Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános előírások

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest X. kerület Gyömrői út tengelyvonala, Újhegyi út tengelyvonala, Robert Bosch utca tengelyvonala, Vaspálya utca tengelyvonala és Vasgyár utca tengelyvonala által határolt területére (a továbbiakban: Terület) terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területre vonatkozó szabályozási tervet az 1. melléklet határozza meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) általános szintterületi mutató: az építési övezetben megengedett összes rendeltetés számára felhasználható érték;

b) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység: olyan gazdasági tevékenység, amely védőterületet vagy védőtávolságot nem igényel, valamint környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez nem kötött;

c) parkolási szintterületi mutató: kizárólag épületen belül elhelyezett parkoló rendeltetés és annak kiszolgáló közlekedési területe számára felhasználható érték;

d) szintterületi mutató: az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa, amely az általános és parkolási szintterületi mutató értékből adódik össze;

3. A közterület alakítása

3. § (1) Közterületen vendéglátó terasz nem létesíthető.

(2) A közterület átalakításakor a keresztmetszetet komplex módon (közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedés, közművek, zöldfelületek, berendezési tárgyak) kell megvalósítani, a közterületi berendezéseket egymással összhangban, rendezetten kell elhelyezni.

4. A telekalakítás

4. § (1) Olyan telek, amely több építési övezetbe vagy övezetbe tartozik, nem alakítható ki.

(2) A sajátos építményfajta számára az építési övezeti, illetve övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek alakítható ki.

(3) A telekalakítások ütemezetten is végrehajthatók.

5. Az építés általános szabályai

5. § (1) A Vi-2/1 és a Gksz-2/1-3 építési övezetekben az oldalkert legkisebb mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele.

(2) A hátsókert legkisebb mérete az arra néző homlokzat tényleges magassága, de legalább az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele.

(3) A KÖu-3 övezettel határos terület mentén legalább 10 méteres előkertet kell biztosítani. Az előkertben építmény nem létesíthető kivéve az út műtárgya, valamint a KÖu-3 övezet közúti űrszelvénye felett az épületeket összekötő gyalogos híd építménye és az annak alátámasztását szolgáló pillér.

(4) A szabályozási terven „Telek nem beépíthető része” jellel jelölt területen út kivételével építmény nem építhető, továbbá fa nem ültethető.

(5) A telek és a telken álló főépítmény rendeltetésszerű használatát kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló építmény a legalább bruttó 100 m2 és legfeljebb 400 m2 alapterületű portaépületen, valamint a Gksz-2/2 építési övezetben megengedett mobil üzemanyagtöltő és autómosó létesítményen és a jármű tesztpályához tartozó műtárgyakon kívül nem helyezhető el.

(6) A Területen magasépítmény nem létesíthető.

6. A közművek

6. § (1) Építési telken új épületet elhelyezni csak teljes közművesítettség mellett lehet.

(2) Új építési telek közműellátása csak önálló közműbekötésekkel valósítható meg.

(3) Meglevő közmű kiváltása vagy megszüntetése esetén a feleslegessé vált közmű műtárgyait el kell bontani, majd a területet helyre kell állítani.

(4) Egyedi szennyvízkezelő berendezés és zárt szennyvíztároló nem létesíthető.

(5) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

(6) A Gksz-2/1 és Gksz-2/2 építési övezetek területén új épület létesítése esetén a többlet csapadékvíz csak késleltetett módon vezethető el.

(7) Új transzformátort kizárólag egyéb rendeltetést is tartalmazó épületben lehet elhelyezni.

(8) Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.

7. A zöldfelület és a környezeti elemek, valamint a környezet védelme

7. § (1) A zöldfelület akkor felel meg a 2. mellékletben meghatározott előírásoknak, ha annak legalább 50%-a többszintes növényállományként kerül kialakításra.

(2) A Területen a megengedett rendeltetéshez kapcsolódó tevékenység során keletkező hulladék átmeneti tárolása kivételével hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.

(3) A gépjárművek által használt burkolatról származó, szénhidrogén-származékkal szennyezett csapadékvíz csak olaj- és hordalékfogó műtárgyon keresztül vezethető közcsatornába.

8. A közlekedés és a járművek tárolása

8. § (1) Új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához a Vi-2/1, a Gksz-2/1 és a Gksz-2/2 építési övezetek területén legalább egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani telken belül

a) a kutatási önálló rendeltetési egység kutatási helyiségeinek minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után,

b) az üzemi önálló rendeltetési egység helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után,

c) a raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után, valamint

d) az iroda és egyéb önálló rendeltetési egység minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után.

(2) Új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához a Gksz-2/3 építési övezet területén legalább egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani telken belül

a) a kutatási önálló rendeltetési egység kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után,

b) az üzemi önálló rendeltetési egység helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e után,

c) a raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e után, valamint

d) az iroda és egyéb önálló rendeltetési egység minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után.

(3) Bővítés, átalakítás, illetve rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletszemélygépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell teljesíteni a meglévő parkolóhelyek megtartása mellett.

(4) Felszíni személygépjármű-tárolóhely céljára csak burkolt felület vehető igénybe.

(5) Emelőszerkezetes parkolóberendezés (parkológép) nem telepíthető.

9. § (1) Új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához a szükséges tehergépjármű-tárolóhelyeket telken belül kell biztosítani.

(2) Bővítés, átalakítás, illetve rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlettehergépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő férőhelyek megtartása mellett.

10. § (1) Új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához minden megkezdett 200 férőhely után egy autóbusz telken belüli elhelyezését kell biztosítani a 300 munkavállalónál többet foglalkoztató üzemi vagy raktározási rendeltetést tartalmazó telken.

(2) Bővítés, átalakítás, illetve rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletautóbusz-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő várakozóhely-mennyiség megtartása mellett.

11. § (1) Új építmény, önálló rendeltetési egység, illetve terület rendeltetésszerű használatához legalább egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani telken belül

a) a kutatási egység kutatási helyiségének minden megkezdett 25 m2 alapterülete után,

b) az irodaegység területének minden megkezdett 100 m2 alapterülete után,

c) az üzemi egység minden megkezdett 10 munkahelye után, valamint

d) a raktározási, illetve logisztikai egység minden megkezdett 10 000 m2 alapterülete után.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „P+R rendszerű felszíni parkoló vagy garázs számára igénybe vehető terület” jellel jelölt területen belül a személygépjármű-befogadóképesség 20%-ának megfelelő számú kerékpár B+R rendszerű tárolását is biztosítani kell.

12. § (1) Közforgalom elől el nem zárt magánút kizárólag kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati szerepet tölthet be, és közterülethez vagy meglévő közforgalom elől el nem zárt magánúthoz kell csatlakoznia.

(2) A 30 méternél hosszabb, közforgalom elől el nem zárt magánút zsákutcaként történő kialakítása esetén a zsákutca végén a tehergépjárművek számára visszafordulási lehetőséget kell kialakítani. A zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hossza 250 méter lehet.

(3) A közforgalom elől el nem zárt magánút által kiszolgált telket úgy kell kialakítani, mintha a magánút közterület lenne. A magánút felőli építési határvonal és a telek homlokvonala közötti területsáv előkertnek minősül.

(4) A közforgalom elől el nem zárt magánutat

a) kiszolgálóút hálózati szerep esetén legalább 16 méter,

b) gyalogút esetén legalább 8 méter

szélességgel kell kialakítani.

13. § A személygépjárművek és a tehergépjárművek forgalma számára önálló ki-bejárat létesíthető.

14. § Helikopter-leszállóhely nem létesíthető.

9. Az egyes építményfajták elhelyezése

15. § (1) Közforgalmat szolgáló üzemanyagtöltő állomás kizárólag a KÖu-3 övezettel határos Gksz építési övezetekben létesíthető.

(2) Közforgalmat nem szolgáló mobil üzemanyagtöltő állomás és autómosó kizárólag a Gksz-2/2 építési övezetben, a KÖu-3 övezet határától legalább 80 méterre létesíthető.

II. Fejezet

Részletes övezeti előírások

10. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)

16. § (1) A Vi-2/1 építési övezetben kizárólag

a) iroda,

b) kutatás-fejlesztés, valamint

c) parkolóház

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) A melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, valamint zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3) A Vi-2/1 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

11. Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2)

17. § (1) A Gksz-2 építési övezetekben kizárólag

a) kereskedelmi, szolgáltató,

b) iroda,

c) kutatás-fejlesztés,

d) raktározás,

e) parkolóház, parkolólemez, valamint

f) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység

rendeltetés, illetve annak építménye helyezhető el.

(2) A Gksz-2 építési övezetek területén a melléképítmények közül siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, közmű-becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály-tároló, építménynek minősülő antennatartó szerkezet és zászlótartó oszlop helyezhető el.

(3) A Gksz-2/P építési övezet területén

a) kizárólag parkoló, parkolóház, parkolólemez létesíthető,

b) az előkert mérete 0,0 méter,

c) a hátsókert mérete 1,0 méter, és

d) az oldalkert mérete 5,0 méter.

(4) A Gksz-2/2 építési övezet területén az épület legmagasabb pontja

a) a Gyömrői úti telekhatártól mért 100 méteren belül legfeljebb 37 méter,

b) az a) pontban lehatárolt terület kivételével legfeljebb 33 méter lehet.

(5) A Gksz-2/2 építési övezet területén épület létesítésekor a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) a Vaspálya utca - Robert Bosch utca által alkotott útvonal és a Sibrik Miklós út között teljes értékű kapcsolatnak kell lennie,

b) a Gyömrői út Sibrik Miklós úti, Újhegyi úti és Vasgyár utcai csomópontjainak a beépítés közlekedési igényeit is ki kell tudni szolgálnia, valamint

c) a Vaspálya utcának, valamint annak Robert Bosch utcai csomópontjának a beépítés közlekedési igényeit is ki kell tudni szolgálnia.

(6) A Gksz-2 építési övezet határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

12. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

18. § (1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjai, csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem létesíthető.

(3) A Sibrik Miklós út közúti űrszelvénye felett az 1. mellékletben meghatározott szabályozási terven „Gyalogos híd építménye elhelyezésére szolgáló terület” jellel jelölt területen legfeljebb 10 méter szélességben az épületeket összekötő, gyalogos híd építménye és az annak alátámasztását szolgáló pillérek helyezhetők el.

(4) Az övezet területén - az eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével - nem szüntethető meg a forgalom.

13. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

19. § (1) Az övezet a kiszolgáló utak, ezek csomópontjai, műtárgyai, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem létesíthető.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)-(4) * 

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 19/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 19/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

Beépítésre szánt területek

1. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2)

A B C D E F G H
Építési
övezet
jele
Kialakít-
ható legkisebb telek
Beépítési
mód
Meg-
engedett legnagyobb beépített-
Épületmagasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)
Terepszint alatti beépítés legnagyobb Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
(m
2/m2)
terület
(m
2)
ség mértéke
(%)
Legkisebb Legnagyobb mértéke
(%)
Általános Parkolási
1 Vi-2/1 5000 szabadonálló 45% 4,0 25,0 25% 45% 2,4 1,0

2. Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2)

A B C D E F G H
Építési
övezet
jele
Kialakít-
ható legkisebb telek
Beépítési
mód
Meg-
engedett legnagyobb beépített-
Épületmagasság
(m)
Zöldfelület legkisebb mértéke
(%)
Terepszint alatti beépítés legnagyobb Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke
(m
2/m2)
terület
(m
2)
ség mértéke
(%)
Legkisebb Legnagyobb mértéke
(%)
Általános Parkolási
1 Gksz-2/1 10000 szabadonálló 45% 4,0 11,0 25% 30% 2,00 0,0
2 Gksz-2/2 20000 szabadonálló 50% 4,0 25,0 25% 50% 2,40 0,0
3 Gksz-2/3 20000 zártsorú 45% 4,0 15,0 25% 35% 2,40 0,0
4 Gksz-2/P 5000 szabadonálló 90%* 4,0 25,0 10%* 90%* 2,40 0,0
* BP/1002/00166-3/2018 számú OTÉK eltérési engedély alapján.

3-4. melléklet a 19/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére