Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest X. kerület, Korall utca - Korányi Frigyes utca - Maglódi út - Felsőcsatári út - Hangár utca - Harmat utca - Ökrös utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 43/2005. (IX. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése kiegészül:

„- építési korlátozás helye.”

2. § A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) az IZ keretövezetbe tartozó területre meghatározott építési övezet:

- IZ-X/SZ1 jelű építési övezet

- IZ-X/SZ2 jelű építési övezet”

3. § A rendelet 5. §-a kiegészül:

„(7) Ahol a Szabályozási Terven nem került kijelölésre építési hely, ott az épületek elhelyezésére az OTÉK vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

Ez esetben az építési engedélyezési eljárást megelőzően beépítési tervet kell készíteni, melyet az Önkormányzat illetékes bizottsága véleményez.”

4. § A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„IZ-X/SZ1 jelű építési övezetre meghatározott előírások

9. § (1) A szabályozási tervlapon alkalmazott jelölés:

IZ-X/SZ1 SZ 35% (25%)* 1,2 (1,0)*
3,0-9,0 3000 (1000)* 50%
* lakófunkció esetében

- beépítés módja: szabadonálló beépítési mód

- legnagyobb megengedett beépítési mérték: 35%

- (lakófunkció esetében: 25%)

- legnagyobb megengedett szintterületi mutató: 1,2 m2/m2

- (lakófunkció esetében: 1,0 m2/m2)

- legkisebb megengedett építménymagasság: 3,0 m

- legnagyobb megengedett építménymagasság: 9,0 m

- kialakítható legkisebb telekméret: 3000 m2

(lakófunkció esetében: 1000 m2)

- legkisebb zöldfelületi mérték: 50%

- közművesítettség: teljes közművesítettség

- a telken több épület is elhelyezhető.

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

- lakóépületek,

- közintézmények épületei,

- igazgatási épületek,

- irodaépületek,

- vendéglátás épületei,

- egyéb közösségi szórakoztató épületek,

- sportépítmények

- kiskereskedelem épületei,

- szolgáltatás épületei,

- szállás jellegű épületek,

- szálláshely-szolgáltató épületek,

helyezhetők el az építési övezetben.”

5. § A rendelet kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„IZ-X/SZ2 jelű építési övezetre meghatározott előírások

10. § (1) A szabályozási tervlapon alkalmazott jelölés:

IZ-X/SZ2 SZ 10% 0,1
4,5 1 ha 80%

- beépítés módja: szabadonálló beépítési mód

- legnagyobb megengedett beépítési mérték: 10%

- legnagyobb megengedett szintterületi mutató:0,1 m2/m2

- legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 m

- kialakítható legkisebb telekméret: 1 ha,

- legkisebb zöldfelületi mérték: 80%

- közművesítettség: teljes közművesítettség

- a telken több épület is elhelyezhető.

(2) Az épületek rendeltetésére vonatkozó előírások:

- pihenést, testedzést szolgáló építmény,

- ismeretterjesztés építménye,

- a terület fenntartásához szükséges építmény

helyezhető el az építési övezetben.”

6. § A rendelet 10. §-ától kezdődően a paragrafusok számozása eggyel növekszik.

7. § A rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv a mellékelt tervlap szerint módosul.

8. § Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. március 21.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. április 1.

Melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (III. 21.) önkormányzati rendeletéhez