Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi út - Tavas utca - Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVX. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítésze, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Fővárosi Kirendeltség Közlekedési Ágazatok Főosztálya, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Repülőtérfelügyeleti Osztály, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi Iroda, Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal, Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága, Fővárosi és Pest megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága, Budapesti Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési Ügyosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi út - Tavas utca - Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca által határolt területre terjed ki.

(2) A rendeletet az 1. mellékletben maghatározott szabályozási tervlapon meghatározottak szerint kell alkalmazni.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott kötelező szabályozási elemektől eltérni nem lehet. A nem kötelező szabályozási elemektől el lehet térni.

2. Az építményekre vonatkozó rendelkezések

2. § (1) A telekhatárok kijelölése - intézménykert kivételével - csak növényzettel történhet, kerítés nem létesíthető.

(2) Intézménykert esetében, közterület mentén legfeljebb 2,0 méter magas, áttört kerítés létesíthető, melynek tömör lábazata átlagosan 0,5 méter kell, hogy legyen.

(3) A területen az előkertben hulladéktartály-tároló és közműcsatlakozás építménye elhelyezhető.

(4) Több gépkocsi tárolására terepszint alatti garázs, parkolóház vagy dombgarázs létesíthető. A terepszint alatti garázs felső födémét legalább 1,0 m földtakarással, növényzettel fedett tetőkertként kell kialakítani és fenntartani.

(5) A területen új pavilon és hasonló jellegű építmény - információs, (busz)váró, esővédő, újságárus pavilon, telefonfülke és nyilvános illemhely kivételével - nem helyezhető el.

(6) A területen utcabútor, egyéb köztárgy csak a közvetlen környezetet is magában foglaló kertépítészeti terv alapján helyezhető el.

(7) A park és a közhasználat céljára átadott területeken a terület rendeltetéséhez, szerepéhez illeszkedő köztárgyak elhelyezhetők az illetékes tervtanács állásfoglalása alapján.

3. § (1) A területen reklámberendezés csak az épületekkel összehangolva, egységes koncepció alapján létesíthető.

(2) Az önálló reklám- és hirdetőberendezések szerkezetei 4,0 m-nél magasabbak nem lehetnek.

(3) Építési munkaállványon ideiglenesen elhelyezhető reklámot tartalmazó védőháló, ponyva, amelyek felületén egy önálló reklám, hirdetés vagy az építkezésre vonatkozó tájékoztató látványterv tüntethető fel.

(4) Épület közterületről látható földszinti homlokzatainak legfeljebb 10%-án helyezhető el reklám- és hirdetőberendezés, cég- és címtábla. A számításnál a falsíkra merőleges cég- és címtáblák figyelmen kívül hagyhatók.

3. Levegőtisztaság-védelem

4. § (1) A terület légszennyezettségi besorolása a vonatkozó jogszabály alapján: Légszennyezettségi agglomeráció, 1. Budapest és környéke, ahol a mindenkor hatályos légszennyezettségű zónabesorolás kategóriának megfelelő értékeket kell figyelembe venni.

(2) A területen a zónabesorolásnak megfelelően lehet új légszennyező pontforrást létesíteni. A pontforrás kibocsátása nem haladhatja meg az adott technológiai kibocsátási határértéket.

4. A víz védelme

5. § (1) A terület a vonatkozó jogszabály alapján a felszín alatti víz szempontjából érzékeny kategóriába sorolt, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület közé tartozik.

(2) Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt leírásban ki kell térni a felszíni és felszín alatti vizek megfelelő elvezetésének megoldására, valamint a talaj- és rétegvizek, illetve az építmény azok áramlására gyakorolt hatására.

(3) Az építményeket, a terepszint, illetve az épületek alatt lévő helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező, a környezetet károsító folyékony hulladékok (elfolyó olaj, olajszármazékok, hűtő- és fékfolyadékok) és egyéb folyékony veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a csapadékvíz-elvezető csatornahálózaton keresztül a befogadóba.

5. Zaj- és rezgésvédelem

6. § (1) A területen a zajra érzékeny helyiség zajvédelméről megfelelő műszaki megoldással gondoskodni kell.

(2) A vonatkozó határértékek teljesülését az építési engedélyezési tervhez mellékelt leírásban méréssel és számítással igazolni kell.

6. Közlekedés

7. § (1) A közlekedési területek szabályozási szélességét és a már kialakult méreteket az 1. melléklet rögzíti.

(2) A terület közútjainak tervezési osztályba sorolása:

a) Sibrik Miklós út: B.VI.b

b) Bányató utca: B.VI.c

c) Tavas utca: B.VI.c.

d) Harmat utca: B.V.c.

e) Újhegyi sétány: gyalogút

f) Mádi utca: B.V.c.

g) Sütöde utca: B.VI.b.

h) Gergely utca: B.VI.b.

i) 42309/89 hrsz.-ú közterület: B.VI.b.

(3) A területen a gyalogosközlekedést szolgáló terek, sétányok és járdák utca- illetve térburkolatát, továbbá berendezését egységes koncepció, illetve kertépítészeti terv alapján kell kialakítani akkor is, ha azok ütemezetten kerülnek megvalósításra.

7. Közművek

8. § (1) A területen a vízvételi hellyel kialakított építményeket teljes közművesítéssel kell ellátni.

(2) A felhagyott, feleslegessé vált közművezetékeket, közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték, műtárgy nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.

(3) A közműhálózatot közterületen, térszín alatt kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett.

(4) A meglévő közműhálózat védelmét biztosítani kell szükség esetén szakfelügyelet igénylésével.

(5) Légvezeték a területen nem építhető.

(6) A húsz, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolót kiemelt szegéllyel és szilárd burkolattal kell megépíteni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlenül a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkolófelületekről összegyűjtött csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.

8. Tűzvédelem

9. § (1) A tűzcsapokat a felszín felett kell kialakítani. A tűzcsapokat táblával jelölni kell.

(2) A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály másként nem rendelkezik - az építményhez olyan utat, illetve területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

II. fejezet

Beépítésre szánt területek övezeti előírásai

9. A területre vonatkozó általános előírások

10. § (1) A területen az alábbi építmények helyezhetők el az építési övezetek előírásainak keretei között:

a) terepszint alatti gépkocsitároló (az 1. mellékletben jelölt területen belül),

b) utcabútorok, köztéri szobrok,

c) az épületek homlokzatán napkollektorok, napelemtáblák a homlokzati kialakítással összhangban.

(2) Az építési övezetben magastető létesíthető, és az így kialakított tetőtér beépítése megengedett. A tetőtér beépítésével csak a tetőtéri szint alatti szinten meglévő lakások bővíthetők, továbbá gépészeti és tároló helyiségek alakíthatók ki.

(3) A paneles technológiával épített épületeken magastető létesítése során az anyaghasználat megállapításához, illetve a tetőtérben kialakítandó funkciók elhelyezhetőségéhez igazolni kell a talajmechanikai és statikai megfelelőséget.

(4) Az épület zárófödéme felett építési munka csak a tűzvédelmi hatóság által előírt feltételekkel és a menekítő útvonalak biztosításával végezhető.

(5) Az épület bontása esetén az épület jelenlegi (kialakult) szintterülete visszaépíthető a külön jogszabályok keretei között.

10. L7/X építési övezet

11. § (1) Az „L7/X” jelű építési övezet a telepszerű lakóterületek közé tartozik.

(2) Az 1. mellékletben jelölt épületek, épületrészek a telekre vonatkozó egyéb előírások keretei között emeletráépítéssel, tetőtér-beépítéssel bővíthetők.

(3) Az övezetek paraméterei a következők lehetnek:

TELEK ÉPÜLET
zöldfelület terepszint legnagyobb legkisebb
építési
övezet
beépítési mód legnagyobb beépítettség legnagyobb szintterület legkisebb aránya legkisebb területe alatti legnagyobb beépítettség
építménymagassága
(%) (m2/m2) (%) (m2) (m2/m2) (m) (m)
L7/X/K SZ K 3,30 35* K 25 K -
L7/X/I SZ 25 2,50 35 1600 35 -
L7/X/KER1 SZ 20 0,3 10 5000 20 9,0 -
* lakótelepi egységre vetítve

12. § (1) *  Az L7/X/K jelű építési övezet területén elsősorban

a) többlakásos lakóépület,

b) az épület földszintjén kiskereskedelem és gépkocsitároló (garázs) céljára szolgáló helyiség, rendeltetési egység,

c) egészségügyi és szociális célra szolgáló helyiség, rendeltetési egység,

d) orvosi rendelő és gyógyszertár épülete,

e) az a)-d) pontok szerinti épületet kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épület és a működéshez, illetve működtetéshez szükséges építmény

helyezhető el, amennyiben annak terhelési határértéke nem haladja meg a lakóterületekre vonatkozó külön jogszabályban rögzített határértéket.

(2) A légkondicionáló kültéri egységét az erkélyen vagy a loggián kell elhelyezni. Amennyiben a lakás nem rendelkezik sem erkéllyel, sem loggiával, akkor a homlokzatra is elhelyezhető, épületenként egységesen, takaróelemek mögött kialakítva, kivételt képez a legfelső lakószint, amely esetében azokat a tetőn, az attika takarásában kell elhelyezni. A kondenzvíz elvezetéséről gondoskodni kell, a kondenzvizet nem szabad a közterületre kivezetni

(3) A térszín alatti beépítettség legnagyobb mértéke 25% lehet.

13. § (1) Az L7/X/I jelű építési övezet telkein oktatás, sportolás építményei, közintézményhez tartozó szálláshely, valamint a fő rendeltetést kiegészítő funkció helyezhető el.

(2) Kizárólag az alapfokú ellátás céljára szolgáló rendeltetési egység, épület és épületegyüttes helyezhető el.

(3) Az egészségügyi, oktatási és szociális célú épületen belül szolgálati lakás kialakítható.

(4) A térszín alatti beépítettség legnagyobb mértéke 35% lehet.

(5) A telken belül csak egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, az azt kiegészítő funkciók csak a fő épülettel egy tömegben alakíthatók ki.

14. § (1) Az L7/X/KER1 jelű építési övezet telkein kizárólag az alapfokú ellátás céljára szolgáló, kereskedelmi és szolgáltató épület és épületegyüttes helyezhető el.

(2) A térszín alatti beépítettség legnagyobb mértéke 35% lehet.

(3) A telken belül csak egy fő rendeltetésű épület helyezhető el, az azt kiegészítő funkciók csak a fő épülettel egy tömegben alakíthatók ki.

III. fejezet

Beépítésre nem szánt területek övezeti előírásai

11. KL-KT jelű övezet

15. § (1) A „KL-KT-X” jelű övezet (közlekedési terület) kizárólag közlekedési célú közterület, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmény elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén csak a rendeltetésének megfelelő, a bármely területfelhasználási egység területén elhelyezhető építmény, közműépítmény, továbbá

a) közút, pályatest,

b) közúti csomópont,

c) a gyalogosforgalom területe,

d) kerékpáros közlekedés területe,

e) közúti és gyalogos aluljáró,

f) a megállóhely várakozó építménye,

g) az 1. melléklet szerint zajvédődombként kialakítható garázs,

h) fásított parkoló,

i) az a)-h) pontban meghatározottak zöldsávja, fasora és a zöldfelület fenntartására szolgáló egyéb építmény

helyezhető el.

(3) A közlekedési építmény ütemezetten is megvalósítható.

12. Keretövezetbe nem sorolt közterületek

16. § (1) A keretövezetbe nem sorolt közterület területén a közterületen elhelyezhető építmény (különösen fásított parkoló, tájékoztató és információs rendszer építménye, reklámhordozó) helyezhető el.

(2) Az elhelyezhető építmény ütemezetten is megvalósítható.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő hónap 1. napján lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

18. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére