Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának pénzügyi támogatásáról * 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - mint nem szabályozott társadalmi viszonyra - a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerűsítéséhez, felújításához támogatást nyújtson.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya a Budapest Kőbánya Önkormányzat területén található legalább 10 lakásos, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezeti épületek (továbbiakban: épületek) energiatakarékos felújításának elősegítésére, korszerűsítésére terjed ki, amennyiben megfelelnek a mindenkori pályázati kiírás feltételeinek.

II. FEJEZET

Tevékenységek támogatási formája

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó lakóépületek tervezett felújításához az önkormányzati pályázati kiírás alapján pénzügyi támogatást igényelhetnek.

(2) *  Támogatott tevékenységek:

- Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje

- Homlokzatok és födémek hőszigetelése

- Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása

- A megújuló energiafelhasználás növelése.

(3) A (2) bekezdés szerinti munkálatok részletes tartalmát e rendelet 1. sz. függelékét képező - a mindenkori hatályos rendelkezések figyelembevételével aktualizált - pályázati felhívás tartalmazza.

4. § (1) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a 3. § (2) bekezdésében meghatározott munkákra.

(2) A támogatás éves keretösszegét az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

5. § Támogatás a tulajdonostársak közös tulajdonában lévő - a lakások külön tulajdonát, illetve lakásszövetkezetek esetébe használati jogát nem érintő - épületrészeinek, közös helyiségek, illetve lakóépület tömbök közös tulajdonú részeinek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének előkészítéséhez és felújításához igényelhető.

6. § Támogatás igénylésénél a felújítás összköltségeként a pályázati kiírásban rögzített közös tulajdonú épületrészekre vonatkozó felújítási munkák és járulékos költségei általános forgalmi adót is tartalmazó összeg vehető figyelembe.

A pályázatok kiírásának időpontja

7. § A pályázatot az Önkormányzat úgy írja ki, hogy a lakóépületek részére biztosítható legyen a Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által kiírt felújítási pályázatokon való részvétel pénzügyi forrása.

Pályázati feltételek

8. § (1) Támogatás iránti pályázatot - az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott képviselő útján - a lakóépületek tulajdonostársai nyújthatnak be.

(2) A támogatás feltétele, hogy:

- A lakóépületeknek az Önkormányzattal szemben ne álljon fenn adó, vagy adók módjára beszedhető köztartozása, vételár tartozása, valamint lejárt kölcsöntartozása.

- A hitelnyújtó pénzintézet nyilatkozatával rendelkezzen.

Nem minősül vételár tarozásnak, ha a társasház tulajdonostársai a vételárat részletekben fizetik meg, és azt az adásvételi szerződés szerint teljesítik.

(3) A megpályázott beruházás 8 éven belüli, energia megtakarításból származó megtérülésének gazdaságossági számításokkal történő igazolása.

(4) A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy alkalmas legyen a Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázatokon való részvételre, illetve megfeleljen a támogatott állami és nemzetközi pályázatok feltételeinek.

(5) A pályázatnak tartalmaznia kell: a mindenkori hatályos jogszabályok alapján előírt dokumentumokat.

Támogatás mértéke

9. § *  A támogatás mértéke az 1. §-ban meghatározott célok megvalósításának érdekében végzett beruházások elismert értékének maximum 1/3-a, de legfeljebb 500 000,- Ft/lakás lehet.

Pénzügyi rendelkezések

10. § (1) *  A támogatás folyósítása a beruházás befejezését követő negyedév első napjától számított 32 egyenlő részletben, negyedévente a támogatási szerződésben megjelölt bankszámlára történik.

(1a) *  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatott kérelmére kivételesen indokolt esetben a támogatásnak az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő folyósításáról dönthet.

(2) A Budapest Kőbányai Önkormányzat nevében a nyertes pályázókkal a Kőbányai Vagyonkezelő Rt. támogatási szerződést köt, melynek egy példányát megküldi a·Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához.

(3) A támogatási szerződést az eredményhirdetést követő 30 napon belül kell a támogatásban részesített pályázónak aláírni. A szerződést határidőben alá nem író pályázó a támogatást elveszíti.

(4) A munkák megkezdését és befejezését a Kőbányai Vagyonkezelő Rt.-nek be kell jelenteni, az átadás-átvételre a Kőbányai Vagyonkezelő Rt. képviselőjét meg kell hívni.

(5) *  Az elnyert támogatás csak a megállapodásban rögzített munkák finanszírozására, vagy az arra felvett hiteltörlesztésre használható fel azzal, hogy a felvett hitel vonatkozásában csak a tőketörlesztésre használható fel, a kamatait a pályázónak kell saját forrásból finanszíroznia.

(6) Amennyiben a megállapodásban rögzített befejezési határidőig - amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható - a kivitelezési munkák nem fejeződnek be, a támogatás nem folyósítható.

(7) *  Az állami és az önkormányzati támogatás a Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő - az önkormányzat által megnyitott - elkülönített számlára kerül folyósításra.

III. FEJEZET

Vegyes és záró rendelkezések

Eljárási kérdések

11. § (1) A pályázatot a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete írja ki, a Kőbányai Vagyonkezelő Rt. javaslata alapján.

A kiírás a pályázati felhívásból és a részletes pályázati feltételekből áll.

(2) A pályázati felhívást a Budapest Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Hírek önkormányzati lapban teszi közzé. Amennyiben a pályázati határidő miatt ez nem teljesíthető, abban az esetben a társasházakat a Kőbányai Vagyonkezelő Rt. írásban értesíti.

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:

- a pályázatok benyújtásának helyét, időpontját, a benyújtandó példányszámot,

- a mindenkor hatályos jogszabályok alapján előírt dokumentumokat,

- a pályázatokról való döntés időpontját és az eredmény közzétételének módját.

(4) *  A pályázatok elbírálásáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előminősítésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.

(5) A pályázati kiírások előkészítését a nyertes pályázókkal való szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok ellátását, a munkák átadás-átvételében történő részvételt a műszaki ellenőrzést a Kőbányai Vagyonkezelő Rt. végzi, illetve a szerződésben rögzítettek szerint gondoskodik a támogatás pénzügyi teljesítéséről.

Értelmező rendelkezések

12. § (1) *  Támogatás: A beruházás elismert bekerülési költségének maximum 1/3-a, de legfeljebb 500 000,- Ft/lakás.

Hatálybalépés

13. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2005. július 8.