Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó egyes szabályokról (II.)

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 142/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az önkormányzati kitüntetések adományozásának kivételes szabályai

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 21. § (3) és (3a) bekezdése, valamint a 22. § (1) és (2) bekezdése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnését követő 30. napig nem alkalmazható.

2. § (1) Az R. szerinti kitüntetés adományozására a javaslat megtételének határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap.

(2) A kitüntetéseket a polgármester ünnepélyes keretek között adja át.

2. Egyes szociális támogatások kivételes szabályai

3. § A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 11. §-a, 15. §-a, 16. §-a vagy 20. §-a alapján megállapított, a veszélyhelyzet fennállása alatt megszűnő támogatásra való jogosultság időtartama a megszűnés napjától számított három hónappal meghosszabbodik.

3. A közösségi együttélés kivételes szabályai

4. § (1) *  A veszélyhelyzet fennállása alatt a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén lévő közhasználatú játszótér, közterületi játék, kültéri sportterület, valamint zárt kutyafuttató használata során a 14. életévét betöltött személy a szájat és az orrot eltakaró eszközt köteles viselni.

(2) *  Aki az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget elmulasztja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

5. § (1) Az üzlet üzemeltetője a veszélyhelyzet fennállása alatt köteles nyitvatartási időben az üzlet előtti közterület öt méteres sávjának fertőtlenítéséről - az úttest kivételével - legalább négyóránként gondoskodni, és a fertőtlenítés megtörténtét megfelelően dokumentálni.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és tizenötezer forinttól természetes személy esetében kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

6. § A 4. és 5. §-ban meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás ügyében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete I. Fejezetét megfelelően alkalmazni kell.

3/A. *  A piac látogatásának rendje

6/A. § *  (1) A 65. életévét betöltött személy a piacot kizárólag a piac nyitvatartása kezdetét követő két órán belül látogathatja.

(2) A piacon a nyitvatartás kezdetét követő két órán belül az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő százhuszadik napon hatályát veszti.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

  Vissza az oldal tetejére