.

(2) Fásításra csak várostűrő, őshonos fafajok kétszer iskolázott változatai használhatók fel.

(3) A zöldfelületek számításánál zöldfelületként csak a füves sportpályák vehetők figyelembe a sportpályák közül.

(4) Tetőkertek, vagy terepszint alatti építmény tetőkertként kialakított zöldfelülete

- 1,0 m földtakarás esetén - teljes mértékben,

- 50 cm - 1,0 m földtakarásig 50%-kal

vehető zöldfelületként figyelembe.

50 cm-nél kisebb földtakarású tetőkert a zöldfelület számításnál nem vehető figyelembe.

(5) A parkolóhelyek 4 gépkocsi állásonként 1-1 lombos fa ültetésével fásítandók.

(6) A Zágrábi utcai közterületi zöldsáv min. 70%-os zöldfelületi borítottságát a parkfelújítás során biztosítani kell.

(7) A belső telekhatárok mentén 4,0 m-es zöldsáv vagy fásított parkoló vagy fasorral kísért belső út alakítandó ki.

Környezetvédelem

Zajvédelem

11. § (1) *  A tervezési terület egészén biztosítani kell a vonatkozó jogszabályban meghatározott határértékek betarthatóságát.

(2) A határoló utcák és a belső telekhatárok mentén 4-4 m széles fásított védősávok vagy fásított parkolók vagy fasorral kísért belső út alakítható ki és tartandó fenn.

Talajvédelem

(3) A munkahelyi területen földmunkavégzés csak a kikerült föld laboratóriumi ellenőrzése mellett végezhető. Szennyezett talaj a szennyezettségének megfelelő lerakó - ill. megsemmisítő helyre szállítandó.

(4) A hulladékkezelés szervezett rendszerét telkenként kell kialakítani. Veszélyes hulladék csak elkülönítve gyűjthető és auditált szakvállalkozóval lerakóhelyre szállítandó.

Levegőtisztaság-védelem

(5) *  A tervezési területen a vonatkozó jogszabályban meghatározott határértékek betartandók. A Száva utca 4. sz. telephelyen a szennyezés-kibocsátás külön is ellenőrizendő.

Vízvédelem

(6) *  A terület a vonatkozó jogszabály szerint a felszín alatti vizek védelme szempontjából érzékeny kategóriába sorolandó, ezért a területhasználatok során ügyelni kell arra, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződhessenek.

(7) Az új építési engedélyek kiadása előtt meg kell vizsgálni, hogy a korábban folytatott területhasználatok során történt-e talaj-, illetve talajvíz szennyeződés. Amennyiben történt, a kármentesítést el kell végezni.

Közművek

12. § (1) Közműhálózatot és közműlétesítményt elhelyezni csak az OTÉK, valamint a vonatkozó ágazati szabványok előírásainak megfelelően szabad.

(2) A közművezetékek és műtárgyak számára az előírt védőtávolságokat biztosítani kell.

(3) A területen belül a közműveket (víz, gáz, csatorna, elektromos ellátás, telefon, közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés) úgy kell kialakítani, hogy a közművekhez szükséges műtárgyak térszint alattiak legyenek, a vezetékek földben haladjanak, megfelelő védelemmel ellátva.

(4) A meglévő és a tervezett közműlétesítmények - hálózatok, műtárgyak - számára a helyigényt közterületeken, az utak szabályozásán belül kell biztosítani.

(5) Az építés előtt a megszűnő és használaton kívül helyezett vezetékeket el kell távolítani.

(6) *  A közműbekötéseket telkenként, külön-külön kell kialakítani, az elektronikus hírközlésről szóló törvény értelmében, és a továbbiakban is biztosítani kell a közcélú távközlő eszközök elhelyezésének lehetőségét.

(7) A terület fejlesztéséhez szükséges közműfejlesztés (közmű kiépítés) az érintett telek (ingatlan) tulajdonosok kötelezettsége.

(8) Közművek, közműtárgyak, trafók az építési hely határán kívül előkertben is elhelyezhetők.

Vízellátás

(9) *  Az ivóvízellátást biztosító létesítményeknél be kell tartani a vonatkozó jogszabály előírásait.

(10) *  A szükséges oltóvíz mennyiségét a hatályos rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében biztosítani kell.

(11) A Gém utca és a Száva utca között magánterületen áthaladó közcsővezetéket - a terület tulajdonosának az új építkezéshez kapcsolódó terepmunkák elvégzésével egyidejűleg - a leágazási csomópontok egyenes csődarabbal történő helyreállításával meg kell szüntetni.

Csatornázás

(12) A területen építési engedély csak a közcsatornára való rákötés mellett adható ki.

(13) *  Közcsatornába a vízminőséget illetően csak a vonatkozó jogszabály szerinti előírásoknak megfelelő minőségű szennyvíz vezethető.

Gázellátás

(14) A gázvezeték elhelyezését és védőtávolságait az MSZ 7084 sz. szabvány határozza meg.

(15) A fogyasztói igények kielégítéséhez a Fogadó utcában a Gém utca és a meglévő kisnyomású vezeték között új DN 315 PE vezeték építése szükséges.

Villamos energia ellátás

(16) Elektromos hálózat csak földkábeles rendszerben építhető.

Közlekedési területek, létesítmények, parkolás

13. § (1) A szabályozási szélességeket, a közlekedési területeket és létesítményeket a szabályozási tervben meghatározottak szerint kell kialakítani.

(2) A Fogadó utca szabályozási szélessége a szabályozási terv szerint egységesen 16,0 m.

(3) Az útpálya minimális szélessége 6,0 m, a gyalogjárda minimális szélessége 1,50 m.

(4) Az ingatlanokon beléptető rendszert csak úgy lehet kialakítani, hogy a várakozó járművek telken belül álljanak.

(5) A tervezési területen az ingatlanok OTÉK szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani.

Értékvédelem

14. § Ha a kivitelezési munkák földmunkáinak során régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak szerint kell eljárni és haladéktalanul értesíteni kell a Budapesti Történeti Múzeumot.

Sajátos jogintézmény

15. § Az engedélyköteles hirdetés, reklámhordozó, hirdetőtábla, cégér, - a cégnév kivételével, csak az ingatlanon folyó tevékenységhez kapcsolódóan, kizárólag az épület(ek) közterületről látható homlokzatain, kerítéseken helyezhető el, úgy, hogy azok szervesen illeszkedjenek a meglévő és tervezett épület(ek) vízszintes és függőleges homlokzati tagolásához, a nyílászárók kiosztásához és együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, kialakításával, színezésével. Az építési engedélyhez a főépítész véleménye beszerzendő.

Záró rendelkezések

16. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép életbe.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 29/1997. (VI. 10.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott R-43066 tt. számú Részletes Rendezési Terv hatályát veszti.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Andó Sándor dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2003. április 18.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére