Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Nemzetközi kapcsolattartás

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetközi kapcsolattartás során arra törekszik, hogy elősegítse az érintett önkormányzatok közigazgatási területén működő

a) oktatás, művelődés,

b) városépítészet,

c) közigazgatás,

d) kereskedelem,

e) szociális és egészségügy, valamint

f) sport

körébe tartozó helyi kulturális értékek, hagyományok, illetve intézmények kölcsönös megismerését és ápolását.

2. § Az 1. §-ban meghatározottak megvalósulása érdekében az Önkormányzat a kölcsönösség figyelembevételével támogatja az érintett önkormányzatok és településrészeik hagyományainak ápolását, a helyi kulturális értékek fennmaradását biztosító intézmények megismerését, közismertté tételét, a helyi kultúra értékeinek sokoldalú bemutatását, a helyi kisebbségi kulturális értékek megismertetését, a kisebbségi hagyományok gondozását, fejlesztését és befogadásának erősítését.

3. § Az 1. §-ban meghatározott célok elérése érdekében az Önkormányzat

a) találkozókat kezdeményez,

b) ismeretterjesztő, képzőművészeti, művészeti, tudományos rendezvényeket szervez,

c) kulturális értékek bemutatását elősegítő kiállításokat, fesztiválokat rendez,

d) sporttalálkozókat kezdeményez,

e) megteremti a kapcsolatok fenntartásához szükséges intézményi szervezeti keretet.

4. § Az Önkormányzat a tartós együttműködést együttműködési megállapodás megkötése vagy testvérvárosi kapcsolat létrehozása útján biztosítja.

5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei részéről nemzetközi kapcsolat kezdeményezéséhez, együttműködés létesítéséhez és fenntartásához, illetve nemzetközi önkormányzati szervezethez történő csatlakozáshoz a Képviselő-testület minősített többséggel meghozott döntése szükséges.

(2) A képviselő-testületi döntés alapján a kapcsolatfelvételre, illetve megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei nemzetközi kapcsolatai létesítésének és fenntartásának költségeit a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben határozza meg.

2. *  Az ideiglenes külföldi kiküldetés

7. § *  (1) Ideiglenes külföldi kiküldetést (a továbbiakban: kiküldetés) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője és munkavállalója, az Önkormányzat intézményének vezetője és közalkalmazottja, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vezetője és munkavállalója (a továbbiakban együtt: kiküldött) teljesíthet, aki képviseli az Önkormányzatot, illetve eljár annak érdekében a nemzetközi kapcsolattartás során.

(2) A kiküldetést a munkáltató, illetve az egyéb munkáltatói jog gyakorlója rendeli el.

(3) A polgármester az általa, a jegyző, az Önkormányzat intézményének vezetője, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vezetője által elrendelt kiküldetés megvalósulásáról a Képviselő-testületet - annak soron következő ülésén - szóban tájékoztatja.

(4) A kiküldött a feladatait mindenkor a kiküldetési cél és a takarékossági szempontok együttes figyelembevételével köteles ellátni.

8. § *  A kiküldetéssel kapcsolatos feladatok összehangolását a Polgármesteri Hivatal végzi.

9. § *  (1) A kiküldött napidíja naptári naponként 40 euró.

(2) Ha a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt térítésmentes élelmezésben részesül, az adott naptári napra jutó napidíját díjtalan reggeli esetén 10%-kal, díjtalan ebéd, illetve vacsora esetén étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.

(3) A kiküldöttet arra a napra, amelyen a külföldön töltött idő eléri a nyolc órát, a teljes napidíj, arra a napra, amelyen a külföldön töltött idő eléri a négy órát, de kevesebb mint nyolc óra, a napidíj 50%-a illeti meg. Ha a külföldi tartózkodás négy óránál rövidebb, a kiküldöttet nem illeti meg napidíj.

10. § *  Az utazással kapcsolatos dologi költségeket számla alapján lehet elszámolni, illetve megtéríteni.

3. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

19. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2011. május 25.

A hatálybalépés napja: Budapest, 2011. június 1.

1. melléklet a 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Külföldi kiküldetési rendelvény

Név: ................................................................... Beosztás: ............................................................

Munkahely (intézményvezető esetén): ...........................................................................................

Lakcím: .................................................................................. Úti okmány száma: ........................

Adóazonosító jel: ............................................. Telefonszám: .......................................................

Utazási körülmények

Utazás időtartama: ...............................................................-tól ................................................-ig

Határátlépés induláskor és érkezéskor (nap, óra, perc): .................................................................

Úti cél (ország, város): ...................................................................................................................

Utazás célja: ....................................................................................................................................

Várható kiadások

Napidíj: ............................................................ Szállásköltség: .....................................................

Útiköltség: ....................................................... Egyéb kiadás: .......................................................

Saját gépjármű használata esetén:

Gyártmány, típus megnevezése: ..................................................................................................

Forgalmi rendszám: .....................................................................................................................

Útvonal: ...................................................................... Megtett kilométer: .................................

Üzemanyag-fogyasztási norma: ................................. Üzemanyagár: ........................................

Összesen: ........................................................................................................................................

Budapest, ......................................

..................................................................... ........................................................................
Kiküldött Kötelezettségvállaló, kiküldetést elrendelő
.................................................................
Ellenjegyző

Készült 2 példányban, 1 példányt a kiküldött részére át kell adni!