Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

ELSŐ FEJEZET

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban Képviselő-testület) annak bizottságaira, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Kisebbségi Önkormányzatokra (továbbiakban kisebbségi önkormányzatok) és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokra terjed ki.

2. § *  (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 21 137 833 E Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 21 137 833 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek 16 934 366 E Ft,

b) költségvetési kiadások 20 891 908 E Ft,

c) költségvetési hiány 3 957 542 E Ft,

d) finanszírozási bevételek 896 000 E Ft,

e) finanszírozási kiadások 245 925 E Ft,

f) finanszírozási többlet 650 075 E Ft,

g) összes hiány 4 203 467 E Ft,

h) a hiány belső finanszírozása 3 307 467 E Ft,

i) a hiány külső finanszírozása 896 000 E Ft.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 3 307 467 E Ft összegben pénzforgalom nélküli bevétellel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 896 000 E Ft összegben fejlesztési célú hitelfelvétellel biztosítja.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A központi forrásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg jogcím szerinti összegeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az 5. számú mellékletben a jóváhagyott működési kiadások előirányzatain belül:

a) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére bruttó 161 418 forint/év/fő, a köztisztviselők részére bruttó 200 000 forint/év/fő összeget biztosít béren kívüli juttatásként.

b) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben a képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztosít.

6. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi engedélyezett létszám keretét a 6., 7., 8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) *  A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás (4 óra/munkanap) 249 fő,

b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap) 25 fő,

c) értékteremtő közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap) 40 fő.

8. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi önkormányzatonként és kiemelt jogcímenként a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, kapcsolódó járulékok és dologi kiadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a működési célú támogatásértékű kiadásokat, működési célú pénzeszköz átadásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat, felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 13/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 13/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú általános tartalékokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az általános tartalékkeretek terhére átruházott jogkörben kötelezettséget vállalni 2011. november 30-ig lehetséges.

(3) A tárgyévet követő év(ek)et terhelő folyamatos kötelezettséget a Képviselő-testület olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékesség időpontjában a működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

16. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A céltartalék keretek felszabadításáról a 15. számú mellékletben részletezett rendelkezési jogkörrel felhatalmazottak jogosultak dönteni legkésőbb 2011. november 30-ig.

(3) A bevételi kiesés ellensúlyozása céljából történő céltartalék visszarendezésről a Képviselő-testület jogosult dönteni 2011. december 31-ig.

17. § A Képviselő-testület működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat jogcímenként, mérlegszerűen a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulását mérlegszerűen a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelkorlát számítását a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

22. § A Képviselő-testület az Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állományát a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A Képviselő-testület az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit éves bontásban a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. FEJEZET

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai

25. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) a költségvetési alapokmányokat a rendelet mellékletei szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza a 7. számú mellékletben jóváhagyott kiemelt feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait a 8. számú melléklet szerint.

(3) a) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveket a költségvetési rendelet mellékleteiben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

b) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(4) a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételeinek elmaradása, nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatokat a bevételi elmaradás arányában csökkenteni kell.

b) Költségvetési támogatás előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(5) A 2011. évre tervezett felhalmozási feladatok indításának ütemezése a felhalmozási célú bevételek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(6) A céltartalékként tervezett felhalmozási feladatok megvalósításának feltétele pályázatok esetében annak eredményes elbírálása.

26. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv kiadási előirányzatait terhelő fizetési kötelezettség vállalása vagy ilyen követelés előírása a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa írásban megbízott személynek a hatáskörébe tartozik.

(2) A kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjét és kötelezettségvállalás ellenjegyzésének a szabályait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője határozza meg. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásának nyilvántartási rendjét, valamint a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének a szabályait a Polgármesternek és a Jegyzőnek utasításban kell szabályoznia.

(3) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia.

27. § Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások figyelemmel kísérése - szükség esetén lemondása - érdekében az oktatási intézmények a nevelés-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányok vezetésével, az egészségügyi és szociális intézmények az ellátottak gondozási naplójának folyamatos vezetésével, a statisztikai adatokat kötelesek megadott határidőre biztosítani.

Az önkormányzat gazdálkodása

28. § A költségvetési év során jelentkező átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgáló folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

29. § A fejlesztési célú feladatok finanszírozását szolgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

30. § A költségvetési év során szükségesség váló munkabérhitel igénybe vételéről a polgármester dönt. A polgármester a munkabérhitel igénybe vételéről, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

31. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

32. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybe vételére abban az esetben köthet szerződést külső személlyel, szervezettel, ha:

a) arra jogszabályban, a költségvetési rendeletben, illetve az SZMSZ-ben meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van és a feladat elvégzése megfelelő szakképzettségű, illetve különleges szakismerettel, vagy gyakorlattal rendelkező saját dolgozó hiányában nem biztosítható,

b) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek az alábbi tevékenységi körökre köthetnek szerződést:

a) iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási szolgáltatás azzal a feltétellel, hogy nevelési vagy oktatási intézményben az így teljesített oktatás éves szinten nem haladhatja meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott mértéket,

b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditálás,

c) hatásvizsgálatok, állapotfelmérés, gazdasági elemzések,

d) koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidolgozása,

e) szakmai szakértői tevékenység,

f) jogi képviselet és jogi tanácsadás.

(2) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására eseti megbízási szerződés nem köthető.

33. § (1) Az alapítványi támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján létrejött támogatási szerződés alapján adható.

(2) Alapítványok, társadalmi- és egyéb szervezetek támogatása kizárólag érvényes támogatási szerződés alapján és számadási kötelezettség mellett történhet. A támogatási szerződésben rögzíteni kell a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemezését, a számadási kötelezettség módját és határidejét.

(3) A támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett szervezeti egységei kötelesek ellenőrizni.

(4) A számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni. A támogatási szerződésben rögzített a támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerült vitás esetekben a támogatást megítélő jogosult dönteni a támogatás elszámolásának elfogadásáról vagy elutasításáról.

A helyi kisebbségi önkormányzatok

34. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete dönt a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról.

(5) A (3), (4) bekezdés alapján végrehajtott módosítások és átcsoportosítások az önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

(6) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása szervesen beépül a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe. A gazdálkodás végrehajtására vonatkozó belső szabályozások, úgymint kötelezettségvállalási, pénzkezelési, számviteli, leltározási és selejtezési szabályzatok a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására is vonatkoznak.

Költségvetési előirányzatok változtatása

35. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) 2011. január 1.-június 30-a közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg,

b) 2011. július 1.-szeptember 30-ai időszakra vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg,

c) 2011. október 1.-december 31-e közötti időszakra, december 31-ei hatállyal, legkésőbb a költségvetési szervek zárszámadásnak a felügyeleti szerv részére történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatoknál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjesztenie a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

36. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek előirányzat-módosítási jogkört biztosít a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontására az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek részére.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít az alábbi esetekben:

a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül, kiemelt jogcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás.

b) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül, kiemelt feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás (kivéve a beruházási és felújítási előirányzatok közötti átcsoportosítást).

c) A jóváhagyott működési célú előirányzatok betartásával, kiadási előirányzat átcsoportosítása önállóan működő költségvetési szervek között.

37. § (1) A Képviselő-testület a Gazdasági Bizottság részére előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít:

a) a nem konkrét címekre meghatározott beruházási feladatok konkrét címekre történő lebontásához,

b) a nem konkrét címekre meghatározott felújítási célok konkrét címekre történő lebontásához.

38. § (1) A Képviselő-testület a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság részére előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít az alábbi esetekben:

a) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 7. számú mellékletben oktatást kiegészítő tevékenység komplex támogatása címen szereplő ellátottak juttatásaként megtervezett támogatás (tankönyv, tábori és úszás támogatás) felosztásához.

b) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 11. számú mellékletben a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő felosztásához.

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek előirányzat-változtatása

39. § Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A megállapított létszám-előirányzat költségvetési szervi hatáskörben nem léphető túl.

40. § Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek személyi juttatásainak előirányzatából származó átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

41. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknél a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás - a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével - év közben jutalom kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalom a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10%-os mértékéig terjedhet, e mértéken felül csak teljesítményhez kötött jutalom fizethető.

42. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét, a kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják:

a) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök összegével,

b) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegével,

c) a továbbszámlázott szolgáltatás, valamint az előre meghatározott célú bevételek összegével, amely a kiadásként is azonos összegben jelenik meg. (Pl. szülők tábori befizetése.)

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a képviselő-testület előzetes engedélyével a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Többletbevételnek minősül a közhatalmi bevétel, az intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott többletbevételből a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék előirányzata legfeljebb:

a) A többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek - az adott bevételből történő - teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig.

b) Szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatainak változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon és kiemelt feladatokon belül, saját hatáskörben a részelőirányzatok között előirányzatot átcsoportosíthatnak.

(6) A Polgármesteri Hivatalnál a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon és kiemelt feladatokon belül, saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítását a szervezeti egység vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél.

43. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek az alapfeladatuk ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival önállóan rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét, a kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják:

a) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök összegével,

b) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegével,

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli bevétel terhére saját hatáskörben előirányzatot módosíthatnak:

a) az önköltséges tanfolyami bevételek kivételével az intézményi egyéb sajátos működési bevételek, (kivéve gondnoki lakás lakbére) nettó összege, 80%-os költség arány elismerésével,

b) meghatározott célú működési bevétel bruttó 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg (pl. szülők tábori befizetése, diákigazolvány díja, jegyeladásból finanszírozott rendezvények, kártérítés.)

c) a „jó gyakorlat” értékesítéséből befolyt intézményi működési bevételek nettó összegének 100%-ával.

d) Jó gyakorlat fogalma: A jó gyakorlat olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék előirányzata legfeljebb:

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek - az adott bevételből történő - teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak csak azokra a költségvetési szervekre vonatkoznak, amelyeknél az intézményi egyéb sajátos működési bevétel nem az alaptevékenység bevétele.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok között előirányzatot átcsoportosíthatnak.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak változtatását, a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél.

44. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek az alábbi jogcímek terhére előirányzat átcsoportosítást nem hajthatnak végre:

- távhőszolgáltatás díjak,

- gázenergia díj,

- villamos energia díj,

- víz- csatornadíjak,

- szemétszállítás,

- kéményseprési díjak,

- élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés, (védőital kivételével)

- munka- és védőruha beszerzés.

(2) A felsorolt jogcímeken megtervezett előirányzatok a dologi és egyéb folyó kiadások terhére saját hatáskörben növelhetők.

45. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kovács Róbert Hegedűs Károly
polgármester mb. jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2011. február 18.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2011. február 18.

1-25. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére