Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adókötelezettség

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén építményadót vezet be.

2. Az adómentesség

2. § Mentes az építményadó alól

a) *  a tulajdonos vagy annak egyenes ági hozzátartozója által életvitelszerűen, lakhatás céljából használt lakás esetében személyenként 30 m2, de legalább 100 m2 hasznos alapterület,

b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,

c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,

d) * 

e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,

f) a társasház, a garázs, valamint az üdülő, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye,

g) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag saját gépjárműve tárolására használja.

3. Az adókedvezmény

3. § (1) *  Teljes adókedvezményben részesül ― a reklámhordozó után fizetendő építményadó kivételével ― a nem vállalkozó magánszemély adózó, ha

a) hadigondozott,

b) vak,

c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, illetve

d) aktív korúak ellátásában részesül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, adókedvezményre jogosító helyzet fennállását írásban, hitelt érdemlően igazolni kell.

4. Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

5. Az adó mértéke

5. § *  (1) *  Az építményadó évi mértéke - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 1800 Ft/m².

(2) Az idősek, pszichiátriai betegek, illetve a fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgáló építmény esetében - amennyiben az építményt ténylegesen ilyen célra használják - az építményadó évi mértéke 300 Ft/m2.

(3) Reklámhordozó esetében az építményadó évi mértéke 12 000 Ft/m2.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére