Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közművelődés területén Kőbánya polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi hagyományok és sajátosságok alapján határozza meg a közművelődés feladatait, azok ellátási formáit és mértékét.

(2) Az Önkormányzat a kerület minden polgárának és közösségének biztosítja a kulturális örökség és a kulturális értékek megismerését, segíti a személyiség művelődés általi fejlesztését, továbbá hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához.

2. § (1) *  Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőrösi Nonprofit Kft.) útján látja el közművelődési megállapodás keretében. A Kőrösi Nonprofit Kft. a közművelődési feladatok ellátása során közreműködik a Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásában.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

a) az egyházakkal,

b) a nemzetiségi önkormányzatokkal,

c) más közművelődési intézményekkel,

d) a nevelési-oktatási intézményekkel,

e) a művelődési szervezetekkel,

f) a közművelődési tevékenységet folytató civil és gazdálkodó szervezetekkel [az a)-f) pont a továbbiakban együtt: más közművelődési szervezetek].

(3) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével vagy támogatási szerződés keretében segíti elő a más közművelődési szervezetek feladatellátását.

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai

3. § *  Az Önkormányzat a számára törvényben meghatározott kötelező közművelődési feladatok ellátása érdekében

a) elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, működésüket támogatja, fejlődésüket segíti, biztosítja a helyszínt a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára,

b) biztosítja a közösségi és társadalmi részvételt,

c) biztosítja az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit,

d) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeit,

e) biztosítja az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeit,

f) biztosítja a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeit, valamint

g) biztosítja a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

4. § *  Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása érdekében a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint kulturális központ útján biztosítja

a) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ,

b) a KÖSZI és a Tanuszoda,

c) az Újhegyi Közösségi Ház,

d) a Helytörténeti Gyűjtemény és

e) az üdülők

működését.

3. A közművelődési feladatok finanszírozása

5. § *  (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: költségvetés) biztosítja a kötelezően ellátandó közművelődési feladatok ellátásának fedezetét, valamint a más közművelődési szervezetek támogatására fordítható összeget.

(2) Az Önkormányzat részt vesz közművelődési pályázatokon, és - a költségvetésben meghatározott mértékben - támogatja más közművelődési szervezetek pályázatokon történő részvételét.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.

7. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére