Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2004. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Fertő utca - Ceglédi út - Balkán utca - Bihari utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint keretövezet átsorolásról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya a Budapest X. kerület, Fertő utca - Ceglédi út - Balkán utca - Bihari utca által határolt területre terjed ki.

(2) Jelen szabályozási előírás csak a rendelet mellékeltét képező szabályozási tervvel együtt érvényes.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatásági engedélyt kiadni csak a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendelettel módosított Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.

(2) A helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben (továbbiakban KSZT) kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- az övezeti határvonalakat és övezeti jellemzőket,

- a szabályozási terven jelölt építési helyet (kivétel a hátsókertnél) és építési vonalat,

- a maximális beépítési százalékot,

- a maximális szintterületi mutatószámot,

- a maximális építménymagasságra vonatkozó előírást,

- a minimális építménymagasságot,

- a zöldfelület nagyságára vonatkozó előírást.

(3) A kötelező érvényű elemek módosítása a KSZT módosítását igényli.

(4) Az irányadó jelleggel szabályozott, valamint a (2) bekezdésben nem említett elemek tájékoztató jellegűek, ezért azok a KSZT módosítása nélkül is megváltoztathatók.

(5) Az építési helyen kívül eső illetve túlnyúló épület vagy épületrész nem bővíthető, azon értéknövelő beavatkozás nem végezhető.

RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

Az építési előírások

3. § (1) ’I-X/HZ,SZ’ intézményterület

Az övezet által érintett a Fertő utca - Makk utca - Derecskei utca - Bihari utca által határolt terület, valamint a Fertő utca - Ceglédi út - Balkán utca - Makk utca által határolt terület.

Az övezetre vonatkozó legfontosabb előírások és paraméterek:

- a beépítés módja: hézagosan zártsorú, szabadonálló
- legkisebb telekterület: 2000 m2,
- maximális beépítettség: 35% 40% *
- maximális szintterületi mutató: 2,1
- minimális zöldfelület: 35%
- legkisebb építménymagasság: 4,5 méter
- terepszint alatti beépítés mértéke: 75% 65% **
- funkció közösségi, igazgatási, ellátási, szolgáltató, kereskedelmi, irodai és lakó
* saroktelek esetén
** lakófunkció esetén

A 2000 m2-nél kisebb telkeken a gyártó tevékenység 5 évig még folytatódhat.

(2) ’L4/I-X/K’ intenzív kertvárosias lakóterület (kialakult állapot)

Az övezet által érintett a Bihari utca - Derecskei utca - Érsemlyéni utca - Belényes utca által határolt terület Bihari utca felöli része, és a Bihari utca - Belényes utca - Makk utca - Balkán utca által határolt terület Balkán utca és Bihari utca felöli része.

Az övezetre vonatkozó legfontosabb előírások és paraméterek:

- a beépítés módja: szabadonálló, ikres, hézagosan zártsorú, zártsorú beépítésű
- legkisebb telekterület: 1000 m2,
- maximális beépítettség: 40% 45% *
- maximális szintterületi mutató: 0,7
- minimális zöldfelület: 35%
- legkisebb építménymagasság: 4,5 méter
- legnagyobb építménymagasság 7,5 m
- terepszint alatti beépítés mértéke 40% 45% *
- funkció kereskedelmi, ellátási, iroda, közösségi igazgatás
* saroktelek esetén

(3) ’L4-X/K’ intenzív kertvárosias lakóterület (kialakult állapot)

Az övezet által érintett a Belényes utca - Érsemlyéni utca - Derecskei utca - Makk utca határolt terület, a Bihari utca - Derecskei utca - Érsemlyéni utca - Belényes utca által határolt terület Érsemlyéni utca felöli, a Bihari utca - Belényes utca - Makk utca - Balkán utca által határolt terület Belényesi utca felöli része.

A kialakult állapot megtartandó.

Átépítés esetén az övezetre vonatkozó legfontosabb előírások és paraméterek:

- a beépítés módja: szabadonálló, ikres, hézagosan zártsorú, zártsorú beépítésű
- legkisebb telekterület: 400 m2,
- maximális beépítettség: 40% 45% *
- maximális szintterületi mutató: 0,7
- minimális zöldfelület: 35%
- legkisebb építménymagasság: 4,5 méter
- legnagyobb építménymagasság 7,5 m
- terepszint alatti beépítés mértéke 40% 45% *
- funkció lakó
* saroktelek esetén

(4) I/A-X/HZ,SZ alapintézményi terület

Az övezet a Budapest X. ker., Fertő utca - Ceglédi út - Balkán utca - Bihari utca által határolt tömbre érvényes.

Az övezet által érintett telek egy része: hrsz.: 38335

Az övezetre vonatkozó legfontosabb előírások és paraméterek:

- a beépítés módja: hézagosan zártsorú, szabadonálló beépítésű
- legkisebb telekterület: 2000 m2,
- maximális beépítettség: 30%
- maximális szintterületi mutató: 2,1
- minimális zöldfelület: 45%
- legkisebb építménymagasság: 4,5 méter
- legnagyobb építménymagasság 15,0 m
- terepszint alatti beépítés mértéke 30%
- funkció alapintézmény

Abban az esetben, ha alapintézmény kialakítása nem szükséges, az érintett terület övezeti besorolását módosítani kell ’I’ intézményi övezetre.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Környezetvédelem

4. § (1) A közúti forgalomból származó megengedett egyenértékű „A” hangnyomásszint határértékeit, az építési kivitelezési tevékenységből származó zajra vonatkozó szabályokat, az üzemi létesítmények körét és a működésből származó zaj terhelési határértékeket a hatályos rendeletek alapján kell betartani.

(2) A határérték feletti zajterhelés esetén az épületek passzív akusztikai védelemmel látandók el. Az állandó tartózkodásra szolgáló helységeket a zajárnyékos oldal felé kell tájolni. Az építési engedélyezési tervhez ismételt zajmérést kell végezni, az épületek megépülésekor a határértékek teljesülését kell igazolni.

(3) A terület az agglomerációs zóna része, a légszennyező anyagokra vonatkozó egészségügyi határértékeket be kell tartani.

(4) A felszíni- és talajvizek védelme érdekében talajszennyező tevékenység nem folytatható.

(5) Új építés a Fertő utca - Hizlaló tér - Ceglédi út - Balkán utca - Makk utca - Derecskei utca - Bihari utca által határolt területen belül, csak a 38322/2 hrsz. telek kármentesítési igazolásának ismeretében, ennek hiányában talajvizsgálat alapján kezdhető.

(6) A Hungarocamion RT által használt ingatlanokon - a bontást követően - a teljes talajvizsgálat értékelésében és előírásaiban foglaltak alapján kell a terület talaját kezelni.

(7) A terület szennyeződés érzékenysége a 33/2000. (III. 7.) Korm. rendelet 2/1. sz. melléklete értelmében „B” érzékeny terület. A területen földmunkák során kiemelésre kerülő feltöltés anyagát és a földet vizsgálni kell, és minőségüktől függően engedélyezett lerakó telepre kell elszállítani, vagy más jogszabályok betartásával elhasználni. Elszállítás esetén a lerakóhely üzemeltetőjének befogadó nyilatkozatát be kell nyújtani a Környezetvédelmi Felügyelőség részére.

Zöldfelületek

5. § (1) A térszín alatti garázsok felett létesülő zöldfelületek 1,0 m feletti földterítés esetén 75%-kal, 2,0 m feletti földterítés teljes területtel számíthatók a zöldfelület arányába.

(2) Új beépítésű telkeken a telkek zöldfelületeinek minden 100 m2-re után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronájú fát kell elültetni.

(3) Az alapintézmény Balkán utca - Ceglédi út menti telekhatárán védő zöldsáv telepítendő. Az háromszintes ültetési kötelezettség lombhullató fa, áttelelő lombú cserje és talajtakaró szinteket jelöl. A Somfa utca menti telekhatáron a kétszintes ültetési kötelezettség lombhullató fa és áttelelő lombú cserjeszint telepítését írja elő.

(4) A Fertő utca mentén a telken belül fasor és cserjesor telepítendő, a telepítendő fák kis méretű, gömbkoronájúak legyenek.

(5) A garázslehajtó rámpák mellett a kertek felé fasor és cserjesor telepítendő.

(6) A kétszintes ültetési kötelezettség lombhullató fa és áttelelő lombú cserje telepítését jelenti.

(7) A Somfa utca fásítandó, legalább 20db/100fm kétoldali - azaz 1db/10 fm sűrűséggel a közművek figyelembevételével.

(8) Gyepráccsal kialakított zöldfelület nem számítható be a zöldfelületi arányba.

Közlekedési területekre, parkolásra vonatkozó szabályozási előírások

6. § (1) A szabályozási szélességeket, a közlekedési területeket és létesítményeket a szabályozási tervben meghatározottak szerint kell kialakítani.

(2) A funkciókhoz tartozó parkolásra vonatkozóan az OTÉK előírásait be kell tartani.

(3) Az előírt gépkocsi tárolást térszínen, a földszinten és szint alatt, mélygarázsokban kell megvalósítani.

Közműlétesítményekre vonatkozó szabályozási előírások

7. § (1) A meglévő és tervezett közműlétesítmények - hálózatok, műtárgyak - számára a helyigényt közterületeken, az utak szabályozásán belül kell biztosítani.

(2) *  Transzformátorállomás elhelyezhető a létesítendő épületekben vagy azok közvetlen közelében, egy megfelelő alapterületű, 3 m belmagasságú, szállítójárművel közterületről közvetlenül megközelíthető - a telekből kikerített telekrészen kialakított - helyiségben.

A telekrészen használati jogot kell biztosítani az ELMÜ Rt. részére.

(3) A tömböt határoló utcák járdái mentén húzódó, valamint a közműhálózatok és az épületek közötti kapcsolatokat - új építés esetén - térszint alatti vezetésű kábelekkel kell építeni.

(4) Az elektronika hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. értelmében a továbbiakban is biztosítani kell a közcélú távközlő eszközök elhelyezésének lehetőségét. Az antennák elhelyezését az érvényben lévő jogszabályok szerint biztosítani kell.

(5) A szükséges oltóvíz mennyiségét, ha az átalakítás közműhálózatot érint, a 35/1996. (XII. 25.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírása értelmében föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani.

(6) A meglévő, átalakításra kerülő illetve újonnan létesítendő épületektől 100 m-nél távolabb a tervezett vízvezetékvonal nem kerülhet.

(7) A tervezett építmények mértékadó tűzszakaszainak méreteitől függő oltóvíz ellátás biztosítása szükséges 100 m-en belüli föld feletti tűzcsapokról a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 46. és 47. §-a alapján.

(8) Az építmények tűzoltó gépjárművek által történő megközelíthetőségére tűzoltási felvonulási út és terület szükséges az OTSZ 22. §-a alapján.

(9) A vízhálózati kiviteli tervek elkészüléséig a tűzcsapok telepítési helyét a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzmegelőzési Régiójával egyeztetni kell, valamint a tűzcsapokat jogszabályban meghatározott táblával kell jelölni.

A kulturális javak védelme

8. § Abban az esetben, ha a földmunkák során régészeti lelet kerül elő, azt a beruházó a kulturális javak védelméről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében köteles bejelenteni.

Védelmi célú építmények

9. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet 253/1997. (XII. 20.) 106. §-a szerint az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról a 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet előírásait kell figyelembe venni és alkalmazni. Ennek értelmében a polgári védelmi létesítmények (óvóhely, sziréna) megszüntetéséhez, átalakításához a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság konkrét eseti hozzájárulása szükséges. A védelmi létesítményt is érintő építési-, bontási engedély csak e szakhatóság jóváhagyásával adható ki. Az óvóhely tulajdonosának személyében bekövetkezett változásról 30 napon belül tájékoztatást kell adni.

Keretövezet átsorolás

10. § A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdés f) pontja alapján - a KSZT mellékletét képező övezeti tervlapon jelöltek szerint - a rendelet hatálya alá tartozó terület egy része (a Fertő utca - Ceglédi út - Balkán utca - Makk utca által határolt terület, kivételt képez a 38335 hrsz.-ú telek) M övezetből I övezetbe; a 38335 hrsz.-ú telek egy része M övezetből I/A övezetbe sorolódik.

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő hónap 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1. §-ban meghatározott területre vonatkozó

- R-7492 tt. számú (jóváhagyás időpontja: 1960. 10. 14.),

- R-7500 tt. számú (jóváhagyás időpontja: 1960. 11. 18.),

- R-12202 tt. számú (jóváhagyás időpontja: 1964. 07. 13.),

- R-17657 tt. számú (jóváhagyás időpontja: 1970. 12. 18.),

- R-18614 tt. számú (jóváhagyás időpontja: 1971. 05. 10.),

korábbi részletes rendezési tervek és előírások hatályukat vesztik.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Andó Sándor Dr. Neszteli István
Polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2004. július 16.

Hatálybalépés napja: Budapest, 2004. augusztus 1.

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2004. (VII. 15.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére