Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó, műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) településszerkezet: az utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal;

b) településkép: az utcakép, az épített és táji környezet együttese beleértve a használati módot;

c) védett épületegyüttes: az a topográfiailag körülhatárolható épületegyüttes, amely történelmi, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari szempontból jelentős, városszerkezeti, városképi szerepe meghatározó, és amelyet az Önkormányzat védetté nyilvánított;

d) védett épület, építmény: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy műszaki-ipari szempontból jelentős alkotás beleértve a használati módot;

e) védett épületrész: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el;

f) védett műtárgy: az Önkormányzat által védetté nyilvánított, a d)-f) pontban meghatározottakon kívüli műszaki alkotás;

g) védett növényzet: az Önkormányzat által védetté nyilvánított olyan növényzet, amely fajtájánál, koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen eseményhez kötődésénél fogva védelemre érdemes;

h) értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő értéket, amely védelemre érdemes;

i) védett érték károsodása: minden olyan esemény, illetve beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, illetve általános esztétikaiérték-csökkenést eredményez;

j) funkcionális célú utcabútor: a közterület rendeltetésszerű használatához közvetlenül kötődő, azt elősegítő tárgy;

k) információs és más célú berendezés: információközlésre alkalmas felülettel rendelkező tárgy, amely részben reklámnak nem minősülő információs cél vagy egyéb cél megvalósításával közérdeket is szolgál.

II. Fejezet

A kerületi helyi védelem

3. A védelem létrejötte és megszűnése

3. § A kerületi helyi védettség alá tartozó értékeket az 1. melléklet határozza meg.

4. § (1) A kerületi helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete dönt.

(2) A védetté nyilvánításhoz, illetve annak megszüntetéséhez be kell szerezni a főépítész véleményét.

5. § (1) A kerületi helyi védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül, vagy

b) a védett terület, illetve érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,

c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg.

(2) A kerületi helyi védelem az állami vagy fővárosi védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül megszűnik.

(3) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban - a 7. § kivételével - a védetté nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

4. Általános eljárási szabályok

6. § (1) A kerületi helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti a polgármesternél.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell

a) egyedi védelemre javasolt érték esetén

aa) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

ab) a pontos helymegjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, emelet, ajtó),

ac) a védendő érték rövid leírását, valamint

ad) a kezdeményezés indoklását,

b) területi védelemre javasolt érték esetén

ba) az együttes megnevezését,

bb) a terület körülhatárolását,

bc) a védendő érték rövid leírását, valamint

bd) a kezdeményezés indoklását.

(3) A hiányos kezdeményezés - amennyiben az erre vonatkozó felhívásra nem egészítik ki -előzetes helyszíni szemle után érdemi vizsgálat nélkül elvethető.

(4) Műemléki vagy fővárosi helyi védelem alatt álló érték védelmének megszűnése esetén vizsgálni kell a kerületi helyi védelem alá helyezés elrendelésének indokoltságát.

7. § (1) A kerületi helyi védelemre irányuló kezdeményezést nyilatkozattételre meg kell küldeni Budapest Főváros főpolgármesterének, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindítja-e a fővárosi védettség alá helyezési eljárást.

(2) Amennyiben a főpolgármester 30 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a fővárosi eljárást megindítja, a kerületi eljárás a fővárosi döntésig függőben marad.

(3) Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a javasolt értéket fővárosi védettség alá helyezi, a kerületi eljárás a javaslattevő egyidejű értesítése mellett lezárul.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti megkeresésre a főpolgármester 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a javaslatot elvetette.

(5) Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a fővárosi helyi védelemmel kapcsolatos eljárást megindítja, de 1 éven belül nem dönt a védelem alá helyezésről, a kerületi eljárást le kell folytatni.

8. § (1) A védelemmel kapcsolatos eljárás megindításáról az Önkormányzat Képviselő-testületének helyi értékvédelemért felelős bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálat szükséges, továbbá be kell szerezni a főépítész szakvéleményét. Az értékvizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit.

(3) Indokolt esetben be lehet szerezni a védendő érték jellegétől függően a műemlékvédelmi, természetvédelmi, régészeti hatóság, valamint a szakértők véleményét.

(4) Az előkészítéshez beszerezhető az érintett helyi szakmai társadalmi szervezetek álláspontja.

(5) A kerületi helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos eljárási és szakértői költségeket az Önkormányzat viseli.

9. § (1) A védettséggel kapcsolatos javaslatot - az erről szóló döntést megelőzően - az Önkormányzat internetes honlapján, valamint a Kőbányai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetmény formájában 30 napra közhírré kell tenni, és az érintett ingatlanok tulajdonosait a javaslatról írásban értesíteni kell az alábbiak szerint:

a) 25-nél nem több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonost hivatalos levél útján,

b) 25-nél több tulajdonos esetén a védelemre javasolt ingatlan helyszínén - több lépcsőház esetén minden lépcsőházban - történő kifüggesztéssel.

(2) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(3) A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését bárki számára biztosítani kell.

10. § (1) A kerületi helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell

a) az ingatlan tulajdonosát, a tulajdonosi jogok gyakorlóját és a haszonélvezőt,

b) Budapest Főváros Önkormányzatát,

c) az érintett államigazgatási szervet,

d) az építésügyi hatóságot;

e) területi védelem esetén az érdekelt közmű-üzemeltetőt, valamint

f) a javaslattevőt.

(2) Az ingatlantulajdonosok, illetve használók a közös képviselő útján is értesíthetők.

(3) A kerületi helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzés a védettség hatályát nem érinti.

5. Az ideiglenes védettség

11. § (1) Az Önkormányzat a védelemre javasolt értéket

a) a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy

b) ha a védelemre javasolt értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti,

soron kívül,

legfeljebb egyéves időtartamra önkormányzati rendeletben ideiglenes védelem alá helyezheti.

(2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszer és legfeljebb további egy évre meghosszabbítható.

(3) Az ideiglenes védelem alatt álló értékre a helyi védelem alatt álló értékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az ideiglenes védelem megszűnik az intézkedésben megjelölt időtartam elteltével, illetve a védetté nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésével.

(5) Ha a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás nem indokolt, az ideiglenes védettséget meg kell szüntetni. Az ideiglenes védettség elrendeléséről és megszüntetéséről a 10. §-ban meghatározottakat értesíteni kell.

6. A védett értékek fenntartása, hasznosítása

12. § (1) A védett érték jókarbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelessége.

(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

13. § (1) A védett területen, a védelemmel érintett ingatlanon csak olyan építési vagy bontási munka, illetve olyan állapot fennmaradása megengedett, amely nem érinti hátrányosan a védett érték megjelenését, karakterét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét:

a) a védelem alapját jelentő épülettömeg, tetőforma, homlokzati jelleg, a homlokzati nyílásrend, a nyílásosztás, a dísz, illetve a tagozat megtartását,

b) bővítés, átalakítás, illetve felújítás esetén az utcakép és a településszerkezet védett értékeivel való összhang követelményét, valamint

c) építmény vagy építményrész bővítése, illetve átalakítása során a védelem alapját képező rész megtartását.

(2) Védett érték környezetében építési tevékenység csak a védett értékre figyelemmel, azzal utcaképi, településszerkezeti összhangban végezhető.

14. § (1) A védett értéket érintő építési munka megítélése során a tervdokumentáció és - amennyiben fellelhető - az eredeti tervek felhasználásával vizsgálni kell

a) a védett érték beavatkozással érintett részének a jelenlegi állapotot bemutató dokumentációját,

b) az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést,

c) a munka által érintett építményrész és a környezet jelenlegi állapotának dokumentációját,

d) a zöldterületet, illetve növényzetet érintő munka esetén a kertfelmérési rajzot és növényjegyzéket, valamint a kialakításra vonatkozó kertészeti dokumentációt.

(2) A védett értéket érintő építési munkával kapcsolatos hatósági eljárásban - amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik - be kell szerezni a Kőbányai Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) szakmai véleményét.

15. § (1) A kerületi helyi védelem alatt álló érték használata és fenntartása során biztosítani kell annak megőrzését, a használat az értéket nem veszélyeztetheti.

(2) A védett egyedi, épületegyütteshez tartozó, illetve védett épületrészt tartalmazó helyi érték a védelem fennállása alatt nem bontható el.

(3) Védett építmény teljes vagy jelentősebb részleges bontására csak a védelem megszüntetése után kerülhet sor. A védelem megszüntetésének vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként előírható valamely épületrésznek, illetve tartozéknak új épületbe történő beépítése vagy azok megőrzése.

(4) A védett településrész jellegzetes szerkezete, telekosztása, utcavonal-vezetése megőrzendő.

16. § (1) A védett területen az építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építeni, lehet átalakítani, a meglévőket erre tekintettel kell használni, illetve fenntartani. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősül az a telek, illetve annak használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll.

(2) A védett építményen új parapet-konvektor vagy klímaberendezés kültéri egysége közterületről látható módon nem helyezhető el.

(3) A védett építményen csak a látványt nem érintő antenna, illetve hírközlési egység helyezhető el. Amennyiben a látványt nem érintő más műszaki megoldás nincs, a védett építményen legfeljebb egy távközlési berendezés és antenna helyezhető el, amelyet megfelelő műszaki megoldás megléte esetén takarni kell.

17. § (1) Védelemmel érintett közterület csak a teljes területre kiterjedő, a védett érték szempontjait figyelembe vevő komplex terv alapján alakítható ki, illetve újítható fel.

(2) A közterületet, annak burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani.

7. A védett építmények fenntartásának támogatása

18. § (1) A védett értékek fenntartását és felújítását az Önkormányzat támogatja. Ezen támogatás a védett értéken végzett szokásos jókarbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására szolgál.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti támogatás céljára rendeletben támogatási keretösszeget állapít meg.

(3) Az önkormányzati támogatás odaítéléséről a Bizottság dönt.

(4) A támogatásról, annak felhasználásáról és az elszámolási szabályokról az Önkormányzat a kedvezményezettel támogatási szerződést köt.

8. A védett értékek nyilvántartása

19. § (1) A kerületi helyi védettség alá helyezett értékekről önkormányzati nyilvántartást (értékkataszter) kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. A nyilvántartás vezetéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték

a) megnevezését,

b) pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), a terület határát (utca, tér, közterület, telek),

c) helyszínrajzát,

d) a rendeltetés és használati mód megnevezését,

e) fotódokumentációját,

f) minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából lényeges.

20. § (1) A kerületi helyi védelmet a polgármester a főépítész közreműködésével irányítja.

(2) A kerületi helyi védelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról a jegyző a Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik.

(3) A kerületi helyi védelemmel kapcsolatos szakmai előkészítő feladatokat a főépítész látja el.

III. Fejezet

A településképi véleményezési eljárás

9. A településképi véleményezési eljárás alkalmazása

21. § (1) A polgármester településképi véleményt ad a 2. mellékletben meghatározott I. rendű főútvonal

a) közterületén,

b) mentén lévő beépítésre szánt telken, valamint

c) mentén lévő beépítésre nem szánt teleknek a közút határától számított százötven méteres sávján belül

tervezett építési munkára vonatkozó építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

(2) A polgármester településképi véleményt ad a 2. mellékletben meghatározott II. rendű főútvonal

a) közterületén,

b) mentén lévő beépítésre szánt telken, valamint

c) mentén lévő beépítésre nem szánt teleknek a közút határától számított százötven méteres sávján belül

tervezett építési munkára vonatkozó építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

(3) A polgármester településképi véleményt ad a 3. mellékletben meghatározott rehabilitációs szabályozást igénylő területen lévő telken tervezett építési munkára vonatkozó építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

(4) A polgármester településképi véleményt ad

a) az L3 (kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület),

b) az L4 (intenzív kertvárosias lakóterület),

c) az L7 (telepszerű lakóterület),

d) a VK (városközponti terület),

e) az I (intézményterület),

f) az IZ (jelentős zöldfelületű intézményterület),

g) az M (munkahelyi terület),

h) a K-TP (tematikus intézménypark),

i) a K-SP (városi jelentőségű kiemelt sportterület),

j) a Z-KP (közpark), valamint

k) a Z-VP (városi park)

keretövezeti besorolású telken tervezett építési munkára vonatkozó építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

(5) A polgármester településképi véleményt ad a kerületi helyi védelem alatt álló épület

a) telkén, valamint

b) telkével határos telken

tervezett építési munkára vonatkozó építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

10. A településképi véleményezés eljárási szabályai

22. § (1) A 21. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 21. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott településképi vélemény kialakításához a polgármester kikéri a Tervtanács véleményét.

(2) A 21. § (4) bekezdésében meghatározott településképi vélemény kialakításához a polgármester kikéri a Tervtanács véleményét, ha az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás tárgya

a) L3 kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterületen új épület létesítése,

b) L4 intenzív kertvárosias lakóterületen új épület, négynél több rendeltetési egységet tartalmazó épület, bruttó 300 m2-t meghaladó alapterületű kereskedelmi egység létesítése, illetve 800 m2-t meghaladó telekterület beépítése,

c) L7 telepszerű lakóterületen új épület, magastető, illetve intézmény létesítése,

d) VK városközponti területen bármely építési munka,

e) I intézményterületen új épület létesítése,

f) IZ jelentős zöldfelületű intézményterületen új épület létesítése,

g) M munkahelyi területen új épület létesítése,

h) K-TP tematikus intézménypark területén új épület, illetve bruttó 2000 m2 feletti bővítés létesítése,

i) K-SP városi jelentőségű kiemelt sportterületen új épület, illetve bruttó 2000 m2 feletti bővítés létesítése,

j) Z-KP közpark területén új építmény létesítése, valamint

k) Z-VP városi park területén új építmény létesítése.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott esetben a településképi vélemény kialakításához a polgármester kikéri a főépítész véleményét.

(4) A tervezési terület, illetve az építési munka sajátosságai alapján, indokolt esetben a polgármester a településképi vélemény kialakításához a (3) bekezdéstől eltérően kérheti a Tervtanács véleményét.

23. § (1) A 22. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott esetben a Tervtanács elnöke a településképi véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásától számított öt napon belül a kérelem benyújtásától számított tíz napon belüli időpontra összehívja a Tervtanács ülését.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint összehívott Tervtanácsi ülés határozatképesség hiányában nem ad véleményt, a polgármester a településképi vélemény kialakításához kikéri a főépítész véleményét.

24. § A Tervtanács működési feltételeit és eljárási szabályait külön önkormányzati rendelet határozza meg.

25. § A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő.

26. § A településképi véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelem mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentációnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti munkarészeket az alábbi részletezéssel kell tartalmaznia:

a) a helyszínrajzot

aa) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények tetőfelülnézetével,

ab) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával,

b) az épület tömegalakítását a meghatározó jellemző szintek alaprajzával,

c) a metszeteket a megértéshez szükséges mértékben,

d) valamennyi közterületről látható homlokzatot és színezési tervet,

e) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, valamint

f) látványtervet vagy modellfotót.

11. A településképi véleményezés szempontjai

27. § (1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció

a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak, vagy

b) településrendezési eszköz irányadó szabályozásától eltérő megoldása azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, településképi megjelenést eredményez-e.

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a) a beépítés módja - az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl - megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,

c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását,

d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés vagy meglévő építmények bővítése esetén

da) biztosított lesz-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, valamint

db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a) a tervezett rendeltetés, valamint az azzal összefüggő használat nem korlátozza vagy zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, továbbá

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.

(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, továbbá a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,

b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban áll-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,

c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,

d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá

e) a tetőzet kialakítása - különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei - megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.

(5) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy

a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, ebből eredő használata

aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,

ab) korlátozza vagy zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,

ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, továbbá ebből eredően

ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e a szükségessé váló - a közterületet érintő - beavatkozásokra, valamint

b) a közterület fölé benyúló építményrészek, szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.

IV. Fejezet

A reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések településképi követelményei

12. Általános szabályok

28. § (1) Az épület homlokzatán elhelyezhető cégért, cégtáblát és üzletfeliratot úgy kell kialakítani, hogy az szervesen illeszkedjék a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.

(2) Cégér, cégtábla és üzletfelirat még részben sem takarhatja az épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját, és egyéb meghatározó építészeti, díszítő elemét.

(3) Tetőfelületre cégér, cégtábla és üzletfelirat, valamint információs vagy más célú berendezés nem helyezhető el.

(4) A fal síkjára merőlegesen elhelyezett cégér, cégtábla és üzletfelirat a gyalogos közlekedési űrszelvény rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatja, elhelyezése a földszinti osztópárkány alatt, de legalább 2,50 méteres magasság felett lehetséges.

(5) Az épület közterületről látható földszinti homlokzatának legfeljebb a 15%-án helyezhető el cégér, cégtábla, üzletfelirat, valamint információs vagy más célú berendezés. A számításnál a falsíkra merőleges cégér és cégtábla figyelmen kívül hagyandó.

(6) A cégér, a cégtábla és az üzletfelirat megvilágítását szolgáló elektromos vezetéket a falon belül kell vezetni.

(7) Az épülethomlokzat részét képező kirakatportálnak, nyílászárónak legalább 50%-ban átláthatónak kell lennie.

29. § Cégér, cégtábla, üzletfelirat, valamint reklám, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés

a) villogó, káprázást okozó fényt vagy futófényt nem tartalmazhat,

b) villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított nem lehet,

c) fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat nem tartalmazhat,

d) felülete fényvisszaverő anyagból nem készülhet,

e) közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, valamint fényeket nem tartalmazhat.

30. § (1) Kioszk kizárólag abban az esetben létesíthető, amennyiben a kerületi építési szabályzat azt lehetővé teszi. Kioszk zártsorú, előkert nélküli beépítés előtt nem helyezhető el, csak ha a közterület térfalai közti távolság legalább 30 méter. Ebben az esetben az épülethomlokzattól mérten legalább 3,0 m széles területet szabadon kell hagyni.

(2) Kioszk meglévő kioszktól, illetve kioszkok egymástól legalább 150 m távolságra létesíthetők, kivéve az alkalomszerűen elhelyezett kioszkokat.

(3) Konténer, forgalomból kivont jármű kioszk funkció céljára nem alkalmazható.

31. § (1) Vendéglátó terasz, egyéb kitelepülés csak akkor engedélyezhető, ha a járda vagy a gyalogos utca szélességének legfeljebb 50%-a kerül igénybevételre, és legalább 1,5 méter szabad szélesség biztosított a gyalogos közlekedés céljára. Az 5 méternél szélesebb járda, sétány esetén a visszamaradó összefüggő gyalogossáv szélessége legalább 60%-a kell legyen a járda, sétány szélességének.

(2) Közterületi vendéglátó terasz kitelepülésének térelválasztó elemére vonatkozó szabályok:

a) mobil elemekből álló,

b) burkolathoz nem rögzíthető,

c) az elválasztó korlát, felület magassága legfeljebb 1,2 méter lehet,

d) az elválasztó korlátot, felületet kivéve az oldalfal nem zárható le,

e) árnyékoló szerkezet elhelyezhető a kitelepülésen nem túlnyúlóan,

f) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhat.

32. § (1) Pénzkiadó, árusító automata önállóan nem helyezhető el, kivéve a parkolójegy-árusító automatákat, valamint a tömegközlekedési megállókban létesített tömegközlekedési jegyárusító automatákat.

(2) Sátor, ponyvaszerkezet csak rendezvényhez és alkalmi piachoz kapcsolódóan, ideiglenesen és meghatározott időre létesíthető.

(3) Káprázást okozó, villogó fény közterületi kitelepülésen nem alkalmazható.

(4) Megállítótábla közterületen nem helyezhető el.

33. § (1) A közművelődési célú hirdetőoszlop kivételével az utcabútor felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám, amelynek mérete nem haladhatja meg a 6 m2-t.

(2) Információs vagy más célú berendezésen reklám nem helyezhető el

a) az előkertben,

b) a 3. mellékletben meghatározott rehabilitációs szabályozást igénylő területen,

c) a városi park területén és az azzal határos közterületen, valamint

d) a Kőbányai út, a Kőrösi Csoma Sándor út, a Jászberényi út, és a Gitár utca közterületén és az azzal határos közterületen.

(3) Közterületen álló hirdetőoszlopok egymástól legalább 50 méter távolságra helyezhetők el.

(4) Közlekedési és közmű berendezésen - kivéve a közvilágítási-, villany- és telefonoszlopot - reklám nem helyezhető el.

(5) A kerület szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében településképi bejelentési eljárás alapján az eseményre vonatkozó reklám legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét időszakra elhelyezhető a nagytelkes gazdasági területen, a különleges sportterületen, valamint az ezeket határoló közterületen, kivéve a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott területen.

34. § (1) Építési reklámháló az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás alapján helyezhető ki,

a) ha építési napló bejegyzése igazolja a felújítás megkezdését, vagy

b) ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, de az érintett vállalja ennek vezetését, és ezzel igazolja a felújítás megkezdését.

(2) Védelem alatt álló épület esetében akkor helyezhető el az építési hálón reklám, ha a védőhálón az épület végleges homlokzati rajza is ábrázolásra kerül.

13. A kerületi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre vagy elemre vonatkozó szabályok

35. § A kerületi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre vagy elemre e fejezet rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

36. § (1) Az értékvédelem alatt álló épület telkén és a telekhatárától számított 10 méteres távolságban csak funkcionális célú utcabútor helyezhető el, kivéve az időszakos idegenforgalmi, tudományos, egyházi, kulturális, sport és egyéb közösségi rendezvények, valamint ünnepi vásárok építményeit. A funkcionális célú utcabútoron reklám nem tehető közzé.

(2) A kerületi területi védelemmel érintett területen a közművelődési célú hirdetőoszlop kivételével az utcabútor felületének legfeljebb egyharmadán tehető közzé reklám, amelynek mérete nem haladhatja meg a 2 m2-t.

V. Fejezet

A településképi bejelentés

14. A településképi bejelentés alkalmazása

37. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint nem építésiengedély-köteles, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint nem egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységek közül az alábbi építési tevékenységeket megelőzően:

a) kerületi helyi védettség alatt álló épület, építmény

aa) közterületről látható átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása,

ab) közterületről látható homlokzati nyílászárójának cseréje,

ac) homlokzati felületképzésének megváltoztatása, utólagos hőszigetelése,

ad) homlokzati felületének színezése,

ae) homlokzatához illesztett és közterületről látható előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása, valamint

af) szellőző-, illetve klímaberendezés kültéri egysége, napelem, napkollektor építése, cseréje,

b) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, valamint bővítése, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, ki kell cserélni, meg kell erősíteni vagy változatlan formában újjá kell építeni.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építmény, illetve az önálló rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben

a) az új rendeltetés szerinti területhasználat a korábbi rendeltetéshez képest többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,

b) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezést vagy növényzetet, valamint a kapcsolódó közterület közúti, gyalogos vagy kerékpáros forgalmát,

c) lakás jön létre vagy szűnik meg,

d) kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó egység jön létre,

e) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, valamint

f) garázs vagy gépkocsibeálló szűnik meg.

38. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni reklám, reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés létesítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása esetén.

15. A településképi bejelentési eljárás szabályai

39. § (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelmet (a továbbiakban: bejelentés) írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A bejelentéshez papíralapú építészeti-műszaki dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.

(2) A bejelentés mellékletét képező dokumentációnak - a bejelentés tárgyának megfelelően - a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) a 37. § (1) bekezdése szerinti esetben

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,

ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, amennyiben a változás azokat érinti,

ac) alaprajzot, amennyiben a változás azt érinti,

ad) a megértéshez szükséges metszetet,

ae) valamennyi érintett homlokzat tervét, valamint

af) utcaképi látványtervet vagy fotómontázst, valamint színtervet, amennyiben a változás az utcaképben megjelenik,

b) a 37. § (2) bekezdése szerinti esetben

ba) műszaki leírást, amely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő használat technológia jellemzőit,

bb) a rendeltetésmódosítás következtében a környező ingatlanokat érintő hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,

bc) helyszínrajzot a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,

bd) a megértéséhez szükséges alaprajzot, valamint

be) a megértéshez szükséges homlokzati tervet vagy a közterületről látható felületek változását bemutató látványtervet vagy fotómontázst,

c) a 38. § szerinti esetben

ca) a reklám-, reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés formájának, mennyiségének, méretének és technológiájának a leírását,

cb) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját.

(3) A településképi bejelentésről szóló döntés előkészítése során be kell szerezni a főépítész szakmai véleményét.

VI. Fejezet

A településképi követelmények megszegése

40. § (1) A polgármester a településképi kötelezési eljárásban meghozott határozatában

a) a településképi bejelentés elmulasztása,

b) a településképi bejelentés tudomásulvételét követően az attól eltérő végrehajtás, valamint

c) a településképi bejelentéssel érintett tevékenység vagy rendeltetésmód-változtatás megtiltását követően a tevékenység folytatása vagy a rendeltetésmód megváltoztatása

esetén az ingatlantulajdonossal szemben településképi bírságot szab ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti településképi bírság összege

a) a településképi bejelentéssel érintett tevékenység vagy rendeltetésmód-változtatás megtiltását követően a tevékenység folytatása vagy a rendeltetésmód megváltoztatása esetén legalább százezer, legfeljebb egymillió forint,

b) a településképi bejelentés tudomásulvételét követően az attól eltérő végrehajtás esetén legalább ötvenezer, legfeljebb egymillió forint,

c) a településképi bejelentés elmulasztása esetén legalább tízezer, legfeljebb egymillió forint.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 40. § 2017. november 1-jén lép hatályba.

(3) * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletéhez

A kerületi helyi védettség alá tartozó értékek

A B C D E F G
1. SOR-
SZÁM
UTCA,
HÁZSZÁM:
HRSZ.: JELENLEGI FUNKCIÓ: EREDETI
FUNKCIÓ:
ÉPÍTÉSZ-TERVEZŐ ÉPÍTÉS
ÉVE:
2. I. EGYEDILEG VÉDETT ÉPÜLETEK
3. 1. KORPONAI UTCA 4. - ENDRE UTCA 1/A 38965/1 IRODAHÁZ GOTTSCHLIG ÁGOSTON RUM- ÉS LIKŐRGYÁRA, VALAMINT LAKÁSA DURA TAMÁS 1898
4. 2. KORPONAI UTCA 12. 38945 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET ÉS HENTESMŰHELY SORG ANTAL 1889
5. 3. HALOM UTCA 9. 39068/1 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET DURA TAMÁS 1897, JOBB OLDALI OLDAL-
SZÁRNY: 1937, REHABILITÁCIÓS FELÚJÍTÁS: 2002
6. 4. FÜZÉR UTCA 27/A 39055/4 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET PINK BÉLA ÉS RÁCZ MÁRTON 1931
7. 5. LIGET UTCA 40. - ÓNODI UTCA 9. 39152 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET JAKAB ÁRPÁD 1900
8. 6. BOLGÁR UTCA 13. - CSERKESZ UTCA 19/B 41540/116 LAKÓÉPÜLET MŰHELYEKKEL LAKÓÉPÜLET MŰHELYEKKEL N. A. 1930 KÖRÜL
9. 7. MARTINOVICS TÉR 2. 41795 TOROCKÓ VENDÉGLŐ SZALAI ISTVÁN, MAJD ROUTH GYÖRGY VENDÉGLŐJE SCHÖNTHEIL RICHÁRD 1906
10. 8. MARTINOVICS TÉR 3. 41794 LAKÓÉPÜLET VENDÉGLŐ N. A. 1840 KÖRÜL, ÁTALAKÍTÁS, BŐVÍTÉS: 1905
11. 9. KÁPOLNA UTCA 25. - MARTINOVICS TÉR 10. 41811 LAKÓÉPÜLET ÜZLETTEL LAKÓÉPÜLET ÜZLETTEL LEMBERGER ALFRÉD 1894
12. 10. KELEMEN UTCA 14. 41749 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET PECH SÁMUEL 1899
13. 11. IHÁSZ UTCA 12. 41760 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET DURA TAMÁS 1898
14. 12. IHÁSZ UTCA 8-10. 41760 ASZTALOSÁRUGYÁR SORG ANTAL
ASZTALOS GYÁRA
N. A. 1910, VALAMINT 1920 KÖRÜL
15. 13. KELEMEN UTCA 5. 41549 LAKÓÉPÜLET ÉS MŰHELYÉPÜLET LAKÓÉPÜLET ÉS LAKATOSMŰHELY N. A. 1910 KÖRÜL
16. 14. KELEMEN UTCA 7. - CSERKESZ UTCA 35. 41548 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1910 KÖRÜL
17. 15. CSERKESZ UTCA 39. - LÁMPAGYÁR UTCA 22. 41552 ZENEISKOLA IGAZGATÓI VILLA MENYHÉRT MIKLÓS 1923-24
18. 16. GERGELY UTCA 26. 41853 ORVOSI RENDELŐ ÉS LAKÁSOK „JÉZUS MÁRIA” VENDÉGLŐ (KOCSMA) N. A. 1890 KÖRÜL
19. 17. GERGELY UTCA 30. - SALAMON UTCA 1. 41870 LAKÓÉPÜLET ÉS MŰHELYÉPÜLET N. A. N. A. 1890 KÖRÜL LAKÓÉPÜLET, 1900 KÖRÜL MŰHELYÉPÜLET
20. 18. KŐÉR UTCA 7/B 41871/8 IRODÁK PASZOMÁNYGYÁR N. A. 1920-AS ÉVEK
21. 19. KÁPOLNA TÉR 4. 41454 ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZSÉGI ELEMI ISKOLA N. A. 1887
22. 20. PETRŐCZY UTCA 18. 42020/3 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) N. A. 1930 KÖRÜL
23. 21. KORPONAI UTCA 9. 38960 LAKÓÉPÜLET MÁV-TISZTVISELŐK LAKÓHÁZA N. A. 1887 KÖRÜL, 1900
24. 22. SÖRGYÁR UTCA 16. 41028/7 HASZNÁLATON KÍVÜL KŐBÁNYAI SERFŐZŐ RT. IGAZGATÓI VILLA BŐVÍTÉS:
VIDOR EMIL
1890 KÖRÜL,
BŐVÍTÉS: 1922-24
25. 23. KÁPOLNA TÉR 3. 41453/4 LAKÓHÁZ FELTEHETŐLEG PLÉBÁNIA, MAJD ELEMI ISKOLA N. A. 1860 KÖRÜL
26. 24. JÁSZBERÉNYI ÚT 41018/2 LAKÓHÁZ IRODAHÁZ N. A. 1900-AS ÉVEK ELEJE
27. 25. SÍRKERT UTCA 27. 42514 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1898 KÖRÜL
28. 26. HARMAT UTCA - IHÁSZ UTCA SAROK 41451/6 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (MUNKÁSLAKÓHÁZ) N. A. 1880 KÖRÜL
29. 27. HARMAT UTCA 24. 41332/4 LAKÓÉPÜLET N. A. N. A. 1870 KÖRÜL KÉSŐBBI KIEGÉSZÍTÉSSEL
30. 28. GYÖMRŐI ÚT 46-48. 42208 RICHTER GEDEON GYÁR MAGNEZIT IPARI MŰVEK HAJÓS MIKLÓS 1890, A GYÁRTELEP BEJÁRATÁNAK ÁTALAKÍTÁSA: 1941
31. 29. GERGELY UTCA - NOSZLOPY UTCA SAROK (42137/74) ÖNTVÉNYALAKOS KŐFESZÜLET KŐKERESZT PLÉH-KRISZTUSSAL N. A. PLÉH-KRISZTUS: 1890,
ÖNTVÉNY: 1945
32. 30. MÁRGA UTCA - GERGELY UTCA 46. 41889/1 LAKÓÉPÜLET SZALÁMIGYÁR N. A. 1880 KÖRÜL
33. 31. HARMAT UTCA 20. - NYITRA UTCA 1. 41334 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1959-60
34. 32. HARMAT UTCA 23. 41450/2 LAKÓÉPÜLET „JENŐ OTTHON” LAKÓÉPÜLET DR. VITÉZ KISS TIBOR 1942
35. 33. HARMAT UTCA 26. 41332/5 LAKÓÉPÜLET „ANTAL OTTHON” LAKÓÉPÜLET DR. VITÉZ KISS TIBOR 1942
36. 34. SÖRGYÁR UTCA 35. 41237 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET OBRIST VILMOS 1924
37. 35. KEREPESI ÚT 81. 40690/8 LAKÓÉPÜLET VÁMHÁZ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS MÉRNÖKI HIV. 1899
38. 36. KŐBÁNYAI ÚT 47/A 38440/25 LAKÓÉPÜLET VÁMHÁZ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS MÉRNÖKI HIV. 1899
39. 37. KŐRÖSI CSOMA ÚT 24-26. -
ÓNODI UTCA 15.
39135 FŐVÁROSI BAJCSY ZSILINSZKY KÓRHÁZ GIZELLA REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYA TERHES NŐK OTTHONA ÉS SZÜLŐINTÉZETE DR. KOTSIS ENDRE, SINKOVITS LAJOS 1928
40. 38. ÚJKÖZTEMETŐ, KOZMA UTCA 42536/1 BEJÁRATI ÉPÜLET BEJÁRATI ÉPÜLET CZIEGLER GYŐZŐ 1903
41. 39. MAGLÓDI ÚT 89-91. 41062/1 FŐVÁROSI BAJCSY- ZSILINSZKY KÓRHÁZ FŐVÁROSI BAJCSY-
ZSILINSZKY KÓRHÁZ
SZABOLCS FERENC, RIMANÓCZY GYULA 1929-34, 1945
42. 40. ÜLLŐI ÚT 108. 38317/1 SZÁLLODA VÁMHÁZ BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS MÉRNÖKI HIV. 1899
43. 41. GITÁR UTCA 21-23. SÖRGYÁR UTCA 23. 41270/3 N. A. N. A. VIDOR EMIL 1910 KÖRÜL
44. 42. GERGELY UTCA 112/C 42137/95 GYÁRKÉMÉNY GYÁRKÉMÉNY N. A. 1900 KÖRÜL
45. 43. HARMAT UTCA 26. 41332/6 LAKÓÉPÜLET MEZŐŐRI LAK N. A. XIX. SZÁZAD ELEJE
46. 44. KOLOZSVÁRI UTCA 2. (39204) BKV ÁRAMÁTALAKÍTÓ BKV ÁRAMÁTALAKÍTÓ N. A. 1910 KÖRÜL
47. 45. KŐBÁNYA-ALSÓ VASÚTÁLLOMÁS 38925/3 VASÚTÁLLOMÁS VASÚTÁLLOMÁS VITÉZ KAMARÁSSY JENŐ 1944
48. 46. MALÁTA UTCA 14. 41014/10 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1840 KÖRÜL, 1890 KÖRÜL
49. 47. ÓHEGY UTCA 50. 42090/16 LAKÓÉPÜLET VADÁSZLAK N. A. XIX. SZÁZAD ELEJE
50. 48. ALKÉR UTCA 35. 41953 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET FAZEKAS ISTVÁN 1897
51. 49. BIHARI ÚT - HOROG UTCA SAROK 38364/1 VASÚTÜZEMI ÉPÜLET ÉS RAKTÁR ÁLLOMÁS ÉS RAKTÁRÉPÜLET N. A. 1877
52. 50. BIHARI UTCA 17. 38320/3 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (BÉRHÁZ) ORBÁN JENŐ 1929
53. 51. CSERKESZ UTCA 78. 41670 LAKÓÉPÜLET
LAKÓHÁZ ÉS ISTÁLLÓ JURÁS JÓZSEF 1913
54. 52. CSUCSOR UTCA - IZRAELITA TEMETŐ 42528/16 RAVATALOZÓ RAVATALOZÓ N. A. N. A.
55. 53. DÖMSÖDI UTCA 19. 40842 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET VOCKMER RAKMOND 1911
56. 54. DÖMSÖDI UTCA 23. 40840/2 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET STRÓMÁJER ANTAL 1906
57. 55. FERTŐ UTCA 8. 38358/4 IRODAÉPÜLET IRODAÉPÜLET N. A. 1960 KÖRÜL
58. 56. HALAS UTCA 5. 40571 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IFJ. JANKÓ GYULA 1928
59. 57. KADA UTCA 27-29. 41671/1 ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLA ÉS ÓVODA N. A. N. A.
60. 58. KERESZTÚRI ÚT 6/B 40565/2 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET DUDUS ERNŐ, MÁTÉ JÓZSEF 1930
61. 59. KŐBÁNYAI ÚT 45. 38440/23 RENDELŐINTÉZET RENDELŐINTÉZET MOLNÁR PÁL 1949
62. 60. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚT 43-51. 41397/2 TÁRSASHÁZ ÜZLETEKKEL BÉRHÁZ ÜZLETEKKEL N. A. 1955 ELŐTT
63. 61. MÉHES UTCA 4. 40578 KÓRHÁZ „PAULA” NYILVÁNOS JELLEGŰ SZÜLŐOTTHON SORG ANTAL,
MAJD SORG ANTAL ÉS HOEPFNER PÁL
1929
BŐVÍTÉS:
1932
64. 62. ÓHEGY UTCA 38. 42075/1 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1910 KÖRÜL
65. 63. RÁKÁSZ UTCA 17/B 40600 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET NAGY ISTVÁN 1911
66. 64. SZÁLLÁS UTCA 7. 38367/6 LAKÓÉPÜLET AZ EGYKORI SERTÉSSZÁLLÁSOK KÖZPONTI ÉPÜLETE N. A. 1900-AS ÉVEK ELEJE
67. 65. SZÁLLÁS UTCA 8-12. 38384 IRODAHÁZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI OLTÓANYAG-ELLENŐRZŐ INTÉZET SZÉKELY MIHÁLY 1920
68. 66. SZLÁVY UTCA 50. 41998 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET BÖHM JÁNOS 1897
69. 67. HIZLALÓ TÉR 3. 38315/83 IRODAÉPÜLET IRODAÉPÜLET N. A. 1930-AS ÉVEK
70. 68. MAGLÓDI ÚT 125. 42414/268 HASZNÁLATON KÍVÜL KARMELITA REND TARTOMÁNYI HÁZA ÉS GYERMEKOTTHONA N. A. 1924-25
71. II. ÉPÜLETEGYÜTTESEK AZ ÉRTÉKES ÉPÜLETEKKEL
72. E01 GERGELY UTCA 50-54. 41910-12 LAKÓÉPÜLETEK LAKÓÉPÜLETEK SORG ANTAL 1940 KÖRÜL
73. E01-1 GERGELY UTCA 50. 41910 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1940 KÖRÜL
74. E01-2 GERGELY UTCA 52. 41911 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1940 KÖRÜL
75. E01-3 GERGELY UTCA 54. 41912 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1940 KÖRÜL
76. E02 MÁRGA UTCA 9-13/B ÉS
16-20.
PETRŐCZY U. 25.
41902-4
41920/2
41920/1
41896
41899
41900
KISVÁROSIAS UTCASZAKASZ KISVÁROSIAS
UTCASZAKASZ
N. A. 1900-1910 KÖZÖTT
77. E02-1 MÁRGA UTCA 13/C - PETRŐCZY UTCA 25. 42920/1 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1920 KÖRÜL
78. E02-2 MÁRGA UTCA 16. 41896 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET ÉS ÖNTÖDE N. A. 1910 KÖRÜL
79. E02-3 MÁRGA UTCA 18. 41899 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. N. A.
80. E02-4 PETRŐCZY UTCA 23. - MÁRGA UTCA 20. 41900 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SCHÖNTHEIL RICHÁRD 1909 KÖRÜL
81. E02-5 MÁRGA UTCA 9. 41904 RAKTÁR SORG ÉPÍTŐIPARI RT., LEVENTE EGYESÜLET TISZTVISELŐI SPORTKÖR N. A. 1942 KÖRÜL
82. E03 GITÁR UTCA 4-20. ÉS
5-19.
41314/1-2
41308-12
41305-7
41282/1
41283/1
41284/1
41285/1
41286/1
41287/2
41290-91
LAKÓÉPÜLETEK, VILLÁK LAKÓÉPÜLETEK, VILLÁK N. A. 1900-1914
83. E03-1 GITÁR UTCA 5. 41282/1 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) SORG ANTAL 1907
84. E03-2 GITÁR UTCA 8. 41311 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) SORG ANTAL 1920 KÖRÜL
85. E03-3 GITÁR UTCA 12. 41309 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) SORG ANTAL 1912
86. E03-4 GITÁR UTCA 13. 41286/1 KŐBÁNYAI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT BRODESSER-VILLA SORG ANTAL 1910 KÖRÜL
87. E03-5 GITÁR UTCA 14. 41308 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1910
88. E03-6 GITÁR UTCA 16. 41307 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) SORG ANTAL 1910 KÖRÜL
89. E03-7 GITÁR UTCA 18. 41306 LAKÓÉPÜLET NYARALÓ TREBINT ÁGOSTON 1906 KÖRÜL
90. E03-8 GITÁR UTCA 20. - MÁDI UTCA 55. 41305 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) SORG ANTAL 1914
91. E04 HÖLGY UTCA 32-42. 38966-70 38965/2 KISVÁROSI HÁZSOR KISVÁROSI HÁZSOR N. A. N. A.
92. E04-1 HÖLGY UTCA 34. 38967 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET GRÁTZ DÁNIEL 1896
93. E04-2 HÖLGY UTCA 38. 38969 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET ÉS HÚSFÜSTÖLŐ, - SZÁRÍTÓ N. A. 1870, EMELET-
RÁÉPÍTÉS: 1888
94. E04-3 HÖLGY UTCA 40. 38970 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SCHUSBECK PÁL 1897
95. E05 FÜZÉR UTCA 42-46. 38992-4 KISVÁROSI HÁZSOR KISVÁROSI HÁZSOR N. A. N. A.
96. E05-1 FÜZÉR UTCA 42. 38994 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET ÉS RENDŐRŐRS, FOGDA, BÁBAINTÉZET, HATÓSÁGI ORVOSI RENDELŐ N. A. 1867 KÖRÜL, EMELETRÁÉPÍTÉS ÉS OLDALSZÁRNY: 1909, REHABILITÁCIÓS FELÚJÍTÁS: 2003
97. E05-2 FÜZÉR UTCA 44. 38993 LAKÓÉPÜLET KOCSMÁVAL LAKÓÉPÜLET MŰHELLYEL GRÁTZ DÁNIEL 1903 HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS: 2003
98. E05-3 FÜZÉR UTCA 46. - HÖLGY UTCA 25/A 38992 GYÁRÉPÜLET KOMMER ÉS SZÉKELY FÉM- ÉS BRONZÁRÚGYÁRA N. A. 1930 KÖRÜL
99. E06 FÜZÉR UTCA 32-38/B 38998-TÓL 39003-IG KISVÁROSIAS LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ HÁZSOR KISVÁROSIAS LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ HÁZSOR N. A. N. A.
100. E06-1 FÜZÉR UTCA 34/A 39002 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET LEMBERGER ALFRÉD 1895
101. E06-2 FÜZÉR UTCA 38/B 38998 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET GRÁTZ DÁNIEL 1900, REHABILITÁCIÓS FELÚJÍTÁS: 2001
102. E06-3 FÜZÉR UTCA 32. 39003 ZENEISKOLA ÉS LAKÁSOK ÓVODA N. A. 1880-1890 KÖRÜL
103. E07 LIGET UTCA 42/B-46. -
ÓNODI UTCA 8-10.
39176-TÓL 39180-IG KISVÁROSI HÁZSOR KISVÁROSI HÁZSOR N. A. 1880-1930
104. E07-1 ÓNODI UTCA 8. 39176 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1890 KÖRÜL
105. E07-2 ÓNODI UTCA 10. (LIGET UTCA 42/A) 39177 LAKÓÉPÜLET ÜZLETTEL LAKÓÉPÜLET PÉKMŰHELLYEL MASSA VIKTOR, DAUSZ ÁDÁM 1884, 1896
106. E07-3 LIGET UTCA 42. 39178 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET MŰHELLYEL N. A. 1880 KÖRÜL
107. E08 ÓNODI UTCA 3-5. 39163-64 KISVÁROSI HÁZSOR KISVÁROSI HÁZSOR N. A. 1889-94.
108. E08-1 ÓNODI UTCA 3. 39163 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET DURA TAMÁS
EMELETRÁÉPÍTÉS:
MAU FERENC
1889
EMELET-
RÁÉPÍTÉS: 1940
109. E08-2 ÓNODI UTCA 5. 39164 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET BORPINCÉVEL, ISTÁLLÓKKAL ÉS MŰHELYEKKEL N. A. 1894
110. E09 BOLGÁR UTCA 4-14. 41769-TŐL 41775-IG KISVÁROSIAS HÁZSOR KISVÁROSIAS HÁZSOR N. A. 1880-1930
111. E09-1 BOLGÁR UTCA 8. 41771 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET LAKATOSMŰHELLYEL RÉCZY MIKLÓS OLDALHATÁRON ÁLLÓ LAKÓHÁZ: 1870 KÖRÜL,
ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉS: 1889, EMELET-RÁÉPÍTÉS: 1927
112. E10 GERGELY UTCA 10.,
14-18.
41822
41828-30
N. A. N. A. N. A. N. A.
113. E10-1 GERGELY UTCA 10. - IHÁSZ UTCA 18. 41822 VII. SZÁMÚ VÁMHIVATAL X. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG DURA TAMÁS 1896
114. E10-2 GERGELY UTCA 14. 41828 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET ÉS ISTÁLLÓ KOMOR MARCELL - JAKAB DEZSŐ 1898-1902
115. E10-3 GERGELY UTCA 16. 41829 LAKÓÉPÜLET A SORG RT. IGAZGATÓI VILLÁJA SORG ANTAL 1925
116. E10-4 GERGELY UTCA 18. - KELEMEN UTCA 18. 41830 LAKÓÉPÜLET ALAGSORI MŰHELLYEL LAKÓÉPÜLET ALAGSORI MŰHELLYEL N. A. 1906
117. E11 KELEMEN UTCA 20-36. ÉS 21-39.,
PETRŐCZY UTCA 3.
41831-37
41838/1-2
41842-50
42029
41861/2
KISVÁROSIAS LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ UTCA KISVÁROSIAS LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ UTCA N. A. 1889 ÉS 1930 KÖZÖTTI ÉVEK
118. E11-1 KELEMEN UTCA 20. 41833 LAKÓÉPÜLET ALAGSORI MŰHELLYEL LAKÓÉPÜLET ALAGSORI MŰHELLYEL GRÁTZ DÁNIEL 1905
119. E11-2 KELEMEN UTCA 24. 41833 LAKÓÉPÜLET ALAGSORI MŰHELLYEL LAKÓÉPÜLET ALAGSORI MŰHELLYEL SORG ANTAL 1910
120. E11-3 KELEMEN UTCA 26. 41834 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1930 KÖRÜL
121. E11-4 KELEMEN UTCA 30. 41836 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1910 KÖRÜL
122. E11-5 KELEMEN UTCA 32. 41837 LAKÓÉPÜLET VALÓSZÍNŰLEG PRÉSHÁZ, MAJD LELKÉSZLAK SORG ANTAL (ÁTALAKÍTÁS) 1910 KÖRÜL
123. E11-6 KELEMEN UTCA 34. 41438/1 LAKÓÉPÜLET CSALÁDI LAKÓHÁZ MŰHELLYEL, ÜZLETTEL N. A. 1930
124. E11-7 KELEMEN UTCA 36. 41838/2 LAKÓÉPÜLET ÉS RAKTÁRÉPÜLET LAKÓÉPÜLET ÉS VOLT VERSENYISTÁLLÓ GRÁTZ DÁNIEL 1906
125. E11-8 KELEMEN UTCA 27. 41047 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SKORKA MIHÁLY 1930
126. E11-9 KELEMEN UTCA 29. 41846 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SKORKA MIHÁLY 1930
127. E11-10 KELEMEN UTCA 35. 41843 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1890 KÖRÜL
128. E12 IHÁSZ UTCA 7-13/B 41745/1,
41746-47
41754/1-2
KISVÁROSI LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ HÁZSOR KISVÁROSI LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ HÁZSOR N. A. 1910-1930 KÖZÖTT
129. E12-1 IHÁSZ UTCA 7. 41745 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET, KÓC- ÉS KÖTÉLÁRUGYÁR N. A. 1910
130. E12-2 IHÁSZ UTCA 9. 41746 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1898
131. E12-3 IHÁSZ UTCA 13/A 41754/1 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1931
132. E12-4 IHÁSZ UTCA 13/B - GERGELY UTCA 11. 41754/2 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1928
133. E13 SALAMON UTCA 10-18. ÉS 3-11/B 41857/2,
41858-60
41861/4,
41869/1-2
41867-8
41866/1-2
KISVÁROSIAS LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ UTCA KISVÁROSIAS LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ UTCA N. A. 1910-1930 KÖZÖTTI ÉVEK
134. E13-1 SALAMON UTCA 7. 41868 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1910
135. E13-2 SALAMON UTCA 9. 41867 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1880
136. E13-3 SALAMON UTCA 11/B 41866/1 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1930
137. E14 PONGRÁC ÚT 38911/2-3,
7-50
52-58
KIS-PONGRÁC LAKÓTELEP KISLAKÁSOS MUNKÁSLAKÓTELEP KOLLÁR GYULA, ABOS BRÚNÓ, VIRÁGH PÁL, BENEDEK FRIGYES, DÜMMERLING ÖDÖN, PUSKÁS KÁROLY, GYÖRGYI DÉNES, SZABÓ LÁSZLÓ, BENKHARD ÁGOST, HORVÁTH SZABOLCS 1939-41
138. E14-1 GYÖNGYIKE U. 4. 38911/2 ORVOSI RENDELŐ, REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KÖZFÜRDŐ BENKHARD ÁGOST 1939-41
139. E14-2 SALGÓTARJÁNI ÚT 47. 38911/2 ÓVODA, BÖLCSŐDE, NAPKÖZI OTTHON ÓVODA SZABÓ LÁSZLÓ 1939-41
140. E14-3 SALGÓTARJÁNI ÚT 53/B 38911/3 PATAKY ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ISKOLA GYÖRGYI DÉNES 1939-41
141. E14-4 CSILLA U. 2. 38911/33 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIIB DÜMMERLING ÖDÖN 1939-41
142. E14-5 CSILLA U. 3. 38911/35 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIIB DÜMMERLING ÖDÖN 1939-41
143. E14-6 CSILLA U. 4. 38911/37 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIIB DÜMMERLING ÖDÖN 1939-41
144. E14-7 CSILLA U. 5. 38911/38 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIB VIRÁGH PÁL 1939-41
145. E14-8 CSILLA U. 6. 38911/40 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIA ABOS BRÚNÓ 1939-41
146. E14-9 CSILLA U. 7. 38911/42 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIA ABOS BRÚNÓ 1939-41
147. E14-10 CSILLA U. 8. 38911/44 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIA ABOS BRÚNÓ 1939-41
148. E14-11 CSILLA U. 9. 38911/46 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIB VIRÁGH PÁL 1939-41
149. E14-12 CSILLA U. 10. 38911/48 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IB KOLLÁR GYULA 1939-41
150. E14-13 PONGRÁC ÚT 9. VII. 38911/29 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IV A-B PUSKÁS KÁROLY 1939-41
151. E-14-14 PONGRÁC ÚT 9. XVII. 38911/31 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IV A-B PUSKÁS KÁROLY 1939-41
152. E14-15 SALGÓTARJÁNI ÚT 47. 38911/8 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIIA BENEDEK FRIGYES 1939-41
153. E14-16 SALGÓTARJÁNI ÚT 49. 38911/10 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIIA BENEDEK FRIGYES 1939-41
154. E14-17 SALGÓTARJÁNI ÚT 51. 38911/13 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIIA BENEDEK FRIGYES 1939-41
155. E14-18 SALGÓTARJÁNI ÚT 53. 38911/14 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIB VIRÁGH PÁL 1939-41
156. E14-19 SALGÓTARJÁNI ÚT 55. 38911/16 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIA ABOS BRÚNÓ 1939-41
157. E14-20 SALGÓTARJÁNI ÚT 57. 38911/18 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIA ABOS BRÚNÓ 1939-41
158. E14-21 SALGÓTARJÁNI ÚT 59. 38911/20 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIA ABOS BRÚNÓ 1939-41
159. E14-22 SALGÓTARJÁNI ÚT 61. 38911/22 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IIB VIRÁGH PÁL 1939-41
160. E14-23 SALGÓTARJÁNI ÚT 63. 38911/24 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET IA KOLLÁR GYULA 1939-41
161. E15 NYITRA UTCA 3-15. MÁDI UTCA 9-19. ÉS 8-24. 41335
41336/1-2
41337
41338/1-2
41339-41
41384/1-2
41385
41386/1-2
41387-90
41343-45
41371-72
41373/1
41374
41380-81
KISVÁROSIAS LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ UTCA KISVÁROSIAS LAKÓÉPÜLETEKBŐL ÁLLÓ UTCA N. A. N. A.
162. E15-1 MÁDI UTCA 9. 41387 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) N. A. N. A.
163. E15-2 MÁDI UTCA 11/A 41386/2 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SORG ANTAL 1933 KÖRÜL
164. E15-3 MÁDI UTCA 15/B 41339 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1914 KÖRÜL
165. E15-4 MÁDI UTCA 19. 41341 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) N. A. 1910 KÖRÜL
166. E15-5 MÁDI UTCA 22. 41344 LAKÓÉPÜLET IGAZGATÓI VILLA N. A. 1910 KÖRÜL
167. E15-6 NYITRA UTCA 4. 41390 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SCHÖNTHEIL RICHÁRD 1909
168. E15-7 NYITRA UTCA 7. 41337 LAKÓÉPÜLET SZÖVETKEZETI LAKÓÉPÜLET N. A. 1914
169. E15-8 NYITRA UTCA 8. 41388 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET (VILLA) BETA GÉZA 1911
170. E15-9 NYITRA UTCA 9/A 41338/1 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET KALLÓS SÁNDOR 1935
171. E15-10 NYITRA UTCA 10. 41385 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET BETA GÉZA 1908
172. E15-11 NYITRA UTCA 12. 41384/2 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET BETA GÉZA 1910 KÖRÜL
173. E15-12 NYITRA UTCA 14. 41381 LAKÓÉPÜLET ÜZLETTEL LAKÓÉPÜLET ÜZLETTEL BETA GÉZA 1911
174. E15-13 NYITRA UTCA 16. 41380 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET BETA GÉZA 1911
175. E15-14 NYITRA UTCA 15. 41345 TÁMFALKERÍTÉS TÁMFALKERÍTÉS N. A. 1930 KÖRÜL
176. E16 MÁDI UTCA 213. 42394/2 LAKÓTELEP PÉNZÜGYŐR-
TISZTVISELŐTELEP
N. A. 1930
177. E16-1 MÁDI UTCA 213. 42394/2 11 DB LAKÓÉPÜLET PÉNZÜGYŐR-TISZTVISELŐTELEP N. A. 1930
178. E17 GERGELY UTCA 38-42. 41885 41886 41887 KISVÁROSI HÁZSOR ÜZLETEKKEL KISVÁROSI HÁZSOR ÜZLETEKKEL N. A. 1890 KÖRÜL
179. E17-1 GERGELY UTCA 40. 41886 SZENT KATALIN PATIKA ÉS LAKÓHÁZ PATIKA ÉS LAKÓHÁZ SORG ANTAL 1898, 1909, 1919
180. E18 KŐÉR UTCA 42-56/A 41877-82 41876/1-2 41874/6 KISVÁROSI HÁZSOR KISVÁROSI HÁZSOR N. A. 1890-1895
181. E18-1 KŐÉR UTCA 42. 41882 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1880 KÖRÜL
182. E18-2 KŐÉR UTCA 44. 41881 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1880 KÖRÜL
183. E18-3 KŐÉR UTCA 46. 41880 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET N. A. 1895
184. E19 ÓHEGY UTCA 21/A-23/B - MÁRGA UTCA 17., 19., 24., 26. - PETRŐCZY UTCA 22-28. 42011-16 42006-08, 42005/1-2 42004 LAKÓÉPÜLET-
EGYÜTTESKÉNT ÉPÜLT UTCA
LAKÓÉPÜLET-EGYÜTTESKÉNT ÉPÜLT UTCA SCHÖNTHEIL RICHÁRD 1909
185. E19-1 MÁRGA UTCA 24. 42013 LAKÓÉPÜLET ÉS KLUB LAKÓÉPÜLET N. A. 1909
186. E19-2 MÁRGA UTCA 26. 42014 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SCHÖNTHEIL RICHÁRD 1909
187. E19-3 MÁRGA UTCA 28. - ÓHEGY UTCA 21/B 42015 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SCHÖNTHEIL RICHÁRD 1909
188. E19-4 PETRŐCZY UTCA 24. - MÁRGA UTCA 22. 42011 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SCHÖNTHEIL RICHÁRD 1909
189. E19-5 PETRŐCZY UTCA 26. - MÁRGA UTCA 15. 42009 LAKÓÉPÜLET LAKÓÉPÜLET SCHÖNTHEIL RICHÁRD (BIZONYTALAN) 1909
190. E20 GERGELY UTCA 110. 42137/32 IRODAHÁZ MAGNEZIT MŰVEK RT. IGAZGATÓI VILLA ÉS IRODAHÁZ N. A. 1920 KÖRÜL
191. E20-1 GERGELY UTCA 110. 42137/32 IRODAHÁZ IGAZGATÓI VILLA N. A. 1920 KÖRÜL
192. E20-2 GERGELY UTCA 110. 42137/32 IRODAHÁZ IRODAHÁZ N. A. 1920 KÖRÜL
193. E21 JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. 41025/2 DREHER SÖRGYÁR ZRT. ÜZEMI ÉPÜLETEK DREHER SÖRGYÁR
ÜZEMI ÉPÜLETEK,
KORÁBBAN EGY RÉSZE: KIRÁLY SERFŐZDE
HÜLTL DEZSŐ, THEODOR GANZENMÜLLER, OBRIST VILMOS 1910 KÖRÜL,
KIRÁLY SERFŐZDE ÉPÜLETE: 1890-ES ÉVEK ELEJE
194. E21-1 JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. 41025/2 ÜZEMI ÉPÜLET 6. JELŰ GÉPHÁZ HÜLTL DEZSŐ 1911
195. E21-2 JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. 41025/2 ÜZEMI ÉPÜLET 11. JELŰ KAZÁNHÁZ HÜLTL DEZSŐ, OBRIST VILMOS 1929
196. E21-3 JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. 41025/2 ÜZEMI ÉPÜLET 12. JELŰ FŐZŐHÁZ HÜLTL DEZSŐ 1910 KÖRÜL
197. E21-4 JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. 41025/2 ÜZEMI ÉPÜLET 14. JELŰ ERJESZTŐ ÉPÜLET HÜLTL DEZSŐ 1910 KÖRÜL
198. E21-5 JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. 41025/2 ÜZEMI ÉPÜLET 17. JELŰ FEJTŐHÁZ HÜLTL DEZSŐ 1908-10
199. E21-6 JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. 41025/2 ÜZEMI ÉPÜLET (HASZNÁLATON KÍVÜL) 40. JELŰ KIRÁLY SER-FŐZDE MALÁTAGYÁRA N. A. 1890 KÖRÜL
200. E22 HUNGÁRIA KRT. 9-11. 38900/13 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZT-
KÉPZŐ KAR
PÁLFFY JÁNOS TÜZÉRLAKTANYA, MAJD M. KIR. HADIAKADÉMIA ORCZY GYULA,
PANUSKA LÁSZLÓ
1896-98
201. E23 KEREPESI ÚT 47-49. 38897 KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG FERENC JÓZSEF LOVASSÁGI LAKTANYA HAUSZMANN SÁNDOR 1884-86
1924
1948
202. E24 KOZMA UTCA 42511 BÖRTÖN ÉS SZOLGÁLATI LAKÓTELEP BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN WAGNER GYULA 1894-96
203. E25 BIHARI UTCA 12/A, 12/B, 14/A, 14/B, 14/C, SZÁLLÁS UTCA 11/B, 11/C 38431/3,
/13-14, /17,
/28, /31, /21,
/24-26
BÉRHÁZ-EGYÜTTESKÉNT BEÉPÜLT UTCASZAKASZ LAKÓÉPÜLETEK ROMÁN MIKLÓS 1929-31
204. E25-1 BIHARI UTCA 12/A 38431/13 LAKÓÉPÜLET BÉRHÁZ ROMÁN MIKLÓS 1931
205. E25-2 BIHARI UTCA 12/B 38431/14 LAKÓÉPÜLET BÉRHÁZ ROMÁN MIKLÓS 1930
206. E25-3 BIHARI UTCA 14/A 38431/31 LAKÓÉPÜLET BÉRHÁZ ROMÁN MIKLÓS 1931
207. E25-4 BIHARI UTCA 14/B 38431/21 LAKÓÉPÜLET BÉRHÁZ ROMÁN MIKLÓS 1931
208. E25-5 BIHARI UTCA 14/C 38431/24 LAKÓÉPÜLET BÉRHÁZ ROMÁN MIKLÓS 1931
209. E25-6 SZÁLLÁS UTCA 11/B 38431/26 LAKÓÉPÜLET BÉRHÁZ ROMÁN MIKLÓS 1930
210. E25-7 SZÁLLÁS UTCA 11/C 38431/3 LAKÓÉPÜLET BÉRHÁZ ROMÁN MIKLÓS 1929
211. E26 KŐBÁNYAI KÉMÉNYEK N. A. N. A. N. A. N. A. N. A.
212. E26-1 GERGELY UTCA 112/C 42137/95 GYÁRKÉMÉNY GYÁRKÉMÉNY N. A. 1900 KÖRÜL
213. E26-2 GERGELY UTCA 43-51. 41694 GYÁRKÉMÉNY GYÁRKÉMÉNY N. A. 1965 ELŐTT
214. E26-3 JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. 41025/2 2 DB GYÁRKÉMÉNY GYÁRKÉMÉNY N. A. 1935 ELŐTT
215. E26-4 MÁDI UTCA 41349/3 GYÁRKÉMÉNY GYÁRKÉMÉNY N. A. 1958
216. E26-5 MAGLÓDI ÚT 47-49. 41037/1 GYÁRKÉMÉNY GYÁRKÉMÉNY N. A. N. A.
217. E26-6 MAGLÓDI ÚT 89-91. 41062/1 3 DB KAZÁNKÉMÉNY 3 DB KAZÁNKÉMÉNY N. A. 1931
218. E26-7 SÖRGYÁR UTCA 20-26. 41032 KÉMÉNY GYÁRKÉMÉNY N. A. N. A.
219. E26-8 SÖRGYÁR UTCA 41028/6 2 DB KÉMÉNY 2 DB KÉMÉNY N. A. N. A.
220. E27 HATÁRKÖVEK N. A. N. A. N. A. N. A. N. A.
221. E27-1 526. SOR (42542) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. 1738 (BIZONYTALAN)
222. E27-2 RÉGIVÁM UTCA (42550) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. N. A.
223. E27-3 RÉGIVÁM UTCA (42550) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. N. A.
224. E27-4 RÉGIVÁM UTCA 42552 HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. N. A.
225. E27-5 TÜNDE UTCA (42550) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. N. A.
226. E27-6 TÜNDE UTCA (42550) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. N. A.
227. E27-7 ÁLMOS UTCA (42550) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. 1843 (BIZONYTALAN)
228. E27-8 ÁLMOS UTCA (42550) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. 1833 (BIZONYTALAN)
229. E27-9 ÁLMOS UTCA (42550) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. 1738 (BIZONYTALAN)
230. E27-10 ÁLMOS UTCA 45. (42550) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. N. A.
231 E27-11 HANGÁR UTCA (42563) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. 1933 (BIZONYTALAN)
232. E27-12 HANGÁR UTCA 65. (42492/1) HATÁRKŐ-EMLÉK HATÁRKŐ N. A. N. A.

2. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletéhez

Az I. és II. rendű főútvonalak

A B
1. Útvonal Hálózati szerep
2. Ferihegyi repülőtérre vezető út I. rendű főút
3. Hungária krt.
4. Jászberényi út
5. Kerepesi út
6. Kőbányai út
7. Könyves Kálmán krt.
8. Kőrösi Csoma út
9. Üllői út
10. Körvasút menti körút nyomvonala
11. M4 bevezető szakasz nyomvonala
12. Albertirsai út (Fehér út - Fehér köz között) II. rendű főút
13. Bihari utca
14. Ceglédi út
15. Fehér köz
16. Fehér út
17. Felsőcsatári út
18. Gyömrői út
19. Kada utca
20. Kápolna utca
21. Keresztúri út (Tündérfürt utca - Váltó utca között)
22. Keresztúri út (Kerepesi út - Váltó utca és a Tündérfürt utca - Határhalom utca között)
23. Kozma utca
24. Maglódi út
25. Óhegy utca
26. Sibrik Miklós út
27. Sírkert út
28. Tündérfürt utca
29. Vaspálya utca (Liget tér - Kőér utca között)
30. Külső keleti körút nyomvonala
31. Tárna utca nyomvonala

3. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletéhez

A rehabilitációs szabályozást igénylő területek


  Vissza az oldal tetejére