Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2003. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Maglódi út - (42414/188) hrsz.-ú közterület - Kovakő utca - 42414/176 hrsz.-ú ingatlan - 42414/175 hrsz.-ú ingatlan - Korall utca - Zsombék utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról valamint keretövezet átsorolásról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest X. kerület, Maglódi út - (42414/188) hrsz.-ú közterület - Kovakő utca - 42414/176 hrsz.-ú ingatlan - 42414/175 hrsz.-ú ingatlan - Korall utca - Zsombék utca által határolt területre.

(2) Jelen előírások a mellékelt Szabályozási Tervvel és keretövezet átsorolási tervvel együtt érvényesek.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ) és a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet előírásait e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

(4) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, építési telket és területet, út és egyéb közlekedési létesítményt kialakítani, valamint beépíteni, továbbá közműhálózatot elhelyezni, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt kiadni az általános érvényű rendelkezések és hatósági előírások mellett, kizárólag a rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes alkalmazásával lehet.

(5)-(7) * 

A szabályozás elemei

2. § (1) *  A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni

a) a szabályozási vonalat,

b) az építési övezet és övezet határait, valamint azok jellemzőit,

c) az építési hely határát,

d) a szabályozási méreteket, valamint

e) a közterület zöldfelületként fenntartandó részét.

(2) A kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a Szabályozási Terv módosításával lehetséges.

(3) * 

(4) * 

RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

Területfelhasználás

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt terület beépítésre szánt (ezen belül munkahelyi, intézményi, telepszerű lakóterület-gépkocsiparkolók számára fenntartva), valamint beépítésre nem szánt területre (KL-KT-X övezetre és keretövezetbe nem sorolt közterületre) tagolódik.

(2) A beépítésre szánt területek az FSZKT szerint az alábbi keretövezetbe tartoznak:

„M” munkahelyi keretövezet a védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények, egyéb kereskedelmi, szolgáltató és ellátó építmények elhelyezésére szolgál.

„I” intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkciók elhelyezésére szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is meghatározható, ahol lakófunkció is megengedett.

„L7/P” a BVKSZ vonatkozó előírásait figyelembe véve a környező lakótelep gépjárműveinek elhelyezésére szolgáló többegységes gépjárműtároló építmények elhelyezésére szolgáló építési övezet.

(3) *  Beépítésre nem szánt terület

a) a KL-KT-X jelű övezetbe tartozó, (42508) hrsz.-ú Maglódi út, valamint

b) a keretövezetbe nem sorolt

ba) (42424/3) hrsz.-ú Korall utca,

bb) (42434/1) hrsz.-ú Zsombék utca, valamint

bc) (42434/11) hrsz.-ú Kovakő utca.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Általános építési előírások

4. § *  (1) A Szabályozási Terv területén hulladékkezelés (előkészítés, hasznosítás, gyűjtés, ártalmatlanítás) és hulladékkereskedelem nem végezhető.

(2) Eltérő építési övezetbe sorolt telkek összevonása az M-X/SZ és az I-X/SZ-1 jelű építési övezetbe sorolt telkek esetén megengedett. Amennyiben egy telek egynél több építési övezetbe tartozik, a beépítési paraméterek számításánál és a beépítési feltételek meghatározásánál az övezethatár által elválasztott telekrészekre vonatkozó előírásokat az adott építési övezetbe tartozó telekrészekre külön-külön kell figyelembe venni és alkalmazni.

(3) A területen a már meglévő épület a jelenlegi tömegén belül átalakítható.

(4) Tetőtér csak egy szintben építhető be.

(5) A Szabályozási Terv területén akkor lehet a közterületről látható homlokzatot részleges színezéssel ellátni, ha az igazodik az épület tagolásához és díszítőelemeihez.

(6) Ha a kivitelezési munka polgári védelmi létesítményt érint, akkor a motorsziréna üzemen kívül helyezését a munka megkezdése előtt legalább 30 nappal a katasztrófavédelmi szervnél kérelmezni kell.

(7) Védett vagy védelemre tervezett épület esetében a homlokzat és a tetőzet felújítását az építészeti értékek megőrzésével kell megtervezni és kivitelezni, továbbá ahol lehetséges, az eredeti megjelenést kell rekonstruálni.

(8) A létesítmény kivilágítása (ideértve az általános és biztonsági térvilágítást is) a közlekedőket elvakító vagy a környező épületek használatát zavaró kialakítással nem létesíthető.

(9) Azon a telephelyen, ahol rendszeres tehergépjármű-forgalomra kell számítani, a tehergépjárművek elhelyezését telken belül kell megoldani.

(10) Az építmény, az önálló rendeltetési egység, illetve a terület rendeltetésszerű használatához rendszeres teherszállítás esetén a telken belül rakodóhelyet kell kialakítani.

(11) Az I és az M jelű építési övezetben a személygépjárművek és a tehergépjárművek számára önálló kapu (kapubehajtó) létesíthető.

(12) Hirdetőfelület, reklámhordozó és egyéb tájékoztató eszköz csak az ingatlanon folyó tevékenységre utaló tartalommal, az épület közterületről látható homlokzatán, az ingatlan közterületi kerítésén, valamint előkertjében helyezhető el úgy, hogy összhangban legyen az épület és a kerítés kialakításával, színezésével.

Korlátozásokkal beépíthető területek

5. § * 

Az M-X/SZ jelű építési övezetre meghatározott előírások

6. § *  (1) Az M-X/SZ jelű építési övezetben

a) a beépítés módja szabadonálló,

b) a legnagyobb beépítettség 45%,

c) a legnagyobb szintterületi mutató 1,35 m2/m2,

d) az építménymagasság

da) legalább 3 méter,

db) legfeljebb 7,5 méter,

e) a telek kialakítható legkisebb területe 1500 m2,

f) a telek kialakítható legkisebb zöldfelülete 25%,

g) a közműellátás mértéke teljes közművesítettség,

h) az ingatlanon több épület is elhelyezhető.

(2) Az M-X/SZ jelű építési övezetben

a) jelentős mértékben nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) kereskedelmi épület,

c) szolgáltató épület,

d) irodaépület,

e) a kutatás-fejlesztés építménye, valamint

f) raktározási építmény

helyezhető el.

(3) Az M-X/SZ jelű építési övezetben a kiskereskedelmi célú bruttó szintterület telkenként nem haladhatja meg a 3000 m2-t.

(4) Az M-X/SZ jelű építési övezetben nem helyezhető el üzemanyagtöltő-állomás és autómosó.

(5) Az M-X/SZ jelű építési övezetben a fő rendeltetést kiegészítő kiszolgáló épület, valamint melléképítmény elhelyezhető.

(6) Az M-X/SZ jelű építési övezetben

a) az előkert mérete 5 méter,

b) az oldalkert mérete 5 méter,

c) a hátsókert mérete 6 méter.

Az I-X/SZ-1 jelű építési övezetre meghatározott előírások

7. § *  (1) Az I-X/SZ-1 jelű építési övezetben

a) a beépítés módja szabadonálló,

b) a legnagyobb beépítettség 35%,

c) a legnagyobb szintterületi mutató 2 m2/m2,

d) az építménymagasság

da) legalább 3 méter,

db) legfeljebb 12 méter,

e) a telek kialakítható legkisebb területe 1500 m2,

f) a telek kialakítható legkisebb zöldfelülete 35%,

g) a közműellátás mértéke teljes közművesítettség,

h) az ingatlanon több épület is elhelyezhető.

(2) Az I-X/SZ-1 jelű építési övezetben

a) a bölcsőde, óvoda és általános iskola kivételével alapintézményi épület,

b) igazgatási épület,

c) irodaépület,

d) szálláshely-szolgáltató épület,

e) vendéglátás épülete,

f) hitéleti, kulturális, közösségi szórakoztató épület,

g) sportépítmény,

h) kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építménye, valamint

i) legfeljebb 2000 m² bruttó szintterületű kiskereskedelmi célú épület

helyezhető el.

(3) Az I-X/SZ-1 jelű építési övezetben

a) az előkert mérete 5 méter,

b) az oldalkert mérete 5 méter,

c) a hátsókert mérete 6 méter.

Az I-X/SZ-2 jelű építési övezetre meghatározott előírások

8. § *  (1) Az I-X/SZ-2 jelű építési övezetben

a) a beépítés módja szabadonálló,

b) a legnagyobb beépítettség 35%,

c) a legnagyobb szintterületi mutató 1 m2/m2,

d) az építménymagasság

da) legalább 3 méter,

db) legfeljebb 7,5 méter,

e) a telek kialakítható legkisebb területe 1500 m2,

f) a telek kialakítható legkisebb zöldfelülete 35%,

g) a közműellátás mértéke teljes közművesítettség,

h) az ingatlanon több épület is elhelyezhető.

(2) Az I-X/SZ-2 jelű építési övezetben

a) alapintézményi épület,

b) igazgatási épület,

c) irodaépület,

d) legfeljebb 10 vendégszobás szálláshely-szolgáltató épület,

e) vendéglátás épülete,

f) hitéleti és kulturális épület,

g) sportépítmény,

h) kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építménye,

i) legfeljebb 500 m² bruttó szintterületű kiskereskedelmi célú épület, valamint

j) legfeljebb 4 lakásos lakóépület

helyezhető el.

(3) Az I-X/SZ-2 jelű építési övezetben

a) az előkert mérete 5 méter,

b) az oldalkert mérete 5 méter,

c) a hátsókert mérete 6 méter.

Az L7-X/P jelű építési övezetre meghatározott előírások

9. § (1) A szabályozás paraméterei:

A szabályozási tervlapon alkalmazott jelölés:

L7-X/P SZ 45% 0,5 m2/m2
2,5 m - 3,0 m 6800 m2 35%

- a beépítés módja: szabadonálló

- beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 45%

- szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 0,5 m2/m2

- minimális építménymagasság: 2,5 m

- maximális építménymagasság: 3,0 m

- kialakítható legkisebb telekterület mérete: 6800 m2

- zöldfelület legkisebb mértéke: 35%

- közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

- az ingatlanokon - a Szabályozási Tervlapon jelölt építési helyen belül - több épület is elhelyezhető.

(2) *  Az L7-X/P jelű építési övezet személygépjármű elhelyezésére szolgáló, többegységes gépjárműtároló építmény elhelyezésére fenntartott terület.

(3) * 

(4) * 

Zsombék utca

10. § * 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedés területei

11. § *  (1) A beépítésre nem szánt terület a KL-KT-X jelű övezetre, valamint a keretövezetbe nem sorolt közterületekre tagolódik a Szabályozási Tervben jelölt határral.

(2) A KL-KT-X jelű övezet a közlekedési célú közterületek céljára kijelölt terület, amelyben csak közlekedést szolgáló

a) közút, pályatest,

b) közúti csomópont,

c) gyalogos forgalom területe (járda),

d) tömegközlekedés megállóhelyének várakozóépítménye, valamint

e) zöldsáv, fasor és a zöldfelület fenntartását szolgáló egyéb építmény

helyezhető el.

(3) A KL-KT-X jelű övezet területén közlekedési műtárgyat csak a meglévő növényállomány fokozott figyelembevételével lehet elhelyezni.

(4) A KL-KT-X jelű övezetben utasváró akkor helyezhető el, ha a járda vagy a gyalogút szélességének legfeljebb 50%-át veszi igénybe, és legalább 1,5 méter szabad szélesség biztosított, amelybe járda esetén a jogszabály szerinti biztonsági sáv nem számítható be. Az utasváró homlokzatfelületének legalább kétharmadát átláthatóan kell kialakítani.

(5) A keretövezetbe nem sorolt közterületen a köztárgyak közül utcabútor, közvilágítási, közlekedésirányítási, távközlési, postai műtárgy, az önálló reklámhordozók közül a legfeljebb egy méter átmérőjű hirdetőoszlop, valamint geodéziai jel helyezhető el a gyalogossáv és az úttest felőli biztonsági sáv közötti berendezési sávban akkor, ha a gyalogossáv visszamaradó szélessége legalább 3 méter, és rendeltetésszerű használata a közlekedést, a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem zavarja vagy nem veszélyezteti. Gyalogos-átkelőhely nélküli forgalmi csomópontban az úttest szegélyének sarokpontjától mért 50 méteren belüli részén csak 0,5 méternél alacsonyabb építmény, köztárgy, berendezés, illetve növényzet telepíthető.

(6) A keretövezetbe nem sorolt közterületen pavilon építése, elhelyezése - a Zsombék utcában lehatárolt közterület zöldfelületként fenntartandó része kivételével - nem megengedett.

(7) A Zsombék utcában lehatárolt közterület zöldfelületként fenntartandó része igénybe vehető

a) időben korlátozott használatú közcélú szabadtéri funkció számára (játszókert, sportkert, kutyafuttató), amely legfeljebb 1,5 méter magas olyan kerítéssel kerítendő le, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 20%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott,

b) a szomszédos lakóterületet nem zavaró időszakos közcélú rendezvény, ünnepi vásár számára, amely kiszolgálásához kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltató funkciójú ideiglenes építmény elhelyezhető a Budapesti Elektromos Művek és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat hozzájárulásával.

(8) A gyalogos közlekedésre szolgáló közterület építése, felújítása, korszerűsítése során biztosítani kell az akadálymentességet.

(9) Az újonnan kialakítandó közterület tervezésekor vagy meglévő átalakításakor a teljes keresztmetszetet komplex módon (közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedés, közművek, zöldfelületek, berendezési tárgyak) kell kezelni, a közterületi berendezéseket egymással összhangban, rendezetten kell elhelyezni.

(10) Az újonnan kiépítendő közterületen, valamint a meglévő közterület bővítése vagy átépítése során kétoldali fasort kell telepíteni, amennyiben ezt a fizikai adottságok lehetővé teszik.

Közműellátás

12. § (1) *  Új épületet, építményrészt elhelyezni vagy meglévő épületet átalakítani, bővíteni, valamint rendeltetési módját megváltoztatni csak teljes közművesítettséggel lehet.

(2) Közműnyomvonal kiépítését, közműlétesítmény elhelyezését, közműbekötéseket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

(3) *  Az újonnan létesítendő közművezetéket térszín alatt kell elhelyezni.

(4) *  Új épület, épületrész kivitelezése előtt a közművezeték tényleges nyomvonalának helyszíni bemérését, feltárását el kell végezni.

(5) *  A Szabályozási Terven feltüntetett, a területet átszelő meglévő közművezetékek nyomvonalán és környezetében az építésre, növénytelepítésre vonatkozó korlátozások tekintetében az üzemeltetőkkel egyeztetni kell.

(6) *  A 6 méternél magasabb önálló antennatartó szerkezet és létesítménye nem helyezhető el.

(7) A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

(8) *  Elektronikus hírközlési létesítményt - amennyiben műszakilag lehetséges - közterületen vagy meglévő létesítmény (villamos távvezeték, kémény, torony) felhasználásával kell létesíteni.

(9)-(11) * 

(12) A szennyvízcsatorna hálózat tervezésénél a gravitációs csatornarendszer kialakítására kell törekedni.

(13)-(16) * 

Zöldfelület

13. § *  (1) Fasor telepítésénél, illetve meglévő felújításánál várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, útsorfa minőségű fa ültetendő legalább 8 méter tőtávolságban. A faállományt legalább 50%-ban honos fafajokból kell kialakítani. Az ültetéssel egy időben biztosítani kell az öntözés lehetőségét.

(2) Zöldsávban telepítendő fasor esetén, ha a szabályozási szélesség ezt lehetővé teszi, legalább 1,5 méter széles, az útburkolattal párhuzamos zöldfelületet kell létesíteni az öntözés lehetőségének biztosításával.

(3) Új fasor csak útsorfa minőségű, előnevelt, magas törzsű, várostűrő fafajokból telepíthető. Az új fasornak utcánként vagy utcaszakaszonként egységesnek, azaz egy időben telepítettnek, azonos korúnak, fejlettségűnek és fajtájúnak kell lennie. A 1,5 méternél keskenyebb zöldsáv esetében cserje ültetendő a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével.

(4) A tíz gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkolót fásítani kell. A parkoló fásítását minden megkezdett négy parkolóhely után egy darab, lehetőség szerint nagy lombkoronát növesztő, környezettűrő, előnevelt fa telepítésével kell elvégezni.

Környezetvédelem

Zaj- és rezgés elleni védelem

14. § *  A tervezett térszín alatti beépítésnél gondoskodni kell a talajvíz elleni védelemről. A talajvíz áramlásának lehetősége műszaki eszközökkel biztosítandó a talaj vízháztartásának és a térszín alatti épületszerkezet károsodásának megelőzése céljából.

Levegőminőség védelem

(1) A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 14/2001. (V. 9.) KÖM-EüM-FVM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.

Talaj-és felszín alatti vízminőség védelem

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen kontakt talajszennyezést okozó tevékenység nem folytatható.

(3) A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendeletben foglaltak betartása kötelező.

(4) A 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet Területek szennyeződés érzékenységi besorolását megállapító 2/1. számú melléklete szerint jelen rendelet 1. § (1) bekezdésben lehatárolt terület a „B” érzékeny területek kategóriába sorolt, ahol az intézkedési szennyezettségi határérték „Ci” = „C2”.

Közművek

(5) A szennyvízcsatornába csak a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet határértékeinek megfelelő víz vezethető, szükség esetén előkezelőt kell építeni. Ez esetben a felfogott szennyezést a hulladékkezelés szabályai szerint kell gyűjteni.

(6) A csapadékcsatornába csak a 33/1993. (XII. 23.) KTM rendeletet módosító 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet határértékeinek megfelelő víz vezethető, szükség esetén előkezelőt kell építeni. Ez esetben a felfogott szennyezést a hulladékkezelés szabályai szerint kell gyűjteni.

Hulladékkezelés

(7) A korábbi tevékenységekből keletkezett hulladékot az építtetőnek el kell távolítania a vonatkozó jogszabályok szerint az új beépítés megkezdéséig.

(8) Jelen rendelet hatálya által érintett területen a hulladékok lerakása és égetése tilos.

(9) Jelen rendelet hatálya által érintett területen veszélyes hulladék keletkezése esetén a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak betartandók.

(10) Jelen rendelet által érintett területen keletkező kommunális és ipari hulladékot ellenőrzött módon és korszerű műszaki színvonalon kell gyűjteni, szállítani a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. rendelkezései szerint.

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

15. § * 

Kisajátítás

16. § * 

FSZKT korrekció

17. § (1) A 46/1998. (X. 15.) sz. Főv. Kgy. rendelet 2. § (3) f) pontja alapján az átsorolt területek a következők:

- Munkahelyi övezetből keretövezetbe nem sorolt közterületbe sorolás (42414/280 hrsz.-ú ingatlan egy része).

- L7 SZGK. TÁROLÓK jelű telepszerű lakóterületek keretövezetből keretövezetbe nem sorolt közterületbe sorolás (42414/282 és 42414/283 hrsz.-ú ingatlanok egy része).

- Keretövezetbe nem sorolt közterületből M-jelű munkahelyi keretövezetbe sorolás (42414/270 hrsz.-ú ingatlan, és a (42414/281) hrsz.-ú, (42442/11) hrsz.-ú ingatlanok egy része).

- Keretövezetbe nem sorolt közterületből I-jelű intézményi keretövezetbe sorolás (42414/269 hrsz.-ú és (42442/11) hrsz.-ú ingatlanok egy része).

- Keretövezetbe nem sorolt közterületből L7/P- jelű telepszerű lakóterületbe sorolás (42414/283 hrsz.-ú, (42414/281) hrsz.-ú, (42441/11) hrsz.-ú, és a (42434) hrsz.-ú ingatlanok egy része).

(2) A 46/1998. (X. 15.) sz. Főv. Kgy. rendelet 2. § (3) b) pontja alapján az átsorolt területek a következők:

- Munkahelyi területből Közlekedési célú közterületbe sorolás (42414/278 hrsz.-ú és 42414/279 hrsz.-ú ingatlanok egy része).

Intézményi területből Közlekedési célú közterületbe sorolás (42414/269 hrsz.-ú és a (42442/11) hrsz.-ú ingatlanok egy része).

- Keretövezetbe nem sorolt közterületből Közlekedési célú területbe sorolás ((42442/11) hrsz.-ú ingatlan egy része).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

18. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló ügyekben alkalmazni kell.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 45/1995. (VIII. 29.) sz. önkormányzat rendelettel módosított 47/1993. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott R-35607 tt. számú Részletes Rendezési Tervnek az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területet érintő előírásai hatályukat vesztik.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2003. november 21.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2003. (XI. 20.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére