Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi közügyek terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, valamint a kerület életében meghatározó életmű és kimagasló szakmai munka elismerésére kitüntetéseket alapít.

2. § Kitüntetés a Budapest Főváros X. kerületéhez (a továbbiakban: Kőbánya) kötődő természetes személynek, szervezetnek vagy közösségnek adományozható.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) Szent László-díjat,

b) Kőbánya Díszpolgára címet,

c) Kőbányáért Díjat,

d) Kőbánya Szolgálatáért Emlékérmet,

e) elismerő címeket [az a)-e) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: általános kitüntetések], valamint

f) ágazati kitüntetéseket

adományoz.

(2) Az elismerő cím megjelölésekor

a) a „Kőbánya Kiváló” jelzőhöz hozzá kell kapcsolni az elismert tevékenység, szervezet vagy közösség megjelölésének birtokos alakját, vagy

b) a „Kőbánya” birtokos jelzőhöz hozzá kell kapcsolni az elismert tevékenységi kör„-ért” raggal ellátott megnevezését,

c) *  a „Kőbánya Sportolója” megjelöléshez hozzá kell kapcsolni az adományozás évét.

4. § (1) *  Ágazati kitüntetés adományozható

a) az egészségügyi,

b) a közigazgatási,

c) a kulturális, művészeti és közművelődési (a továbbiakban együtt: kulturális),

d) az oktatási, valamint

e) a szociális

ágazat dolgozójának.

(2) Az egészségügyi ágazatban adományozható kitüntetés

a) a Beretzky Endre-díj,

b) *  a Wágner Viktória-díj, valamint

c) az Év Ápolója Díj.

(3) A közigazgatásban adományozható kitüntetés a Rottenbiller-díj.

(3a) *  A kulturális ágazatban adományozható kitüntetés a Manninger Miklós-díj.

(4) Az oktatási ágazatban adományozható kitüntetés a Sajó Sándor-díj.

(5) A szociális ágazatban adományozható kitüntetés

a) a Soos Géza-díj, valamint

b) *  a Stróbl Mária-díj.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott ágazatban

a) Kiváló Pályakezdő Munkatárs, valamint

b) Kiváló Technikai Munkatárs

elismerés adományozható.

II. Fejezet

Általános kitüntetések

1. A Szent László-díj

5. § (1) Szent László-díj annak a természetes személynek adományozható, aki élete során munkásságával, kiemelkedő teljesítményével, megbecsülést kiváltó tevékenységével, példaértékű életútjával hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához, és ezzel emelte Kőbánya hírnevét. A Szent László-díjjal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a díjazott életútját ismeri el.

(2) A kitüntetés évente egy személynek adományozható.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő, a jegyző, Kőbánya Díszpolgára, valamint a Szent László-díjjal kitüntetett személy.

(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet és egymillió forintot adományoz.

2. A Kőbánya Díszpolgára cím

6. § (1) A Kőbánya Díszpolgára cím annak a természetes személynek adományozható, aki tevékenységével, a kerület érdekében végzett munkájával, emberi magatartásával hozzájárult a kerület életének fejlődéséhez, gyarapodásához, ezzel emelve Kőbánya hírnevét.

(2) A kitüntetés évente legfeljebb egy élő személynek, illetve egy személynek posztumusz elismerésként adható.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő, valamint a jegyző.

(4) A kitüntetés erkölcsi elismerés, adományozásáról díszoklevél és emlékplakett készül.

3. A Kőbányáért Díj

7. § (1) A Kőbányáért Díj annak adományozható, aki Kőbánya érdekében maradandó, jelentős tevékenységet folytatott.

(2) A kitüntetésből évente három adható.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője, a kerületi szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezet, valamint egyház és civil szervezet.

(4) *  A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet, emlékplakettet, kitűzőt és ötszázezer forintot adományoz.

4. A Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem

8. § (1) *  Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem adományozható az egészségügyi, közigazgatási, kulturális, oktatási és a szociális ágazat, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság dolgozójának, aki az adományozás évében vonul nyugdíjba, és kiemelkedő, mások számára is példamutató tevékenységével szolgálta a kerület és a köz javát.

(2) *  A kitüntetésből évente az (1) bekezdésben meghatározott csoportok szerint egy, összesen hat adható.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője, valamint az (1) bekezdésben meghatározott csoportba tartozó szervezet vezetője.

(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet, emlékplakettet és ötvenezer forint értékben tárgyjutalmat adományoz.

5. Az elismerő címek

9. § (1) *  A 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti elismerő cím annak adományozható, aki a köz szolgálatában kiemelkedő és példamutató szakmai teljesítményt nyújt az egészségügy, egészséges életmód, a gazdaság, gyermek- és ifjúságvédelem, irodalom, képzőművészet, környezetvédelem, közbiztonság, közművelődés, kultúra, oktatás, rendvédelem, sport, szociális gondoskodás vagy a zene területén.

(2) A kitüntetésből évente hat adható ki.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője, a kerületi szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezet, valamint egyház és civil szervezet.

(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet és háromszázezer forintot adományoz.

9/A. § *  (1) A Kőbánya Sportolója elismerő cím annak a kőbányai egyesületben sportoló személynek, kőbányai egyesület csapatának, illetve kőbányai lakóhellyel rendelkező sportolónak adományozható, aki kiemelkedő teljesítményével és sportszerű magatartásával, illetve közösségi felelősségvállalásával példát mutat, valamint jelentős mértékben hozzájárult Kőbánya elismertségéhez.

(2) *  A kitüntetésből évente legfeljebb négy adományozható. Az adományozásnál figyelembe kell venni a kitüntetésre javasoltak korosztályos megoszlását, valamint a sporttevékenység egyéni, illetve csapatjellegét.

(3) *  A kitüntetésre javaslatot tehet bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet.

(4) *  A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet, emlékplakettet és 300 000 forintot adományoz.

III. Fejezet

Az ágazati kitüntetések

10. § (1) *  Az ágazati kitüntetéssel a Képviselő-testület - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - díszoklevelet és háromszázezer forintot adományoz.

(2) A Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerése díszoklevéllel és huszonötezer forint értékű tárgyjutalommal történik.

6. Az egészségügyi ágazat

11. § *  (1) A Beretzky Endre-díj annak az orvosnak adományozható, akinek szakmai tevékenysége kimagasló, és a hozzáfordulók ellátását tudása legjavával szolgálja annak érdekében, hogy mind a gyógyítás, mind a megelőzés területén a kerületi feladatellátás színvonala emelkedjék.

(2) A kitüntetés évente két fő részére adható.

(3) A kitüntetésre az ágazatban működő szakmai szervezet, költségvetési szerv, illetve intézmény vezetője, valamint a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységének vezetője (a továbbiakban együtt: szakmai vezető), továbbá a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző tehet javaslatot.

12. § (1) *  A Wágner Viktória-díj annak a védőnőnek adományozható, aki kiemelkedő szakmai tudásával, magas szintű feladatellátásával segíti a családok életét a gyermekek egészséges fejlődése, valamint a feladatellátás színvonalának emelkedése érdekében.

(2) A kitüntetés évente egy fő részére adható.

(3) *  A kitüntetésre a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző tehet javaslatot.

13. § (1) Az Év Ápolója Díj annak az ápolónak vagy asszisztensnek adományozható, aki kiemelkedő szakmai tudásával, magas szintű feladatellátásával segíti az orvos munkáját, a beteg gyógyulását annak érdekében, hogy mind a gyógyítás, mind a megelőzés területén a feladatellátás színvonala emelkedjék.

(2) *  A kitüntetés évente két fő részére adományozható.

(3) *  A kitüntetésre a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző tehet javaslatot.

7. A közigazgatási ágazat

14. § (1) A Rottenbiller-díj annak a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőnek adományozható, aki kimagasló szakmai tevékenységével, felkészültségével, kreatív gondolkodásával, problémamegoldó képességével segíti az Önkormányzat munkáját, hozzájárul a köz szolgálatához, az ügyfelek minél hatékonyabb, minél szélesebb körű kiszolgálásához, ügyeik mielőbbi jogszerű és megalapozott elintézéséhez, ezzel is segítve a hivatali munkavégzés színvonalának folyamatos emelkedését.

(2) A kitüntetés évente egy fő részére adható.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a jegyző és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője.

7/A. *  A kulturális ágazat

14/A. § *  (1) A Manninger Miklós-díj annak a közművelődési területen dolgozó, illetve a művészeti vagy a kulturális életben tevékenykedő személynek adományozható, aki kimagasló szakmai tevékenységével a kultúra, a művészet, illetve a közművelődés iránti elkötelezettségével hozzájárult a kerület kulturális, művészeti, illetve közművelődési életének a fejlődéséhez, gyarapításához, ezzel emelve Kőbánya hírnevét.

(2) A kitüntetés évente egy fő részére adományozható.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző.

8. Az oktatási ágazat

15. § (1) Sajó Sándor-díj annak a pedagógusnak vagy óvodapedagógusnak adományozható, aki kimagasló szakmai tevékenységével, a rábízott gyermekek és a közösség érdekében végzett munkájával, a szülőkkel való példaértékű kapcsolattartásával hozzájárult a kerületi oktatási élet fejlődéséhez, gyarapodásához, ezzel emelve Kőbánya oktatási területen szerzett hírnevét.

(2) A kitüntetés évente legfeljebb hat pedagógus, illetve óvodapedagógus részére adható.

(3) *  A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző. A javaslatról ki kell kérni a munkatársi közösség, valamint a Diákönkormányzat véleményét.

16. § * 

9. A szociális ágazat

17. § (1) A Soos Géza-díj annak a szociális területen dolgozó munkatársnak adományozható, aki kimagasló szakmai tevékenységével, kiemelkedő empátiával végzi a tevékenységét a rábízott gyermekek, családok érdekében, és a munkahelyi közösségben betöltött szerepe példaértékű a közösség számára, így hozzájárul a kerületben a szociális területen végzett munka magas szintű megőrzéséhez, további fejlődéséhez.

(2) *  A kitüntetés évente egy szociális területen dolgozó személy részére adható.

(3) *  A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző. A javaslatról ki kell kérni a munkatársi közösség véleményét.

18. § (1) *  A Stróbl Mária-díj annak a bölcsődében dolgozó munkatársnak adományozható, aki kimagasló szakmai odaadással, kiemelkedő empátiával végzi a tevékenységét a rábízott gyermekek érdekében, így hozzájárul a kerületben a bölcsődei területen végzett munka magas színvonalának megőrzéséhez, további fejlődéséhez.

(2) A kitüntetés évente egy bölcsődei dolgozó részére adható.

(3) *  A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző. A javaslatról ki kell kérni a munkatársi közösség véleményét.

10. A minden ágazatban adható kitüntetések

19. § (1) *  Kiváló Pályakezdő Munkatárs díszoklevél adományozható annak a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem töltött pedagógusnak, óvodapedagógusnak, kulturális, szociális vagy egészségügyi ágazatban dolgozó személynek, valamint köztisztviselőnek, aki legalább két éve, legfeljebb öt éve dolgozik Kőbányán, a munkahelyi közösségbe beilleszkedett, annak életébe bekapcsolódott, abban aktívan részt vesz, valamint az őt foglalkoztató intézmény szervezeti kultúráját magáévá téve azt ötleteivel, kreatív javaslataival tovább kívánja fejleszteni.

(2) A kitüntetés minden ágazatban évente legfeljebb három fő részére adható.

(3) *  A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző.

20. § (1) *  Kiváló Technikai Munkatárs elismerés annak a kulturális, oktatási, szociális vagy egészségügyi intézményben, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozó technikai munkatársnak adható, aki kiemelkedő teljesítményével segítette az intézmény szakmai feladatainak ellátását, kiváló kapcsolatot ápol a munkatársakkal és az intézmény partnereivel, ezzel is segítve az intézmény szakmai munkájának pozitív megítélését.

(2) A kitüntetés minden ágazatban évente egy fő részére adható.

(3) *  A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző.

IV. Fejezet

Eljárási rendelkezések

21. § (1) Kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) *  A kitüntetésről szóló döntés előkészítését a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, a képviselőcsoportok vezetőinek értekezlete végzi.

(3) *  A kitüntetés adományozására a javaslat megtételének határideje ─ a (3a) bekezdés kivételével ─ március 31. napja.

(3a) *  A Kőbánya Sportolója elismerő cím adományozására október 31-éig lehet javaslatot tenni.

(4) *  Annak a személynek a részére, akinek a javaslat ellenére a Képviselő-testület nem adományoz valamely általános kitüntetést, az e rendelet szerinti más kitüntetés - az adományozás feltételeinek a fennállása esetén - külön javaslat nélkül is adományozható.

21/A. § *  (1) Kivételesen indokolt esetben, ha a kitüntetés adományozása a kitüntetésre javasolt személyével vagy a javaslattétel indokával összefüggő okból nem halasztható, a kitüntetés adományozására a 21. § (3) és (3a) bekezdésében meghatározottól eltérő időpontban is javaslatot lehet tenni.

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti javaslat alapján adományozandó kitüntetésből adományozott mennyiség elérte az e rendelet szerint adható kitüntetések számát, az (1) bekezdés szerinti javaslat alapján adományozott kitüntetést a következő évben adható kitüntetések számánál kell figyelembe venni.

22. § (1) *  A kitüntetéseket a polgármester ─ a (2) és (2a) bekezdés kivételével ─ a Szent László Napok rendezvénysorozatba illesztve, ünnepélyes keretek között adja át.

(2) *  A Kőbánya Sportolója elismerő címet a polgármester januárban adja át ünnepélyes keretek között.

(2a) *  A 21/A. §-ban meghatározott esetben a Képviselő-testület az adományozással egyidejűleg dönt az átadás módjáról.

(3) A szervezet, illetve a közösség kitüntetését a képviselőnek kell átadni.

23. § (1) Az általános kitüntetésben részesített személyt a polgármester meghívja a Kőbányát érintő jelentősebb eseményekre.

(2) A szervezetet, illetve a közösséget a képviselője útján kell meghívni.

24. § (1) A Kőbánya Díszpolgára kitüntetéssel adományozott emlékplakett kör alakú, tíz centiméter átmérőjű, bronzból készült, az előlapja közepén a Csősztorony dombornyomata, a felső részén a „Kőbánya”, az alsó részén a „Díszpolgára” felirat látható.

(2) *  A Kőbányáért Díj kitüntetéssel adományozott emlékplakett kör alakú, hét centiméter átmérőjű, bronzból készült, előlapja közepén a Csősztorony dombornyomata, a felső részén a „Kőbányáért” felirat látható, a kitűző kör alakú, két és fél centiméter átmérőjű, vörösrézből készült, előlapja közepén a Csősztorony dombornyomata, a felső részén a „Kőbányáért” felirat látható.

(3) A Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem kitüntetéssel adományozott emlékplakett kör alakú, hét centiméter átmérőjű, bronzból készült, az előlapja közepén a Csősztorony dombornyomata, a felső részén a „Kőbánya Szolgálatáért” felirat látható.

(4) *  A Kőbánya Sportolója elismerő címmel adományozott emlékplakett kör alakú, hét centiméter átmérőjű, bronzból készült, az előlapja közepén a Csősztorony dombornyomata, a felső részén a „Kőbánya Sportolója” felirat, az alsó részén az adományozás éve látható.

25. § Az adományozott díszoklevél tartalmazza a

a) kitüntetés megnevezését,

b) kitüntetett nevét,

c) képviselő-testületi határozat számát,

d) kitüntetés rövid indokolást,

e) dátumot,

f) polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére