Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2008. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a környezeti zajvédelem helyi szabályairól

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

Általános előírások

1. § A rendelet célja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó közterületi rendezvényeken használt zajforrásokra, műsor- és zeneszolgáltatás alkalmazására és magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zaj- és rezgésforrások működtetésére vonatkozó helyi zajvédelmi szabályok megalkotása, Kőbánya közigazgatási területén a társas együttélés követelményeinek figyelembe vételével az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében.

2. § E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki, illetve amely a kerület közigazgatási területén közterületen végzett rendezvények, illetve magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek során állandó vagy ideiglenes jelleggel zaj- és rezgéskibocsátással járó tevékenységet végez, zajforrást üzemeltet.

Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény hatálya alapján gyakorolt tevékenységek, továbbá vallási tevékenység okozta zajkibocsátásokra, zajterhelésekre.

3. § E rendelet szempontjából zajforrásnak minősülnek (a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott környezeti zaj- vagy rezgésforrásokon túl) különösen

- közterületi rendezvényekkel összefüggő bármilyen zajkibocsátás, műsor- és zeneszolgáltatás (gépzene, diszkózene), beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül);

- a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekkel összefüggő mindennemű zaj- és rezgésforrás, háztartási vagy kerti gép.

4. § (1) Tilos a kerületben indokolatlanul olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja.

(2) A zajforrásoktól származó (külső) környezeti zajterhelés nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban (A környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) rögzített zajterhelési határértékeket, illetve nem okozhat veszélyes mértékű zajterhelést sem környezetében.

Közterületi rendezvények során működő zajforrásokra vonatkozó előírások

5. § (1) A X. kerület közigazgatási területén közterületi rendezvény megkezdése előtt 30 nappal közterület-használati hozzájárulást kell kérni. A polgármester - a környezetvédelmi szakhatóság bevonásával - határozatban dönt a hozzájárulás megadásáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. számú melléklete szerinti kitöltött zajvédelmi adatlapot;

b) helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a zajforrások elhelyezését, valamint a legközelebbi védendő létesítményeket;

c) azokat a dokumentumokat, amelyekből megállapítható a zajforrás várható zajkibocsátása, illetve a várható zajterhelés.

(3) Közterületi rendezvények zajkibocsátásának vizsgálatakor, a zajkibocsátás és az okozott zajterhelés minősítésekor a rendezvénnyel összefüggő valamennyi zajhatást figyelembe kell venni.

(4) Amennyiben a kérelemben és a mellékletekben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az alkalmazni kívánt zajforrás (zeneszolgáltatás, műsorforrás stb.) üzemeltetése során a zajkibocsátási határértékek nem lesznek betarthatóak, illetve a berendezés üzemeltetése a környéken élők éjszakai nyugalmát indokolatlanul zavarná, akkor a polgármester a zajforrás (zeneszolgáltatás, műsorforrás, stb.) üzemeltetésének időtartamára, teljesítményére vonatkozó korlátozást írhat elő, vagy a hozzájárulást megtagadhatja.

(5) Közterületeken működő (reklámcélú) mozgó hangosító berendezések csak hétköznapokon 800-1800 óra között működtethetők.

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zaj- és rezgésforrások működtetésével kapcsolatos előírások

6. § (1) Zajkibocsátással együtt járó, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő valamint kertépítéssel és kertfenntartással kapcsolatos, gépi berendezések üzemeltetése (pl. villany- és robbanómotoros fűnyírás, fakivágás, kerti traktor, egyéb motoros berendezések működtetése stb.) a lakóterületeken

a) munkanapokon 0-7, valamint 20-24 óra között

b) szombaton és munkaszüneti napokon: 0-8 óra, valamint 16-24 óra között

c) vasárnap és ünnepnapokon

tilos.

(2) Tilos hangerősítő berendezést, hangszórót elhelyezni, üzemeltetni

a) ingatlan közterület felőli határvonalán és előkertjében,

b) épület közterülettel határos vagy arra néző homlokzatán, tetején, tetőfelépítményén, műtárgy szerkezeti egységén.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 43/1993. (XI. 23.) számú a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2008. december 20.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. december 20.

1. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2008. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

ZAJVÉDELMI ADATLAP
közterületi rendezvényen alkalmazandó zajforrás, zeneszolgáltatás engedélyezéséhez

1.
A berendezés (szolgáltatás) üzemeltetőjének neve: ................................................................................................................................................................................................
2. Címe: ................................................................................................. Tel: .....................................
3. A rendezvény megnevezése:
..............................................................................................................................................

4.
A rendezvény helyszíne:
..........................................................................................................

Tel: .....................................
5. Rendezvény megtartásának tervezett időpontja: .................... év ..................... hónap .......... nap
6. A hangosító berendezés alkalmazásának ideje: ............ órától ................. óráig
7. A rendezvény helyének környezetében elhelyezkedő, legközelebbi védendő
a) lakóépület ....... m-re b) szállásépület ........ m-re van nincs
8. A zeneszolgáltatás kért időtartama
Nappal: igen ..................-tól ........................-ig nem
Éjjel: igen ..................-tól ........................-ig nem
A zeneszolgáltatás módja
9. Élőzene hangosítással gépi műsorforrás
Élőzene hangosítás nélkül (lemezjátszó, erősítő stb.)
10. Hangosító berendezés tervezett hangnyomásszintje: max dB: ...........................


11.
Az alkalmazandó hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama:
- folyamatos - 1 órát meghaladó - 1 órát nem haladja meg
................................ db ............................................................... típusú erősítő
12. Hangosító berendezés adatai: ................................ db ............................................................. típusú hangszóró
................................ db .............................................................. típusú zenegép
................................ db ............................................................ (egyéb berendezés)
13. Erősítő berendezésen zajlimitert alkalmaznak-e: igen nem
14. Üzemelés során zajvédő szerkezetet
alkalmaznak-e:
igen nem

15.
Élőzene szolgáltatás esetén alkalmazandó hangszerek:
................................................................................................................
A terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati megállapodás:
16. - van - az engedély száma: ...............................................................
- nincs - a kérelem benyújtásra került ........... év ................ hó ............ napján
Dátum: .................................................. Aláírás: ...............................................