Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodára terjed ki.

(2) E rendelet hatálya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárra terjed ki.

2. A tandíj mértéke

2. § *  A nevelési évre fizetendő tandíj mértéke 490 000 Ft/fő.

3. A tandíjkedvezmény

3. § (1) *  A gyermeket a szociális helyzete alapján tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, illetve a törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj

a) 130%-át nem haladja meg, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 0%-a,

b) 131%-135%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 1%-a,

c) 136%-140%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 20%-a,

d) 141%-150%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 30%-a,

e) 151%-160%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 40%-a,

f) 161%-170%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 50%-a,

g) 171%-180%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 60%-a,

h) 181%-190%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 70%-a,

i) 191%-200%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 80%-a,

j) 201%-210%-a, a fizetendő tandíj a 2. §-ban meghatározott díj 90%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet nevelési évenként kétszer az intézmény vezetője bírálja el.

(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani szeptember 15-éig, illetve január 15-éig.

4. Eljárási rendelkezések

4. § A tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával száz forinttal osztható díjat kell meghatározni.

5. § (1) Az intézmény vezetője a fizetendő tandíjról írásban értesíti a törvényes képviselőt. Az értesítés tartalmazza a fizetendő tandíj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.

(2) A tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő tűzésével felhívja a törvényes képviselőt a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.

(3) A tandíj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó szabályokat az intézmény vezetője a házirendben határozza meg.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

8. § * 

Kovács Róbert Dr. Szabó Krisztián
polgármester
helyett
jegyző
Radványi Gábor
alpolgármester

1. melléklet a 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére