Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány - Sütöde utca - Tavas utca - Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya

1. § (1) A szabályozás hatálya a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány - Sütöde utca - Tavas utca - Gergely utca által határolt területre terjed ki.

(2) A rendelet előírásai a szabályozási tervlappal együtt érvényesek.

A szabályzat alkalmazása

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendelettel módosított Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.

(2) A rendelet a területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

(3) A helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben rögzített alábbi kötelező érvényű szabályozási elemek csak új szabályozási terv készítésével módosíthatók:

a) szabályozási vonal,

b) építési övezet határa,

c) építési övezeti besorolás és övezeti jellemzők,

d) a közterületek kialakítása, telekhatára,

e) építési hely határa, melyen belül épület elhelyezhető,

f) védőtávolságok.

(4) A 2. § (3) bekezdésben nem említett elemek irányadó jelleggel szabályozottak, ezért azok indokolt esetben az építés hatósági eljárás keretében módosíthatók.

EGYEDI ELŐÍRÁSOK

Területfelhasználás, keretövezeti besorolás

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében lehatárolt terület beépítésre szánt területekre, valamint beépítésre nem szánt területekre, ezen belül keretövezetbe nem sorolt közterületekre tagozódik.

(2) A beépítésre szánt Újhegyi sétány - Sütöde utca - Tavas utca - Gergely utca által határolt terület az FSZKT alapján L7 jelű keretövezetbe tartozik.

Építési övezetek és beépítési előírások

4. § (1) L7-X3 jelű építési övezet

a) beépítési módja: szabadon álló

b) megengedett beépítettség mértéke legfeljebb: 35%

c) szintterületi mutató mértéke legfeljebb: 2,5 m2/m2

d) legkisebb építménymagasság: 9 m

e) legnagyobb építménymagasság: 12 m

f) kialakítható legkisebb telekterület: 2000 m2

g) előírt zöldfelület legkisebb értéke: 35%

h) közművesítettség mértéke: összközműves

(2) L7-X3/A jelű építési övezet

a 42309/95 hrsz. telek meglévő állapotára való tekintettel a beépítésére vonatkozó előírások:

a) beépítési módja: szabadon álló

b) megengedett beépítettség mértéke legfeljebb: 95%

c) szintterületi mutató mértéke legfeljebb: kialakult

d) legkisebb építménymagasság: 9 m

e) legnagyobb építménymagasság: 35 m

f) épület elhelyezése és a kialakítható legkisebb telekterület: úszótelkes, kialakult

g) övezeti határon belül lévő nem beépített terület zöldfelület, illetve közlekedés és parkolás céljára fenntartott terület

h) előírt zöldfelület legkisebb értéke a teljes övezet területére: 35%

i) a közművesítettség mértéke: összközműves

(3) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások

a) az építési övezetben a lakófunkción kívül a területen és környezetében meglévő telepszerű lakóterületet kiszolgáló alapintézmény telepíthető.

b) e rendelet hatálya alá tartozó területen kisipari tevékenység végzésére engedély nem adható ki.

(4) Az épületek elhelyezésére, építmények kialakítására vonatkozó előírások

a) Az épület lefedése csak 25°-nál alacsonyabb hajlásszögű tetővel, vagy lapostetővel történhet.

b) A 120 KV-os légvezeték védőövezete által érintett terület beépíthetőségére vonatkozóan - eseti elbírálás alapján - a Budapesti Elektromos Művek Főelosztóhálózati Főosztály Távvezeték Osztályától kell nyilatkozatot kérni.

c) A 10 KV-os földkábel által érintett ingatlanon földmunkát végezni a 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet 14. §-ában megfogalmazottak figyelembevételével lehet.

d) Új járműtároló önállóan, földszintes épületben nem helyezhető el.

e) 1,0 m2-nél nagyobb reklámtábla elhelyezése csak a kerületi főépítész véleményének figyelembevételével engedélyezhető.

f) Életvédelmi létesítmények építése valamint az azzal kapcsolatos fenntartási és hasznosítási kötelezettségek és lehetőségek a 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet előírásainak megfelelően történhet.

(5) A beépíthetőségre vonatkozó egyedi előírások

a) A terület beépítése előtt talajmechanikai feltárás és összközmű hálózat kiépítése szükséges.

b) A szabályozási tervben meghatározott bármely létesítmény tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során maradéktalanul be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet, valamint az MSZ 151, MSZ 172 és MSZ 1585 sz. szabványok vonatkozó előírásait.

c) A biztonsági övezeten belüli létesítmények tervezése során keresztezési tervet kell készíteni.

d) A távvezeték feszültség alatt álló sodronyait semmilyen körülmények között géppel, vagy bármilyen eszközzel 4 m-nél jobban megközelíteni nem szabad.

e) Amennyiben az előző feltétel nem tartható, úgy az e szempontból kritikus rnunkák idejére feszültségmentesítést és szakfelügyeletet kell az ELMŰ-nél megrendelni.

f) Karbantartás, üzemzavar megelőzés és üzemzavar elhárítás céljából a távvezeték nyomvonal megközelíthetőségét, az áramvezető sodronyok esetlegesen szükségessé váló leengedését, illetve az érintett oszlopok tehergépkocsival, illetve daruval történő megközelíthetőségét bármely időpontban biztosítani kell.

g) A tervezett létesítmény fémszerkezeteinek érintésvédelmét az MSZ 172 sz. szabvány előírásai szerint kell kialakítani, a földelőhálózat terveit szaktervezővel kell elkészíttetni.

h) A 120 KV-os biztonsági övezet terjedelme a 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalukra merőlegesen mért 13-13 m távolságokra lévő függőleges síkokig terjed.

i) A 10 kV-os földkábel biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért 1,0 m.

Értékvédelem

5. § Ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak szerint a munkákat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, és a helyszín, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell. Mindemellett értesíteni kell a területileg illetékes Budapesti Történeti Múzeumot (1014 Budapest, Szent György tér 2., Pf.:4.)

Közlekedési területek

6. § (1) Ide tartoznak az övezetbe nem sorolt közlekedési területek.

(2) Az egyes ingatlanoknak az új létesítményekre, bővítésekre vonatkozóan az OTÉK alapján számított parkolóhely szükségletét az adott telken belül, illetve 500 méteren belül, vagy a környező közterületeken, felszínen vagy mélygarázsban kell biztosítani.

(3) A meglévő garázsok elbontása esetén telkén felszíni és térszint alatti parkoló alakítandó ki.

(4) A Sütöde utca déli szabályozási vonala módosítandó a meglévő kerítések figyelembe- vételével 18, illetve 20 m szélességre, mely szélességen belül gyalogos járdát is ki kell alakítani.

(5) A Tavas utca észak-nyugati oldalán járda építendő.

(6) Az általános iskola gazdasági bejáratát a Sütöde utca felől kell megadni, a gyalogos utca kezdetét jelző táblát, a fizikai akadályokat ennek megfelelően hátrább kell helyezni.

(7) Új közterületi utak létesítése esetén a tűzoltóság vonulása és működése számára - ha arról más jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - olyan utat, illetve területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

Közművek

7. § (1) Közterületen a közműhálózatokat, közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati előírásoknak, eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, kialakítani, az adott szabályozási szélességen belül.

(2) A közműlétesítmények térszint alatti elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK valamint a vonatkozó szabványok, jelenleg az MSz 7487/2-80 előírásait figyelembe kell venni.

(3) A területen bármilyen építményt, igényszintjének megfelelően csak teljes közművesítéssel szabad elhelyezni.

(4) A szükséges közműkiváltások után a használaton kívüli felhagyott vezetékeket és műtárgyakat el kell távolítani, felhagyott vezeték, közmű a földben nem maradhat.

(5) Vízellátás

a) A területen a szükséges oltóvizet föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani. A tűzcsapok távolsága a védendő létesítménytől 100-nél nagyobb és 5 m-nél kisebb nem lehet. A tűzcsap telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell. A területen valamennyi közterületen lévő tűzcsap helyét, a vonatkozó jogszabályban meghatározott „D” jelű tűzcsapot jelző táblával kell megjelölni.

b) A tervezési területre kút, egyéb vízkivételi mű nem létesíthető.

(6) Csatornázás

a) Üzemi konyhai szennyvíz csak megfelelő előtisztítás után vezethető a közcsatornába.

b) A közműcsatornába vezetett kommunális szennyvizek minőségének meg kell felelni a 204/2001. Korm. rendeletben előírt minőségi követelményeknek.

c) A 274/2002. Kormányrendelettel módosított 203/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet értelmében az elvezetett, tisztított csapadékvizekre 2004. december 31-ig, a 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelettel módosított 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés szerinti, illetve 2005. január 1-jétől a 9/2002. KöM-KöViM együttes rendeletben előírt minőségi követelmények a mértékadóak.

d) A csatornahálózatra való csatlakozás előtt be kell szerezni az FCSM Rt. fogadónyilatkozatát.

(7) Gázellátás

a) Gázellátó rendszerek létesítése esetében az MSz 7048-70 szabványban megfogalmazottakat be kell tartani.

b) Kisnyomású gázvezeték legkisebb távolsága épületektől 3,6 m, középnyomáson ez az érték 5,0 m.

(8) Villamosenergia ellátás

a) A villamosmű biztonsági övezetében végezhető tevékenységeket, azok mikéntjét, a tilalmakat és korlátozásokat jelenleg a 11/1984. (VIII. 22.) IpM rendelet szabályozza. A mindenkori szabályozásban előírtakat be kell tartani.

b) A közterületek kivilágítását kategóriába sorolásuknak megfelelő módon kell biztosítani.

c) Elektromos hálózat csak földkábeles rendszerben építhető.

(9) Távközlés

a) A távközlési építményeket a 9/2000. (IV. 19.) KHVM rendelettel módosított 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet szerint lehet elhelyezni.

b) Telefonkábel és egyéb informatikai hálózat csak alépítményes rendszerben építhető.

Zöldfelületek

8. § (1) A tervezési területen élő fát kivágni csak fakivágási engedély alapján lehet. A kivágott fák pótlásának módját és mennyiségét az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az engedélyező határozatban állapítja meg.

(2) A tervezési területen magán és közterületek átépítése esetén az engedélyezési dokumentáció részeként kertésztervező által készített kertépítészeti dokumentáció is benyújtandó. A tervezett zöldfelületi kialakítás abban meghatározandó és ennek alapján engedélyezendő.

(3) Az előírt zöldfelületet - ahol ez lehetséges - az oldalhatárok mentén, egybefüggően legalább 5 m széles sávban kell biztosítani, és annak nagyságának a megállapításakor csak a biológiailag aktív zöldfelület vehető figyelembe.

(4) A zöldfelületek kialakítása során nagyobbrészt honos fajokat kell használni. A zöldfelületeket többszintűen, intenzíven kell kialakítani.

(5) Összefüggő parkolórendszer csak 4 parkolóhelyenként legalább 1-1 db közepes lombkoronájú, árnyékoló fa telepítésével létesíthető.

(6) A Gergely utca és a Sütöde utca fasorai kiegészítendők, az Újhegyi sétány zöldfelületei kertészeti terv alapján felújítandók.

(7) A Szabályozási Terv szerinti legkisebb zöldfelület az új létesítmény használatba vételéig alakítandó ki.

Környezetvédelem

9. § (1) Új ipari tevékenység telepítése esetén figyelembe kell venni, hogy a 21/2001. (II. 14.) Kormányrend. 6. § alapján a 2. sz. mellékletben felsorolt tevékenységek esetén védelmi övezet kialakítása szükséges.

(2) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. §-ban meghatározottak alapján a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a terület légszennyezettség tekintetében az 1. sz. és 2. sz. mellékletben foglaltak alapján agglomerációba vannak besorolva, ami azt jelenti, hogy kén-dioxid tekintetében E, nitrogén-dioxid esetén B, szén-monoxid szempontjából D, szilárd (PMIO) tekintetében C és benzol esetében E zóna csoportba tartozik. A felosztás értelmezése a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében, illetve a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 1. és 2. sz. mellékletében található.

(3) A tervezési terület kiemelt levegőminőségű. A légszennyezési határértékekről szóló 14/2001. KöM-EüM-FVM rendelet határértékei betartandók, ipari jellegű pontforrás a területen nem létesíthető.

(4) A tervezési területen zajos, pontforrás jellegű zajkeltő létesítmény nem helyezhető el. A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet terhelési határértékei betartandók.

(5) A területen új épület-építmény csak teljes közművesítéssel, a csatornahálózatra való rákötéssel építhető.

(6) Összefüggő parkolóhely csak zsír és olajfogó berendezés beépítése mellett vízteleníthető a csapadékcsatorna hálózaton keresztül.

(7) A terület a felszín alatti vizek védelme szempontjából a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM rendelet szerint a „Védett” kategóriába sorolandó.

(8) A területen a földmunkák során kitermelésre kerülő feltöltés anyagát és a földet vizsgálni kell. Minőségüktől függően kell engedélyezett lerakótelepre szállítani, vagy más módon - a vonatkozó jogszabályok betartásával - lehet azokat felhasználni. Elszállítás esetén a lerakóhely üzemeltetőjének befogadó nyilatkozatát előzetesen be kell nyújtani a KDV Környezetvédelmi Felügyelőség részére. Feltöltésre tilos szennyezett talajt felhasználni.

(9) A terület szennyeződés érzékenység szempontjából a „B” érzékeny területbe sorolandó (33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 2/1 sz. melléklet).

(10) A területen áthaladó magasfeszültségű vezeték melletti érvényes szabvány szerinti védőtávolság betartandó.

Sajátos jogintézmények, építésjogi követelmények

10. § Az ingatlanfejlesztés során a tervezett építmények megvalósításához és működéséhez szükséges közterületi közmű-, és útépítések a beruházót, illetve az ingatlan tulajdonosát terhelik.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területre vonatkozó, 48/2003. (XI. 20.) sz. önkormányzati rendelettel módosított, 37/2001. (VIII. 23.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott Szabályozási Terv és előírásai hatályukat vesztik.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. április 23.

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére