Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. ker., Basa utca - Kőér utca - Üllői út - Száva utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/2004. (VI. 24.) számú rendelettel módosított 2/2002. (I. 22.) számú rendelet módosításáról

1. § Jelen rendelet a mellékelt Szabályozási Tervvel együtt érvényes.

2. § A rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A Szabályozási Terven rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:

- tervezett szabályozási vonal,

- építési övezet/övezet határa,

- építési övezeti/övezeti besorolás, övezeti jellemzők,

- tervezett telekhatár övezethatár mentén,

- megtartandó fásított terület,

- építési hely,

- szabályozási elemekre vonatkozó méretek,

- telekhatár megszüntetése,

- telepítendő fasor,

- tervezési terület határa.

A kötelező szabályozási elemek módosítása csak jelen rendelet módosításával, a tervezési terület egészére kiterjedő felülvizsgálat alapján történhet.”

3. § A rendelet. 2. § (4) bekezdés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„személybejárat/gépjármű ki-, és behajtó.”

4. § A rendelet 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A Szabályozási Terven alkalmazott tájékoztató elemek:

- meglévő épület,

- építési korlátozás tengelye és határai,

- kerülethatár.”

5. § A rendelet 3. § (3) bekezdésében az I-X/1 jelű építési övezetben a megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság értéke az alábbiak szerint módosul:

- legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-9,0 m.

6. § Jelen rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.

Andó Sándor Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2006. március 1.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2006. március 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendeletéhez