Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Hízlaló tér Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról valamint keretövezet korrekcióról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Budapest X. kerület, Hizlaló tér területére.

(2) Jelen előírások a mellékelt függelékkel, Keretövezet átsorolási tervvel és Szabályozási Tervvel együtt érvényesek.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a Szabályozási Terven e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.

(4) Az építési és bontási engedély köteles építmények és tevékenységek köre megegyezik az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésében felsoroltakkal.

(5) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden a területen állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

A szabályozás elemei

2. § (1) A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni, és: be kell tartani:

- a szabályozási vonalat,

- az építési övezet és övezet határait, illetve azok jellemzőit,

- építési helyet,

- építési vonalat (jelen rendelet 5. § (3) b) bekezdés engedményei szerint),

- megszüntető jelet,

- építési telken belüli védőterületet,

- beültetési kötelezettséget.

(2) A kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a Szabályozási Terv módosításával lehetséges.

(3) Az irányadó jelleggel jelölt és a 2. § (1) bekezdésben fel nem sorolt elemek a Szabályozási Terv módosítása nélkül, a kerületi főépítész véleményének figyelembevételével a vonatkozó építésügyi jogszabályok keretei között az építéshatósági eljárás során megváltoztathatók.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Keretövezeti besorolás

3. § (1) A beépítésre szánt területek az FSZKT szerint az alábbi keretövezetbe tartoznak:

„I” Intézményterületek keretövezete, mely az intézmények elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkcióinak elhelyezésére szolgál.

(2) A beépítésre nem szánt területek keretövezetbe nem sorolt közterületekhez tartoznak.

Beépítésre szánt területek

Általános építési előírások

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen új építmény építése esetén elvi építési engedély készítése kötelező, melynek mellékleteként

a) a Hizlaló tér egészére készített beépítési terv, utcakép készítése, valamint

b) az új építéssel érintett rendezett telekre vonatkozóan útépítési és tereprendezési helyszínrajz -a telken belüli forgalmi irányok jelölésével- készítése

kötelező, melyet a kerületi főépítész, illetve a kerületi önkormányzat szakbizottságai által véleményeztetni kell.

(2) Az épületek tetőforma képzésénél javasolt a magastetős kialakítás.

I-X/Z-HZ építési övezet

5. § (1) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

Az építési övezet

a) intézményi,

b) közösségi, igazgatási,

c) ellátási,

d) irodai,

e) szolgáltatás,

f) kereskedelem,

g) vendéglátás,

h) autómosó, üzemanyagtöltő állomás

funkciók elhelyezésére szolgál.

Járműtároló önálló épületben nem helyezhető el.

(2) Az építési övezetben meghatározott beépítési paraméterek:

I-X/Z-HZ Z-HZ 50%
3,0 m -7,5 m 500 m2 30%

a) a beépítés módja: zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés

b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50%,

c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 1,0 m2/m2

d) minimális építménymagasság: 3,0 m,

e) maximális építménymagasság: 7,5 m,

f) kialakítható legkisebb telekterület mérete: 500 m2,

g) zöldfelület legkisebb mértéke: 30%

h) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

(3) Az építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozó előírások

a) az építési helyen belül telkenként csak egy épület helyezhető el, a fő rendeltetést kiszolgáló vagy azt kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.

b) Újonnan létesítendő épületek tervezésénél a Szabályozási Terven jelölt kötelező építési vonaltól a hátsó homlokzat hosszának 1/3-án, maximum 2,0 m mélységben történő hátrahúzással el lehet térni a kedvezőbb homlokzatkialakítás érdekében. Az eltérés módját a rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt: tervi munkarészben bemutatva, a meghatározott véleményezők állásfoglalásai szerint lehet megadni.

c) a 120 kV-os vezeték építési telken belüli védőterületén építményt elhelyezni csak a Budapesti Elektromos Művek Rt. hozzájárulásával lehet.

d) A környezet-egészségügyi szempontok betartása érdekében az építési hely 120 kV-os légvezeték védőövezetébe eső részén huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helységek (pl. munkahelyek) nem alakíthatóak ki.

(4) Az építési övezetben a meglévő, megtartásra kötelezett vonalas közművek helyszükségeltének biztosításához telekalakítással magánút alakítható ki a Szabályozási Terven irányadóként jelölt helyen és módon, mely magán utak kiszolgáló utak 8,0 méteres szélességgel.

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedés

6. § (1) Jelen rendelet 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területet érintő közterületi utak övezeti besorolása és tervezési osztályba sorolása szerint keretövezetbe nem sorolt közterületek:

a) Fertő utca (38331) hrsz. gyűjtő út, melynek szabályozási szélessége: 23,0 m

b) Basa utca (38315/5) hrsz. gyűjtő út, melynek szabályozási szélessége: 23,0 m

c) Árpa utca (38343) hrsz. kiszolgáló út, melynek szabályozási szélessége: 15,0 m

d) Gém utca (38315/8) hrsz. kiszolgáló út, melynek szabályozási szélessége: 15,0 m

e) Ceglédi út (38336) hrsz. kiszolgáló út, melynek szabályozási szélessége: 23,0 m

f) Ceglédi út (38340/1) hrsz. + (38340/2) hrsz. kiszolgáló út, 23,0 m

melynek szabályozási szélessége: 16,0 m + 2,0 m

38364/1 hrsz.-ú vágánytengely szabályozási szélessége: 5,0 m

g) új köríves út, kiszolgáló út, (mely a (38339/4) hrsz. közterület egy része) szabályozási szélessége: 16,0 m

h) új út, gyűjtő út, (mely a (38339/4) hrsz. közterület egy része és a Fertő utcát és Basa utcát köti össze) szabályozási szélessége: 23,0 m

(2) Az új útcsatlakozások, közúti csomópontok kiépítéséről az érdekelt tulajdonos köteles gondoskodni.

(3) A rendelet mellékletén jelölt magánutak esetében az érintett tulajdonosok között javasolt külön polgárjogi szerződés keretein belül megállapodást kötni az út használatáról, illetve annak járulékos (útépítés, út karbantartás, út javítás; közvilágítás, közművezetékek szolgalma, stb.) terheiről.

(4) Új épületek létesítése esetén a szükséges parkolókat az OTÉK 42. §-ában foglalt mértékig telken belül kell kialakítani, a kiépülő közterületi parkolók csak a többlet parkolási igényeket szolgálhatják.

RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

Közterületek

7. § (1) Épülettől különállóan, attól független szerkezetként sem közterületen, sem építési telken nem létesíthető antenna és antennatartó építmény.

(2) Telefonfülke közvetlenül az épület homlokzati fala elé nem telepíthető, helyét a járda berendezési sávjában kell biztosítani.

(3) A közterületeken a köztárgyak közül utcabútor, közvilágítási, közlekedésirányítási, távközlési, postai műtárgy, önálló reklámhordozó, illetőleg geodéziai jel helyezhető el, pavilon építése, elhelyezése nem megengedett.

(4) Hirdetés, reklámhordozó és hirdetőtábla - legfeljebb A1-es méretben (840x594 mm) -, valamint cégér csak az ingatlanon folyó tevékenységhez kapcsolódóan, kizárólag az épület(ek) közterületről látható homlokzatain helyezhető el, úgy hogy azok szervesen illeszkedjenek a meglévő és tervezett· épület(ek) vízszintes és függőleges homlokzati tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához és együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, kialakításával, színezésével.

Környezetvédelem

Zaj- és rezgés elleni védelem

8. § (1) A zaj-és rezgésvédelemről szóló hatályos (1. sz. függelék 1.) rendelet előírja, hogy zajt előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet, egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon szabad tervezni, létesíteni, meglévőt bővíteni, korszerűsíteni, felújítani, hogy azok rendeltetésszerű használata során keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj-és rezgésterhelési határértékeket ne haladja meg.

(2) Új védendő épületet létesíteni, meglévő létesítmény rendeltetését, használatát megváltoztatni, zajt, illetve rezgést előidéző új létesítményt, berendezést, technológiát, és egyéb helyhez kötött zajforrást létesíteni, üzemeltetni csak a létesítményre, tevékenységre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékek betartásával, a határértékek teljesülését igazoló zajvédelmi tervezés alapján lehetséges. Az építési és engedélyezési eljárás során a zaj és rezgésvédelmi követelmények teljesülését részletes számításokkal igazolni kell az engedélyezési tervdokumentáció zaj - és rezgésvédelmi fejezetében.

(3) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt terület zajvédelmi szempontból· „tömör, városias beépítésű intézményi terület”, melyre zaj-és rezgésvédelemről szóló hatályos (1. számú függelék 1.) rendeletben előírtak szerint gyűjtő- és főforgalmi utakon:

nappal (600-2200) 65dB,

éjjel (2200 - 600) 55 dB.

Levegőminőség védelem

(4) A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló hatályos (1. számú függelék 2.) rendelet és a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló hatályos (1. számú függelék 3.) rendelet előírásait kell alkalmazni.

(5) A légszennyezettségi agglomerációk és zónák k jelöléséről szóló hatályos (1 .számú függelék 4.) rendelet szerint a tervezési terület a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációba tartozik, amely szerint kéndioxid tekintetében „E”; nitrogén-dioxid tekintetében „B”; szén-monoxid tekintetében „D”; szilárd (PM10) tekintetében „C”; benzol tekintetében „E”; talajközeli ózon tekintetében „B”csoportba. sorolt.

Talaj- és felszín alatti vízminőség védelem

(6) Kontakt talajszennyezést okozó tevékenység nem folytatható.

(7) A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló hatályos rendeletnek (1. számú függelék 5.) a területek szennyeződés érzékenységi besorolását megállapító melléklete szerint jelen rendelet 1. § (1) bekezdésben lehatárolt terület a „B” érzékeny területek kategóriába sorolt, ahol az intézkedési szennyezettségi határérték

„Ct” = „C2”.

(8) A rendelet hatálya alá tartozó területen a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a potenciálisan szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytatható. A telepítendő technológiák és tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek védelméről szóló hatályos (1. számú függelék 6.). rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni.

(9) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt területen feltöltést elhelyezni csak a Fővárosi Közgyűlés 39/1998. (VII. 16.) határozatában meghatározottak szerint lehet.

Hulladékkezelés

(10) A korábbi tevékenységekből keletkezett hulladékot az építtetőnek el kell távolítania a vonatkozó jogszabályok szerint az új beépítés megkezdéséig.

(11) Jelen rendelet hatálya által érintett területen a hulladékok lerakása és égetése tilos.

(12) Jelen rendelet hatálya által érintett területen veszélyes hulladék keletkezése esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos (1. számú függelék 7.) rendeletben foglaltak betartandók.

(13) Jelen rendelet által érintett területen keletkező kommunális és ipari hulladékot ellenőrzött módon és korszerű műszaki színvonalon kell gyűjteni, szállítani a hulladékgazdálkodásról szólóhatályos törvény (1. számú függelék 8.) rendelkezései szerint.

Közműellátás

9. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében lehatárolt területen új épületet, építményrészt elhelyezni, vagy meglévő épületet átalakítani, bővíteni, illetve rendeltetési módját megváltoztatni csak az OTÉK 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott teljes közművesítettség mellett lehet.

(2) Közműnyomvonal kiépítését, közműlétesítmény elhelyezését, közműbekötéseket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

(3) Az újonnan létesítendő közművezetékeket térszín alatt kell elhelyezni. A közművezetékek térszín alatti elhelyezkedését az MSZ 7487/2-80 számú szabvány tartalmazza.

(4) Az 1. § (1) bekezdésében lehatárolásra került területen bármilyen épület, létesítmény tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során maradéktalanul be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló hatályos rendelet (1. számú függelék 9.), valamint az MSZ 151, MSZ 172 és MSZ 1585 sz. szabványok vonatkozó előírásait.

(5) Építési munka engedélyezése során a távközlésről szóló hatályos (1. számú függelék 10.) törvény ide vonatkozó bekezdése értelmében biztosítani kell a közcélú távközlő eszközök elhelyezésének lehetőségét, a meglévő nyomvonal védelmét.

(6) A rendelet 1. § (1) bekezdésében lehatárolt területen a telekalakítás feltétele az érintett közművezetékek kiváltása.

(7) A tervezési területen kiépítendő közművek tervezésekor a közműhatóságok elvi nyilatkozatát, tájékoztatását meg kell kérni.

(8) Az 1 és 10 kV-os földkábelek, a Fővárosi Vízművek Rt. vezetéke, a Fővárosi Csatornázási Művek Rt., valamint a telekommunikációs cégek vezetékei által érintett telke(ke)n építési munkákat csak a vezetékek kiváltását követően lehet végezni, melyek költsége a beruházókat terheli.

Vízellátás

(9) Az ivóvízellátást biztosító létesítményeknél be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló hatályos (1. számú függelék 11.) rendelet előírásait.

(10) Vízvételi hellyel ellátott létesítményt csak a csatorna hálózathoz csatlakoztatva szabad elhelyezni.

(11) A rendelet 1. § (1) bekezdésében lehatárolt területen lévő ingatlanok ivó-, és tűzivíz igényeinek kielégítéséhez megfelelő tűzcsap kiosztással a vízvezetéket ki kell építeni a Hizlaló téren, az Árpa utcánál meglévő NA 100 végág és a Gém utca között. A tűzcsapok telepítési helyét a területileg illetékes tűzoltó parancsnoksággal egyeztetni kell.

Szennyvízelvezetés

(12) A csatornába normál lakossági minőségű szennyvíztől eltérő minőségű szennyvíz rákötését engedélyezni csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló hatályos (1. számú függelék 12.) rendelet alapján kiadott szennyvíz kibocsátási engedély alapján és a keletkező szennyvizek előkezelésére szolgáló műtárgyak megléte esetén, illetve a szennyvíz minősége előkezelés nélküli megfelelőségének igazolása alapján szabad. Előkezelőt kell építeni. Ez esetben a felfogott szennyezést a hulladékkezelés szabályai szerint kell gyűjteni.

(13) A szennyvízcsatorna hálózat tervezésénél a gravitációs csatornarendszer kialakítására kell törekedni.

(14) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szennyvíz elszikkasztása, zárt szennyvíztároló építése, valamint közműpótló berendezések alkalmazása nem lehetséges.

(15) A csapadékvizekre a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló hatályos (1. számú függelék 13.) rendeletben előírt minőségi követelmények a mértékadóak.

Elektromos ellátás

(16) A tervezési területet keresztező 120 kV-os légvezeték biztonsági övezetének terjedelme a villamosmű biztonsági övezetéről szóló hatályos rendelet (1. számú függelék 9.) szerint a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalukra merőlegesen mért 13-13 méter távolságokra lévő síkokig terjed.

a) A távvezeték biztonsági övezetben végzett kivitelezési munkák megkezdése előtt minimum egy héttel a kezdésről értesíteni kell a Budapesti Elektromos Műveket.

b) A biztonsági övezeten belül létesítmények tervezése során keresztezési tervet kell készíteni.

c) A távvezeték feszültség alatt álló sodronyait semmilyen körülmények között, sem géppel, sem eszközzel nem szabad 4 m-nél jobban megközelíteni.

d) Amennyiben az előző feltétel nem tartható, úgy az e szempontból kritikus munkák idejére feszültségmentesítést és szakfelügyeletet kell az ELMŰ Rt.-től megrendelni, a munkák megkezdése előtt minimum 15 nappal. Az érintett távvezetékek feszültségmentesíthetősége az ELMŰ Rt. főelosztó hálózatának aktuális üzemviteli állapotától függ.

e) Karbantartás, üzemzavar megelőzés és üzemzavar elhárítás céljából a távvezeték nyomvonal megközelíthetőségét az áram vezető sodronyok esetlegesen szükségessé váló leengedését minden időpontban lehetővé kell tenni. Az érintett oszlopok tehergépkocsival, illetve daruval történő megközelíthetőségét minden időpontban biztosítani kell.

f) A tervezett létesítmények fémszerkezeteinek érintésvédelmét az MSZ 172. szabvány előírásai szerint kell kialakítani, a földelő hálózat terveit szakértővel kell készíttetni.

g) Az előzőekben meghatározottak betartása a biztonsági övezetben végzett mindenfajta tevékenység folytatása a kivitelezés, majd az üzemeltetés során kötelező a létesítményt használó személyekre is: Az előírásoknak a létesítményt használó személyekkel való megismertetése az üzemeltetők feladata.

Tűzvédelem

10. § (1) A tervezés és építés során az OTÉK, valamint az országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról szóló (1. számú függelék 14.) hatályos rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szükséges oltóvíz mennyiséget a módosított föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani.

(3) Konkrét építéshatósági ügyben az engedélyezés során a tűzcsapok telepítési helyét a területileg illetékes tűzoltó parancsnoksággal egyeztetni kell.

(4) Tűzcsapokat a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló hatályos (1. számú függelék 15.) rendelet szerinti táblával kell jelölni.

(5) A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez, olyan utat kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

Zöldfelület

11. § (1) A telkek be nem épített és közlekedésre igénybe nem vett részét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani, az építési övezetekben meghatározott zöldfelületi minimum értékek betartása mellett.

(2) A kötelező minimum zöldfelületi érték kimutatásánál zöldbetonnal és/vagy gyepniccsal kialakított területek nem vehetők számításba.

(3) A 120 kV-os légvezeték biztonsági övezetében tilos 4 méternél magasabb növényzet telepítése.

(4) Minden 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló-) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló-) hely után egy darab, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros fa telepítésével kell megoldani.

(5) A zöldfelületek kialakítása során az építési övezetben előírt zöldfelületi minimum mértékéig aktív zöldterületeket többszintűen kell kialakítani, részben honos, a speciális környezeti feltételeket kedvelő, várostűrő fajok beültetésével.

Kulturális örökségvédelem

12. § A területen tervezett földmunkákat (bontás, magas- és mélyépítés, közművesítés) csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet elvégezni. A szakfelügyelet során próba- vagy megelőző feltárásra is sor kerülhet. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum (1250 Budapest, Szent György tér 2. Pf. 4.) jogosult a beruházó költségére (örökségvédelmi törvény 19. § (3) pontja). A megelőző feltárásra a kulturális örökség védelméről szóló hatályos (1. számú függelék 15.) törvény, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló hatályos (1. számú függelék 16.) rendelet szerinti szerződést kell kötnie a beruházónak a Budapesti Történeti Múzeummal.

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

Telekalakítás

13. § Telekalakítás által érintett ingatlanok: (38339/4) hrsz., 38339/5 hrsz., 38339/6 hrsz., 38339/7 hrsz.

Közművesítési hozzájárulás

14. § A közművezetékek szükséges kiváltása, áthelyezése - az érintett ingatlanok tulajdonosaival kötött - külön megállapodás alapján végezhető.

KERETÖVEZET-ÁTSOROLÁS

Keretövezet-átsorolás

15. § (1) A jelen rendelet és mellékletét képező Szabályozási Terv szerint elkészült és jóváhagyott telekalakítási terv szerint kialakuló telekhatár változásokkal a 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdés a), d) és t) pontja alapján, a Szabályozási Terven jelöltek szerint

a) (M) munkahelyi keretövezetből (1) intézményterületek keretövezetbe sorolódik a (38339/4), 38339/5, 38339/6, ingatlanok telekalakítás szerinti része,

b) jelen rendelet 15. § (1) a) bekezdésében felsoroltak területekből fennmaradó telekrészek (M) munkahelyi keretövezetből keretövezetbe nem sorolt közterületbe,

c) (I) intézményi keretövezetből keretövezetbe nem sorolt közterületbe a 38339/7 hrsz.-ú ingatlan telekalakítás szerinti része,

d) a (38339/4) keretövezetbe nem sorolt közterület telekalakítás szerinti része (1) intézményterület keretövezetbe sorolódnak.

(2) A keretövezet változást a „Keretövezet-átsorolási tervlap” című melléklet tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálytalanítás, hatálybalépés

16. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kőbányai Önkormányzat 22/1996. (V. 14.) számú rendeletével jóváhagyott R-35986 tt. számú Részletes Rendezési Terve.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: 5. november 18.

A hatálybalépés napja: Budapest. 2005. december 1.

1. függelék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendeletéhez

Az 55/2005. (XI. 18.) számú Budapest Kőbányai Önkormányzati rendeletével jóváhagyott előírásokhoz tartozó hatályos törvények, rendeletek, szabványok jegyzéke

1. A zaj-és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet.

2. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II. 14.) Korm. rendelet.

3. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet.

4. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a terület légszennyezettség tekintetében az 1. sz. és a 2. sz. mellékletben foglaltak alapján agglomerációba van besorolva. A felosztás értelmezése a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében, illetve a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 1. és 2. sz. mellékletében található.

5. A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet.

6. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

7. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos 98/2001. (VI. 17.) Korm. rendelet:

8. A hulladékgazdálkodásról szálló 2000. évi XLIII. törvény

9. A villamosmű biztonsági övezetéről szóló hatályos 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet.

10. A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény.

11. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló hatályos 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

12. A fölszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

13. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet.

14. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet.

15. A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet.

16. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény.

17. A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet

18. A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet.

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2005. (XI. 18.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére