Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén levő

a) társasházra, valamint

b) lakásszövetkezetre

(a továbbiakban együtt: lakóközösség).

2. A támogatás módja és mértéke

2. § (1) Az Önkormányzat a lakóközösségek részére pályázat útján vissza nem térítendő támogatást nyújt zárt rendszerű elektronikus megfigyelő rendszer kialakítására az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig.

(2) A pályázat benyújtásának feltételeit, a megvalósítás szabályait, valamint az elbírálás rendjét a Képviselő-testület a költségvetéséről szóló rendelet elfogadását követően határozza meg a pályázati kiírásról szóló határozatában. A pályázat a keretösszeg erejéig ismételten kiírható.

(3) A támogatás megítélése az e rendeletben, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerinti történik.

3. § (1) A költségvetésről szóló rendeletben meghatározott pályázati keretösszeg 60%-a erejéig az iparosított technológiával épült, 40%-a erejéig a hagyományos technológiával épült épületekre vonatkozó pályázat támogatható.

(2) A támogatás mértéke legfeljebb a pályázó által benyújtott pályázati költségvetés 50%-a lehet azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg

a) az iparosított technológiával épült épület esetén lépcsőházanként a 100 000 forintot,

b) a hagyományos technológiával épült épület esetén lépcsőházanként a 150 000 forintot, valamint

c) lakóközösségenként a 900 000 forintot.

(3) Az elektronikus megfigyelő rendszer megvalósítási költségének a támogatást meghaladó részét a pályázó viseli.

3. A Pályázat benyújtása

4. § (1) *  Pályázatot az a lakóközösség nyújthat be, amelyben legalább négy lakás található.

(2) A lakóközösség több elektronikus megfigyelő rendszer, illetve több rendeltetési egységben működő, több elemű egységes elektronikus megfigyelő rendszer kialakítása esetén több pályázatot is benyújthat. A pályázat az eredménytelensége esetén ismételten benyújtható.

(3) A pályázati dokumentáció átvétele és a pályázat benyújtása díjmentes.

4. A pályázat lebonyolítása

5. § (1) A pályázatot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

(2) A pályázat elbírálásának előkészítését Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) végzi.

6. § (1) A pályázat értékelése során az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság ellenőrzi az elektronikus megfigyelő rendszer megvalósításának megfelelőségét.

(2) A pályázat eredményessége, illetve a támogatás összege a pályázat értékelése alapján egyedi elbírálással kerül meghatározásra a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg figyelembevételével. A támogatás összege az igényelt összegnél alacsonyabb mértékben is megállapítható.

7. § A pályázat érvénytelen, ha

a) a pályázati kiírás szerinti kötelező formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti,

b) a pályázó határidőn túl nyújtotta be, vagy

c) a támogatás igényelt összegét nem, vagy a pályázati költségvetés 50%-ánál nagyobb arányban határozta meg.

5. A támogatás felhasználása

8. § (1) A pályázat elbírálását követő harminc napon belül a támogatást nyert pályázóval a polgármester támogatási szerződést köt. A támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötésétől számított harminc napon belül kerül sor.

(2) A Hivatal a nyújtott támogatásokról nyilvántartást vezet.

9. § A támogatással érintett elektronikus megfigyelő rendszert a pályázó köteles a támogatás folyósításától számított öt évig működtetni.

10. § (1) A támogatás folyósításától számított öt éves időszakban az Önkormányzat ellenőrzi az elektronikus megfigyelő rendszer megfelelő műszaki állapotának fenntartását.

(2) Ha a lakóközösségnek felróható okból az elektronikus megfigyelő rendszer a támogatás folyósításától számított öt éven belül működésképtelenné válik, és a lakóközösség a működőképességet nem állítja helyre, köteles a támogatás összegét a folyósítás időpontjától számított késedelmi kamattal növelten az Önkormányzat részére visszafizetni.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a 2013. január 1-jét követően kiépített elektronikus megfigyelő rendszerre kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére