Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2. *  hivatali helyiség: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Kulturális Központ) 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. szám alatti épületében anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas nagyterem és kisterem, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 1102 Budapest, Szent László tér 29. szám alatti épületében anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt terem,

3. *  hivatali munkaidő: a Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott munkarend szerinti időszak,

4. többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.

2. Az anyakönyvi eseménnyel összefüggésben nyújtott többletszolgáltatás díja

2. § (1) *  Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - az (1a) és (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a házasulóknak, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó feleknek anyakönyvi eseményenként 80 000 forint szolgáltatási díjat kell fizetniük a Hivatal részére függetlenül attól, hogy az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben vagy azon kívül történik.

(1a) *  Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása díjmentes, ha az anyakönyvi esemény a Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. vagy 1105 Budapest, Előd utca 1. szám alatti épületében nem a hivatali helyiségben történik.

(2) A házasulók, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető, illetve a hivatali helyiség megközelítését lehetetlenné tevő egészségi állapota esetében az egészségügyi, illetve szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

3. § (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a házasulóknak, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó feleknek anyakönyvi eseményenként 6000 forint szolgáltatási díjat kell fizetniük a Hivatal részére.

(2) Nem kell szolgáltatási díjat fizetni, ha az anyakönyvi esemény lebonyolítása hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben, a kisteremben történik.

4. § (1) *  A 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatási díjat a házasságkötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 15. napig kell megfizetni a Hivatal pénztárában (a továbbiakban: pénztár) vagy a Hivatal Ügyfélközpontjának ügyfélszolgálatán.

(2) A házasuló, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó fél a befizetés után a részére átadott bevételi pénztárbizonylatot köteles az anyakönyvvezetőnek bemutatni. Az anyakönyvvezető a befizetés tényét és idejét, valamint a bizonylat sorszámát a házassági, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyvre feljegyzi.

3. A befizetett szolgáltatási díj visszatérítése

5. § (1) A befizetett szolgáltatási díjat az anyakönyvi esemény elmaradása esetén a Hivatal visszatéríti.

(2) Az anyakönyvi esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető a bevételi pénztárbizonylat másolatán igazolja, amely alapján a pénztár a befizetett szolgáltatási díjat visszatéríti.

4. A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése

6. § (1) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a külső helyszínen az anyakönyvi esemény jogszabályban előírt módja biztosított, valamint a külső helyszín az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas.

(2) *  Az anyakönyvi esemény lebonyolítására a külső helyszín akkor alkalmas, ha a helyiség az anyakönyvi esemény méltóságteljes, ünnepélyes lebonyolítására megfelelő, a személyes adatokés a személyiségi jogok védelme biztosítható.

(3) Az anyakönyvvezető szükség esetén meggyőződhet a külső helyszín (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelőségéről.

(4) Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény pénteki napon 14 órától 17 óráig, valamint szombaton 10 órától 18 óráig engedélyezhető.

5. Az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvvezető díjazása

7. § (1) *  A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért - ide nem értve a Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. szám alatti épületében tartott eseményt - az anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 30 000 forint díjazás illeti meg.

(2) *  A hivatali helyiségben, valamint a Kulturális Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. szám alatti épülete más helyiségében hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 6000 forint díjazás illeti meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat a Hivatal az anyakönyvvezető részére negyedévenkénti elszámolással fizeti meg.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § Ezt a rendeletet a hatályba lépését követően bejelentett házassági, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásban kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére