Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. alcím tekintetében az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott nevelési-oktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekre, tanulóra, valamint a törvényes képviselőjére terjed ki.

2. A térítési díj összege és befizetésének módja

2. § (1) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) összegét az 1. melléklet határozza meg.

(2) A térítési díj befizetése történhet

a) csoportos beszedési megbízással,

b) készpénzes befizetéssel,

c) átutalással.

(3) A térítési díjat az étkezés igénybevételének hónapját megelőző hónap 10. napjáig kell befizetni, a pótbefizetés ugyanezen hónap 19. napjáig lehetséges.

3. Az egyedi étkezési kedvezmény

3. § (1) A normatív kedvezmény mellett további 50% térítésidíj-kedvezményre jogosult az a kérelmező, aki a középiskolás tanuló gyermekére tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(2) A normatív kedvezmény mellett további 50% térítésidíj-kedvezményre jogosult az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 140%-át nem haladja meg, és

a) a családjában három vagy több gyermeket nevel, vagy

b) a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) a gyermekétkeztetés iránti kérelmét az intézmény vezetőjénél nyújthatja be.

(2) * 

5. § (1) Az egyedi étkezési kedvezmény iránti kérelmet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szociális ügyekért felelős szervezeti egységénél kell benyújtani.

(2) Az étkezési kedvezményt a kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági határozatban foglalt időponttól kell érvényesíteni.

6. § (1) Az étkezési térítési díj pótbefizetésének rendjét az intézmény vezetője határozza meg.

(2) Az egyedi étkezési kedvezmény iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

5. * 

7. § * 

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § *  (1) E rendeletnek - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított - 1. mellékletét első alkalommal a 2020. február hónapban igénybe vett étkezés intézményi térítési díjára kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez * 

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díja

A B C
1. Intézmény típusa Étkezés Térítési díj (Ft)
2. Óvoda tízórai 58
3. ebéd 238
4. uzsonna 46
5. Kőbányai Zsivaj Óvoda, reform gyermekétkeztetés tízórai 101
6. ebéd 295
7. uzsonna 64
8. Általános iskola alsó és felső tagozat, Kőbányai Komplex Óvoda, Általános tízórai 74
9. Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani ebéd 298
10. Intézmény, valamint nyári napközis tábor uzsonna 67
11. Középiskola ebéd 374

  Vissza az oldal tetejére