Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Szacsvay köz - Vasgyár utca - Sárosi utca - Noszlopy utca által határolt terület Kerületi Építési szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) Jelen rendelet hatálya a Budapest X. kerület, Szacsvay köz - Vasgyár utca - Sárosi utca - Noszlopy utca által határolt területre és a határoló közterületekre terjed ki.(továbbiakban: terület)

(2) A rendelet csak a mellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényes.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen (továbbiakban: terv területe) területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet és az általános érvényű rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak, illetve jelen rendelet előírásaiban és a szabályozási tervlapon foglaltaknak megfelelően szabad.

A szabályozás elemei

2. § (1) A szabályozási terv kötelező elemei az alábbiak:

a) az övezeti besorolás és annak előírásai,

b) építési hely, és határa,

(2) A szabályozási tervben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek csak új szabályozási terv készítésével módosíthatók.

(3) A 2. § (1) bekezdésben nem említett elemek irányadó jellegűek, ezért azok a rendelet módosítása nélkül, a kerületi főépítész véleményének figyelembevételével, a vonatkozó építésügyi jogszabályok keretei között az építésügyi hatóság által megváltoztathatók.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Területfelhasználás, keretövezeti besorolás

3. § (1) A beépítésre szánt terület az FSZKT szerint az alábbi keretövezetbe tartozik:

M - munkahelyi terület

Jelen rendelet ennek megfelelő építési övezetet határoz meg.

(2) A beépítésre nem szánt területek keretövezetbe nem sorolt közterületekbe tartoznak:

Keretövezetbe nem sorolt közterületek:

(42171/4) hrsz. Szacsvay köz
(42231) hrsz. Noszlopy utca
(42188/4) hrsz. Sárosi utca
(42255) hrsz. Vasgyár utca

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Az M-X/Z, HZ munkahelyi övezetre vonatkozó előírások

4. § (1) Az övezet jele: M-X/Z, HZ jelű építési övezet. Az építési övezet az „M” jelű munkahelyi terület zártsorú, illetve hézagosan zártsorú beépítésű része.

(2) Az övezetben a telekalakítás és építési tevékenység az alábbi keretfeltételek szerint engedélyezhető:

Beépítési mód: Zártsorú, hézagosan zártsorú
Beépítettség: max. 50%
Max. építménymagasság: 12,5 m
A zöldfelület legkisebb értéke: 25%
Max. építhető szintterület: 2,0 m2 / m2
Kialakítható legkisebb telekméret: 1500 m2
Terepszint alatti beépítés mértéke max.: 40%
* A figyelembe veendő homlokzatfelület magasságának megállapítása az OTÉK 1. sz. melléklet 23/a, b szerinti magasság-értelmezés alapján történik.

(3) Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:

a) védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenységhez, raktározáshoz szükséges építmények,

b) kereskedelem építményei,

c) kutatás, fejlesztés építményei,

d) amennyiben a keretövezet területén a, illetve környezetében teljesülnek a keretövezetre vonatkozó határértékek, illetve az ipari funkció korábbi zavaró hatása megszűnt, önálló irodai és intézményi épületek, bemutatótermek, szolgáltató épületek, szálláshely-szolgáltató épületek.

(4) Az övezet területén üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(5) A szabályozási terven ábrázolt építési helyeken belül több épület is elhelyezhető.

(6) Ha meglévő építési telek kialakult beépítése esetében a beépítés valamely paraméterében meghaladja a szabályozási határértéket az állapot megtartható, fennmaradás engedélyezhető, de új építési engedély csak abban az esetben adható ki, ha az épített állapottal igazolható a szabályozási terv szerinti előírás(ok) teljesülése.

A telekalakítás és beépítés szabályai

5. § (1) A kialakításra kerülő új telkek minimális méretére vonatkozóan jelen előírások kötelező érvényűek.

(2) A telekalakítás során, ha annak végrehajtása egyéb jogszabályba nem ütközik, a tömbön belüli rendezés végrehajthatóságának szem előtt tartásával - a Főépítész véleménye alapján a telekrendezési eljárást lefolytató hatóság dönt a telekalakítás kérdésében.

(3) A kialakításra kerülő telkeken egy vagy több épület elhelyezhető.

(4) A területen új épület csak a kijelölt építési helyeken belül helyezhető el az általános épület elhelyezési szabályok szerint kialakítandó építési helyeken belül, a terven jelölt beépítési paraméterek betartásával.

(5) Javasolt a magastetős kialakítás, de ennek városképi igazolásához utcaképet is be kell nyújtani az építési engedélyhez.

Az építési helyek meghatározása

6. § A meglévő és kialakításra kerülő telkek esetében az építési övezetekben az építési helyek az alábbiak szerint határozandók meg:

a) a szabályozási terven jelölt építési helyek, ezeket a szabályozási tervlap tartalmazza.

b) előkertes kialakítás esetén az előkert mérete: min. 5 méter.

RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

Közlekedési területek és létesítmények

7. § (1) A megmaradó közterületeket, azok szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tartalmazza.

(2) A tervezési területen a meglévő és tervezett létesítmények rakodását, parkolását telken belül kell biztosítani.

(3) Ezen parkolómennyiség egyben a szintterületi mutató szerinti felső korlát, ami azt jelenti, hogy a területen maximum annyi beépítés létesíthető, melynek parkolóigénye az egyéb mutatók betartása mellett kielégíthető.

Zöldfelület és az élő természet védelme

8. § (1) Az övezetben meghatározott 25%-os minimális zöldfelületi arányt be kell tartani.

(2) Terepszint alatti építmény tetőkertjének 75%-a számítható be a zöldfelületbe, ha a földtakarás legalább 1,0 m-es.

(3) Parkolót csak fásítottan lehet kialakítani, mégpedig úgy, hogy minden megkezdett 4 db parkolóhely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, lombos fát kell telepíteni.

(4) Fa kivágásához minden esetben (kivétel gyümölcsfák) az önkormányzat engedélye szükséges. A kivágott fa pótlásáról a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról és fejlesztéséről szóló, a 41/2006. (IX. 15.) számú önkormányzati rendelettel módosított 67/2004. (XII. 17.) számú kőbányai önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni.

(5) A közterületek fásításáról a használatba adásig, illetve meglévő közterület esetén az útburkolat felújításával egyidejűleg az önkormányzatnak gondoskodni kell. (BVKSZ 15. § (5) bekezdés)

(6) A közterület kialakításánál biztosítani kell az útpályával párhuzamos kétoldali zöldfelület kialakítását.

(7) A fentiekben nem említett, a környezet védelmét érintő kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

Környezetvédelmi előírások

A föld védelme

9. § (1) Vízvételi hellyel ellátott létesítményt csak a csatornahálózathoz csatlakoztatva szabad elhelyezni.

(2) A burkolt területekről elfolyó, olajjal is szennyeződhető csapadékvizeket olajfogón kell keresztülvezetni.

(3) A terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell.

(4) Amennyiben az építési kivitelezési munkák során szennyezett talaj, vagy veszélyes hulladék kerül elő, azt jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek.

Levegőtisztaság-védelem

(5) A levegő tisztaságának védelme érdekében a területen csak a hatályos védettségi fokozatnak megfelelően szabad bármely tevékenységet folytatni, illetve bármely létesítményt elhelyezni.

(6) A levegő tisztaságának védelmével kapcsolatban a telepítendő tevékenységek és technológiák tekintetében a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján kell eljárni.

(7) A pontforrásokon át távozó szennyezőanyagokra területi kibocsátási határértéket kell kérni az illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóságtól.

(8) Határérték feletti légszennyezést kibocsátó tevékenység nem folytatható a területen.

(9) A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. §-ban meghatározottak alapján a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a terület légszennyezettség tekintetében az 1. sz. és 2. sz. mellékletében foglaltak alapján agglomerációba van besorolva.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

(10) A felszíni és a felszín alatti vizek védelme érdekében semmilyen, a felszín alatti vizekre potenciálisan szennyezési veszélyt jelentő tevékenység nem folytatható. A telepítendő technológiák és tevékenységek vonatkozásában a hatályos Kormányrendelet előírásainak megfelelően kell eljárni.

(11) A teljes tervezési területen tilos a szennyvízszikkasztás.

(12) A terület szennyeződés - érzékenysége - a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és a 2. számú melléklete valamint a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint - „B” érzékenységű és kiemelten érzékeny terület.

Zaj- és rezgés elleni védelem

(13) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértékeket kell érvényesíteni a BVKSZ 12. mellékletében meghatározott területi kategóriáknak megfelelően. Ennek érdekében szükség esetén passzív akusztikai eszközöket kell alkalmazni.

(14) Az építési munkálatokból származó zajra vonatkozóan a beruházónak, illetve az építés kivitelezőjének az építési munkálatok idejére zajhatárérték megállapítását kell kérnie az önkormányzattól, és biztosítani kell a megadott határérték és az időbeli korlátozások betartását.

Hulladékgazdálkodás

(15) A területen keletkező hulladék - elszállításáig, ill. semlegesítéséig történő - tárolásáról, elhelyezéséről a létesítmények kialakítása (és átalakítása) során úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetet a hatályos rendelkezésekben megengedettnél nagyobb mértékben ne terhelje.

(16) A kommunális hulladék engedélyezett lerakóba történő rendszeres elszállításáról, vagy az újrahasznosításáról gondoskodni kell.

(17) Az építési és bontási hulladék kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai meghatározóak.

(18) Veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben megfogalmazottak szerint kell eljárni.

(19) A fentiekben nem említett, a környezet védelmét érintő kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

Örökségvédelmi előírások

10. § A terület nyilvántartott régészeti lelőhely. A régészeti örökség védelmében a területen tervezett földmunkák előtt megelőző feltárást kell végezni.

Tűzvédelmi előírások

11. § (1) A szükséges oltóvíz mennyiségét a mód. 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani.

(2) Tűzcsapokat a jogszabályban meghatározott táblával jelölni kell.

(3) A tűzcsapok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell.

(4) A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály ill. nemzeti szabvány másként rendelkezik - az építményhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek rendszeres közlekedésére és működtetésére.

(5) A parkolási rend bármilyen megváltoztatása során be kell tartani az alábbiakat:

- Az oltóvízszerzési helyek állandó megközelíthetőségét biztosítani kell a módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 49. § (7), illetőleg 51. § (3) bekezdése alapján;

- középmagas épületek utcai homlokzata előtt a tűzoltási felvonulási területen nem szabad parkolót elhelyezni, a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. sz. melléklet I/4. fejezet 2.1.7. pontja alapján.

Közművesítés, közműlétesítmények

12. § (1) A tervezési terület közvetlen határvonalait érintő közművezeték hálózatok, annak műtárgyai és létesítményei a nyomvonaltengelytől mindkét irányban értendő n a törvényerejű rendeletekben és a vonatkozó szabványokban rögzített d biztonsági övezettel rendelkeznek, melyen belül meghatározott tilalmak és korlátozások érvényesek.

(2) A meglévő közműhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet igénylésével.

(3) A tervezett létesítményeket teljes közművesítéssel kell ellátni.

(4) A közműhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett a MSz 7084. sz. szerint.

(5) Házi vízbekötés csak akkor szabad engedélyezni, ha az egyesített rendszerű csatornahálózatra való rákötés megtörtént.

(6) A területen épületen belül és kívül tereprendezési és feltárási munkát csak hatósági engedély alapján szabad végezni.

(7) Földgázhálózatok esetében a gázvezetékek részére az Gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről szóló 6/1982. (V. 6.) IpM rendelet és az MSz 7084. sz. szabvány szerint a nyomásfokozattól függő védőtávolságok terjedelme:

- kisnyomású (max. 1 bar-os) vezetéknél 3,0-3,0 m.

(8) Villamos és távbeszélő hálózatok esetében A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet, valamint az MSz 7487 sz. szabványban rögzített védőtávolságok terjedelme:

- kisfeszültségű légkábelnél és távbeszélő légvezeték esetében 1,0-1,0 m,

- 10 kV-os és 0,4 kV-os földkábelek, távbeszélő törzskábel és alépítmény esetében 1,0-1,0 m

- 10/0,4 kV-os transzformátorállomások telepítésénél közvetlen közterületi kapcsolatot, teherautóval történő megközelítést, körüljárhatóságot és 5 m-es védőtávolságot kell figyelembe venni.

(9) A létesítmények kommunális jellegű szennyvizei közvetlenül, nem kommunális jellegű és technológiai szennyvizek csak megfelelő előkezelést, illetve előtisztítást követően vezethetők a szennyvíz csatornahálózatára.

(10) A csatornahálózatra való csatlakozás előtt be kell szerezni az FCSM RT. fogadónyilatkozatát.

Záró rendelkezések

13. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő hónap 1-én lép hatályba.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2007. december 19.

A hatályba lépés napja: Budapest, 2008. január 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2007. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére