Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzat rendelete

a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a külön rendelet szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt építészeti-műszaki tervek előzetes véleményezésére, továbbá egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében építészeti-műszaki tervtanácsot működtet Kőbányai Tervtanács megnevezéssel (a továbbiakban: Tervtanács).

2. A Tervtanács feladata

2. § (1) A Tervtanács feladata

a) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme,

b) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése,

c) a településrendezési és -fejlesztési döntések szakmai megalapozása, valamint

d) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

(2) A Tervtanács a külön rendeletben meghatározottak szerint szakvéleményt ad a polgármester részére a településképi véleményezési eljárás keretében az építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

(3) A Tervtanács véleményezi az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) bekezdése szerinti telepítési tanulmányterveket.

(4) A Tervtanács véleményez minden olyan építészeti-műszaki tervet, amelynek minősítésére a polgármester vagy a főépítész felkéri.

3. A Tervtanács összetétele, az eljáró Tervtanács

3. § (1) A Tervtanács tagjainak száma legfeljebb harminc fő. A tervtanácsi tagok megbízatása négy évre szól, amely meghosszabbítható.

(2) A Tervtanács kétfős tanácsban jár el. A Tervtanács tagjai közül az eljáró Tervtanács két tagját az elnök kéri fel a Tervtanács ülésének összehívásával egyidejűleg.

4. § (1) A Tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a Tervtanács megalapozottabb véleménynyilvánítása érdekében szakbírálót kérhet fel.

(2) A szakbírálóra a Tervtanács tagjára vonatkozó szakmai feltételek az irányadók. Szakbírálónak tervtanácsi tag is felkérhető.

(3) A szakbíráló feladata a Tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának az elkészítése. A szakbírálat elkészítésére legalább három napot kell biztosítani.

4. Összeférhetetlenségi szabályok

5. § (1) Tervtanácsi tagként, valamint szakbírálóként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban

a) * 

b) a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője, valamint annak hozzátartozója,

c) aki a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében a tervezőnek szerzőtársa vagy munkatársa volt,

d) a tervező

da) munkatársa,

db) gazdasági társaságban tulajdonostársa,

dc) tulajdonában álló gazdasági társaság alkalmazottja vagy aki azzal megbízási jogviszonyban áll,

e) akinek a tulajdonában lévő gazdasági társasággal a tervező alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban áll,

f) aki bűncselekményt vagy szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el, annak jogerős megállapításától számított egy évig, bűncselekmény esetében a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig, továbbá

g) aki a Magyar Építész Kamara szervétől etikai-fegyelmi büntetést kapott, a büntetés időtartama alatt, és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig.

(2) A Tervtanács ülésén nem vehet részt az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

(3) Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól a Tervtanács Ügyrendje rendelkezik.

5. A Tervtanács eljárás rendje

6. § A Tervtanács működésének részletes szabályait a Tervtanács Ügyrendje határozza meg. Az Ügyrend elfogadására a Tervtanács elnöke tesz javaslatot. A tervtanács Ügyrendjét a Tervtanács fogadja el.

7. § (1) A benyújtott tervdokumentációt a Tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább két nappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni.

(2) A Tervtanács az állásfoglalását - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül hozza meg, amelybe a benyújtás napja nem számít bele. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a Polgármesteri Hivatalban a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

(3) A Tervtanács a döntését szótöbbséggel hozza meg.

6. A tervtanácsi jegyzőkönyv

8. § A Tervtanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben meghatározottak mellett tartalmazza

a) az építtető nevét vagy elnevezését, valamint lakcímét vagy székhelyét,

b) a tervező tervezési jogosultságát igazoló okirat számát,

c) a tervtanácsi tárgyalás esetleges előzményeit (pl. korábbi konzultáció), valamint

d) a napirendenként felvett és a jelenlévők által aláírt jelenléti ívet.

(2) A jegyzőkönyvet az elnök és az eljáró Tervtanács egy tagja írja alá.

7. Finanszírozás és működési feltételek

9. § (1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(2) A Tervtanács működési költségeit a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet határozza meg.

(3) Tiszteletdíj illeti meg

a) a Tervtanács tagját mindazon napirendi pontok tekintetében, amelyek tárgyalásán rész vett,

b) a szakbírálót a megbízás teljesítésekor.

(4) A tiszteletdíj mértéke

a) *  a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben tanácskozási naponként bruttó 20 000 Ft,

b) *  a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben bírált ügyenként bruttó 25 000 Ft.

(5) A tiszteletdíj kifizetésére félévente, a félévet követő harminc napon belül kerül sor.

10. § A Tervtanács működtetéséhez szükséges szervezési és adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

8. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére