Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Személyi hatály

1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó személyekre, valamint a Budapest X. kerület közigazgatási területén (a továbbiakban: Kőbánya) szálláshellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra terjed ki.

2. Feladat- és hatáskörök

2. § (1) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének szociális ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Képviselő-testület átruházott hatáskörében

a) határozattal dönt a beutalás kérdéséről, ha az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet elutasító döntését vitatja,

b) ellátási szerződés esetén határozattal dönt a szociális szolgáltatás iránti kérelemről, ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó elutasító döntését az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője vitatja,

c) elbírálja az intézményvezetőnek a panasz kivizsgálásának eredménye, illetve a panasz kivizsgálásával kapcsolatos mulasztása elleni jogorvoslati kérelmet,

d) az Önkormányzat beutaló határozatán alapuló határozott időre szóló intézményi elhelyezés lejárta előtt megvizsgálja, hogy az elhelyezés feltételei továbbra is fennállnak-e, amelynek eredményétől függően az elhelyezést határozattal megszünteti, további egy évvel meghosszabbíthatja, illetve a jogosultat más, az állapotának megfelelő intézménybe helyezi át,

e) határozattal dönt az ellátás megszüntetéséről, ha az ellátott, illetve a törvényes képviselője az intézményvezető ellátást megszüntető döntését vitatja,

f) határozattal dönt a személyi térítési díj mértékéről, amennyiben az ellátott, illetve a törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja,

g) az 5. § b) pontjában foglalt kivétellel határozattal dönt a személyi térítési díj csökkentéséről vagy elengedéséről,

h) kivizsgálja a fenntartót érintő panaszokat, és megteszi a szükséges intézkedéseket,

i) jóváhagyja az intézmény szakmai programját,

j) az intézményvezető javaslata alapján pályázatot ír ki a szerződéses szolgáltatások ellátására, kijelöli az Önkormányzat képviselőjét a pályázatot elbíráló bizottságba,

k) megtárgyalja az ellátottjogi képviselő és a gyermekjogi képviselő észrevételeit, megkereséseit, az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja a képviselőt,

l) meghatározza a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének elveit, gondoskodik a bölcsődei szünet idejére a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről,

m) javaslatot tesz módszertani intézmény kijelölésére, ezzel kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol,

n) értékeli az intézmények szakmai munkájának eredményességét, és elfogadja az intézményvezető beszámolóját.

(2) A Bizottság véleményezi az érdek-képviseleti fórum intézkedés megtételére vonatkozó kezdeményezését.

3. § A polgármester a Képviselő-testület átruházott hatáskörében

a) kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt,

b) kezdeményezi a szociális hatóságnál jelzálogjog bejegyzését,

c) kezdeményezi az ellátásra kötelezett települési önkormányzatnál az étkeztetés, házi segítségnyújtás intézményi térítési díja és személyi térítési díja különbözetének, legfeljebb az egy ellátottra jutó éves normatív hozzájárulás időarányos részének megfizetését, ennek eredménytelensége esetén bírósághoz fordul,

d) benyújtja a működési engedély iránti kérelmet,

e) jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó intézmény szervezeti és működési szabályzatát,

f) javaslatot tesz a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását biztosító nevelőszülő, illetve gyermekotthon kijelölésére.

4. § A Polgármesteri Hivatal

a) koordinálja a személyes gondoskodást nyújtó intézmények feladatellátását,

b) irányítja az intézmények szolgáltatásainak tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

5. § Az intézményvezető

a) teljesíti a működést engedélyező szerv felé fennálló, a fenntartót jogszabály szerint terhelő bejelentési kötelezettséget,

b) szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében elbírálja a személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmet,

c) *  elbírálja a kiegészítő szolgáltatás díjának csökkentése vagy elengedése iránti kérelmet.

3. Eljárási rendelkezések

6. § (1) *  A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, a telephelyvezetőnél, illetve a családgondozónál lehet benyújtani.

(1a) *  Az írásbeli kérelem benyújtásához az intézmény formanyomtatványt határozhat meg.

(2) Az intézményvezető a kérelmet harminc napon belül bírálja el.

II. Fejezet

Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

4. Az ellátások formái

7. § (1) Szociális alapszolgáltatás

a) az étkeztetés

aa) helyben fogyasztással,

ab) házhoz szállítással,

b) a házi segítségnyújtás,

c) *  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) a családsegítés,

e) a közösségi ellátások,

f) az utcai szociális munka, továbbá

g) a nappali ellátás keretében

ga) az idősek nappali ellátása,

gb) a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint

gc) a hajléktalanok nappali ellátása.

(2) Személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátás

a) a gyermekjóléti központ szolgáltatása,

b) a gyermekek napközbeni ellátása keretében

ba) a bölcsőde és

bb) a családi napközi, valamint

c) a gyermekek átmeneti gondozása keretében

ca) a gyermekek átmeneti otthona és

cb) a családok átmeneti otthona.

(3) Személyes gondoskodás keretében nyújtott szakosított szociális ellátás

a) az idősek otthona

aa) átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátása,

ab) emelt szintű elhelyezést nyújtó ellátása és

ac) demens betegeknek nyújtott ellátása,

b) az időskorúak gondozóháza,

c) a fogyatékos személyek gondozóháza,

d) a fogyatékos személyek lakóotthona, valamint

e) a hajléktalan személyek átmeneti szállása.

5. Az ellátások biztosításának módja

8. § (1) Az Önkormányzat

a) *  a 7. § (1) bekezdés a)-d) pontja, g) pont ga) alpontja, (2) bekezdés a) pontja, c) pont ca) alpontja, valamint (3) bekezdés e) pontja szerinti ellátást a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka),

b) a 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti ellátást a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsőde),

c) *  a 7. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja, valamint a 7. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellátást a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

útján biztosítja.

(2) *  Az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja

a) a 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja,

b) a 7. § (1) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja,

c) a 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja,

d) a 7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és c) pont cb) alpontja, valamint

e) a 7. § (3) bekezdés c) és d) pontja

szerinti ellátást.

8/A. § *  (1) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül, soron kívül biztosítja az ellátást, ha a gyermek elhelyezését azonnali végrehajtást elrendelő határozat alapozza meg.

(2) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha

a) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodna,

b) a kérelmező szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan igazolt kedvezőtlen változás következett be, amely az azonnali ellátást igényli,

c) a kérelmező kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és az igénylő életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetbe kerül, vagy

d) azt a kerületi szociális vagy gyermekjóléti rendszer munkatársa javasolja.

6. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények egyéb feladatai

9. § (1) A Bárka kiegészítő szolgáltatásként

a) célcsoportok szerinti szabadidős klubokat és

b) egyéb progamokat

szervez.

(2) *  A Bárka a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére nyújtott települési támogatáshoz adósságkezelési, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, valamint hátralékrendezési tervet készít.

(3) * 

(4) A Bárka a Polgármesteri Hivatal megkeresésére környezettanulmányt készít.

10. § A Bölcsőde kiegészítő szolgáltatásként

a) * 

b) közreműködik az ellátási szerződéssel rendelkező családi napközik férőhelyeinek közvetítésében,

c) speciális tanácsadást nyújt,

d) időszakos gyermekfelügyeletet biztosít,

e) játszócsoportot működtet, valamint

f) sóbarlang-szolgáltatást nyújt.

6/A. *  Az ellátás megszüntetésének módja

10/A. § *  Az ellátás megszűnik az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője közös megegyezésével.

III. Fejezet

A bölcsődei ellátás

11. § (1) A bölcsődei felvétel során - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek

a) akinek a családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,

b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

c) akit hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy a házastársától külön élő - kivéve az élettársi kapcsolatban élő - szülője nevel,

d) akit a szülője orvosilag igazolt állapota miatt egyáltalán nem vagy csak részben tud ellátni,

e) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt,

f) akit - gyámhatósági határozat alapján - a gyámként kirendelt hozzátartozója nevel.

(2) *  A férőhely 10%-a mértékéig olyan gyermek is felvehető a bölcsődébe, akinek a szülője, nagyszülője vagy gyámja Kőbányán rendelkezik munkahellyel.

12. § (1) A bölcsődei felvételi kérelemhez csatolni kell

a) három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolatát,

c) a gyermekkel közös háztartásban élő szülő vagy a szülő házastársa, élettársa vonatkozásában a munkáltatói igazolást a keresőtevékenység folytatásáról, ha a szülők munkavégzésére való tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést,

d) a vállalkozó szülő nyilatkozatát arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik,

e) az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésen való részvétel tényéről és idejéről,

f) a szülő tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézmény által kiállított igazolást,

g) a házi orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő az állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem vagy csak részben tudja biztosítani,

h) a gyermek diétás élelmezéséhez szükséges szakorvosi igazolást,

i) a szülő, a gyám, a szülő vagy a gyám házastársa vagy élettársa jövedelemigazolását.

(2) A bölcsődei felvételi kérelem benyújtásakor be kell mutatni a

a) szülő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint

b) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazolványt.

13. § Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, az intézményvezető tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a gyermeke várólistára kerül. Szabad férőhely esetén az intézményvezető értesíti a kérelmezőt az elhelyezés időpontjáról.

14. § *  Megszüntethető a bölcsődei ellátás, ha a gyermek családjában született másik gyermekre tekintettel a szülője otthon tartózkodik.

IV. Fejezet

A térítési díjak

7. Az intézményi térítési díj

15. § (1) Az intézményi térítési díjakat az 1. melléklet határozza meg.

(2) *  Az Önkormányzat intézményitérítésidíj-mentesen biztosítja

a) a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását,

b) az idősek nappali ellátását,

c) a bölcsődei gondozást,

d) a családi napközi szolgáltatást, valamint

e) a hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatást.

8. A személyi térítési díj

16. § (1) *  A személyi térítési díjat - az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel - egy hónapra előre, a hónap tizedik napjáig kell megfizetni.

(1a) *  A házi segítségnyújtás és a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás igénybevétele esetén a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell megfizetni.

(2) A személyi térítési díj megfizetése történhet

a) csoportos beszedési megbízással,

b) készpénzes befizetéssel vagy

c) átutalással.

17. § A Kőbánya területén szálláshellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár - szabad férőhely esetén - az ellátást a szolgáltatási önköltségnek megfelelő összegű személyi térítési díj megfizetése mellett veheti igénybe.

9. A személyi térítési díj és a kiegészítő szolgáltatás díjának csökkentése, elengedése * 

18. § (1) Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén kérelemre a személyi térítési díj csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét,

b) családja vagyonnal nem rendelkezik,

c) tartására és gondozására szerződés alapján kötelezettséget vállaló személy nincs, és

d) lakhatásával összefüggő és gyógyszerre fordított havi rendszeres költsége meghaladja a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60%-át.

(2) A gyermekek átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj kérelemre, az intézményvezető javaslata alapján csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben

a) a család szociális rászorultsága,

b) a családban fogyatékos gyermek nevelése, gondozása,

c) a családban három vagy több gyermek nevelése,

d) a szülő, törvényes képviselő átmeneti vagy tartós betegsége vagy

e) a család hajléktalanná válása

ezt szükségessé teszi.

19. § A személyi térítési díj csökkentése, illetve elengedése iránti kérelemhez csatolni kell az igénybevevő

a) és családtagjai jövedelemigazolását,

b) nyilatkozatát arról, hogy nincs tartásra kötelezett és képes hozzátartozója,

c) lakhatási költségeinek igazolását, valamint

d) havi rendszeres gyógyszerkiadásairól szóló orvosi igazolást.

19/A. § *  (1) A kiegészítő szolgáltatás díja csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben

a) a gyermek egészségi állapota és

b) a család szociális rászorultsága

ezt indokolja.

(2) A kiegészitő szolgáltatás díjának csökkentése, illetve elengedése iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a háziorvos vagy a szakorvos javaslatát, valamint

b) a családtagok jövedelemigazolását.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

21. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

1. *  A szociális étkeztetés intézményi térítési díja

A B
1. Egy főre jutó nettó jövedelem
(Ft/hó)
Intézményi térítési díj * 
(Ft/nap)
2. 1-31 350 0
3. 31 351-34 200 45
4. 34 201-37 050 70
5. 37 051-39 900 100
6. 39 901-42 750 120
7. 42 751-45 600 145
8. 45 601-48 450 160
9. 48 451-51 300 190
10. 51 301-54 150 200
11. 54 151-57 000 215
12. 57 001-59 850 225
13. 59 851-71 250 235
14. 71 251-85 500 250
15. 85 501-99 750 270
16. 99 751-114 000 290
17. 114 001-128 250 305
18. 128 251-142 500 325
19. 142 501-156 750 340
20. 156 751-171 000 360
21. 171 001- 380

2. *  A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

A B
1. Egy főre jutó nettó jövedelem
(Ft/hó)
Intézményi térítési díj
(Ft/óra)
2. 1-31 350 0
3. 31 351-34 200 70
4. 34 201-37 050 80
5. 37 051-39 900 90
6. 39 901-42 750 120
7. 42 751-45 600 150
8. 45 601-48 450 210
9. 48 451-51 300 290
10. 51 301-54 150 350
11. 54 151-57 000 410
12. 57 001-59 850 470
13. 59 851-71 250 530
14. 71 251-85 500 590
15. 85 501-99 750 650
16. 99 751-114 000 710
17. 114 001-128 250 760
18. 128 251-142 500 820
19. 142 501-156 750 880
20. 156 751-171 000 940
21. 171 001- 1000

3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

A B
1. Egy főre jutó nettó jövedelem
(Ft/hó)
Díj
(Ft/hó)
2. 1-75 000 0
3. 75 001-85 500 750
4. 85 501-99 750 855
5. 99 751-114 000 1 200
6. 114 001-128 250 1 370
7. 128 251-142 500 1 925
8. 142 501-156 750 2 140
9. 156 751-171 000 2 820
10. 171 001- 3 420

4. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

4.1. *  A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (Ft/nap):

a) a reggeli esetében 65 Ft,

b) a tízórai esetében 30 Ft,

c) az ebéd esetében 200 Ft,

d) az uzsonna esetében 50 Ft,

e) a napi étkezés összesen 345 Ft.

4.2. A bölcsődei reformétkeztetés intézményi térítési díja (Ft/nap):

a) a reggeli esetében 99 Ft,

b) a tízórai esetében 44 Ft,

c) az ebéd esetében 272 Ft,

d) az uzsonna esetében 59 Ft,

e) a napi étkezés összesen 474 Ft.

5. A gyermekek átmeneti otthonának intézményi térítési díja

A B
1. Egy főre jutó nettó jövedelem
(Ft/hó)
A térítési díj havi összege
a térítésre kötelezett havi nettó jövedelmének arányában
2. 0 Ft-tól NY**-ig 3%
3. NY+1 Ft-tól NY 200%-áig 8%
4. NY 200%-a felett 15%
** NY= az öregségi nyugdíj legkisebb összege

6. A bölcsődei kiegészítő szolgáltatások díja

6.1. *  A bölcsődei kiegészítő szolgáltatások díja megkezdett óra, illetve 30 perc esetén:

a) időszakos gyermekfelügyelet esetében 400 Ft/óra,

b) játszócsoport esetében 400 Ft/óra,

c) sóbarlang-szolgáltatás esetében 300 Ft/30 perc.


  Vissza az oldal tetejére