Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Ceglédi út - Bihari utca - Balkán utca - Somfa köz - Zágrábi utca - Száva utca - Üllői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest X. kerület, Ceglédi út - Bihari utca - Balkán utca - Somfa köz - Zágrábi utca - Száva utca - Üllői út által határolt területre.

(2) *  Jelen előírások a mellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényesek.

(3) Az 1. számú függelék - amely a jelen rendelet előírásaihoz tartozó hatályos törvények, rendeletek, szabványok jegyzékét tartalmazza - tartalmi elemei a rendelet módosítása nélkül megváltoztathatók.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), a Fővárosi településrendezési eszközök összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet, illetve jelen rendelet előírásaiban és a Szabályozási Terven foglaltaknak megfelelően szabad.

A szabályozás elemei

2. § (1) A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni, és be kell tartani:

a) az építési övezet és övezet határait és azok jellemzőit,

b) mélygarázs elhelyezésére kijelölt építési helyet,

c) tetőtér beépítési engedményt,

d) fővárosi jelentős védett fasort,

e) gyalogút tengelyt,

f) városkép szempontjából kiemelt útvonalat.

(2) A kötelezőnek jelölt elemek megváltoztatása csak a rendelet módosításával lehetséges.

(3) Irányadó elemek módosítása a Szabályozási Terv módosítása nélkül megengedett.

Elvi építési engedélyezési eljáráshoz kötött építési tevékenységek

3. § (1) Elvi építési engedélyezési tervdokumentáció készítése kötelező:

a) magastető létesítése, illetve átépítése,

b) közterületen létesülő parkolóház, mélygarázs létesítése,

c) új homlokzatképzés,

d) városkép szempontjából kiemelt útvonal mentén elhelyezkedő épület

esetében.

(2) * 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Keretövezeti besorolás

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben lehatárolt terület és közvetlen környezete az FSZKT szerint beépítésre szánt területre valamint beépítésre nem szánt területre tagolódik.

(2) A beépítésre szánt terület I, azaz intézményi-, valamint L7, azaz telepszerű lakóterület keretövezetbe tartozik.

(3) A beépítésre nem szánt területek:

a) Keretövezetbe sorolt közterületek (KL-KT):

- Üllői út

- Ceglédi út (a Bihari utcai elágazásig)

- Bihari utca

b) Keretövezetbe nem sorolt közterületek:

- Ceglédi út (Bihari utcai elágazástól egészen a Kékvirág utcáig)

- Kékvirág utca

- Zágrábi utca

- Balkán utca

- Somfa köz

- Üllői köz

- Zágrábi köz

- Száva utca

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Az I-X/SZ-1 jelű építési övezet

5. § (1) A szabályozás paraméterei:

A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés:

I-X/SZ-1 SZ 30% 0,9
3,0-12,5 m 3000 m2 50%

a) a beépítés módja: szabadonálló

b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%

c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 0,9 m2/m2

d) minimális-maximális építménymagasság: 3,0-12,5 m

e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: 3000 m2

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 50%

g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

a) A területen elhelyezhető építmény fajták:

- elsősorban oktatási és irodai funkciók elhelyezésére szolgál,

- továbbá közösségi igazgatási és ellátási funkciók,

- a fő rendeltetést kiegészítő funkciók helyezhetők el.

b) Az építési övezetben a lakófunkció elhelyezése nem megengedett.

Az I-X/SZ-2 jelű építési övezet

6. § (1) A szabályozás paraméterei:

A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés:

I-X/SZ-2 SZ 30% 1,6
K* K 35%
* A 20,0 m építménymagasságot meg nem haladó épületek esetében maximum 2 újabb szint ráépítése megengedett, amennyiben az ahhoz tartozó telken belüli parkolás megoldott.

a) a beépítés módja: szabadonálló

b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%

c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 1,6 m2/m2

d) építménymagasság: kialakult*

e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: kialakult, további telekosztás nem megengedett

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 35%

g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

a) A területen elhelyezhető építmény fajták:

- oktatás építményei,

- igazgatás, irodai funkciók építményei,

- ellátás, szállás építményei,

- térszín alatti gépkocsi elhelyezésére alkalmas mélygarázs, amelyet a Szabályozási Terven jelölt területen belül kell kialakítani, a telken belüli épületek bővítéséhez, új épület létesítéséhez, valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv szerint előírt P+R 100 gépkocsik tárolása céljából,

- a fő rendeltetést kiegészítő funkciók elhelyezése megengedett.

b) Az építési övezetben a lakófunkció nem megengedett.

(3) A Fővárosi Szabályozási Kerettervben előírt P+R 100 gépkocsi férőhely kialakításának feltételeit a mindenkori telektulajdonosnak és Budapest Fővárosi Önkormányzattal, valamint a kerületi Önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben kell rögzíteni.

Az I-X/SZ-3 jelű építési övezet

7. § (1) A szabályozás paraméterei:

A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés:

I-X/SZ-3 SZ 25% 0,7
3,0-12,5 m K 35%

a) a beépítés módja: szabadonálló

b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 25%

c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: 0,7 m2/m2

d) minimális-maximális építménymagasság: 3,0-12,5 m

e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: kialakult, további telekosztás nem megengedett

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 35%

g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

A területen elhelyezhető építmény fajták:

- oktatás, sportolás építményei, és

- a fő rendeltetést kiegészítő funkciók.

Az L7-X jelű övezetek

8. § (1) Az L7-X övezeten belül - az övezetekben előírtak figyelembevételével - az alábbi változatok szerint alakítható ki magastető:

a) Új tető csak a homlokzatmagasság növekedésének kizárása mellett alakítható ki. A tetőtér beépítése megengedett. A tetőtér beépítésénél csakis gépészeti - és tároló helyiségek kialakítása, illetve a legfelső szint meglévő lakásainak tetőtéri bővítése engedélyezhető.

b) Új tető kialakításakor maximum 1 méteres térdfal építése megengedett. A tetőtér beépíthető, így maximum nyolc új lakás alakítható ki épületenként. A lakások kialakításának feltétele a lakásonkénti 1 parkolóhely biztosítása.

(2) Új magastető kizárólagosan nyeregtetős kialakítású lehet, amelynek tetősík hajlásszöge a 35o-tól nem térhet el.

(3) Az új magastető tervezése során a már megépült magastetők építészeti kialakításához kell igazodni.

(4) Tetőtéri beépítés esetén kizárólag tetősíkban elhelyezkedő nyílászárók alakíthatók ki.

(5) A tetőtérben lakások elhelyezése, illetve bővítése esetén a nyílászárók kialakításánál törekedni kell az épület meglévő nyílászáróival való összhangra.

Az L7-X/1 jelű építési övezet

9. § (1) A szabályozás paraméterei:

A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés:

L7-X/1 K K K*
K K 50%
* +magastető építése esetén a tetőtér beépítés növekménye

a) a beépítés módja: kialakult

b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: kialakult

c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: kialakult + magastető építése esetén a tetőtér beépítés növekménye

d) maximális építménymagasság: kialakult

e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: kialakult, további telekosztás nem megengedett

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 50% (lakótelepi egységre vetítve)

g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

a) A területen elhelyezhető építmény fajták:

- lakóépület,

- földszinten kiskereskedelmi- és garázs funkció,

- orvosi rendelő és patika,

- utcabútorok, köztéri szobrok,

- az épületek dél-keleti homlokzatán napkollektorok, napelemtáblák a homlokzati kialakítással összhangban.

b) Az építési övezetben új lakóépület csak a meglévő lakóépület bontása esetén helyezhető el.

(3) A panelházak magastetős kialakításakor, annak anyaghasználatának megállapításához illetve az abban kialakítandó funkciók elhelyezhetőségéhez talajmechanikai és statikai szakvélemény és terv készítése kötelező.

(4) Az építési övezetben a Szabályozási Terven jelölt épületek esetében magastetőt kialakítani és a tetőteret beépíteni kizárólag a 8. § (1) bek. a) pontja alapján lehet.

Az L7-X/2 jelű építési övezet

10. § (1) A szabályozás paraméterei:

A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés:

L7-X/2 K K K*
K** K 50%
* +magastető építése esetén a tetőtér beépítés növekménye
**+1,0m új magastető építése esetén

a) beépítés módja: kialakult

b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: kialakult

c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: kialakult + magastető építése esetén a tetőtér hasznosításából keletkező többlet

d) maximális építménymagasság: kialakult + 1,0 m új magastető építése esetén

e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: kialakult, további telek nem alakítható

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 50% (lakótelepi egységre vetítve)

g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

a) A területen elhelyezhető építmény fajták:

- lakóépület

- földszinten kiskereskedelmi- és garázs funkció

- földszinten orvosi rendelő és patika

(3) Az építési övezetben a Szabályozási Terven jelölt épületek esetében magastetőt kialakítani és a tetőteret beépíteni kizárólag a 8. § (1) bek. b) pontja alapján lehet.

(4) Az építési övezetben új lakóépület csak a meglévő lakóépület bontása esetén helyezhető el.

Az L7-X/3 jelű építési övezet

11. § (1) A szabályozás paraméterei:

A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés:

L7-X/3 K K K*
K** K 65%
* + magastető építése esetén a tetőtér beépítés növekménye
** +1,0m új magastető építése esetén

a) beépítés módja: kialakult

b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: kialakult

c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: kialakult + magastető építése esetén a tetőtér hasznosításából keletkező többlet

d) maximális építménymagasság: kialakult + 1,0 m új magastető építése esetén

e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: kialakult, további telekosztás nem megengedett

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 65% (lakótelepi egységre vetítve)

g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

A területen elhelyezhető építmény fajták:

- lakóépület

- földszinten kiskereskedelmi- és garázs funkció

- földszinten orvosi rendelő és patika

(3) Az építési övezetben a Szabályozási Terven jelölt épületek esetében magastetőt kialakítani és a tetőteret beépíteni kizárólag a 8. § (1) bek. b) pontja alapján lehet.

(4) Az építési övezetben új lakóépület csak a meglévő lakóépület bontása esetén helyezhető el.

Az L7-X/4 jelű építési övezet

12. § (1) A szabályozás paraméterei:

A Szabályozási Terven alkalmazott jelölés:

L7-X/4 K K* K**
K*** K 50%
* új külső liftmagok elhelyezésére
** + magastető építése esetén a tetőtér beépítés növekménye
***+1,0 m új magastető építése esetén

a) a beépítés módja: kialakult

b) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: kialakult + új külső liftmagok elhelyezése megengedhető

c) szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke: kialakult + magastető építése esetén a tetőtér hasznosításából keletkező többlet

d) maximális építménymagasság: kialakult + 1,0 m, új magastető építése esetén

e) kialakítható legkisebb telekterület mérete: kialakult

f) zöldfelület legkisebb mértéke: 50% (lakótelepi egységre vetítve)

g) közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

A területen elhelyezhető építmény fajták:

- lakóépület,

- orvosi rendelő és patika,

- utcabútorok, köztéri szobrok,

- az épületek dél-keleti homlokzatán, valamint magastető létesítése esetén a tetőn napkollektorok, napelemtáblák a homlokzati kialakítással összhangban.

(3) A tetőtéri bővítéssel érintett épületekhez csatlakozóan külső liftmag elhelyezhető.

(4) A tetőtéri bővítéssel érintett épületekhez csatlakozó külső lift elhelyezése esetén az úszótelek telekhatára módosítható.

(5) Az építési övezetben a Szabályozási Terven jelölt 38315/46, 38315/47, 38315/48, 38315/51, 38315/52, 38315/53, 38315/54, 38315/55, 38315/57, 38315/58, 38315/59, 38315/61, 38315/62, 38315/63, 38315/64, 38315/65 és 38315/66 hrsz.-ú, F+3 szintes épületek esetében magastetőt kialakítani és a tetőteret beépíteni kizárólag a 8. § (1) bek. b) pontja alapján lehet.

(6) Az építési övezetben a Szabályozási Terven jelölt 38315/67, 38315/70, 38315/73 és 38315/76 hrsz.-ú, F+5 szintes épületek estében magastetőt kialakítani és a tetőteret beépíteni kizárólag a 8. § (1) bek. a) pontja alapján lehet.

(7) A lakóépületek magastetős kialakításakor, annak anyaghasználatának megállapításához illetve az abban kialakítandó funkciók elhelyezhetőségéhez talajmechanikai és statikai szakvélemény és terv készítése kötelező.

(8) Az építési övezetben új lakóépület csak a meglévő lakóépület bontása esetén helyezhető el.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

A keretövezetbe sorolt közterületek

13. § (1) KL-KT-X jelű övezet célzott területfelhasználási módú terület:

a) Üllői út (38314/2 hrsz.)

- A terület kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál.

- Szabályozási szélessége (a kerülethatártól): kialakult (18,50-25,00 m).

- I. rendű főút.

- Tervezési osztálya: B.III.a.

b) Ceglédi út, a Bihari úti elágazásig (38336 hrsz.)

- A terület kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál.

- Szabályozási szélessége: kialakult (22,00 m).

- II. rendű főút.

- Tervezési osztálya: B.IV.b.

c) Bihari utca (38318 hrsz.)

- A terület kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál.

- Szabályozási szélessége: kialakult (27,50 m).

- II. rendű főút,

- Tervezési osztálya: B.IV.b.

(2) A területen csak a közlekedést szolgáló:

a) közutak, pályatestek,

b) közúti csomópontok,

c) a gyalogosforgalom területei,

d) kerékpáros közlekedés területei,

e) közúti és gyalogos aluljárók,

f) a megállóhelyek várakozó építményei,

g) gépjárműtárolók

mindezek zöldsávjai, fasorai és a zöldfelületek fenntartására szolgáló egyéb építmények helyezhetők el.

(3) A közterületeken pavilonok és szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése megengedett.

A keretövezetbe nem sorolt közterületek

14. § (1) Ceglédi út (Bihari utcai elágazástól egészen a Kékvirág utcáig)

a) hrsz.: (38336),

b) szabályozási szélessége: kialakult (22,50 m),

c) lakóút,

d) tervezési osztálya: B.VI.d.

(2) Kékvirág utca

a) hrsz: (38315/97),

b) szabályozási szélessége kialakult (14,00 m),

c) lakóút,

d) tervezési osztálya: B.VI.d.

e) A Szabályozási Terven jelölt építési helyen kizárólag mélygarázs, vagy parkolóház helyezhető el az alábbi építési paraméterek szerint:

- a beépítés módja: zártsorú,

- maximális építménymagasság: 14,00 m,

- zöldfelület: a tetőfelületen zöldtető létesítése kötelező,

- parkolóház kizárólag zárt kialakítású lehet.

(3) Zágrábi utca

a) hrsz.: (38315/35,38315/24,38315/17),

b) szabályozási szélessége: kialakult (15,00-17,80 m),

c) lakóút,

d) tervezési osztálya: B.VI.d.

(4) Somfa köz

a) hrsz.: (38315/23),

b) szabályozási szélessége: kialakult (14,50-22,00 m),

c) lakóút,

d) tervezési osztálya: B.VI.c.

(5) Üllői köz

a) hrsz.: (38315/38),

b) szabályozási szélessége: kialakult (20,50 m),

c) lakóút,

d) tervezési osztálya: B.VI.d.

(6) Zágrábi köz

a) hrsz.: (42309/74, 42309/89),

b) szabályozási szélessége: kialakult (8,0-15,0 m),

c) lakóút,

d) tervezési osztálya: B.VI.d.

(7) Száva utca

a) hrsz.: (42309/79),

b) szabályozási szélessége: kialakult (30,0 m),

c) lakóút,

d) tervezési osztálya: B.VI.d.

(8) A közterületeken pavilonok elhelyezése megengedett.

(9) Jelen rendelet területi hatálya alá tartozó területen a nem kiépített parkolófelületek szilárd burkolatú kiépítése megengedett.

Közműellátás

15. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében lehatárolt területen új épületet, építményrészt elhelyezni, vagy meglévő épületet átalakítani, bővíteni, illetve rendeltetési módját megváltoztatni csak az OTÉK 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott teljes közművesítettség mellett lehet.

(2) A csatornába normál lakossági minőségű szennyvíztől eltérő minőségű szennyvíz rákötését engedélyezni csak a hatályos (1. sz. függelék 1.) jogszabály alapján kiadott szennyvíz kibocsátási engedély alapján és a keletkező szennyvizek előkezelésére szolgáló műtárgyak megléte esetén, illetve a szennyvíz minősége előkezelés nélküli megfelelőségének igazolása alapján szabad.

(3) Vízvételi hellyel ellátott létesítményt csak a csatorna hálózathoz csatlakoztatva szabad elhelyezni.

(4) A burkolt területekről elfolyó, olajjal is szennyeződhető csapadékvizet olajfogó beépítésével kell megtisztítani a csatornába vezetés előtt, illetve minden esetben el kell kerülni a csapadékvizek szennyeződését.

(5) A csapadékvizekre a hatályos (1. sz. függelék 2.) jogszabály előírt minőségi követelmények a mértékadóak.

(6) Közműnyomvonal kiépítését, közműlétesítmény elhelyezését, közműbekötéseket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

(7) Az újonnan létesítendő közművezetékeket térszín alatt kell elhelyezni. A közművezetékek térszín alatti elhelyezkedésére vonatkozó előírásokat az érvényes (1. sz. függelék 3.) szabvány tartalmazza.

(8) A tervezési területen kiépítendő közművek tervezésekor a közműszolgáltatók elvi nyilatkozatát, tájékoztatását meg kell kérni.

(9) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szennyvíz elszikkasztása, zárt szennyvíztároló építése, valamint közműpótló berendezések alkalmazása tilos.

(10) A szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethető.

(11) Jelentős nagyságú burkolt felületek kialakítása esetén az azokról elvezetett csapadékvizek előtisztítását a térburkolatok elkészítésével egyidőben kell elkészíteni.

Környezetvédelem

Zaj- és rezgés elleni védelem

16. § (1) A zaj- és rezgésterhelési határértékek tekintetében a hatályos (1. sz. függelék 12.) jogszabály előírásait kell követni.

(2) Új védendő épületet létesíteni, meglévő létesítmény rendeltetését, használatát megváltoztatni, zajt, illetve rezgést előidéző új létesítményt, berendezést, technológiát, és egyéb helyhez kötött zajforrást létesíteni, üzemeltetni csak a létesítményre, tevékenységre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékek betartásával, a határértékek teljesülését igazoló zajvédelmi tervezés alapján lehetséges.

(3) Az építési és engedélyezési eljárás során a zaj- és rezgésvédelmi követelmények teljesülését részletes számításokkal igazolni kell az engedélyezési tervdokumentáció zaj- és rezgésvédelmi fejezetében.

(4) A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területen a hatályos (1. sz. függelék 12.) jogszabály szerint: közlekedési zajforrásokra:

kiszolgáló, átmenő forgalom nélküli út mentén nappal: 50 dB, éjjel 40 dB

főutak mentén nappal: 65 dB, éjjel 55 dB.

Levegőminőség védelem

(5) A levegő védelmével kapcsolatban a hatályos (1. sz. függelék 9-10.) jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(6) A hatályos (1. sz. függelék 11./) jogszabály szerint a terület légszennyezettségi agglomerációba tartozik, amely szerint kéndioxid tekintetében „E”; nitrogén-dioxid tekintetében „B”; szén-monoxid tekintetében „D”; szilárd (PM10) tekintetében „C”; benzol tekintetében „E”; talajközeli ózon tekintetében „B”csoportba sorolt.

Talaj-és felszín alatti vízminőség védelem

(7) A felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelme érdekében a hatályos (1. sz. függelék 7.-8.) jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(8) Semmilyen tevékenység nem folytatható a területen, amely a talajvíz és a talaj határérték feletti károsodását okozhatja.

(9) A felszín alatti vizeket érintő építési tevékenység (mélygarázs, mélyalapozás) esetén az engedélyezési eljárásba a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget szakhatóságként be kell vonni.

Hulladékkezelés

(10) Jelen rendelet hatálya által érintett területen a hulladékok lerakása és égetése tilos.

(11) Jelen rendelet hatálya által érintett területen veszélyes hulladék keletkezése esetén a hatályos (1. sz. függelék 14.) jogszabályban foglaltak betartandók.

(12) Jelen rendelet által érintett területen keletkező kommunális és nem kommunális jellegű hulladékot ellenőrzött módon és korszerű műszaki színvonalon kell gyűjteni, szállítani a hatályos (1. sz. függelék 13.) jogszabály rendelkezései szerint.

(13) A keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítást kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.

(14) Az építési tevékenységekből keletkezett hulladék kezeléséről az építtetőnek kell gondoskodni.

Zöldfelületek

17. § (1) A területen belül fát kivágni csak engedéllyel és helyi rendeletben előírt pótlási kötelezettség mellett lehet (1. sz. függelék 16.).

(2) A fasorokból hiányzó egyedeket azonos fajjal szükséges pótolni. Ahol lehetséges, ott kétoldali fasor telepítését kell szorgalmazni.

(3) A fásítatlan utcákon a fasorok telepítése javasolt. A fasorok kialakításánál várostűrő, a speciális környezeti feltételeket kedvelő és várostűrő, környezetbe illő fajokat kell használni.

(4) A nyárfa vattázó termésű fajainak telepítése tilos.

(5) 4 férőhelynél nagyobb gépkocsi-várakozóhely csak fásított parkolóként alakítható ki, 4 db parkolóhelyenként 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, faiskolában előnevelt fa telepítésével.

(6) Az építési övezetekben előírt zöldfelületi minimum értékek betartása kötelező.

(7) A fővárosi jelentőségű védett fasort, a hiányzó egyedek pótlásával, illetve hiányzó fasorok telepítésével kell növelni. A fajok kiválasztásánál a forgalom nagyságán túl figyelembe kell venni a légvezetékeket, valamint az utcák keresztmetszetét.

(8) Mélygarázs tetőszintjén kialakítandó zöldtető kialakításához kertészeti terv készítése kötelező.

Tűzvédelem

18. § (1) A szükséges oltóvíz mennyiségét a hatályos (1. sz. függelék 4.) jogszabály értelmében föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani, illetve a jogszabály egyéb vonatkozó előírásait be kell tartani.

(2) Tűzcsapokat a hatályos (1. sz. függelék 4.) jogszabály szerint táblával kell jelölni.

(3) A tűzcsapok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell.

A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, ill. nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

Reklámok, hirdetések, cégérek elhelyezése

19. § (1) A1-es (840x597 mm) ívméretet meghaladó felületű hirdetés, reklámhordozó szerkezete csak építési engedély alapján helyezhető el.

(2) Az önálló reklám- és hirdető-berendezések szerkezetei 4,0 m-nél magasabbak nem lehetnek.

(3) Nem helyezhető el közterületen önálló reklám- és hirdető-berendezés:

- közúti kereszteződéstől 50 m-nél kisebb távolságra,

- közútra merőleges, útszegélytől 4 m-en belül,

- közvilágítási tartóoszlopon és

- közúti jelzésen, vagy annak tartóelemén.

(4) Építési munkaállványon ideiglenes elhelyezhető reklámot tartalmazó védőháló, ponyva amelyek felületén egy önálló reklám, hirdetés vagy az építkezésre vonatkozó tájékoztató látványterv tüntethető fel.

(5) Épület közterületről látható földszinti homlokzatainak maximum 10%-án helyezhető el reklám- és hirdető-berendezés, cég- és címtábla. A számításnál a falsíkra merőleges cég- és címtáblák figyelemben kívül hagyhatók.

(6) Kulturális és oktatási intézmények épülethomlokzatain engedélyezett hirdető-berendezéseken csak a kulturális rendezvényt, műsort hirdető plakátok, hirdetmények helyezhetők el.

Polgári védelmi építmények

20. § A területen polgári védelmi építmények (óvóhelyek és sziréna) találhatók. Ha az építmény, vagy a kiegészítő műtárgyai az esetleges bontások, átalakítások, felújítások, egyéb munkák során érintetté válnak, a polgári védelmi szakhatóságot külön engedélyezési eljárás során meg kell keresni. A munkákhoz a konkrét eseti hozzájárulást be kell szerezni a hatályos (1. sz. függelék 17-18.) jogszabályok alapján.

Kulturális örökségvédelem

21. § Ha a földmunkák során váratlanul régészeti lelet vagy emlék kerülne elő, a hatályos (1. sz. függelék 5-6.) jogszabályok szerint kell eljárni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § Jelen önkormányzati rendelet kihirdetés napját követő hónap 1-én lép hatályba.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. * 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2008.június 20.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. július 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendeletéhez * 

1. függelék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendeletéhez

A 32/2008. (VI. 20.) sz. rendelettel jóváhagyott előírásokhoz tartozó hatályos törvények, rendeletek jegyzéke

Közművesítés

1. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

2. A csapadékvizekre a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

3. MSZ 7487/2-80 A közművezetékek térszín alatti elhelyezkedése c. szabvány

Tűzvédelem

4. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

Kulturális örökségvédelem

5. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

6. A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet

Talaj-és felszín alatti vízminőség védelem

7. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

8. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet

Levegőminőség védelem

9. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet

10. A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet

11. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a terület légszennyezettség tekintetében az 1. sz. és a 2. sz. mellékletben foglaltak alapján agglomerációba van besorolva. A felosztás értelmezése a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében, illetve a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 1. és 2. sz. mellékletében található.

Zaj- és rezgés elleni védelem

12. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet

Hulladékkezelés

13. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

14. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló hatályos 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

15. A keletkező hulladékok körét a hulladékok jegyzékéről szóló mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

Zöldfelületek

16. A kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 67/2004. (XII. 17.) Kőbányai Önkormányzati rendelet.

Polgári védelem

17. Az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet

18. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet.


  Vissza az oldal tetejére