Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2005. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. ker., Tarkarét utca - Bogáncsvirág utca - Csillagvirág utca - Ezüstfa utcák által határolt terület Szabályozási Tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 36/2000. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 3. § (1) bekezdés harmadik francia bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

a) Előkert vonatkozásában a Szabályozási Terv szerint,

b) Oldalkert: h/2,

c) Hátsókert: h,

ahol h az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2005. május 20.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2005. június 1.