Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §-ában, 5. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az adó bevezetése

1. § A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat illetékességi területén 2011. január 1-jétől határozatlan időre idegenforgalmi adót vezet be.

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adómentesség

3. § A 2. § szerinti adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Az adó alapja és mértéke

4. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

Az adó beszedése, bevallása és befizetése

5. § (1) A 2. § alapján fizetendő adót a Htv. 34. §-ában meghatározott adóbeszedésre kötelezett állapítja meg és szedi be.

(2) Az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.

(3) A beszedett idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartás

6. § (1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát és a beszedett adó összegét.

Záró rendelkezések

7. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben használt fogalmakra az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályok értelmező rendelkezései az irányadók.

8. § Jelen önkormányzati rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Kovács Róbert Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

Kihirdetés napja: 2010. december 28.

A hatályba lépés napja: 2011. január 1.


  Vissza az oldal tetejére