Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közterület-használattal kapcsolatos ügyben meghatározott cselekmény végrehajtása tekintetében a végrehajtást az első fokon eljáró hatóság foganatosítja.”

2. § Az R. a következő 36/A. §-sal egészül ki:

„36/A. § (1) E rendeletnek - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított - 1. mellékletét - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2020. január 1-je előtt kiadott közterület-használati hozzájárulásra is alkalmazni kell.

(2) Nem kell alkalmazni e rendeletnek - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított - 1. mellékletét a 2020. január 1-je előtt kiadott, legfeljebb három év határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulásra, valamint arra a három évnél hosszabb határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulásra, amelynek a hatálya legfeljebb 2020. december 31. napjáig tart.

(3) Azt a 2020. január 1-je előtt kiadott közterület-használati hozzájárulást, amelyre e rendeletnek - Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított - 1. mellékletét alkalmazni kell, a hatóság 2020. április 30. napjáig felülvizsgálja.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 25/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használat díjtételei

A B C
1. A közterület-használat célja Díj

2.

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenység
Kiemelt
közterület
Nem
kiemelt
közterület
3. Építményhez tartozó homlokzat (portál), üzleti védőtető, előtető (vetülete után), ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 m2-t meghaladja, és kereskedelmi, szolgáltató vagy egyéb vállalkozási tevékenység alatta nem folyik (Ft/m2/hó) 368 189
4. Építményhez tartozó homlokzati cégtábla, cégér, üzletfelirat, kirakat, szekrény, ha a közterületbe 10 cm-en túl benyúlik (Ft/m2/hó) 525 273
5. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény 6 m2-ig (Ft/m2/hó) 1213 719
6. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6 m2-ig (Ft/m2/hó) 1213 719
7. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység
céljára szolgáló építmény 7 és 12 m2 között (Ft/m2/hó)
1323 929
8. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység
céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 7 és 12 m2 között (Ft/m2/hó)
1323 929
9. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység
céljára szolgáló építmény 13 és 30 m2 között (Ft/m2/hó)
1591 1323
10. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység
céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 13 és 30 m2 között (Ft/m2/hó)
1591 1323
11. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység
céljára szolgáló, 30 m2-t meghaladó alapterületű építmény (Ft/db) + a 30 m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2/hó)
47 730
+
200
39 690
+
68
12. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építményből történő, 30 m2-t meghaladó kitelepülés (Ft/db) + a 30 m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2/hó) 47 730
+
200
39 690
+
68
13. Vendéglátói előkert, terasz (Ft/m2/hó) 1911 1176
14. Szerencsejáték, illetve pénznyerő automata üzemeltetése céljára szolgáló építmény a szerencsejátékszelvény-ügynöki értékesítés kivételével (Ft/m2/hó) 4410
15. Alkalmi árusítás ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából
(kivéve a 17. sor szerinti tevékenység) (Ft/m2/nap)
525
16. Kézből történő utcai árusítás (Ft/m2/nap) 662
17. Fenyőfa-árusítás (Ft/m2/nap) 735
18. Mozgóbolt, mozgó javító, szolgáltató tevékenység járműből (útszakasz meghatározásával) (Ft/m2/nap) 630
19. Árusítás asztalról, guruló kocsiról, állványról, járműről (nem kereskedelmi létesítményhez kapcsolódó árusítás esetén) (Ft/m2/hó) 1050 525
20. Nem közterületen létesült kereskedelmi, szolgáltató egységből árusításra történő kitelepülés (Ft/m2/hó) 782 441
21. Építéssel, szereléssel kapcsolatos munkálatok
22. Állványzat 6 hónap időtartamon belül (Ft/m2/hó) 399
23. Állványzat 6. hónapot követően (Ft/m2/hó) 809
24. Építőanyag és építési törmelék tárolása 6 hónap időtartamon belül (Ft/m2/hó) 399
25. Építőanyag és építési törmelék tárolása 6 hónapot követő minden hóra (Ft/m2/hó) 798
26. Építési felvonulási terület 6 hónap időtartamon belül (Ft/m2/hó) 683
27. Építési felvonulási terület 6. hónapot követően (Ft/m2/hó) 1365
28. Hulladéktároló konténer elhelyezése (Ft/db/nap) 1260
29. Szerelési, szállítási célból elhelyezett daru vagy egyéb munkagép (Ft/nap) 11 025
30. Rakodás, költözés (Ft/m2/nap) 200
31. Információs felületek Kiemelt
közterület
Nem kiemelt közterület
32. Önálló reklámhordozó (Ft/m2/hó) 1628 1155
33. Önálló reklámhordozó zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 3255 2258
34. Önálló cégtábla, cégér, üzletfelirat (Ft/m2/hó) 1628 1155
35. Önálló cégtábla, cégér, üzletfelirat zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 3255 2258
36. Információközlő felülettel rendelkező egyéb tárgy (Ft/m2/hó) 1628 1155
37. Információközlő felülettel rendelkező egyéb tárgy zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 3255 2258
38. Egyebek Kiemelt
közterület
Nem kiemelt közterület
39. Iparterület, ipari raktározási terület, járműkereskedés, gépjárművezetői oktatói tanpálya (Ft/m2/hó) 210
40. Biztonsági célú lezárás (Ft/m2/év) 210
41. Üzemképtelen személygépjármű tárolása (Ft/db/hó) 17 462
42. Iparvágány (sínpáronként) (Ft/fm/év) 121
43. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordó, láda, göngyöleg kihelyezése, ki- és berakodás (Ft/m2/nap) 273 200
44. Kutyakiképző terület (Ft/m2/év) 179
45. Garázsfelépítmény alatti terület (Ft/m2/év) 1575
46. Harminc percet meghaladó időtartamú - a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerint nem díjköteles - film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése (Ft/m2/nap) 315
47. Mutatványos tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó ideiglenes parkoló létesítése (Ft/m2/nap) 210
48. Utcazenélés (Ft/m2/nap) 189
49. Kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel összefüggő köztisztasági rendeltetésű hulladékgyűjtő tároló elhelyezése (Ft/db/hó) 210
50. Egyéb konténer (iroda-, lakó-, tároló konténer) (Ft/db/hó) 6 615
51. Nem vállalkozási célú rendezvény céljára szolgáló építmény,
berendezés ideiglenes elhelyezése vagy építmény nélküli igénybe vett terület (Ft/m2/nap)
158
52. Nem vállalkozási célú kiállítás céljára szolgáló építmény,
berendezés ideiglenes elhelyezése vagy építmény nélküli igénybe vett terület (Ft/m2/nap)
525
53. Intézmény, cég székhelye, illetve telephelye előtti közterületen saját célú parkolóhely kialakítása (Ft/m2/év) 872
54. Kozma utca és Sírkert utca térségében sírkőfaragó tevékenység folytatása (Ft/m2/év) 872
55. Lakóházhoz, intézményhez tartozó kert, előkert (Ft/m2/év) 137
56. Trolibuszgarázs, ki- és beálló (Ft/m2/év) 1 050
57. Szórólap, hírlap osztása (Ft/m2/nap) 840
58. Árusító és egyéb automata (Ft/db/hó) 6 300

  Vissza az oldal tetejére