Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Mázsa tér: Pongrácz út - Pongrácz köz -Kőbányai út - Monori utca - Jegenye utca - Bihari út - Mázsa utca - Koch utca - Barabás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Állami Főépítész, Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Közép-pesti Tűzmegelőzési Régió, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Közlekedési Alágazatok Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Repülőtér-felügyeleti Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala 1. számú Körzeti Földhivatal, Pest Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, Pest Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, Pest Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága, Budapesti Bányakapitányság Földtani- és Adattári Osztály, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Budapesti Igazgatóság, valamint Budapest Főváros Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest X. kerület, Mázsa tér: Pongrácz út - Pongrácz köz - Kőbányai út - Monori utca - Jegenye utca - Bihari út - Mázsa utca - Koch utca - Barabás utca által határolt területre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területre vonatkozó Szabályozási Tervlapot (a továbbiakban: Tervlap) az 1. melléklet határozza meg.

2. Az építményekre vonatkozó rendelkezések

2. § (1) A közterület mentén a telekhatár kijelölése csak növényzettel történhet, kerítés nem létesíthető.

(2) Az előkertben hulladéktartály-tároló és közműcsatlakozás építménye elhelyezhető.

(3) Több gépkocsi tárolására terepszint alatti garázs, illetve parkolóház létesíthető. A terepszint alatti garázs felső födémét legalább 0,8 méter földtakarással, valamint növényzettel fedett tetőkertként kell kialakítani és fenntartani.

(4) A területen pavilon és hasonló jellegű építmény - információs, (busz)váró-, esővédő pavilon, valamint telefonfülke kivételével - nem helyezhető el.

(5) A területen utcabútor, mobil árusító hely, egyéb köztárgy csak a közvetlen környezetet is magába foglaló egységes terv alapján helyezhető el.

(6) Közhasználat céljára átadott területen a terület rendeltetéséhez, szerepéhez illeszkedő köztárgy elhelyezhető.

(7) A területen reklámberendezés csak az épületek homlokzatával összehangolva, egységes koncepció alapján létesíthető.

(8) Az önálló reklám- és hirdető-berendezések szerkezetei 4 méternél magasabbak nem lehetnek.

(9) Az épület közterületről látható földszinti homlokzatának legfeljebb 10%-án helyezhető el reklám- és hirdető-berendezés, cég- és címtábla. A számításnál a falsíkra merőleges cég- és címtáblák figyelmen kívül hagyhatók.

3. Levegőtisztaság-védelem

3. § A terület légszennyezettségi besorolása: légszennyezettségi agglomeráció 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a következő: kén-dioxid E, nitrogén-dioxid B, szén-monoxid D, PM10 B, benzol E, talajközeli ózon O-I, PM10 arzén F, PM10 kadmium F, PM10 nikkel F, PM10 ólom F, PM10 benz(a)pirén B.

4. A víz védelme

4. § (1) A terület a felszín alatti víz szempontjából érzékeny kategóriába sorolt, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.

(2) Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelt leírásban ki kell térni a felszíni és felszín alatti vizek megfelelő elvezetésének megoldására, valamint a talaj- és rétegvizek, illetve az építmény azok áramlására gyakorolt hatására.

(3) Az építményeket, a terepszint, illetve az épületek alatt lévő helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező, a környezetet károsító folyékony hulladék és egyéb veszélyes hulladék ne kerülhessen a csapadékvíz-elvezető csatornahálózaton keresztül a befogadóba.

5. Zaj- és rezgésvédelem

5. § A területen a zajra érzékeny helyiség zajvédelméről megfelelő műszaki megoldással gondoskodni kell.

6. Közlekedés

6. § (1) A közlekedési területek szabályozási szélességét és a már kialakult méreteket a Tervlap rögzíti.

(2) A terület közútjainak tervezési osztályba sorolása:

a) Kőbányai út: B.III.a.B.,

b) Bihari út: B.IV.c.B.,

c) Pongrácz út: B.IV.c.B.,

d) Mázsa utca: B.VI.d.B.,

e) Monori utca: B.VI.d.A.,

f) Jegenye utca: B.VI.d.A.,

g) Barabás utca: B.VI.d.A.,

h) Koch utca: B.VI.d.A.,

i) Pongrácz köz: B.VI.b.D.

(3) A területen a gyalogosközlekedést szolgáló terek, sétányok és járdák utca-, illetve térburkolatát, továbbá berendezését egységes koncepció, illetve egységes terv alapján kell kialakítani akkor is, ha azok ütemezetten kerülnek megvalósításra.

7. Közművek

7. § (1) A területen a vízvételi hellyel kialakított építményeket teljes közművesítéssel kell ellátni.

(2) A felhagyott, feleslegessé vált közművezetékeket, közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték, műtárgy nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.

8. A beépítésre vonatkozó rendelkezések

8. § (1) A területen az alábbi építmények helyezhetők el az építési övezetek előírásainak keretei között:

a) utcabútor,

b) köztéri szobor,

c) az épületek homlokzatán napkollektor, napelemtábla a homlokzati kialakítással összhangban.

(2) A telkek beépítése során tűzfalat kialakítani még ütemezett megvalósítása esetén sem lehet.

(3) A kötelező legkisebb zöldfelület mértékének legalább 50%-át teljes értékű zöldfelületként kell kialakítani, a fennmaradó 50% tetőkertként is kialakítható a vonatkozó külön jogszabály keretei között.

(4) A légkondicionáló kültéri egységét épületenként egységesen, takaróelemek mögött kialakítva kell elhelyezni. A kondenzvíz elvezetéséről gondoskodni kell, a kondenzvíz nem vezethető a közterületre.

II. Fejezet

Övezeti előírások

9. VK/X építési övezetek

9. § (1) A VK/X/1 építési övezet szabályozási értékei a következők:

a) a beépítés módja: zártsorú,

b) az építési telek területe legalább 10 000 m2,

c) az építési telek beépítési mértéke a térszín felett legfeljebb 70%,

d) az építési telek beépítési mértéke a térszín alatt legfeljebb 80%,

e) az építési telken a szintterületi mutató legfeljebb 3,5 m2/m2,

f) az építési telken a zöldfelület mértéke legalább 20%,

g) az épület építménymagassága legalább 12,5 méter, legfeljebb 30 méter.

(2) A VK/X/2 építési övezet szabályozási értékei a következők:

a) a beépítés módja: zártsorú,

b) az építési telek területe legalább 10 000 m2,

c) az építési telek beépítési mértéke a térszín felett legfeljebb 70%,

d) az építési telek beépítési mértéke a térszín alatt legfeljebb 80%,

e) az építési telken a szintterületi mutató legfeljebb 3,0 m2/m2,

f) az építési telken a zöldfelület mértéke legalább 20%,

g) az épület építménymagassága legalább 12,5 méter, legfeljebb 30 méter.

10. § (1) A VK/X/1 és VK/X/2 jelű építési övezetek területén a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló igazgatási, irodai, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális, valamint lakóépületek helyezhetők el.

(2) Magánút, telek közhasználat céljára átadott része a legkisebb telekterület-méret korlátozása nélkül kialakítható, a terepszint alatt és a terepszint felett épület, épületrész elhelyezhető.

(3) Az övezet területén lakások létesítése megengedett legfeljebb a létesíthető bruttó szintterület 40%-án.

(4) A főútvonalak tengelyétől számított 50 méteren belül lakás rendeltetési egység huzamos tartózkodásra szolgáló helyisége nem alakítható ki.

(5) Az övezet területén legfeljebb 6000 m2 kereskedelmi célú bruttó szintterület helyezhető el.

(6) Kereskedelmi célú ipari jellegű csarnoképület az övezetek területén kizárólag terepszint alatt helyezhető el, a terepszint felett a kereskedelmi célú épületet, épületrészt középületszerűen kell kialakítani.

(7) Az övezet területén új üzemanyagtöltő állomás kizárólag épületben, annak földszintjén vagy pinceszintjén létesíthető.

(8) Az épület legmagasabb pontja legfeljebb 30 méter lehet.

(9) A homlokzatok tagolása érdekében azok egybefüggő hossza legfeljebb 60 méter lehet, ahol tagolásnak a közel párhuzamos homlokzatsíkok egymáshoz képest legalább 3 méteres távolsága tekinthető.

(10) A létesíthető legkisebb megengedett földszinti szintmagasság 4,5 méter lehet.

10. I/X/1 építési övezet

11. § Az I/X/1 építési övezet szabályozási értékei a következők:

a) a beépítés módja: zártsorú,

b) az építési telek területe legalább 5000 m2,

c) az építési telek beépítési mértéke a térszín felett legfeljebb 70%,

d) az építési telek beépítési mértéke a térszín alatt legfeljebb 80%,

e) az építési telken a szintterületi mutató legfeljebb 2,0 m2/m2,

f) az építési telken a zöldfelület mértéke legalább 20%,

g) az épület építménymagassága legalább 6 méter, legfeljebb 22 méter.

12. § (1) Az I/X/1 jelű építési övezet területén elsősorban ellátási, igazgatási és irodai, valamint kiskereskedelmi funkciójú épületek helyezhetők el.

(2) Az övezet területén üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(3) Az övezet területén lakások létesítése megengedett legfeljebb a létesíthető bruttó szintterület 40%-án.

(4) A főútvonalak tengelyétől számított 50 méteren belül lakás rendeltetési egység huzamos tartózkodásra szolgáló helyisége nem alakítható ki.

(5) Az épület legmagasabb pontja legfeljebb 25 méter lehet.

(6) A kialakítható homlokzatok tagolása érdekében azok egybefüggő hossza legfeljebb 100 méter, ahol tagolásnak a közel párhuzamos homlokzatsíkok egymáshoz képest legalább 3 méteres távolsága tekinthető.

(7) A létesíthető legkisebb megengedett földszinti szintmagasság 4,5 méter.

III. fejezet

Beépítésre nem szánt területek

11. KL-KT jelű övezet

13. § (1) A KL-KT-X jelű övezet kizárólag közlekedési célú közterületek, valamint nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén csak a rendeltetésének megfelelő

a) bármely területfelhasználási egység területén elhelyezhető építmény, közműépítmény,

b) közút, pályatest,

c) közúti csomópont,

d) a gyalogosforgalom területe,

e) kerékpáros közlekedés területe,

f) közúti és gyalogos aluljáró,

g) megállóhely várakozó építménye,

h) fásított parkoló, valamint

i) az a)-h) pontban meghatározott létesítmény zöldsávja, fasora és a zöldfelületek fenntartására szolgáló egyéb építmény

helyezhető el.

(3) A közlekedési építmény ütemezetten is megvalósítható.

12. Keretövezetbe nem sorolt közterületek

14. § (1) A keretövezetbe nem sorolt közterület területén a közterületen elhelyezhető építmény (fásított parkoló, tájékoztató- és információs rendszer építménye, reklámhordozó) helyezhető el.

(2) Az elhelyezhető építmény ütemezetten is megvalósíthatók.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére