Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2009. (X. 16.) önkormányzati rendelete

a Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornadíjának áthárításáról szóló 13/2001. (III.27.) sz. rendelet módosításáról az Európai Unió 2006/123/EK irányelve alapján

1. § A rendelet az alábbi 9. §-sal egészül ki:

„9. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § A rendelet 6. § (1) bekezdésében, a zárójelben lévő jogszabályi hivatkozás „(1992. évi LXXIV. törvény 8. § (4) bekezdés)” helyébe az alábbi lép:

„(mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény)”

3. § A rendelet 1. § (2) bekezdésében „Kőbányai Vagyonkezelő Rt.” megnevezés helyesen „Kőbányai Vagyonkezelő Zrt”.

4. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos Dr. Neszteli István
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2009. október 16.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2009. október 16.