Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adókötelezettség

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén telekadót vezet be.

2. Az adómentesség

2. § A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével mentes a telekadó alól

a) a műemléképülethez tartozó telek,

b) *  az a telek, amelyen lévő épület magánszemély életvitelszerű tartózkodási helyéül szolgál, valamint

c) *  az olyan telek vagy telekrész, amelynek beépítése az önkormányzati közművesítési feladatellátás teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges.

d) * 

3. Az adókedvezmény

3. § (1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha

a) hadigondozott,

b) vak,

c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,

d) aktív korúak támogatásában részesül,

e) rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés időtartama alatt az év utolsó napjáig.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, adókedvezményre jogosító helyzet fennállását írásban, hitelt érdemlően igazolni kell.

4. Az adó alapja

4. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

5. Az adó mértéke

5. § *  (1) *  A belterületi telek esetében a telekadó évi mértéke - a (2), (2a) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 330 Ft/m2.

(2) A belterületi sportcélú telek esetében - amennyiben a telket ténylegesen sportcélra használják - a 200 000 m2-t meghaladó területű adóköteles telek 200 000 m² feletti része után a telekadó évi mértéke 100 Ft/m2.

(2a) *  A belterületi sportcélú telek esetében - amennyiben a telket ténylegesen sportcélra használják - a 20 000 m2-t meg nem haladó területű adóköteles telek után a telekadó évi mértéke 50 Ft/m2.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletében meghatározott erdőterület, valamint zöldterület keretövezetbe sorolt telek vagy telekrész - kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke - után a telekadó évi mértéke 130 Ft/m2.

5/A. § *  Külterületi telek esetében a telekadó évi mértéke 130 Ft/m2.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére