Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. alcím tekintetében az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbánya) fenntartásában működő

a) óvodában,

b) általános iskolában,

c) fogyatékos gyermekeket nevelő nevelési-oktatási intézményben,

d) középiskolában,

e) nyári táborban, valamint

f) nyári napközi otthonban

(a továbbiakban együtt: intézmény) a Kőbánya közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermek számára biztosított étkeztetésre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a kőbányai lakóhellyel rendelkező kérelmező által igénybe vett, de nem Kőbánya által fenntartott intézményben biztosított gyermekétkeztetésre is.

2. A térítési díj összege és befizetésének módja

2. § (1) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) összegét az 1. melléklet határozza meg.

(2) A térítési díj befizetése történhet

a) csoportos beszedési megbízással,

b) készpénzes befizetéssel,

c) átutalással.

(3) A térítési díjat az étkezés igénybevételének hónapját megelőző hónap 10. napjáig kell befizetni, a pótbefizetés ugyanezen hónap 19. napjáig lehetséges.

3. Az egyedi étkezési kedvezmény

3. § (1) A normatív kedvezmény mellett további 50% térítésidíj-kedvezményre jogosult az a kérelmező, aki a középiskolás tanuló gyermekére tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(2) A normatív kedvezmény mellett további 50% térítésidíj-kedvezményre jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 140%-át nem haladja meg, és

a) a családjában három vagy több gyermeket nevel, vagy

b) a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) a gyermekétkeztetés iránti kérelmét az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) három vagy több gyermek esetén a családi pótlékról szóló igazolást,

b) a közös háztartásban élő eltartott gyermek tartós betegségére vagy fogyatékosságára vonatkozó igazolást,

c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolását.

5. § (1) Az egyedi étkezési kedvezmény iránti kérelmet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szociális ügyekért felelős szervezeti egységénél kell benyújtani.

(2) Az étkezési kedvezményt a kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági határozatban foglalt időponttól kell érvényesíteni.

6. § (1) Az étkezési térítési díj pótbefizetésének rendjét az intézmény vezetője határozza meg.

(2) Az egyedi étkezési kedvezmény iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

5. A munkahelyi étkezésben részesülő intézményi dolgozók által fizetendő térítési díj

7. § Az intézményben a gyermekek étkeztetésével közvetlenül kapcsolatba kerülő, az óvodában az óvodapedagógus és dajka, az iskolában a napközis nevelő és konyhai dolgozó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott által fizetendő étkezési térítési díjat az 1. melléklet határozza meg.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § * 

10. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez * 

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke

I. Óvoda

I/1. A napközi otthonos óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai ebéd uzsonna összesen %
48 198 38 284 100
24 99 19 142 50

I/2. Reform Zsivaj Óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai ebéd uzsonna összesen %
94 276 60 430 100
47 138 30 215 50

I/3. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Gém utcai óvodája és habilitációs napközi otthona gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai ebéd uzsonna összesen %
24 99 19 142 50

II. Általános Iskola

II/1. Az általános iskolai menza gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai ebéd uzsonna összesen %
62 248 56 366 100
31 124 28 183 50

II/2. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ általános iskolai gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai ebéd uzsonna összesen %
31 124 28 183 50

III. Szent László Gimnázium

A Szent László Gimnázium gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai ebéd uzsonna összesen %
312 312 100
156 156 50

IV. Nyári tábor

A nyári tábor étkezési térítési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai ebéd uzsonna összesen %
62 248 56 366 100
31 124 28 183 50

V. A munkahelyi étkezésben részesülő dolgozók térítési díja

V/1. A bruttó eladási ár 100%-a bruttó 130 000 Ft-ot meghaladó illetmény, illetve munkabér esetén (nettó Ft/nap/fő)

Intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen
Óvoda 66 274 52 392
Általános iskola 90 344 78 512
Szent László Gimnázium 434 434
Zsivaj Óvoda Reform 110 352 74 536

V/2. A bruttó eladási ár 50%-a bruttó 100 000 Ft-ot meg nem haladó illetmény, illetve munkabér esetén (nettó Ft/nap/fő)

Intézmény tízórai ebéd uzsonna összesen
Óvoda 33 137 26 196
Általános iskola 45 172 39 256
Szent László Gimnázium 217 217
Zsivaj Óvoda Reform 55 176 37 268

V/3. A bruttó 100 000 Ft-ot meghaladó, de bruttó 130 000 Ft-ot meg nem haladó illetmény, illetve munkabér esetén az étkezési térítési díj mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

Az V/1. pontban meghatározott díjból le kell vonni a korrekciós tényező értékét. A korrekciós tényező számítási módja:

130 000 Ft − bruttó kereset
30 000
szorozva a nettó eladási ár 50%-ával.

  Vissza az oldal tetejére