Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Újhegyi út - Harmat utca - Hangár utca - Bányató utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Budapest X. kerület, Újhegyi út - Harmat utca - Hangár utca - Bányató utca által határolt területre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. áttört kerítés: az a kerítés, amely a belátást a kerítés síkjára állított merőleges vagy 45 fokos szögből legfeljebb a lábazaton felüli kerítés felületének 50%-án takarja;

2. invazív fafaj: olyan tájidegen fafaj, amely agresszíven és nagy tömegben terjed, tűrőképessége, szaporodó- és terjedőképessége révén elfoglalja a természetes vagy az ember által létrehozott élőhelyeket, módosítja és veszélyezteti azok terméshozamát, stabilitását, fennmaradását, és ezáltal ökológiai, gazdasági, vagy egészségi károkat okoz;

3. szintterületi mutató: Az összes építményszint bruttó alapterülete és a telekterület hányadosa.

2. A településkép alakítása

3. § (1) Közterületről látható homlokzati felületen hirdetés, reklámhordozó, hirdetőtábla, cégér csak a homlokzati felület 10%-án helyezhető el oly módon, hogy szervesen illeszkedjék a meglévő és tervezett épület homlokzati tagolásához, a nyílászárók méretéhez, és összhangban legyen az épület építészeti részletképzésével, színezésével.

(2) Reklámcélú felület a közvilágítási műtárgyon, az utcabútoron, az árusítópavilonon, az utasvárón a felületük legfeljebb 25%-án, valamint önálló reklámhordozón helyezhető el.

(3) Önálló reklámhordozók egymástól legalább 50 méteres távolságra helyezhetők el.

(4) Az épület tetőzetén fényreklám csak vonalszerű, áttört kivitelben alakítható ki oly módon, hogy a nappali, illetve az éjszakai városképet ne zavarja, a közlekedésben résztvevőknek káprázást, fényszennyezést ne okozzon.

(5) Az épületen biztonságvédelmi célú reflektor, automata világítás csak úgy létesíthető, hogy az általa bevilágított terület telken belül maradjon, sem a közterületet, sem a szomszédos ingatlant nem zavarhatja.

3. A kerítés kialakítása

4. § (1) A telek határvonalain létesíthető kerítés csak áttört lehet.

(2) Az áttört kerítés legfeljebb 2,2 méter magassággal építhető, amelyből legfeljebb 50 cm magas a tömör lábazat.

(3) Hullámlemez, trapézlemez vagy műanyaglemez anyagú, illetve a környezettel nem harmonizáló, a környezettől idegen színű vagy mintázatú kerítés nem létesíthető.

4. A zöldfelületek kialakítása

5. § (1) A parkolófelületek árnyékolását biztosító fásítást nagy lombkoronát növelő, útsorfa minőségű, környezettűrő, faiskolában előnevelt fával kell megoldani. Ahol a zöldfelület szélessége engedi, a fákat ütközésgátlóval vagy kiemelt szegéllyel kell megvédeni.

(2) A zöldfelület kialakításánál a termőhelyi adottságoknak megfelelő fajokat, illetve azok kertészeti változatait kell alkalmazni, invazív fafaj telepítése nem megengedett.

(3) A kialakult állapot bármilyen megváltoztatása során olyan műszaki megoldások alkalmazandók, amelyek biztosítják a meglévő faegyedek fennmaradását.

5. Környezetvédelmi előírások

6. § (1) Építési tevékenységet, tereprendezési munkát a talajfelszíntől számított 50 cm-nél nagyobb mélységben csak előzetes geotechnikai jelentés alapján lehet végezni.

(2) Tereprendezés során a területfeltöltéshez szennyezett talaj, hulladéknak minősülő anyag nem használható.

6. A közműellátás és a hírközlés előírásai

7. § (1) Az építési övezetekben a közművesítettség előírt mértéke: teljes.

(2) Az újonnan létesítendő közmű- és hírközlési vezetéket térszín alatt kell elhelyezni.

(3) Az 1. mellékletben jelölt „Főbb gyalogos kapcsolatok”, valamint a futókör létesítése esetén, annak nyomvonala mentén a közvilágítás létesítményeit egységes koncepció szerint ki kell építeni.

7. Telekalakítás

8. § (1) Eltérő építési övezetekben lévő telkek, telekrészek összevonása kizárólag a Vi-2-X/BV jelű és a K-Rek-X/SP3 jelű építési övezetekbe tartozó telkek között lehetséges.

(2) Nyúlványos telek nem alakítható ki.

8. Beépítési előírások

9. § Amennyiben egy telek egynél több építési övezetbe tartozik, a beépítési paraméterek számításánál és a beépítési feltételek meghatározásánál az övezethatár által elválasztott telekrészekre vonatkozó előírásokat az adott építési övezetbe tartozó telekrészekre külön-külön kell figyelembe venni és alkalmazni.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

9. Beépítésre szánt területek építési övezetei

10. § A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezetekbe tartoznak:

a) Vi-2-X/BV jelű vegyes intézmény terület építési övezete,

b) különleges nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek

ba) K-Rek-X/SP1,

bb) K-Rek-X/SP2,

bc) K-Rek-X/SP3

jelű építési övezetei.

10. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2-X/BV)

11. § (1) A Vi-2-X/BV jelű építési övezet a Büntetés-végrehajtási Szervezet oktatási, továbbképzési, rendeltetést szolgáló épületeinek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezet telkén több épület is elhelyezhető.

(3) Az építési övezet területén elhelyezhető épület

a) igazgatási, iroda,

b) nevelési és oktatási,

c) sport,

d) szállás,

e) legfeljebb egy szolgálati lakás

rendeltetést tartalmazhat.

(4) Az építési övezet területén a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény,

d) legfeljebb 6 m magas építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

helyezhetők el.

(5) Az építési övezetben az előkert 5 m, az oldalkert 6 m.

(6) A telken belül a szállás rendeltetéshez - a speciális funkció és a sajátos működési rend miatt - személygépkocsi elhelyezést nem kell biztosítani.

(7) Az építési övezetek telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 2. melléklet tartalmazza.

11. Különleges nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek (K-Rek-X/SP)

12. § (1) A K-Rek-X/SP jelű építési övezetek a sport, rekreációs, szabadidős funkciók, valamint az ezekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetek telkein több épület is elhelyezhető.

(3) Az építési övezetek területén a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

d) kerti építmény,

e) legfeljebb 6 m magas építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

helyezhetők el.

(4) A parkolási igény - az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában - a telken belüli korlátozott lehetőségek miatt közterületen is biztosítható.

(5) A kerékpártárolás telken belül biztosítandó.

(6) Az építési övezetek telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 2. melléklet tartalmazza.

13. § A K-Rek-X/SP1 jelű építési övezetben

a) a fedett uszoda és a strand építményei mellett, azok kiegészítéseként, illetve kiszolgálása érdekében, önálló épületben vagy az uszoda-, strandépület részeként, a fő funkció zavartalan működésének feltételével nem üzemi jellegű szolgáltató, vendéglátó rendeltetés, továbbá a területen szabadtéri létesítmények is elhelyezhetők,

b) 10 férőhely után 1 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, amelybe 50% mértékéig beszámíthatók a telekhatártól 300 m-en belül lévő közterületi parkolók,

c) az előkert az Újhegyi út felől 5 m, a Harmat utca felől 10 m, egyéb helyen 0 m, az oldalkert a K-Rek-X/SP3 építési övezet központi fogadótérrel határos részén 0 m, egyéb helyen 10 m.

14. § A K-Rek-X/SP2 jelű építési övezetben

a) sport rendeltetésű építmények, valamint speciálisan kialakított burkolt felületet igénylő szabadtéri sportok létesítményei helyezhetők el,

b) a parkolási igény telken belül biztosítandó,

c) az előkert 10 m, az oldalkert 5 m, a hátsókert 20 m.

15. § A K-Rek-X/SP3 jelű építési övezetben

a) a szabadtéri sport és rekreációs funkciók, kutyaiskola létesítményei, valamint az azokat kiegészítő, illetve kiszolgáló - egyenként legfeljebb 50 m2 alapterületű önálló épületben -nem üzemi jellegű szolgáltató, vendéglátó építmények, valamint illemhelyek helyezhetők el,

b) telket alakítani - telekösszevonás kivételével - csak az 1. mellékletben „Közhasználat elől elzárható terület” jelöléssel ellátott területeken szabad,

c) a Vi-2-X/BV építési övezethez csatlakozó „Közhasználat elől elzárható terület” telekalakítás esetén a Vi-2-X/BV építési övezetben lévő ingatlannal összevonandó, önálló telektestként nem alakítható ki, kizárólag szabadtéri testedzés céljára hasznosítható, nem beépíthető,

d) a központi fogadótér Újhegyi út felőli gyalogos kapcsolatát akadálymentes használatot biztosító módon kell kialakítani,

e) az uszoda és strand területén, az építési övezettel közös telekhatáron álló vendéglátó és szolgáltató kiszolgáló épületek az építési övezet irányába megnyithatók,

f) a „Közhasználat elől elzárható terület” kivételével az építési övezet területének közhasználatát biztosítani kell,

g) a „Terepkerékpáros pálya kijelölésére igénybe vehető terület” az építési övezetben megengedett más célra is használható, de e területen kívül terepkerékpáros pálya csak ideiglenesen, versenyek idejére létesíthető,

h) a „Kutyafuttató területe” az építési övezetben megengedett más célra is használható, de kutyafuttató máshol nem jelölhető ki,

i) a „Kutyafuttató területe” körülkeríthető, legfeljebb 1,5 m magas áttört, lábazat nélküli kerítés létesíthető,

j) az egyes területegységek területének legalább 80%-át a szabályozási terven jelölt elsődleges funkciónak megfelelően kell kialakítani és fenntartani

ja) a „Központi fogadótér” a parkban való tájékozódás céljára szolgál, tájékoztató táblák, pihenőhelyek, vendéglátás építményei elhelyezhetők, kerítés nem létesíthető,

jb) a „Pihenőrét” területén épület nem helyezhető el, kerítés nem létesíthető, a terület 90%-a gyepfelületként tartandó fenn,

jc) a „Központi játszótér” biztonsági és vagyonvédelmi okokból, illetve időben korlátozott nyitva tartás céljából körülkeríthető, legfeljebb 1,5 m magas áttört, lábazat nélküli kerítés létesíthető,

jd) a „Fittnesz- és játszópark”, valamint a „Sportpályák és kerékpáros létesítmények számára kijelölt területen” kerítés nem, csak a labdajátékokhoz szükséges labdafogó háló létesíthető,

k) az előkert 5 m, az oldalkert 5 m, a hátsókert 10 m.

12. Közlekedési területek

16. § (1) A beépítésre nem szánt területek a KÖu-X/K jelű „Kerületi jelentőségű közutak” övezetbe tartoznak.

(2) A közterületen

a) reklámhordozó, hirdetőberendezés legfeljebb 50 méterenként,

b) önálló, legfeljebb 1 méter átmérőjű, legfeljebb 3 m magas hirdetőoszlop legfeljebb 50 méterenként,

c) utasváró, pavilon, illetve vendéglátó terasz a járda legfeljebb 50%-án a biztonsági sávon kívüli legalább 1,5 méter szabad szélesség biztosításával,

d) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak,

e) szobor, emlékmű, kút, vízijáték, utcabútor,

f) közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési műtárgy,

g) parkolójegy-árusító automata,

h) a tömegközlekedési megállóban jegyárusító automata,

i) utcafásítás és egyéb növényzet

helyezhető el.

(3) Az utasváró homlokzatfelületének legalább kétharmadát átláthatóan kell kialakítani.

(4) Reklámcélú felület a köztárgyak közül a tömegközlekedési utasvárón, az utcabútor felületének legfeljebb 1/3-án, valamint önálló reklámhordozón helyezhető el.

(5) Az övezet fásított sétányként kialakítandó vagy fenntartandó részén a gyalogos és kerékpáros közlekedés létesítményei helyezhetők el a terület legalább 40%-ának fásított zöldfelületként történő kialakítása mellett.

(6) A közterületet akadálymentesen kell kialakítani.

(7) Gyalogos-átkelőhely nélküli forgalmi csomópontban az úttest szegélyének sarokpontjától mért 15 méteren belül

a) 0,5 méternél magasabb építmény,

b) kilátást zavaró köztárgy,

c) reklámhordozó,

d) hirdető berendezés, hirdetőoszlop, valamint

e) növényzet

nem állhat.

(8) Az 500 m2-t meghaladó területű nem gépjármű közlekedésre szánt közterületet, közhasználatú területet átépíteni, átalakítani csak közterület-alakítási terv alapján lehet.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletéhez

Építési övezetek szabályozási határértékei

1. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület

A B C D E F G H I J
1 A kialakítható telek Az építési övezetben
2
Építési övezet jele

legkisebb területe
kialakítható legkisebb telek-
a beépítési mód
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke az épületmagasság
megengedett

a zöldfelület legkisebb

a legnagyobb szintterületi
szélessége/
mélysége
terepszint felett terepszint alatti legkisebb mértéke legnagyobb mértéke mértéke mutató
3 (m2) (m) rövidítés (%) (m) (m) (%) (%)
4 Vi-2-X/BV 5000 - SZ 40 50 - 15 30 2,0

2. Különleges nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős területek

A B C D E F G H I J
1 A kialakítható telek Az építési övezetben
2
Építési övezet jele

legkisebb területe
kialakítható legkisebb telek-
a beépítési mód
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke az épületmagasság
megengedett

a zöldfelület legkisebb

a legnagyobb szintterületi
szélessége/
mélysége
terepszint felett terepszint alatti legkisebb mértéke legnagyobb mértéke mértéke mutató
3 (m2) (m) rövidítés (%) (m) (m) (%) (%)
4 K-Rek-X/SP1 20000 - SZ 35 40 - 15 40 0,6
5 K-Rek-X/SP2 10000 - SZ 20 25 - 12 40 0,4
6 K-Rek-X/SP3 1500 - SZ 10 - - 4 75 0,1

  Vissza az oldal tetejére