Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 9/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Kerepesi út - Gyakorló köz - Gyakorló utca - Fehér út - 39210/14 hrsz.-ú közterület - 39210/11 hrsz.-ú telek - 39210/55 hrsz.-ú telek - Gyakorló utca - Keresztúri út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítésze, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Fővárosi Kirendeltség Közlekedési Ágazatok Főosztálya, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Repülőtér-felügyeleti Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal, Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága, Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága, Budapesti Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság, valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Alkalmazási előírások

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest X. kerület, Kőbánya szabályozási tervben meghatározott területére, azaz a Kerepesi út - Gyakorló köz - Gyakorló utca - Fehér út - 39210/14 hrsz.-ú közterület - 39210/11 hrsz.-ú telek - 39210/55 hrsz.-ú telek - Gyakorló utca - Keresztúri út által határolt területre terjed ki.

(2) A rendeletet az 1. mellékletben meghatározott Szabályozási Tervlapon meghatározottak szerint kell alkalmazni.

2. § (1) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani az alábbi szabályozási elemeket:

a) tervezési terület határa,

b) tervezett szabályozási vonal,

c) az építési övezet, övezet jele,

d) szabályozási szélesség, előírt távolság,

e) az építési hely,

f) építmény legmagasabb pontja (m),

g) P+R parkoló kialakítása esetén közhasználat céljára átadott terület,

h) beültetési kötelezettségű terület, valamint

i) terepszint alatti járműtároló kontúrja.

(2) A kötelező szabályozási elemek módosítása a szabályzat módosítását vonja maga után. Az (1) bekezdésben nem említett szabályozási elemek tájékoztató jellegűek, azoktól a szabályzat módosítása nélkül el szabad térni.

2. Építmények elhelyezésének általános előírásai

3. § (1) Az építési engedélyezési terv részét képező műszaki leírásában igazolni kell:

a) az építmény környezethez történő megfelelő illeszkedését:

aa) egy telken belül több építmény elhelyezése esetében;

ab) közterületi építmény elhelyezése esetében, hogy az érintett közterületszakasz (utcakép) látványát ne zavarja, ne korlátozza az indokoltnál, illetve az elfogadhatónál nagyobb mértékben, a városképbe történő megfelelő beillesztés és a biztonságos közlekedés szempontjainak érvényesítése mellett;

b) önálló hirdetőberendezés, reklámhordozó, illetve tájékoztató rendszer elemének elhelyezése esetében, az épület állandó, vagy cserélhető részeként kialakított reklámhordozó, cégfelirat, céglogó kivételével;

c) pavilon és hasonló jellegű építmény elhelyezése esetében, információs, buszváró, esővédő pavilon, telefonfülke, épített illetve állandó nyilvános WC kivételével.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben be kell szerezni az önkormányzati tervtanács, annak hiányában a kerületi főépítész szakmai véleményét.

3. Telekalakítás

4. § (1) A telekalakítások ütemezetten is végrehajthatók.

(2) Közterületen belül telekalakítás tetszőlegesen végezhető.

4. Építmények elhelyezése (építési hely)

5. § (1) A területen az előkert szélességét a szabályozási terv rögzíti.

(2) A területen sátor, lakókocsi és hasonló jellegű berendezés, szerkezet nem helyezhető el.

(3) A telekhatárok kijelölése - intézménykert kivételével - csak növényzettel történhet, kerítés nem létesíthető.

5. Melléképítményekre és reklámokra vonatkozó előírások

6. § (1) A területen - önállóan vagy összességében - 1 m2 méretet meghaladó méretű reklámhordozó csak ideiglenesen, meghatározott időre, építési terület takarására helyezhető el.

(2) A területen utcabútor, mobil árusítóhely, egyéb köztárgy csak a közvetlen környezetet is magában foglaló vizsgálat alapján helyezhető el, a vonatkozó egyéb hatályos rendelkezések keretei között.

6. A föld védelme

7. § (1) A terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülő helyiségeket - a talaj szennyezésének elkerülése érdekében - úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező, a környezetet károsító folyékony hulladékok és folyékony veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba.

(2) A terület a vonatkozó jogszabály szerint „érzékeny terület”, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség - védelmi területen lévő települések között nyilvántartott.

7. Levegőtisztaság védelem

8. § A terület légszennyezettségi besorolása: légszennyezettségi agglomeráció 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a következő: kén-dioxid E, nitrogén-dioxid B, szén-monoxid D, szilárd (PM10) C, Benzol E, talajközeli ózon B.

8. A víz védelme

9. § (1) A felszíni vizek elvezetésének módját a tereprendezésre, a vízelvezető-rendszerre vonatkozó tervben kell meghatározni.

(2) A felszíni és az egyéb vizek elvezetéséről, kezeléséről - a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében - az illetékes szakhatóság előírásai szerint kell gondoskodni.

9. Zajvédelem

10. § (1) A területen a zajra érzékeny helyiség zajvédelméről megfelelő műszaki megoldással gondoskodni kell.

(2) Az előírás szerinti helyiségek zajvédelmi szempontból történő megfelelését az építési engedélyezési terv kötelező mellékleteként kidolgozott műszaki leírásban, az épület és környezete kölcsönhatásának elemzése során kell igazolni.

10. Az élő természet védelme

11. § (1) A területen a meglévő és a szabályozási tervben megjelölt növényállomány kivágása esetén annak visszapótlásáról gondoskodni kell.

(2) A területen a közterületi gyalogutak, járdák legalább egyik oldalán fasor telepítéséről kell gondoskodni. Ettől csak ott szabad eltekinteni, ahol a növényzet kihelyezését a műszaki adottságok nem teszik lehetővé, illetve ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

(3) A területen kihelyezendő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét a hatályos jogszabályok alapján az eljáró hatóság meghatározhatja.

11. Hulladékgazdálkodás

12. § A területen keletkező hulladék átmeneti - elszállításáig, illetve semlegesítéséig történő - tárolásáról, elhelyezéséről a építmények kialakítása, átalakítása során úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetet a hatályos rendelkezésekben megengedettnél nagyobb mértékben ne terhelje.

12. Közlekedés

13. § (1) A területen a közterületek és a magánutak kialakítását, átalakítását az utcák, terek berendezési tárgyainak - köztárgyak - elhelyezését is tartalmazó terv szerint kell elvégezni, a kertészeti tervvel és az információs (tájékoztató) rendszer elemeivel összehangolva.

(2) A területen a gyalogosközlekedést szolgáló terek, járdák térburkolatát, berendezését egységes koncepció alapján kell kialakítani akkor is, ha azok ütemezetten kerülnek megvalósításra.

13. Közművek

14. § (1) A területen bármilyen vízvételi hellyel ellátott építményt elhelyezni csak teljes közművesítéssel szabad.

(2) A területen a fejlesztésekkel összefüggésben a meglévő közműhálózatok bővítését, rekonstrukcióját, közművezetékek szükséges kiváltásait végre kell hajtani.

(3) A transzformátort a szakhatóságok, illetve az üzemeltető által meghatározott helyen, közterületen vagy közterületről közvetlenül megközelíthetően, önállóan, kiegészítő épületben vagy az épület tömegén belül kell elhelyezni, melyhez a műszakilag szükséges telek kialakítható.

(4) A közműhálózatok, bekötővezetékek, mélygarázs, pince stb. létesítése, továbbá a terep 1,00 méternél nagyobb mértékű megbontásával járó beavatkozás - általában bármely mélyépítés-jellegű tevékenység - a felszíni és egyéb vizek távoltartásával, illetve megfelelő elvezetésével, a talajviszonyoknak megfelelően végezhető.

II. Fejezet

Övezeti előírások

14. „L7” jelű építési övezetek

15. § (1) Az „L7” jelű építési övezetek a telepszerű lakóterületek közé tartoznak.

(2) Az övezetek területén elsősorban lakótelepek, lakóparkok többlakásos lakóépületei, valamint az épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek helyezhetők el, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg a lakóterületekre vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített határértékeket, továbbá az azok működéséhez, illetve működtetéséhez szükséges építmények helyezhetők el.

(3) A Szabályozási Tervlapon jelölt épületek, épületrészek a telekre vonatkozó egyéb előírások betartása mellett emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel bővíthetők.

(4) Az övezetek paraméterei a következők lehetnek:

építési övezet telek épület

beépítési mód
legnagyobb beépítettség legnagyobb szintterület zöldfelület legkisebb aránya legkisebb területe legkisebb közterületi szélessége legnagyobb építmény-magassága legkisebb építmény-
magassága
(%) (épület m2
telek m2)
(%) (m2) (m) (m) (m)
L7-X-01 SZ 70 8,00 20 1600 - 33,00 -
L7-X-02 SZ 25 2,50 35 1600 - 33,00 -
L7-X-03 SZ 40 2,50 40 5000 - 16,50 -
L7-X-04 SZ 30 1,50 60 4000 - 16,50 -
L7-X-01INT SZ 25 0,50 60 1600 - 10,50 -
L7-X-02INT SZ 70 1,50 15 800 - 10,50 -
L7-X-01K - - - 20 - - - -
L7-X-01Z SZ 10 0,10 85* - - 4,50 -
L7-X-02Z SZ 10 0,10 40* 3500 - 4,50 -
* a legkisebb zöldfelület értéke a játszótér területével, de legfeljebb 10%-kal csökkenthető

(5) Az L7-X-01 és L7-X-02 jelű építési övezetek területén meglévő épület bővítése esetén:

a) az épület magastetővel, tetőemelettel, penthouse-szal bővíthető, de új rendeltetési egység nem alakítható ki,

b) az épület zárófödéme felett építési munka csak az illetékes tűzvédelmi hatóság által előírt menekítő útvonalak biztosításával végezhető.

c) Az épület bontása esetén az épület jelenlegi szintterülete visszaépíthető a külön jogszabályok keretei között.

(6) Az L7-X-01INT jelű építési övezet telkein:

a) kizárólag az alapfokú ellátás céljára szolgáló épületek és épületegyüttesek helyezhetők el;

b) az egészségügyi, oktatási és szociális célú épületeken belül szolgálati lakás kialakítható.

(7) Az L7-X-02INT jelű építési övezet telkein:

a) kizárólag az alapfokú ellátás céljára szolgáló épületek és épületegyüttesek helyezhetők el;

b) az épületeken belül szolgálati lakás kialakítható.

(8) Az L7-X-01Z jelű építési övezet telkein:

a) játszótér,

b) pihenőkert,

c) kizárólag terepszint alatti parkolók és terepszint alatti garázs építmények helyezhetők el;

d) egyedi és sorgarázs nem helyezhető el.

(9) Az L7-X-02Z jelű építési övezet telkein:

a) az alábbi épületek és rendeltetési egységek helyezhetők el:

1. játszótér,

2. lehatárolt kutyafuttató,

3. pihenőkert,

4. felszíni parkolók,

5. terepszint alatti parkolók, garázs építmények,

6. kiskereskedelem építménye,

7. vendéglátás építménye,

8. szolgáltatás építménye;

b) egyedi és sorgarázs nem helyezhető el;

c) Az építményeket a zöldfelületekhez illeszkedő karakterrel, például zöldtetővel, növényzettel vagy földművel takarással, földtakarással fedett építményként kell kialakítani.

(10) Az L7-X-01K jelű építési övezet telkein:

a) kizárólag felszíni és terepszint alatti parkolók, parkoló-lemez, garázs építmények helyezhetők el;

b) egyedi és sorgarázs nem helyezhető el.

15. „I” jelű építési övezetek

16. § (1) A „I” jelű építési övezetek az intézményterületek közé tartoznak.

(2) Az övezetek paraméterei a következők lehetnek:

építési övezet telek épület

beépítési mód
legnagyobb beépítettség legnagyobb szintterület zöldfelület legkisebb aránya legkisebb területe legkisebb közterületi szélessége legnagyobb építmény-magassága legkisebb építmény-
magassága
(%) (épület m2
telek m2)
(%) (m2) (m) (m) (m)
I-X-01 SZ 40 1,50 35 1600 - 10,50 -
I-X-02 SZ 15 0,30 35 3500 - 5,50 -
I-X-03 Z 35 0,41 20 7500 - 10,50 -

(3) Az „I-X-01” jelű építési övezet telkeinek építési helyein:

a) elsősorban szálláshely-szolgáltató, vendéglátó, szolgáltató, egyéb ellátó és irodai funkciók és az azok működéséhez, illetve működtetéséhez szükséges építmények helyezhetők el;

b) önálló lakóépület nem helyezhető el, de lakásrendeltetési egységek kialakíthatóak.

(4) Az „I-X-02” jelű építési övezet telkeinek építési helyein:

a) elsősorban kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, egyéb ellátó funkciók és az azok működéséhez, illetve működtetéséhez szükséges építmények, valamint üzemanyagtöltő állomás helyezhetők el;

b) lakás nem helyezhető el.

(5) Az „I-X-03” jelű építési övezet telkeinek építési helyein:

a) elsősorban kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, egyéb ellátó, szálláshely-szolgáltató és irodai funkciók, és az azok működéséhez, illetve működtetéséhez szükséges építmények helyezhetők el;

b) önálló lakóépület nem helyezhető el, de lakásrendeltetési egységek kialakíthatóak;

c) Az övezet területén minden 100 m2 telekterület után építhető 1 db lakás, az övezeti jellemzők keretei között.

d) Az övezet területén takaratlan tűzfal még átmenetileg sem létesíthető. Az épülettel nem takart tűzfalrészeket a homlokzati architektúrához illeszkedő burkolattal kell ellátni;

e) új üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

16. „KL-KT” jelű övezetek

17. § (1) A „KL-KT-X” jelű övezet (közlekedési terület) kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál. Az övezet területén csak a rendeltetésének megfelelő, a bármely területfelhasználási egység területén elhelyezhető építmények, továbbá közműépítmények helyezhetők el a .rendelet szabályainak megfelelően.

(2) A közlekedési építmények ütemezetten is megvalósíthatók.

17. Keretövezetbe nem sorolt közterületek

18. § (1) A keretövezetbe nem sorolt közterületek területén a közterületen elhelyezhető építmények, például fásított parkolók, tájékoztató- és információs rendszer építményei, reklámhordozók helyezhetők el.

(2) Az elhelyezhető építmények ütemezetten is megvalósíthatók.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.

20. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 9/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére