Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. ker., Rákosvölgyi utca - Keresztúri út - Túzok utca - Rákospatak által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2004. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Fa kivágásához minden esetben az Önkormányzat engedélye szükséges. Az „E-TG” övezetben telepített faegyedek - ideértve a gyümölcsfát is - csak engedéllyel, fapótlási kötelezés mellett vághatók ki. A fapótlásról a BVKSZ 15. §-a alapján legalább a törzsátmérő mértékéig gondoskodni kell.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2005. május 20.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2005. június 1.