6/2019. (I. 17.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapításáról

(13 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. Ezt a határozatot 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. * 

1. melléklet a 6/2019. (I. 17.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkciói

A B
1 Kormányzati funkció kód Megnevezés
2 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5 016030 Állampolgársági ügyek
6 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
7 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
8 031030 Közterület rendjének fenntartása
9 031060 Bűnmegelőzés
10 031070 Baleset-megelőzés
11 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
12 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
13 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
14 041160 Földmérés, térképészet
15 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
16 042180 Állat-egészségügy
17 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
18 045120 Út, autópálya építése
19 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
20 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
21 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
22 045180 Közúti járművontatás
23 047120 Piac üzemeltetése
24 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
25 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
26 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
27 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
28 061020 Lakóépület építése
29 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
30 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
31 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
32 064010 Közvilágítás
33 066010 Zöldterület-kezelés
34 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
35 072111 Háziorvosi alapellátás
36 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
37 072311 Fogorvosi alapellátás
38 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
39 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
40 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
41 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
42 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
43 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
44 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei
45 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
46 076062 Település-egészségügyi feladatok
47 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
48 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
49 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
50 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
51 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
52 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
53 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
54 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
55 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
56 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
57 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
58 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
59 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
60 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
61 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
62 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
63 083020 Könyvkiadás
64 083030 Egyéb kiadói tevékenység
65 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
66 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
67 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
68 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
69 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
70 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
71 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
72 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
73 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
74 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
75 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
76 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
77 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
78 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
79 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
80 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
81 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
82 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
83 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
84 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
85 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
86 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
87 102025 Időskorúak átmeneti ellátása
88 102031 Idősek nappali ellátása
89 102032 Demens betegek nappali ellátása
90 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
91 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
92 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
93 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
94 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
95 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
96 104043 Család és gyermekjóléti központ
97 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
98 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
99 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
100 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
101 107015 Hajléktalanok nappali ellátása
102 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
103 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
104 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
105 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

  Vissza az oldal tetejére