Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról egységes szerkezetben

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

A rendelet hatálya

1. § *  (1) E rendelet hatálya a Budapest X. kerület, Kozma utca - Fűz utca - Tarkarét utca - Ezüstfa utca - Eszterlánc utca - Korányi Frigyes erdősor által határolt Újköztemetőre és annak bővítési területére, valamint a Határerdőben található 42555 hrsz.-ú földrészletre, továbbá a Határerdőben és a Városerdőben meglévő, illetve kialakítandó közterületekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területre vonatkozó szabályozási tervet az 1. melléklet határozza meg.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) A tervezési területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, épületet építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni csak a szabályozási tervben és ezen építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. A szabályozási tervben és az építési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteit, a BVKSZ, az OTÉK, az FSZKT és az általános érvényű egyéb rendelkezések előírásait kell betartani.

(2) * 

Általános előírások

3. § * 

Építési övezetek, övezetek általános előírásai * 

4. § (1) * 

(2) Az Újköztemető teljes területe, a bővítési területtel együtt (az FSZKT-ben a különleges városüzemeltetési területek keretövezeten belül temetői terület kategóriába sorolt terület egésze) a KV-TE-X/1-jelű építési övezetbe tartozik.

Az építési övezetben az épületek, építmények szabadonálló beépítéssel, max. 10%-os beépítési mértékig, legfeljebb 0,1 m2/m2 szintterületi mutatóval, max. 10 m-es építménymagassággal létesülhetnek, oly módon, hogy a zöldfelületi arány a temető területén legalább 50% legyen.

Az általános építési övezeti paraméterek keretei között az egyes építési helyeken belül - ahol ezt a szabályozási terv külön feltünteti - a megadott konkrét min. és max. párkánymagasság értékei és az építési helyre vonatkozó maximális beépítési százalék érvényes.

Építeni csak az építési hely határán belül lehet, kivéve a síremlékek létesítését.

(3) KL-KT-X/1-jelű közlekedési célú közterület övezetbe tartozik a Kozma utca és a Sírkert utca szabályozási terven övezetileg lehatárolt területe.

Az övezetben üzemanyagtöltő állomás, kocsimosó nem létesíthető.

(4) *  E-VE-X/1 jelű védőerdő övezetbe tartozik a Határerdő 42556 hrsz.-ú területe.

Szabályozás és telekalakítás

5. § (1) * 

(2) *  Az 1. mellékletben meghatározott telekhatár-módosításokon kívül további telekalakítás, illetve telekmegosztás nem engedélyezhető.

(3) *  A látogatóforgalmi bejáratok előtere a temető kerítésén kívül, az 1. mellékletben meghatározott helyen, korlátlan közhasználatra átadott területként alakítandó ki.

(4) *  Nem telekhatárra eső kerítés - mind a közterület, mind a temetőhöz tartozó, de korlátlan közhasználatra szolgáló területek felé - csak az 1. mellékletben meghatározott helyeken létesíthető.

Elhelyezhető létesítmények és kialakításuk

6. § (1) Az új temetői egységek (szektorok), valamint létesítmények teljes körű kialakításának és üzembe helyezésének feltétele a szükséges külső infrastrukturális (út és közmű) fejlesztések megvalósítása.

(2) *  A látogatóforgalmi bejáratoknál (1-6. számú kapu) és azok előterében elhelyezhető árusítóhelyek, illetve a porta és információszolgálat, valamint a szükséges irodai, raktározási és szociális funkciók, továbbá a látogatóforgalom kiszolgálásához tartozó egyéb létesítmények épületei és környezetük egységes építészeti és kertészeti burkolati tervek alapján valósítandók meg.

(3) *  A kapuk kialakítása ütemezetten is végrehajtható. Az árusítóhelyeket és a kapuépítményeket egységes építészeti karaktert képviselő épületegyüttesben kell elhelyezni. Különálló pavilonszerű telepítés nem megengedett.

(4) *  A beépíthető terület határán belül a megadott maximális beépíthető alapterületet - az 1. mellékletben meghatározott irányadó építési vonalhoz igazodóan - építészetileg tagolt tömegkompozícióban kell elhelyezni.

(5) A szabályozási terven jelölt helyeken árkád, kapubehajtó, átjáró, épületköz létesítése kötelező.

(6) *  A Kozma utcai főbejárat előterét közpark jelleggel kell kialakítani.

(7) * 

(8) *  A temetői területen - kizárólag az 1. mellékletben e célra lehatárolt helyen és a kegyeleti funkciót nem zavaró módon és mértékben - elhelyezhetők a temetkezéshez kapcsolódó egyéb kiszolgáló funkciók. A kijelölt területrészen a beépítés mértéke legfeljebb 20%, a zöldfelület minimális aránya 30%. Az egy tömegben elhelyezhető épület bruttó alapterülete legfeljebb 300 m2, építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. A területrészen az egyes bérelhető telephelyek nagysága 1000 m2 és 3000 m2 között lehet.

7. § * 

Közlekedés

8. § (1) * 

(2) *  Az 1. mellékletben meghatározott parkolósáv az adott közterületen, illetve közhasználatú egyéb területen a minimális létesítendő parkolók számát jelöli.

(3) * 

(4) A Kozma utca átépítésénél és a Határerdőben, ill. a Városerdőben tervezett közterületek kialakításánál különös gondot kell fordítani a meglévő faállomány védelmére.

(5) Az Ezüstfa utca menti terület felől megközelíthető kisüzemi szolgáltató terület, illetve az egyéb kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgáló terület megközelítésére kialakítható kapubehajtók távolsága egymástól legalább 100 m-re kell legyen.

Zöldfelület, parcellahasznosítás

9. § (1) A szektorokat, parcellákat határoló fasorokat hosszú élettartamú domináns fajokból kell kiültetni. Öntözésükről gondoskodni kell, 150 m-enkénti vízvételi hellyel.

(2) *  Tilos sarjadó tövű (akác, bálványfa, orgona), repítőszőrös (nyárfa), valamint magról terjedő (zöldjuhar, bodza) fákat, illetve cserjéket ültetni.

(3) Új parcellák létesítésekor a meglévő értékes fákat meg kell tartani - a területet kertészeti terv alapján kell előfásítani. Parcellán belül 200 m2-ként legalább 1db lombhullató fa ültetendő.

Alkalmazandó fasori és szoliter fák:

Corylus colurna - törökmogyoró sorfa
Celtis occidentalis - ostorfa sorfa
Quercus robur - tölgy sorfa
Pyrus calleriana ’Chanticleer - kínai díszkörte sorfa
Koelreuteria paniculata - csörgőfa sorfa
Fraxinus angustifolia ’Raywood - kőris sorfa
Acer platanoides ’Columnare - juhar sorfa
Pinus nigra var. austriaca - fekete fenyő sorfa
Prunus cerasifera Hessei - vadcseresznye szoliter fa
Prunus padus - májusfa szoliter fa
Prunus serrulata ’Kansan - japán díszcseresznye szoliter fa
Betula pendula - nyírfa szoliter fa

(4) A zöldfelületi arány kedvezőbb kialakítása érdekében a parcellán belüli sírhely kiosztásakor minimum 7 m2/sírhely területtel kell számolni.

(5) * 

(6) A temető kerítése mentén fasor és sövény ültetendő.

(7) *  A tervezett kapuk előterére - szabadtér-építészetet, kertépítészetet, gyalogos és gépjármű-közlekedést, közmű- és felszíni vízelvezetést, hírközlést is magába foglaló - közterület-alakítási tervet kell készíteni.

(8) Minden tervezett bejárat és ravatalozó között kertészeti eszközökkel is hangsúlyozott útvonalak építendők, dupla fasorral, díszburkolattal, kerti berendezésekkel.

(9) A parcellákban a sírjelek magassága maximum 1,5 m lehet, kivétel az egyedi alkotást.

(10) Sírbolt (kripta) építése építési engedély köteles a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szerint. Egy-egy sírbolt 2-16 koporsó számára méretezhető. A sírboltba kettős koporsóval lehet temetni, amelyek közül az egyiket légmentesen kell lezárni.

(11) Sírboltok számára kijelölt helyek: a temető diagonális tengelyei melletti parcellák első sora, valamint a temető kerítése menti sávok.

(12) Minden temetőszektor bejáratánál a szabályozási tervlapon jelölt parcellaterületek parkosítandók szabadtéri bemutató sírjel és sírkertészet számára fenntartott területtel.

(13) A temető jellegzetes arculatához egységes kertészeti berendezések - vízvételi helyek, padok, hulladékgyűjtők, konténerek - alkalmazása szükséges.

(14) * 

(15) A temető területének 10%-át kiemelt parcellákban, ún. erdei temetőként kell kiépíteni: e kiemelt parcellákban 100 m2-enként egy nagy lombkoronájú fa ültetendő, és max. 5 sírhely létesítendő egységes gyepfelülettel, utak nélkül.

(16) *  A 298-as, 299-es, 300-as és 301-es parcella melletti betonkerítés megtartandó. A 298-as, 299-es, 300-as és 301-es parcellák út menti sarjerdősávja megtartandó.

(17) * 

(18) *  A parkolók területét minden esetben fásítottan kell megvalósítani, burkolatuk pedig - 20 férőhelyig - a csapadékvíz áteresztésére alkalmas módon is kialakítható (gyep, kavics, gyephézagos burkolat). A parkoló zöldfelülete nem számítható bele a minimális zöldfelület mértékébe.

(19) A tájékozódást szolgáló temető helyszínrajzot ábrázoló táblákat kell kihelyezni minden bejárathoz és a köröndökhöz.

(20) *  A Főút (főtengely) menti platánfasort (Platanus hybrida), a Kozma utcai főbejárat vadgesztenyefasorait, valamint a temető egyéb vadgesztenyefasorait (Aesculus hyppocastanum), valamint az I. világháborús emlékmű és a volt Krematórium közötti szilfasort (Ulmus laevis) meg kell tartani.

(21) *  Az Ezüstfa utca mentén tervezett, a temetési funkciót kiszolgáló egyéb építmények területét 30 méter széles védő zöldsávval kell lehatárolni a parcellák felőli oldalon.

Környezetvédelem

10. § (1) * 

(2) *  A területen hulladékot lerakni tilos.

(3)-(6) * 

(7) Vízvételi hellyel ellátott létesítményt csak a csatornahálózathoz csatlakoztatva szabad elhelyezni, a területen tilos a szennyvízszikkasztás.

(8)-(14) * 

(15) *  Nagyüzemi termelésű sírkőgyártás nem folytatható, további zajterhelés a temető területén nem engedélyezhető.

(16) *  65 dB feletti zajhatás (kőmegmunkálás, famegmunkálás) csak zárt épületben, léghanggátló szigeteléssel engedélyezhető.

(17) * 

Elektronikus hírközlés * 

11. § (1) * 

(2) *  Antennatartó építmény (torony) a temető területén nem helyezhető el.

Sajátos jogintézmények

12. § (1) *  A meglévő pavilonok nem bővíthetők, újak nem létesíthetők.

(2) * 

Záró rendelkezések

13. § (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) Jelen szabályozási terv és előírások hatálybalépésével egyidejűleg az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen az R-19439, valamint az R-21453 ttsz. alatt jóváhagyott településrendezési tervek hatályukat vesztik.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. január 20.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. február 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I. 20.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére