Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Az adókötelezettség

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén építményadót vezet be.

2. Az adómentesség

2. § Mentes az építményadó alól

a) *  a magánszemély adóalany a lakhatás céljára használt lakás, lakásrész vonatkozásában,

b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,

c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,

d) * 

e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,

f) *  a társasház, a lakásszövetkezet, a garázs, valamint az üdülő – a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye kivételével –, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja,

g) *  a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag a saját vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója gépjárműve tárolására használja.

3. Az adókedvezmény

3. § (1) *  Teljes adókedvezményben részesül a nem vállalkozó magánszemély adózó, ha

a) hadigondozott,

b) vak,

c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, illetve

d) aktív korúak ellátásában részesül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, adókedvezményre jogosító helyzet fennállását írásban, hitelt érdemlően igazolni kell.

4. Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

5. Az adó mértéke

5. § *  (1) *  Az építményadó évi mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2200 Ft/m².

(2) Az idősek, pszichiátriai betegek, illetve a fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgáló építmény esetében – amennyiben az építményt ténylegesen ilyen célra használják – az építményadó évi mértéke 300 Ft/m2.

(3) * 

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. § * 

Kovács Róbert
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző