Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, MÁV vasútvonal - XIX. kerület határa által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) A Budapest XIX. kerület, Vak Bottyán utca Csokonai utca és Küllő utca közötti szakaszának tervezett kialakítása során érintett területre (Csokonai utca vonala - vasútterület északi határa - kerülethatár - Derkovits Gyula utca által határolt terület) vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervének területi hatálya érinti a Budapest X. kerület közigazgatási területét.

Jelen rendelet területi hatálya a Budapest X. kerület, MÁV vasútvonal - XIX. kerület határa által határolt területre terjed ki.

(2) Jelen előírások a mellékelt Szabályozási Terven lehatárolt tervezési terület Budapest X. kerület közigazgatási területére eső részére érvényesek.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: a terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a Szabályozási Terven e rendelet előírásaiban foglaltaknak megfelelően szabad.

(4) Az építési és bontási engedély köteles építmények és tevékenységek köre megegyezik az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal.

(5) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden a területen állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

A szabályozás elemei

2. § (1) A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni, és be kell tartani:

- a tervezett szabályozási vonalat,

- a keretövezet határát.

(2) A kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a Szabályozási Terv módosításával lehetséges.

KL-KT jelű övezet előírásai

3. § (1) Útépítéskor az övezet KL-VA-X jelű övezettel szomszédos határán fényvédelmi létesítményt kell elhelyezni.

(2) A tervezett gyűjtőút tervezési osztályba sorolása: B.V.c.C.

(3) Országos közforgalmú vasútvonalak Szabályozási Terven jelölt védőtávolságán belül építmény elhelyezéséhez a MÁV Rt. és a közlekedési hatóság hozzájárulása szükséges.

Kulturális Örökségvédelem

4. § A területen tervezett földmunkákat csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet elvégezni. A szakfelügyelet során próba- vagy megelőző feltárásra is sor kerülhet. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult a beruházó költségére (kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 19. § (3) pontja). A megelőző feltárásra a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM szerint szerződést kell kötnie a beruházónak a Budapest Történeti Múzeummal.

Hatálybalépés

5. § Jelen rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. március 1.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. március 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 1.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére