Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, tanulmányi eredményét javító vagy azt megtartó gyermekek támogatására „Kőbánya számít Rád” megnevezéssel ösztöndíjat hoz létre.

2. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, közoktatási intézmény nappali tagozatának 5-13. évfolyamán tanuló gyermekre, valamint a törvényes képviselőjére.

2. A „Kőbánya számít Rád” ösztöndíj feltételrendszere

3. § (1) A „Kőbánya számít Rád” ösztöndíjban (a továbbiakban: Ösztöndíj) pályázat alapján az a tanuló részesíthető,

a) akinek

aa) a pályázat benyújtását megelőző félév végén a félévi vagy év végi osztályzatai átlaga legalább 3,0, és a pályázat benyújtását megelőző második félévet lezáró osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredményét legalább 0,2-del javította,

ab) *  az alapfokú közoktatási intézményben a pályázat benyújtását megelőző félév végén a félévi vagy év végi osztályzatai átlaga legalább 4,2, és a pályázat benyújtását megelőző második félévet lezáró osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredménye nem romlott,

ac) *  a középfokú oktatási intézményben a pályázat benyújtását megelőző félév végén a félévi vagy év végi osztályzatai átlaga legalább 4,0, és a pályázat benyújtását megelőző második félévet lezáró osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredménye nem romlott, vagy

ad) *  az alapfokú közoktatási intézményben vagy a középfokú oktatási intézményben a pályázat benyújtását megelőző félévben az osztályzatai átlaga legalább 4,5, és a pályázat benyújtását megelőző második félévet lezáró osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredménye legfeljebb 0,2-del romlott, és

b) *  akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a pályázati felhívás közzétételének napján hatályos minimálbér 66,5%-át.

(2) A tanulmányi eredmény kiszámításánál a magatartás és a szorgalom minősítést figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Azonos tanulmányi eredmény esetén a jobb magatartás és szorgalom minősítéssel rendelkező tanulót a pályázat elbírálása során előnyben kell részesíteni.

4. § (1) *  Az Ösztöndíj összege általános iskolás tanuló esetében havonta 7 000 forint, középiskolás tanuló esetében havonta 12 000 forint.

(2) *  Az Ösztöndíjat a Képviselő-testület az első félévben szeptembertől januárig, a második félévben februártól júniusig öt-öt hónap időtartamra állapítja meg.

5. § (1) *  Az Ösztöndíjat elnyerő tanulók számát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről szóló rendeletben meghatározott előirányzat figyelembevételével a Képviselő-testület határozza meg.

(2) *  Abban az esetben, ha az érvényes pályázatot benyújtó tanulók támogatásának összege meghaladná az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben meghatározott előirányzat keretösszegét, az Ösztöndíjat elnyerő tanulók 60%-át az általános iskolai, 40%-át a középiskolai tanulók közül kell meghatározni.

3. Eljárási szabályok

6. § A Hivatal május 15-ig, valamint december 15-ig felhívást bocsát ki, amelyben tájékoztatja az oktatási intézmények tanulóit a pályázat benyújtásának a feltételeiről és határidejéről. A felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, továbbá legalább egy helyi nyomtatott sajtótermékben.

7. § (1) Az Ösztöndíjra a pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani az 1. mellékletben meghatározott adatlapon.

(2) A pályázathoz mellékelni kell

a) a tanulmányi eredményt, valamint a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos, illetve sporttevékenységet tanúsító okmány másolatát,

b) a pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelmet igazoló okiratot,

c) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldalának másolatát, valamint

d) a tanulást befolyásoló egészségügyi okot igazoló irat másolatát.

(3) Ha a pályázat benyújtásakor a tanuló a 14. életévét nem töltötte be, a pályázatot a törvényes képviselője nyújthatja be. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött tanuló a pályázatát a törvényes képviselője aláírásával együtt nyújthatja be.

8. § (1) *  A pályázat a miniszteri rendeletben meghatározott, a tanítási év első féléve zárásának időpontja utáni tizedik munkanapig, valamint a tanítási év zárásának időpontja utáni tizenötödik munkanapig nyújtható be.

(2) A pályázót és az intézményét a pályázat elbírálásáról a Hivatal az első félévben február 28-ig, a második félévben szeptember 15-ig értesíti.

9. § (1) Ha a pályázó a pályázatát hiányosan nyújtja be, a Hivatal a pályázat beérkezésétől számított három napon belül - három munkanapos határidő tűzésével - hiánypótlási felhívást bocsát ki.

(2) Érvénytelen a pályázat, ha

a) a 3. §-ban megahatározott feltételeknek nem felel meg,

b) a pályázati határidő leteltét követően nyújtották be, illetve

c) a hiánypótlási felhívásnak a pályázó határidőben nem tett eleget.

10. § A pályázat elbírálása a 2. mellékletben meghatározott értékelési rendszer alapján történik, Ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot elérő pályázók részesíthetők.

11. § (1) A Hivatal az Ösztöndíjat az első félévben minden jogosultsági hónap utolsó napjáig folyósítja. A Hivatal az Ösztöndíjat a második félévben március 31-ig kéthavi összegben, az azt követő jogosultsági hónapokban havonta a hónap utolsó napjáig folyósítja.

(2) Kiskorú tanuló esetében az Ösztöndíj kifizetése a törvényes képviselő részére történik.

12. § (1) *  Ha a tanuló az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanulmányait megszakítja, köteles erről a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni. Az ösztöndíj folyósítását a polgármester megszakítja, ha a tanulmányait a tanuló önhibájából nem folytatja.

(2) *  A polgármester az ösztöndíj folyósítását megszakítja, ha a tanulót fegyelmi büntetésben részesítették, vagy az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott ok bekövetkezéséről az oktatási intézmény vezetője haladéktalanul értesíti a Hivatal oktatásért felelős szervezeti egységét.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

14. § * 

15. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 39/2011. (X.24) önkormányzati rendelethez * 

PÁLYÁZATI ADATLAP*
a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj igényléséhez

Pályázó neve: ...............................................................................................................................

Törvényes képviselő(k)/egyéb gondviselő(k) neve: ....................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................

E-mail cím: ..................................................................................................................................

Telefonszám: ...............................................................................................................................

Születési hely: .......................... Születési év: ............ hónap: ................... nap: .........................

Anyja születési neve: ..................................................................................................................

TAJ szám (pályázó): ............................ Adóazonosító jel (pályázó): .........................................

Bankszámlaszám (pályázó vagy törvényes képviselő/egyéb gondviselő):

......................................................................................................................................................

Tanulmányi átlageredmény az előző két félév végén:

20.../20.... tanév végi eredmény: .............. 20../20... tanév félévi eredmény: ..............................

Köznevelési intézmény támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásához:

Köznevelési intézmény neve: ......................................................................................................

Köznevelési intézmény címe: ......................................................................................................

Köznevelési intézmény telefonos és egyéb elérhetősége: ...........................................................

A pályázó pályázatát:

támogatom nem támogatom

...............................................
intézményvezető aláírása

Családtagok (szülő/k+gyermek/ek) száma: .................................................................................

A lakás/egyéb ingatlan alapterülete (m²): ....................................................................................

A család egy főre jutó nettó havi átlagjövedelme: ......................................................................

Egyéb eredmények: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a pályázati feltételeket megismertem, és a fentiekben közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint elsődleges adatkezelő, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási és gazdasági szakterülete mint másodlagos adatkezelő a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi pályázatommal összefüggésben és célból általam közölt - pályázóra és annak hozzátartozóira vonatkozó - személyes adatokat, elérhetőségeket megismerje, továbbá az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezelje.

Bővebb adatvédelmi tájékoztatás a www.kobanya.hu/ugyintezes/adatvedelem felületen található, illetve kérhető az adatvédelmi tisztviselőtől a megadott elérhetőségeken.

Budapest, 2020. ...........................

..................................
pályázó aláírása
..................................
törvényes képviselő(k)/egyéb gondviselő aláírása**
* Az Adatlap hiánytalan kitöltése szükséges a pályázathoz (kivéve a tanuló adóazonosító jele abban az esetben, ha azzal még nem rendelkezik).
** A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14. életévét betöltött) személy jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges, illetőleg cselekvőképtelen kiskorú személy nevében kizárólag törvényes képviselője jogosult nyilatkozni. Cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy nevében a korlátozással érintett jognyilatkozatok tekintetében gondnoka, míg cselekvőképességében teljes mértékben korlátozott nagykorú személy nevében kizárólag gondnoka jogosult nyilatkozatot tenni.

Tájékoztató a pályázati adatlap kitöltéséhez

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton, 5-13. évfolyamon tanuló diák nyújthatja be.

Az adatlaphoz csatolni kell:

a) az egy főre jutó havi nettó jövedelem megállapítására alkalmas jövedelemigazolást vagy ennek hiányában egyéb jövedelmet kimutató irat másolatát,

b) a megelőző tanév tanulmányi átlageredményeit (félévi, év végi) igazoló okirat másolatát,

c) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) lakcímet tartalmazó oldalának másolatát (amennyiben az elmúlt egy évben a lakcím megváltozott, de az előző lakóhely is Kőbánya volt, az előző lakcímet igazoló okmányt is csatolni kell),

d) egyéb, a pályázat elbírálását elősegítő dokumentum (pl. tartós betegségről szóló orvosi igazolás, tanulmányi, vagy sportversenyen elért helyezésről szóló oklevél) másolatát.

A hiányosan benyújtott pályázatot az egyszeri hiánypótlási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete érvénytelenség okán nem értékeli.

2. melléklet a 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

Értékelési rendszer a “Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásához

1. A tanulmányi pontszámok:

a) A tanulmányi eredmény:

1. Tanulmányi átlag Pontszám
2. 4,5-5,0 20
3. 4,0-4,4 15
4. 3,5-3,9 10
5. 3,0-3,4 5

b) A tanulmányi eredmény szinten tartása, illetve a javításának mértéke:

1. Javítás Szinten tartás
2. Javítás mértéke Pontszám Tanulmányi eredmény Pontszám
3. 0,2 10 4,0 5
4. 0,3 20 4,2 10
5. 0,4 30 4,4 15
6. 0,5 40 4,6 20
7. 0,6 50 4,8 25
8. 0,7 60 5,0 30

c) A nyelvvizsga:

1. Szint Pontszám
2. felsőfokú: 6
3. középfokú: 4
4. alapfokú: 2

d) Az ECDL vizsga modulonként: 2 pont

e) A tanulmányi, művészeti és sporteredmények (Ugyanazon típusú versenyben a szintek kizárják egymást, a kedvezőbbet kell figyelembe venni.):

1. Verseny Pontszám
2. Nemzetközi vagy országos 1-20 helyezés 10
3. Fővárosi vagy megyei 1-10. helyezés 6
4. Kerületi 1-3. helyezés 3

2. Szociális pontszámok:

a) Az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél kevesebb: 5 pont

b) A tanulást befolyásoló egészségügyi ok: 5 pont

c) A lakhatási körülmények:

1. Egy főre eső m2 Pontszám
2. 6 alatt 15
3. 10 alatt 10